Definovateľné položky - záložka Zoznam

Zoznam definícií definovateľných položiek k jednotlivým triedam Business objektov (BO), obmedzený a triedený podľa zvoleného (nastaveného) obmedzenia v záložke Obmedzenie. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie. Zoznam definícií definovateľných položiek je na začiatku prázdny, resp. naplnený definíciami položiek defaultne dodávanými napr. pre agendy miezd a personalistiky.

V zozname sa zobrazujú len názvy Business objektov jednotlivých tried, zoznam položiek k nim nadefinovaných môžete získať v záložke Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis
Help F1
Nový F2 Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Ku každej triede BO je možné definovať maximálne jednu sadu užívateľských položiek.
Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail. Definíciu je možné ľubovoľne opravovať, tzn. pridávať ďalšie definície definovateľných položiek pre danú triedu, meniť definíciu alebo mazať jednotlivé definície.

POZOR!!! Pokiaľ opravujete definíciu definovateľných položiek, ktoré ste už použili vo vstupných formulároch, je potrebné, aby ste si skontrolovali a prípadne vykonali príslušné opravy i v daných formulároch, ak chcete, aby sa tam tiež premietli. Množstvo údajov zadaných v definícii položky totiž slúži len na predvyplnenie daných údajov pri vložení položky do definovaného formulára a v rámci definície daného formulára ich je možné nastaviť inak. Automatické premietnutie zmien týchto údajov v definícii položky do definícií vstupných formulárov by nebolo žiaduce.

V definícii položky typu Znaky so Spôsobom editácie=Číselník je možné definovať o. i. Parametre, ktoré sa majú použiť pri vyvolaní daného číselníka. Pri použití položky do vstupného formulára sa parametre predvyplnia, ale je ich možné zadať inak alebo vôbec nepoužiť a pod. Pokiaľ následne pridáte parameter v definícii danej položky, tento sa nijako automaticky neprejaví v definícii daného vstupného formulára. Podobné je to napr. pri položke typu Celé číslo so Spôsobom editácie=Skrytý zoznam v prípade údaja Možnosti (pokiaľ nie je priamo v definícii formulára nastavené, že sa majú uprednostňovať Možnosti zadané v definícii položky) a pod.

Pozor!!! Ak zmažete definíciu definovateľných položiek, ktoré ste použili na vstupnom formulári, nebude možné dané položky následne používať. Podobne, keď zmeníte zásadným spôsobom definíciu definovateľných položiek, ktoré ste už použili vo vstupnom formulári, môže program pri ďalšom použití daného formulára hlásiť chyby typu neexistujúca položka, nepovolená hodnota apod.

Pokiaľ by v zozname existoval záznam definície def. položiek k triede BO, ktorá aktuálne nie je registrovaná, nebolo by ju možné opravovať ani mazať, bolo by ju možné len prehliadať a kopírovať. Teoreticky to môže nastať po obnove zo zálohy z inštalácie, kde boli nainštalované napr. mzdy a kde boli definované užívateľom definovateľné položky k BO miezd, do inštalácie, kde mzdy inštalované nie sú, čiže ani nie sú registrované príslušné BO miezd.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Záznam definície pre danú triedu objektu nie je možné vymazať, pokiaľ obsahuje definície užívateľských položiek. Ak chcete takýto záznam zmazať, je potrebné najskôr v režime opravy vymazať všetky definície užívateľských položiek, ktoré sú pre danú triedu objektu nadefinované. Zabráni sa tak nechcenému vymazaniu nadefinovaných užívateľských položiek.

Pozor, keď zmažete definíciu definovateľnej položky, ktorú ste použili na vstupnom formulári, nebude možné danú položku následne používať.

Pokiaľ by v zozname existoval záznam definície def. položiek k triede BO, ktorá aktuálne nie je registrovaná, nebolo by ju možné opravovať ani mazať, bolo by ju možné len prehliadať a kopírovať. Teoreticky to môže nastať po obnove zo zálohy z inštalácie, kde boli nainštalované napr. mzdy a kde boli definované užívateľom definovateľné položky k BO miezd, do inštalácie, kde mzdy inštalované nie sú, čiže ani nie sú registrované príslušné BO miezd.

Skopírovať F9 Definície pre jednotlivé triedy objektu je možné kopírovať bez obmedzenia. No zmysluplnosť kopírovania definícií užívateľských položiek definovaných k jednej triede objektov do definície k inému objektu je na posúdení užívateľa.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Korekcie Ctrl
+K
 -

Týka sa len definícií extra položiek. Zaktualizuje štruktúru tabuliek v databáze, ktoré prislúchajú Business objektu, pre ktorého triedu je definovaná daná extra položka. Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) Udf položiek nejaké označené, tak funkcia spracuje označené, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Ako bolo spomenuté v kapitolách vecný obsah, po zmenách v definíciách extra položiek prebieha korekcia štruktúr tabuliek automaticky. Funkciu využijete len v prípade, že sa automatická korekcia nepodarila (napr. tabuľka bola v užívaní). Viď aj Vnútorná realizácia extra položiek.

Kopírovať dáta  -  -

Funkcia na prevod hodnôt vybranej udf položky do nejakej inej nadefinovanej extra položky, tzn. skopíruje dáta do inej tabuľky príp. iného stĺpca rovnakej tabuľky. Použijete, keď chcete nahradiť súčasné obyčajné "neextra" položky novými extra položkami a chcete si do nich previesť existujúce dáta. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno, v ktorom vyberiete položku, ktorej dáta chcete skopírovať, a ďalej extra položku, do ktorej chcete dáta nakopírovať.

Dáta danej "neextra" položky sa teda skopírujú z tabuľky UserData do položiek tabuľky prislúchajúcej Business objektu (BO) podľa definície extra položky. Dáta vybranej extra položky sa skopírujú z tabuľky prislúchajúcej BO do inej tabuľky prislúchajúcej BO cieľovej extra položky. Podrobnejšie viď Definícia položiek a formulárov - vnútorná reprezentácia. Pôvodné dáta na pôvodných miestach sa nijako nemažú.

Samozrejme je vhodné, aby obe položky boli nadefinované podobne. Pokiaľ to tak nie je, systém vykoná príslušnú konverziu typu, ak je to možné (napr. číslo na celé číslo, pri kopírovaní dlhšieho reťazca do kratšieho automaticky skráti reťazec na dĺžku kratšieho apod.). Zmysluplnosť výberu zdrojovej a cieľovej položky je však plne na voľbe užívateľa.

Ak máte "neextra" položku nadefinovanú ako skrytý zoznam s tromi hodnotami (napr. Neriešené, V procese, Hotovo číslované od 1), ale extra položku si omylom nadefinujete len s dvomi (Neriešené, V procese) a vykonáte skopírovanie hodnôt, tak pri záznamoch, kde je zadaná táto tretia hodnota, neuvidíte nič. To ale neznamená, že by tam hodnota nebola. V tabuľke samozrejme je a hneď ako si dodefinujete, ako sa má hodnota 3 zobrazovať, uvidíte ju.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.