Definovateľné formuláre - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnemu definovateľnému formuláru zo záložky Zoznam. Definícia formulára je usporiadaná do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Definícia Náhľad Zdrojový kód

V hornej časti záložky Detail sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Trieda

Trieda Business objektu (BO), pre ktorý sú definovateľné formuláre definované. Triedu vyberiete zo skrytého zoznamu.

Pre každú triedu je možné nadefinovať ľubovoľné množstvo definovateľných formulárov.

Ponúkajú sa len tie triedy BO, ktoré danú funkcionalitu podporujú (dané výrobcom).

Reťazec, pod ktorým sa jednotlivé triedy v zozname ponúkajú, zodpovedá položke "Popis" daného Business objektu a môžete podľa neho aj daný Business objekt dohľadať v popise Štruktúr a definícií GenDoc.chm.

Subzáložka Definícia

Subzáložka slúži na nadefinovanie vzhľadu a obsahu vstupného formulára. Subzáložka je rozdelená na dve hlavné časti - v ľavej časti subzáložky je formou hierarchického stromu zobrazená štruktúra navrhnutého vstupného formulára, v pravej časti zase detailné údaje k aktuálnej vetve definičného stromu

V hornej časti subzáložky Definícia je k dispozícii položka:

Názov Popis
Názov definície Ide o názov, pod ktorým sa bude daný vstupný definovateľný formulár ponúkať v zozname definovateľných formulárov dostupných k danej triede Business objektov.
Globálna Nastavenie, či ide o def. formulár globálny alebo nie.
Systémový

Nastavenie, či ide o definíciu systémovú alebo nie. Bežný užívateľ však nemá možnosť toto nastavenie zadávať, položka mu nie je na editáciu k dispozícii.

Systémové a nesystémové záznamy této agendě jsou odlišeny pouze touto položkou. Odlíšenie prefixom, dopĺňaným automaticky do kódu či názvu záznamu (ako pri niektorých iných typoch systémových záznamov), sa tu nepoužíva.

Pre systémové záznamy platí obmedzenie, čo sa týka užívateľských opráv a sú automaticky aktualizované. Aktualizácia prichádza do úvahy hlavne pre mzdové agendy, ďalej viď Defaultné dáta a update mzdových agend.

Preferovaný Nastavenie, či sa tento vstupný formulár má ponúkať ako východiskový pri prvom použití v danej agende, pre ktorú je určený. Bežný užívateľ však nemá možnosť toto nastavenie zadávať, položka mu nie je na editáciu k dispozícii.

V hornej časti subzáložky je ďalej panel nástrojov s dostupnými funkciami:

Funkcie v subzáložke Definícia

Názov Kl. Doplňujúci popis:
-

Uloženie dát do súboru. Umožní aktuálnu definíciu vstupného formulára uložiť do súboru formátu *.TXT. Slouží pro přenos nadefinovaných definovatelných formulářů např. do jiné instalace ABRA Gen, kde je lze z daného souboru načíst.

Exportovaná systémová definícia bude importovaná ako nesystémová, tzn. po následnom importe zo súboru sa zruší príznak "systémový".

- Načítanie dát zo súboru - Načíta dáta (definíciu vstupného formulára) zo súboru vo formáte *.TXT, teda inverzná funkcia k Uloženiu dát do súboru.

Ďalej je uvedené:

Strom definície formulára

V ľavej časti sa priebežne zobrazuje hierarchický strom definície formulára tak, ako je doteraz vykonaná:

Príklad definície zložitejšieho vstupného formulára.

V subzáložke Náhľad si je možné prehliadnuť, ako bude takto definovaný vstupný formulár vyzerať.

Ovládanie stromu definície formulára

Prvok stromu je podobný tomu, ktorý poznáte z iných častí systému (napr. stromových číselníkov) a podobne sa aj ovláda:

Úrovne stromu:

Úrovne do stromu sa pridávajú automaticky podľa toho, aký prvok pridávate a kam (viď ďalej). Ak má záznam aspoň jeden podriadený záznam, zobrazuje sa vľavo od neho symbol alebo , takýmto miestam stromu potom hovoríme uzly stromu:

 • (resp. ) - uzol stromu pre danú vetvu má podriadené vetvy a je zabalený, jemu podriadené záznamy nie sú viditeľné. To, ktorý zo symbolov je zobrazený, závisí od zvoleného vzhľadu systému ABRA Gen.
 • (resp. ) - uzol stromu pre danú vetvu je rozbalený a v strome sú viditeľné i všetky záznamy podriadené rozbalenému záznamu. To, ktorý zo symbolov je zobrazený, závisí od zvoleného vzhľadu systému Abra.

Rozbaliť/zabaliť uzol stromu môžete nasledovne:

Po záznamoch v strome sa môžete pohybovať nasledovne:

 • Kliknutím myšou na príslušný záznam.
 • Klávesnicou kurzorovými šípkami vpravo/vľavo - platí pre pohyb medzi nadradenými/podradenými záznamami, pričom platí, že ak stojí kurzor na uzle stromu, ktorý je zabalený, prvé stlačenie šípky vpravo tento uzol stromu najprv rozbalí, ďalšie stlačenie šípky vpravo posunie kurzor na prvý podradený záznam. Podobne pre pohyb v opačnom smere.
 • Klávesnicou kurzorovými šípkami hore/dole.
 • Klávesnicou klávesmi PageDn/PageUp, Home/End.

Zmeniť pomernú veľkosť ľavej časti okna zo zobrazením stromu môžete:

 • štandardne uchopením deliacej priečky medzi stromom a zoznamom a ťahaním myšou na požadovanú veľkosť.

Pridanie vetvy stromu - prvku do definície

Pridanie prvkov do definície formulára vykonáte výberom príslušnej voľby z ponuky lokálneho menu vyvolanej pravým tlačidlom myši nad vetvou stromu (prvkom), po ktorej chcete nový prvok umiestniť, príp. vyvolaním horúcich klávesov. Popis funkcií lokálneho menu a možných prvkov, ktoré je možné použiť, nájdete ďalej.

Funkcie lokálneho menu v definícii formulárov

Pre vlastné nadefinovanie definície formulára sú k dispozícii funkcie lokálneho menu (k dispozícii len v editačnom režime):

Príklad lokálneho menu v definícii definovateľných formulárov

Názov Popis:
Pridať

Funkcie na vloženie nového prvku do definície. Jednotlivé možnosti je možné vybrať z ponuky lokálneho menu dostupnej pod voľbou Pridať (viď obrázok vyššie) alebo je možné si ich vyvolať aj inak pomocou horúcich klávesov (dostupné horúce klávesy sú uvedené pri jednotlivých voľbách lokálneho menu):

Niektoré prvky sú typu "kontajner", tzn. sú "kontajnerom" pre iné prvky, do nich vnorené (tzn. sú alebo môžu byť pod ním umiestnené nejaké položky). Príkladom je napr. prvok katalóg.

K dispozícii na výber sú vždy len tie prvky, ktoré je možné v danom mieste definície vložiť s ohľadom na už nadefinované prvky (niektoré kombinácie nie sú povolené). Význam jednotlivých volieb vyplýva z popisu jednotlivých prvkov. Objasníme na príklade:

Nelze na jedné úrovni kombinovat svislý a horizontální panel a nelze pod svislý panel vnořit jiný svislý panel apod. Takže keď budeme mať napr. nasledujúcu definíciu, nebude už možné na záložku vložiť vodorovný panel, a naopak pod každý zo zvislých panelov nebude možné vnoriť ďalší zvislý.

Zmazať

Daný prvok z definície vymaže.

Pokud je daný prvek "kontejnerem" pro jiné prvky, pak jeho smazáním se smažou i definice daných položek (tj. smaže se daná "větev" definice i s podřízenými).

Posunúť hore/dole Umožní zmeniť poradie umiestnenia daného prvku v definícii v rámci úrovne, na ktorej je nadefinovaný.
Posunúť vľavo/vpravo

Umožní zmeniť umiestnenie daného prvku v definícii mimo úrovne, na ktorej je nadefinovaný. Teda pri posune vľavo ho "vynoriť" o jednu úroveň vyššie a naopak pri posune vpravo ho "vnoriť" o jednu úroveň nižšie pod prvok, za ktorým je aktuálne umiestnený. Pokiaľ v danom mieste definície nie je príslušné vnorenie/vynorenie možné (nakoľko by vznikla kombinácia prvkov, ktoré nemôžu spolu byť na jednej úrovni alebo pod sebou nemôžu byť vnorené), tak program posun nevykoná.

V niektorých prípadoch nie je funkcia k dispozícii (napr. pri väčšine prvkov, ktoré sú typu "kontajner", nie je možné presúvanie kontajneru vľavo/vpravo - dôvodom sú ťažkosti pri prenášaní prvkov, ktoré už existujú na rovnakej úrovni, kam sa takýto kontajner presúva, do obsahu kontajneru a naopak. Niečo iného je však vloženie nového prvku typu kontajner (napr. katalógu na danú úroveň. Ten má potom automaticky vytvorenú jednu záložku, na ktorú preberie všetky prvky už na danej úrovni existujúce).

Máme nasledovnú definíciu:

Na Záložke Základné údaje bude teda zvislý panel, vedľa druhý zvislý panel a vedľa katalóg so svojimi záložkami

Keď nad vetvou s prvkom Katalóg vyvoláme funkciu Posunúť vpravo, dostaneme:

Na Záložke Základné údaje bude zvislý panel, vedľa druhý zvislý panel, ktorý bude obsahovať záložky katalógu v ňom vnoreného

Popis prvkov a ich údajov

V pravej časti subzáložky Definícia sú k dispozícii pre jednotlivé prvky nasledujúce položky:

Pozor na prípadné opravy niektorých údajov definovateľných položiek, ktoré ste už použili vo vstupných formulároch. Opravy sa nemusia automaticky vo formulári prejaviť, príp. tiež môžu spôsobiť chybnú funkciu. Viď popis vo funkcii Opraviť v agende Definovateľných položiek.

Názov Popis
Definícia formulára

Základná vetva stromu, tzv. "Root". Tento prvok je v definícii formulára už defaultne predvyplnený a nie je ho možné zmazať. Údaje k nemu zadávané:

Názov Popis
Jednotky Tu zvolíte, v akých jednotkách je navrhovaný daný formulár.
Šírka okraja Viď popis podobných vlastností pri prvkoch typu Zvislý panel.
3D efekt vonkajší Viď popis podobných vlastností pri prvkoch typu Zvislý panel.
3D efekt vnútorný Viď popis podobných vlastností pri prvkoch typu Zvislý panel.
Triediaci katalóg

Katalóg je prvok, pomocou ktorého je možné na vstupnom formulári definovať záložky. Údaje zadávané k prvku katalóg:

Názov Popis
Výška ucha Veľkosť výšky ucha katalógu. Udaná v jednotkách formulára (viď vetva Definícia formulára).
Šírka ucha Veľkosť šírky ucha katalógu. Udaná v jednotkách formulára (viď vetva Definícia formulára).
Umiestnenie uší Uši záložiek je možné umiestniť nielen štandardne hore, ale aj dole alebo po stranách.

Majme v definícii nadefinovaný katalóg a jeho záložky nasledovne:

Príklad časti definície formulára s prvkom Triediaci katalóg a k nemu nadefinovanými záložkami

Táto časť definície zabezpečí, že výsledný formulár bude obsahovať záložky, na ktorých potom môžete definovať ľubovoľne ďalšie prvky:

Príklad Záložiek zadaných pre prvok Triediaci katalóg s nastavením umiestniť uši hore.

Na prvok Triediaci katalóg je možné pridávať len prvok Záložka (ďalšie prvky je potom možné definovať až pod jednotlivé záložky katalógu).

Tento prvok má pružnú šírku aj výšku, tzn. vypĺňa príp. zvyšnú plochu formulára. Keď je aktuálna veľkosť okna užívateľa malá a prvok sa s ohľadom na iné prvky s pevnými rozmermi do okna nezmestí celý tak, aby boli viditeľné všetky prvky na ňom prípadne umiestnené, tak sú k dispozícii scrollbary na rolovanie po "neviditeľných" častiach daného prvku.

Katalóg je možné z vyššie uvedeného dôvodu umiestniť do formulára len jeden.

Záložka

Záložka je prvok, ktorý je možné pridať len pod prvok Triediaci katalóg, viď vyššie. Keď teda chcete mať na svojom formulári položky usporiadané do záložiek, je potrebné si do definície vložiť prvok Triediaci katalóg a k nemu si zaviesť zodpovedajúce záložky (alebo karty, či uši katalógu). Príklad viď popis prvku Triediaci katalóg. Údaje zadávané k prvku Záložka:

Názov Popis
Nadpis Meno záložky (karty), alebo ucha v katalógu. V názve záložky je možné do nadpisu doplniť horúce klávesy pomocou znaku "&", a potom pri použití takéhoto formulára bude možné prepínať sa medzi jeho záložkami pomocou Alt+ podčiarknutých klávesov.
Zvislý panel

Zvislý panel je prvok, pomocou ktorého si môžete plochu na vstupnom formulári rozdeliť na niekoľko zvislých pruhov a tak si napr. celú plochu alebo len plochu záložky Triediaceho katalógu prehľadnejšie usporiadať do logických celkov. Výhodou použitia tohto prvku je väčšia prehľadnosť pri zadávaní a zobrazovaní položiek. Zvislý panel má horizontálne Údaje zadávané k prvku zvislý panel:

Názov Popis
Šírka okraja

Veľkosť šírky okraja panelu. Udaná v jednotkách formulára (viď vetva Definícia formulára).

Keď bude šírka nulová a súčasne budú 3D efekty (viď položky ďalej) nastavené na Nezobrazovať, tak panel nebude mať viditeľné žiadne ohraničujúce okraje. Pokiaľ bude šírka nenulová, a súčasne budú 3D efekty nastavené na Nezobrazovať, bude okraj rešpektovaný vzhľadom napr. k iným panelom, akurát nebude viditeľný. A keď bude okraj nenulový a súčasne budú nastavené 3D efekty na opticky znížený/zvýšený, okraj bude viditeľný v nastavenej šírke. Pozor, nastavená šírka okraja nijako nezohľadňuje umiestnenie položiek na danom paneli, ich pozície sa zmenou šírky okraja nijako nemenia.

Takže pokiaľ ste si rozmiestnili položky na zvislom paneli blízko okraja a následne zväčšíte šírku okraja, môže sa stať, že položky budú zasahovať cez okraj. No túto skutočnosť je tiež možné naopak výhodne využiť napr. na zdôraznenie položky, ktorú na okraj umiestnite. Objasníme na príklade:

Príklad: Majme zvislý panel s okrajom 1b. a v ňom umiestnené položky:

Po zmene šírky na 30b. dostaneme:

Takže umiestnenie položiek je potom potrebné upraviť.

3D efekt vonkajší Definuje vzhľad vonkajších okrajov panela. Konečný vzhľad závisí tiež od kombinácie s druhým 3D efektom a od šírky okraja, viď popis pri predchádzajúcej položke.
3D efekt vnútorný Definuje vzhľad vnútorných okrajov panela. Konečný vzhľad závisí tiež od kombinácie s druhým 3D efektom a šírky okraja, viď popis pri predchádzajúcej položke.
Zobrazovať záhlavie

Keď je začiarknuté, má daný panel hore hlavičku (pruh s nápisom). Ďalej sa sprístupnia položky:

 • Text záhlavia - na zadanie textu nápisu zobrazovaného v záhlaví
 • Zarovnanie - na nastavenie zarovnania textu záhlavia (vľavo, vpravo, na stred)
 • Umožniť zväčšenie - keď je nastavené Áno, pribudne v hlavičke panela vľavo tlačidlo lupy. Po kliknutí na toto tlačidlo sa objaví modálne okno s obsahom tohto panela. Veľkosť tohto panela sa pamätá na užívateľa.

Príklad formulára s dvomi zvislými panelmi s lištou záhlavia s možnosťou zväčšenia panela, tzn. zobrazenie obsahu celého panela v modálnom okne

Šírka panelu Definuje šírku celého panelu. Šírka je pevná a nijako sa nemení s ohľadom na počet ďalších zvislých panelov a veľkosť okna užívateľa. Ak sa všetky panely vedľa seba do okna nezmestia, je v ňom možné horizontálne rolovať. Druhý - zvislý rozmer sa automaticky prispôsobuje podľa veľkosti okna užívateľa.
Umiestnenie Môžete zvoliť, ako sa dané panely budú umiestňovať vo výslednom formulári - či od ľavého okraja postupne s ohľadom na svoje poradie alebo či od pravého okraja. Tzn. najskôr sa zľava umiestnia postupne všetky panely s nastavením "zľava" a to podľa svojho poradia v definícii a potom sprava všetky s nastavením sprava opäť podľa svojho poradia v definícii.
Umožniť meniť veľkosť počas behu

Keď je začiarknuté, je veľkosť daného panelu meniteľná pomocou prvku splittera. Stlačením splittera je možné príslušný panel skrývať a zase spätne zobrazovať

Príklad použitia definovateľného formulára s dvomi zvislými panelmi, kde 2. panel so záhlavím "Sumy počítané" je možné pomocou jeho splittera skrývať

Výhodne využijete pri zložitých formulároch, kde chcete mať k dispozícii veľké množstvo položiek, ale zobrazenie všetkých naraz na obrazovke by nebolo prehľadné. Takto si ich môžete skryť a odkryť len v prípade potreby.

Príklad: Majme v definícii nadefinovaný zvislý panel nasledovne:

Príklad časti definície formulára s prvkom Triediaci katalóg a záložkou rozdelenou na dva zvislé panely

Táto časť definície zabezpečí, že vo výslednom formulári bude prvá záložka rozdelená na dva zvislé pruhy, na ktorých je potom možné definovať ľubovoľne ďalšie prvky:

Príklad použitia zvislých panelov na záložke

Tento prvok má pružnú výšku, tzn. vypĺňa príp. zvyšnú plochu formulára v danom smere. Keď je aktuálna veľkosť okna užívateľa malá a prvok sa s ohľadom na iné prvky s pevnými rozmermi do okna nezmestí celý tak, aby boli viditeľné všetky prvky na ňom prípadne umiestnené, tak sú k dispozícii scrollbary na rolovanie po "neviditeľných" častiach daného prvku.

Vodorovný panel

Vodorovný panel je prvok, ktorým si oblasť, v ktorej chcete umiestňovať ďalšie prvky, môžete rozdeliť na vodorovné pruhy. Ide o podobný prvok ako je zvislý panel, viď popis zvislého panelu.

Tento prvok má pružnú šírku, tzn. vypĺňa príp. zvyšnú plochu formulára v danom smere. Keď je aktuálna veľkosť okna užívateľa malá a prvok sa s ohľadom na iné prvky s pevnými rozmermi do okna nezmestí celý tak, aby boli viditeľné všetky prvky na ňom prípadne umiestnené, tak sú k dispozícii scrollbary na rolovanie po "neviditeľných" častiach daného prvku.

Celý panel

Celý panel je prvok podobný zvislému a vodorovnému panelu, len s tým, že sa pri ňom nedefinuje šírka resp. dĺžka, umiestnenie a nie je pri ňom možnosť zmeny veľkosti počas behu (nemala by tu praktický význam). Celý panel sa umiestni a roztiahne na plochu, ktorá "preň zvýši" podľa veľkosti okna užívateľa. Typické využitie je teda také, že sa zaradí ako posledný v sekvencii zvislých resp. horizontálnych panelov s pevnými šírkami resp. dĺžkami, a on sa roztiahne na celú zostávajúcu viditeľnú šírku, resp. dĺžku v závislosti od veľkosti okna užívateľa. Slúži teda na doplnenie inak voľnej plochy v okne modifikovateľných rozmerov.

Názov Popis
Šírka okraja Veľkosť šírky okraja celého panelu.
3D efekt vonkajší Definuje vzhľad vonkajších okrajov panela.
3D efekt vnútorný Definuje vzhľad vnútorných okrajov panela.

Tento prvok má pružnú šírku aj výšku, tzn. vypĺňa príp. zvyšnú plochu formulára. Keď je aktuálna veľkosť okna užívateľa malá a prvok sa s ohľadom na iné prvky s pevnými rozmermi do okna nezmestí celý tak, aby boli viditeľné všetky prvky na ňom prípadne umiestnené, tak sú k dispozícii scrollbary na rolovanie po "neviditeľných" častiach daného prvku.

Celý panel je možné z vyššie uvedeného dôvodu umiestniť do formulára len jeden.

Popiska

Popisok. Tento prvok použijete, keď chcete umiestniť do formulára nejaký text, nezávislý na ďalších prvkoch (takže nejde priamo o popis položky).

Názov Popis
Text Vlastný obsah popisku.
Ľavý okraj Veľkosť ľavého okraja, tzn. ako má byť popisok umiestnený.
Zvislá medzera Veľkosť medzery, ktorá má byť nad a pod daným popiskom.

Majme v definícii nadefinovaný popisok nasledovne:

Príklad časti definície formulára s prvkom Popisok s textom "Tu zadajte, či sa má zaistiť doprava a aká"

Táto časť definície zabezpečí, že vo výslednom formulári bude na príslušnom mieste zobrazený zadaný text:

Príklad použitia popisku vo formulári nadefinovanom k faktúram vydaným

Text

Pomocou tejto voľby môžete pridať obyčajnú textovú položku na zobrazenie/editáciu textu. Ponúkajú sa na výber položky typu Znaky nadefinované k danému objektu, k triede ktorého sa definícia formulára viaže. Pri užívateľsky definovaných položkách je na tento účel určená položka typu Znaky so spôsobom editácie Východisková.

Jako položky typu Znaky jsou nadefinované i položky typu Číselník, Volby a Adresářová cesta. Pokiaľ túto vložíte voľbou "Text", bude sa položka zadávať obyčajne textovo (nie výberom z číselníka, volieb k nej nadefinovaných v definícii položky či adresárov). Podrobnejšie viď Vecný obsah.

Údaje zadávané k tomuto prvku:

Názov Popis
Názov položky Názov položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Ide o prípad editačnej položky pre výber z dátového modelu BO. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek definovaných k danému Business objektu vo forme Dátového modelu zafiltrovaného len podľa položiek daného typu Znaky. Ponúkajú sa len tie položky, ktoré použitie vo vstupných formulároch podporujú.
Popis položky Popis položky zobrazovaný pri danej položke vo formulári. Predvypĺňa sa popisom (slovenský popis) položky podľa definície daného Business objektu. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Popis" v definícii danej položky.
Popiska položky Vysvetľujúca popiska k danej položke. Zobrazuje sa u pri danej položke vo formulári vo forme tooltipu. Predvypĺňa sa popisom položky (slovenský popis) a názvom položky (anglický názov) uvedeným v zátvorke podľa definície daného Business objektu. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položiek "Popiska položky" plus "Názov položky" v definícii danej položky.
Ľavý okraj Umiestnenie danej položky a jej popisu od ľavého okraja. Predvypĺňa sa hodnotou prebranou podľa predchádzajúcej položky (na uľahčenie zarovnania položiek v navrhovanom formulári, ale predvyplnenú hodnotu je možné samozrejme zmeniť.
Zvislá medzera Výška zvislej medzery, ktorá má byť nad a pod danou položkou vo formulári, tzn. vertikálne umiestnenie danej položky od predchádzajúcej, resp. nasledujúcej položky.
Šírka

Šírka položky. Predvyplní sa hodnotou odvodenou z nadefinovanej zobrazovacej dĺžky pre danú položku (pre definovateľné položky v agende Definovateľné položky) a zo zvolenej jednotky, v ktorej je definícia formulára navrhovaná (viď vyššie voľba jednotiek pri popise prvku Definícia formulára). Predvyplnenú hodnotu je možné samozrejme zmeniť.

Položka nech je v užívateľských položkách nadefinovaná ako typ Znaky s dĺžkou 10, ale zobrazovacou dĺžkou 8. Zvolená jednotka formulára sú body. Keď užívateľ vloží danú položku do formulára, predvyplní sa šírka hodnotou 64bodov (8 bodov na jeden znak).

Len na čítanie Tu môžete začiarknuť, či má byť povolená editácia danej položky vo vstupnom formulári.
Adresárová cesta

Pomocou tejto voľby môžete pridať položku na výber z adresárovej štruktúry. Ponúkajú sa na výber položky typu Znaky nadefinované k danému objektu, k triede ktorého sa definícia formulára viaže. Pri užívateľsky definovaných položkách je na tento účel určená položka typu Znaky so spôsobom editácie Adresárová cesta. Keď je táto položka umiestnená na formulár, po stlačení tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa ponúkne dialógové okno na výber adresára z adresárovej štruktúry počítača:

Príklad výberu adresára do položky typu Adresárová cesta

Zoznam údajov zadávaných k tomuto prvku a ich význam je úplne rovnaký ako pri položke typu Text.

Dátum

Pomocou tejto voľby môžete pridať položku na zobrazenie/editáciu dátumov. Ponúkajú sa na výber položky typu Dátum nadefinované k danému objektu, k triede ktorého sa definícia formulára viaže. V rámci užívateľsky definovaných položiek je na tento účel určená položka typu Dátum. Údaje zadávané k tomuto prvku:

Názov Popis
Názov položky Názov položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Ide o prípad editačnej položky pre výber z dátového modelu BO. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek definovaných k danému Business objektu vo forme Dátového modelu zafiltrovaného len podla položiek typu Dátum. Ponúkajú sa len tie položky, ktoré použitie vo vstupných formulároch podporujú.
Popis položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Popiska položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Ľavý okraj Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Zvislá medzera Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Šírka Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Len na čítanie Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Aktuálny dátum

Začiarknutie tejto položky spôsobí, že sa daná položka bude pri použití vo vstupnom formulári pri nových záznamoch predvypĺňať aktuálnym dátumom.

Pouze tehdy, pokud současně nemá daná položka ve své definici nastaveno jiné konkrétní datum, kterým má být předvyplňována.

Položka není od v. 15.01.06 k dispozici. Bola odstránená.

Celé číslo

Pomocou tejto voľby môžete pridať položku na zobrazenie/editáciu celých čísel. Ponúkajú sa na výber položky typu Celé číslo nadefinované k danému objektu, k triede ktorého sa definícia formulára viaže. V rámci užívateľsky definovaných položiek je na tento účel určená položka typu Celé číslo so spôsobom editácie Východisková.

Jako položky typu Celé číslo jsou nadefinované i položky typu Skrytý seznam a Svislý/Vodorovný přepínač. Pokiaľ takúto vložíte voľbou "Celé číslo", bude sa položka zadávať celočíselne (nie výberom hodnôt k nej nadefinovaných v definícii položky). Podrobnejšie viď Vecný obsah.

Údaje zadávané k tomuto prvku:

Názov Popis
Názov položky Názov položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Ide o prípad editačnej položky pre výber z dátového modelu BO. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek definovaných k danému Business objektu vo forme Dátového modelu zafiltrovaného len podla položiek typu Celé číslo. Ponúkajú sa len tie položky, ktoré použitie vo vstupných formulároch podporujú.
Popis položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Popiska položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Ľavý okraj Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Zvislá medzera Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Šírka Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Minimum Možnosť zadania minimálnej hodnoty, ktorú môže položka nadobúdať. Keď je potom vo formulári zadaná hodnota menšia, ako povolená minimálna, program ju automaticky skoriguje na minimálnu hodnotu.
Maximum Možnosť zadania maximálnej hodnoty, ktorú môže položka nadobúdať. Keď je potom vo formulári zadaná hodnota väčšia, ako povolená maximálna, program ju automaticky skoriguje na maximálnu hodnotu.
Kalkulačka Keď je začiarknuté, pôjde o položku s kalkulačkou, tzn. vo vstupnom definovateľnom formulári bude možné si pri danej položke vyvolať kalkulačku a číslo do položky vkladať priamo z nej.
Len na čítanie Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Oddeľovať tisícky Keď je začiarknuté, budú sa pri zobrazení súm v tejto položke odsadzovať tisícky.
Des. číslo

Pomocou tejto voľby môžete pridať položku na zobrazenie/editáciu desatinných čísel. Ponúkajú sa na výber položky typu Číslo nadefinované k danému objektu, k triede ktorého sa definícia formulára viaže. Pri užívateľsky definovaných položkách je na tento účel určená položka typu Číslo. Údaje zadávané k tomuto prvku:

Názov Popis
Názov položky Názov položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Ide o prípad editačnej položky pre výber z dátového modelu BO. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek definovaných k danému Business objektu vo forme Dátového modelu zafiltrovaného len podla položiek typu Číslo. Ponúkajú sa len tie položky, ktoré použitie vo vstupných formulároch podporujú.
Popis položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Popiska položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Ľavý okraj Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Zvislá medzera Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Šírka Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Len na čítanie Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Desatinných miest Počet des. miest, ktoré položka môže mať.
Minimum Možnosť zadania minimálnej hodnoty, ktorú môže položka nadobúdať. Keď je potom vo formulári zadaná hodnota menšia, ako povolená minimálna, program ju automaticky skoriguje na minimálnu hodnotu.
Maximum Možnosť zadania maximálnej hodnoty, ktorú môže položka nadobúdať. Keď je potom vo formulári zadaná hodnota väčšia, ako povolená maximálna, program ju automaticky skoriguje na maximálnu hodnotu.
Kalkulačka Keď je začiarknuté, pôjde o položku s kalkulačkou, tzn. vo vstupnom definovateľnom formulári bude možné si pri danej položke vyvolať kalkulačku a číslo do položky vkladať priamo z nej.
Skrytý zoznam

Pomocou tejto voľby môžete pridať položku na výber z hodnôt skrytého zoznamu (combo box). Ponúkajú sa na výber položky typu Celé číslo nadefinované k danému objektu, k triede ktorého sa definícia formulára viaže. Pri užívateľsky definovaných položkách je na tento účel určená položka typu Celé číslo so spôsobom editácie Skrytý zoznam. Údaje zadávané k tomuto prvku:

Názov Popis
Názov položky Názov položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek definovaných k danému Business objektu vo forme Dátového modelu zafiltrovaného len podla položiek typu Celé číslo. Ponúkajú sa len tie položky, ktoré použitie vo vstupných formulároch podporujú.
Popis položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Popiska položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Ľavý okraj Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Zvislá medzera Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Šírka Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Možnosti

Hodnoty skrytého zoznamu, tzn. možnosti, ktoré následne budú užívateľovi ponúkané ako hodnoty skrytého zoznamu. Pri užívateľsky definovaných položkách sa predvyplnia podľa obsahu položky "Možnosti" v definícii danej položky. Možnosti predvyplnené podľa definície položky si ale je možné zmeniť. Či sa v nadefinovanom formulári použijú hodnoty skrytého zoznamu zadané tu alebo v položke "Možnosti" v definícii danej položky, závisí od začiarknutia políčka Možnosti prevziať z definície.

Pri použití položiek, ktoré sú dodávané výrobcom, sa možnosti do užívateľského formulára nijako nepredvypĺňajú a užívateľ si ich musí zadať tak, ako potrebuje.

Počítať od

Vnútorne sú v programe jednotlivé nadefinované možnosti interpretované celým číslom podľa svojho poradia typicky tak, že prvá zadaná možnosť zodpovedá číslu 1. Keďže sa toto v niektorých prípadoch nehodí, hlavne pre tzv. pevné položky mzdových agend, je k dispozícii možnosť si v tejto položke nastaviť, od akého čísla počítať. Východisková hodnota je 1.

Z dôvodu spätnej kompatibility s predchádzajúcimi verziami, v ktorých táto položka nebola k dispozícii, sa " nezadané" chápe ako 1.

Pozor, zmena hodnoty položky "Počítať od" znamená samozrejme zmenu v tom, ako budú reprezentované hodnoty už použité v dátach. Pretože položka definuje, od akého čísla sa majú očíslovať vzostupne jednotlivé voľby výpočtu na ukladanie do databázy, tak keď sa zmení napr. z nuly na jedna, dôjde k "posunutiu" uložených dát, resp. k zmene v tom, akou možnosťou budú už použité hodnoty reprezentované. Objasníme na príklade:

Majme položku "Farba obalu" s hodnotami Biela a Modrá číslované od nuly, tzn. hodnote 0 zodpovedá "biela" farba, hodnote 1 zodpovedá "modrá" farba. V nadefinovanom vstupnom formulári skladovej karty S1 zadáme v položke Farba hodnotu "biela" (tzn. vnútorne hodnota 0) a pri skladovej karte S2 hodnotu "modrá" (tzn. vnútorne hodnota 1). Keď potom v definícii formulára dôjde k zmene položky "Počítať od" z nuly na jedna, bude hodnote 1 zodpovedať "biela" farba, hodnote 2 "modrá" farba a hodnote 0 žiadna farba. pri spätnom zobrazení údajov skladovej karty S1 nebude položka Farba definovaná a pri skladovej karte S2 bude v položke Farba zobrazená "biela".

Len na čítanie Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Možnosti prevziať z definície

Keď je začiarknuté, hodnoty skrytého zoznamu, tzn. možnosti, ktoré následne budú užívateľovi ponúkané ako hodnoty skrytého zoznamu v nadefinovanom formulári, sa preberú z obsahu položky "Možnosti" v definícii danej položky a to bez ohľadu na hodnoty zadané v položke Možnosti v definícii definovateľného formulára.

Keď chcete do skrytého zoznamu pridať ďalšiu hodnotu, ktorá sa má ponúkať vo všetkých definovateľných formulároch, v ktorých je tento skrytý zoznam použitý, je výhodné novú hodnotu pridať do položky "Možnosti" v definícii danej položky a začiarknuť políčko "Možnosti prevziať z definície". Nová hodnota skrytého zoznamu sa potom pridá do všetkých definovateľných formulárov bez toho, aby ste ju museli v jednotlivých formulároch zadávať.

Pokiaľ začiarknuté nie je, hodnoty skrytého zoznamu, tzn. možnosti, ktoré následne budú užívateľovi ponúkané ako hodnoty skrytého zoznamu, sa preberú z obsahu položky Možnosti v definícii definovateľného formulára.

Prepínač

Pomocou tejto voľby môžete pridať položku na prepínanie jednej z možných hodnôt (radio button). Ponúkajú sa na výber položky typu Celé číslo nadefinované k danému objektu, k triede ktorého sa definícia formulára viaže. Pri užívateľsky definovaných položkách je na tento účel určená položka typu Celé číslo so spôsobom editácie Zvislý prepínač alebo Vodorovný prepínač. Údaje zadávané k tomuto prvku:

Názov Popis
Názov položky Názov položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek definovaných k danému Business objektu vo forme Dátového modelu zafiltrovaného len podla položiek typu Celé číslo. Ponúkajú sa len tie položky, ktoré použitie vo vstupných formulároch podporujú.
Popis položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Popiska položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Ľavý okraj Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Zvislá medzera Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Šírka Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Len na čítanie Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Možnosti Hodnoty prepínača, tzn. možnosti, ktoré následne budú pre užívateľa ponúkané ako voľby prepínača. Pri užívateľsky definovaných položkách sa predvyplnia podľa obsahu položky "Možnosti" v definícii danej položky. Možnosti predvyplnené podľa definície položky si ale je možné zmeniť. Pri použití položiek, ktoré sú dodávané výrobcom, sa možnosti do užívateľského formulára nijako nepredvypĺňajú a užívateľ si ich musí zadať tak, ako potrebuje.
Počítať od Položka má rovnaký význam, ako položka Počítať od pri Skrytom zozname.
Počet stĺpcov Určuje, do koľkých stĺpcov sa majú usporiadať voľby prepínača nadefinované ako jeho Možnosti.
Poznámka

Pomocou tejto voľby môžete pridať položku na zobrazenie/editáciu poznámok. Ponúkajú sa na výber položky typu Poznámka nadefinované k danému objektu, k triede ktorého sa definícia formulára viaže. Pri užívateľsky definovaných položkách je na tento účel určená položka typu Poznámka. Údaje zadávané k tomuto prvku:

Názov Popis
Názov položky

Názov položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek definovaných k danému Business objektu vo forme Dátového modelu zafiltrovaného len podla položiek typu Poznámka (Blob). Ponúkajú sa len tie položky, ktoré použitie vo vstupných formulároch podporujú.

Užívateľsky definované položky tu nie je možné využiť, neumožňujú definíciu položky typu Poznámka (Blob).

Popis položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Popiska položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Ľavý okraj Umiestnenie danej položky a jej popisu od ľavého okraja. Predvypĺňa sa hodnotou prebranou podľa predchádzajúcej položky (na uľahčenie zarovnania položiek v navrhovanom formulári, ale predvyplnenú hodnotu je možné samozrejme zmeniť.
Zvislá medzera Výška zvislej medzery, ktorá má byť nad a pod danou položkou vo formulári, tzn. vertikálne umiestnenie danej položky od predchádzajúcej, resp. nasledujúcej položky.
Šírka Šírka položky. Predvyplní sa hodnotou odvodenou z nadefinovanej zobrazovacej dĺžky pre danú položku a zo zvolenej jednotky, v ktorej je definícia formulára navrhovaná (viď vyššie voľba jednotiek pri popise prvku Definícia formulára). Predvyplnenú hodnotu je možné samozrejme zmeniť.
Výška Výška položky. Podobný význam ako Šírka
Zalamovanie

Keď je začiarknuté, bude sa text obsiahnutý v položke typu Poznámka zalamovať s ohľadom na konkrétnu šírku prvku tohto typu na definovateľnom formulári.

Príklad použitia prvku Poznámka s nastaveným zalamovaním

Vkladať Tab Keď je začiarknuté, tak stlačenie Tab pri editácii prvku typu Poznámka na definovateľnom formulári (keď je fókus priamo v prvku typu Poznámka) vloží medzeru zodpovedajúcu Tabulátoru. V opačnom prípade stlačenie Tab spôsobí prechod na ďalší prvok v poradí na def. formulári, tzn. opustí editáciu poznámky.
Posuvníky Umožní zobrazovať vodorovné a zvislé posuvníky umožňujúce rolovanie zobrazením obsahu poznámky.
Len na čítanie Tu môžete začiarknuť, či má byť povolená editácia danej položky vo vstupnom formulári.
Spínač

Pomocou tejto voľby môžete pridať spínač alebo check box. Ponúkajú sa na výber položky typu boolean nadefinované k danému objektu, k triede ktorého sa definícia formulára viaže. Pri užívateľsky definovaných položkách je na tento účel určená položka typu Áno/Nie. Údaje zadávané k tomuto prvku:

Názov Popis
Názov položky Názov položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek k danému Business objektu vo forme Dátového modelu zafiltrovaného len podla položiek typu Áno/Nie. Ponúkajú sa len tie položky, ktoré použitie vo vstupných formulároch podporujú.
Popis položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Popiska položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Ľavý okraj Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Zvislá medzera Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Len na čítanie Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Číselník

Jedna z možností, ako pridať položku na výber hodnôt z nejakého číselníka (či už dodávaného výrobcom alebo vlastného užívateľsky nadefinovaného). Ponúkajú sa na výber položky typu Znaky nadefinované k danému objektu, k triede ktorého sa definícia formulára viaže. V rámci užívateľsky definovaných položiek je na tento účel určená položka typu Znaky so spôsobom editácie Číselník.

Číselníkovú položku je možné vložiť aj ako Číselník (objektový), čo môže byť v mnohých prípadoch výhodnejšie alebo dokonca aj nevyhnutné (napr. v rámci skriptovania).

Údaje zadávané k tomuto prvku sú rovnaké ako k prvku Číselník (objektový) s tým, že tu sa nijako automaticky nezískava informácia o triede číselníka, z ktorého sa má vyberať, ale tento údaj je potrebné zadať. Preto je k dispozícii navyše nasledujúca položka:

Názov Popis
Číselník Odkaz na tabuľku číselníka, z ktorého sa má do danej položky vyberať. Pri užívateľsky definovaných položkách typu znaky so spôsobom editácie Číselník sa predvyplnia podľa obsahu položky "Číselník" v definícii danej položky. Možnosti predvyplnené podľa definície položky si ale je možné zmeniť.
Číselník (objektový)

Jedna z možností, ako pridať položku na výber hodnôt z nejakého číselníka (či už dodávaného výrobcom alebo vlastného užívateľsky nadefinovaného). Ponúkajú sa na výber položky typu Znaky nadefinované k danému objektu, k triede ktorého sa definícia formulára viaže. V rámci užívateľsky definovaných položiek je na tento účel určená položka typu Znaky so spôsobom editácie Číselník.

Číselníkovú položku je možné vložiť aj ako prvok Číselník neobjektový.

Rozdiel od prvku Číselník neobjektový:

 • Prvok Číselník objektový neumožňuje ani nepožaduje zadanie triedy číselníka. Informácia o triede číselníka (CLSID) sa čerpá automaticky priamo z danej položky Business objektu.
 • Na editáciu sa využíva interne iný prvok. Ten využíva Business objekt aj na získanie ďalších údajov. Ide napr. o automatické doplnenie parametrov pred vyvolaním validácie a to ako vizuálne tak nevizuálne. Objasníme na príklade:

Do formulára Business objektu Faktúra prijatá si vložíme položku na zadanie radu dokladov výberom položky Zdrojový rad (DocQueue_ID ) nadefinovanej k BO faktúry prijatej a to jednak ako Číselník pod názvom Rad1 a jednak ako Číselník objektový pod názvom Rad2. Pokiaľ potom v editácii FP vyvoláme číselník radov dokladov v položke Rad1, budú sa v ňom ponúkať všetky existujúce zdrojové rady dokladov. Pokiaľ ale vyvoláme číselník radov dokladov v položke Rad2, budú sa v ňom ponúkať len rady dokladov zodpovedajúceho typu, tzn. v tomto prípade typu Faktúra prijatá. Túto možnosť dynamickej zmeny správania zabezpečuje práve BO v danom mieste programu.

(Pokiaľ by sme to isté chceli dosiahnuť v položke Rad1, museli by sme to riešiť "natvrdo" zadaním parametrov (pozri položka Parametre v definícii prvku typu Číselník) pre filtrovanie podľa konkrétneho typu dokladov v definícii danej položky. No nie všetky prípady požadovanej zmeny správania podľa daného miesta programu je možné riešiť parametrami. Jednak dostupných parametrov je len obmedzené množstvo a jednak ide len o statické riešenie)). Predovšetkým by potom požadované dynamické zmeny správania dané užívateľskými skriptami (napr. filtrovanie číselníka v danom mieste podľa hodnoty inej užívateľsky nadefinovanej položky apod.) nebolo možné statickými parametrami vôbec postihnúť.

Z vyššie uvedeného o. i. vyplýva, že pokiaľ chcete implementovať nejakú dynamickú zmenu správania číselníka pomocou vlastného skriptovania, musíte číselníkovú položku vložiť do formulára výhradne ako Číselník objektový!!!

Pokiaľ užívateľ vloží do formulára definovateľnú číselníkovú položku pomocou voľby lokálneho menu Pridať položku, použije sa priamo ako východiskový prvok Číselník objektový.

Údaje zadávané k tomuto prvku:

Názov Popis
Názov položky Názov položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek typu celé číslo definovaných k danému Business objektu vo forme Dátového modelu zafiltrovaného len podla položiek typu Text. Ponúkajú sa len tie položky, ktoré použitie vo vstupných formulároch podporujú.
Popis položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Popiska položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Ľavý okraj Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Zvislá medzera Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Šírka Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Textová položka

Položka zadávaná resp. zobrazovaná z daného číselníka vo formulári. Aké možnosti sa ponúkajú pri nedefinovateľných číselníkoch, je dané výrobcom. Typicky ide o položky ako kód, názov, ale v niektorých prípadoch sa ponúkajú aj iné položky (napr. v adresári firiem IČO, IČ DPH a pod.). Pri užívateľsky definovaných položkách typu znaky so spôsobom editácie Čísleník sa predvyplnia podľa obsahu položky "Textová položka" v definícii danej položky.

Ide v podstate o možnosť definovať, aký bude defaultný výberový údaj do číselníkovej položky v definovateľnom formulári. Každopádne pri použití daného definovateľného formulára v danej agende si ešte užívateľ môže výberový údaj nastaviť podľa svojich potrieb obdobne, ako je to pri číselníkových položkách na pevných (nedefinovateľných) formulároch. Viď nastavenie výberového údaja do číselníkovej položky.

Parametre Parametre, s ktorými sa má daný číselník vyvolať. Pri užívateľsky definovaných položkách typu znaky so spôsobom editácie Číselník viď popis položky "Parametre" v definícii danej položky.
Zobraziť text + šírka Možnosť zvoliť, či sa v číselníkovej položke vedľa zadávacieho poľa má zobrazovať aj popisné pole a akú má mať šírku. Čo bude obsahom popisného poľa, sa definuje v nasledujúcej položke.
Položka Položka z číselníku, ktorej obsah sa má zobrazovať ako dopĺňajúci informačný text k danej číselníkovej položke v popisnom poli. Každopádne pri použití daného definovateľného formulára v danej agende si ešte užívateľ môže údaj zobrazovaný v popisnom poli číselníkovej položky nastaviť podľa svojich potrieb obdobne, ako je to pri číselníkových položkách na pevných (nedefinovateľných) formulároch. Viď nastavenie výberového údaja do číselníkovej položky.
Len na čítanie Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Obrázok

Pomocou tejto voľby môžete pridať na definovateľný formulár obrázok, pokiaľ je jedna z textových položiek k danému objektu, k triede ktorého sa definícia formulára viaže, typu identifikátor obrázka. Ponúkajú sa na výber položky typu Znaky nadefinované k danému objektu, k triede ktorého sa definícia formulára viaže. Údaje zadávané k tomuto prvku:

Názov Popis
Názov položky Názov položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek definovaných k danému Business objektu vo forme Dátového modelu zafiltrovaného len podla položiek typu Znaky. Ponúkajú sa len tie položky, ktoré použitie vo vstupných formulároch podporujú.

Ak objekt danej triedy podporuje odkaz do tabuľky obrázkov (Pictures), kde môže byť nepovinne uložená napr. fotografia (karty majetku, zamestnanca a pod., tzn. agendy, kde je k dispozícii subzáložka Foto), ponúka sa položka nasledovne:

Užívateľsky definované položky tu nie je možné využiť, neumožňujú definíciu položky typu Obrázok.

Popis položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Popiska položky Význam rovnaký ako pri položke typu Text.
Ľavý okraj Umiestnenie danej položky a jej popisu od ľavého okraja. Predvypĺňa sa hodnotou prebranou podľa predchádzajúcej položky (na uľahčenie zarovnania položiek v navrhovanom formulári, ale predvyplnenú hodnotu je možné samozrejme zmeniť.
Zvislá medzera Výška zvislej medzery, ktorá má byť nad a pod danou položkou vo formulári, tzn. vertikálne umiestnenie danej položky od predchádzajúcej, resp. nasledujúcej položky.
Šírka Šírka položky. Predvyplní sa hodnotou odvodenou z nadefinovanej zobrazovacej dĺžky pre danú položku a zo zvolenej jednotky, v ktorej je definícia formulára navrhovaná (viď vyššie voľba jednotiek pri popise prvku Definícia formulára). Predvyplnenú hodnotu je možné samozrejme zmeniť.
Výška Výška položky. Podobný význam ako Šírka
Priehľadnosť Umožní nastaviť, či má byť zobrazený obrázok priehľadný.
Rozťahovať Umožní nastaviť, či sa má zobrazený obrázok rozťahovať podľa veľkosti okna, v ktorom je zobrazovaný.
Na stred Umožní nastaviť, či sa má zobrazený obrázok centrovať.
Výraz Pomocou tejto voľby môžete pridať do definovateľného formulára výraz, ktorý sa bude vyhodnocovať hneď, ako bude formulár aktívny, tzn. bude v danej agende zobrazený.

V agende Zamestnanci sa požaduje, aby sa pri zadaní čísla účtu penzijného poistenia kontrolovalo, či zodpovedá konvenciám NBS pre čísla bankových účtov, viď kontrola správnosti zadania štruktúry účtu. Nakoľko tu ale ide o definovateľný formulár, nemôže byť kontrola daná priamo v programe. Je ju ale možné realizovať práve pridaním prvku typu Výraz a definíciou príslušného výrazu, v tomto prípade napr.:

If(if(S_LI_Account<>'',NxIsDomesticBankAccountCorrect(S_RF_Account),True),'','Bankový účet nezodpovedá konvenciám NBS pre čísla bankových účtov.').

Kontroly hodnoty užívateľsky definovateľnej položky v závislosti od inej položky by bolo možno realizovať tiež skriptovaním.

Údaje zadávané k tomuto prvku:

NázovPopis
VýrazPoložka na zadanie vlastného výrazu. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla .
Popis položkyVýznam rovnaký ako pri položke typu Text.
Popiska položkyVýznam rovnaký ako pri položke typu Text.
Ľavý okrajUmiestnenie danej položky a jej popisu od ľavého okraja. Predvypĺňa sa hodnotou prebranou podľa predchádzajúcej položky (na uľahčenie zarovnania položiek v navrhovanom formulári, ale predvyplnenú hodnotu je možné samozrejme zmeniť.
Zvislá medzeraVýška zvislej medzery, ktorá má byť nad a pod danou položkou vo formulári, tzn. vertikálne umiestnenie danej položky od predchádzajúcej, resp. nasledujúcej položky.
ŠírkaŠírka položky. Predvyplní sa hodnotou odvodenou z nadefinovanej zobrazovacej dĺžky pre danú položku a zo zvolenej jednotky, v ktorej je definícia formulára navrhovaná (viď vyššie voľba jednotiek pri popise prvku Definícia formulára). Predvyplnenú hodnotu je možné samozrejme zmeniť.
Doplnok

Pomocou tejto voľby môžete pridať na definovateľný formulár tzv. plugin alebo doplnok. Doplnky sú dodávané výhradne výrobcom, no zároveň je možné vytvárať a začleňovať do systému ďalšie na základe potrieb užívateľov. Každý doplnok je určený na použitie v Udf formulári pre ľubovoľnú triedu Business objektu alebo je určený na použitie len vo vymenovaných triedach. Tu sa ponúkajú na výber doplnky určené pre daný objekt, k triede ktorého sa definícia formulára viaže.

Doplnok je možné umiestniť len na prvkoch Udf formulárov typu "panel" (tzn. napr. vodorovný panel, zvislý panel, záložka,...).

Údaje zadávané k tomuto prvku:

Názov Popis
Doplnok  
Vykonávať vyhodnocovanie automaticky

U většiny doplňků (vyjma např. ButtonsPlugin) je možnost nenačítat data doplňku okamžitě automaticky ihned při zobrazení formuláře, ale až na žádost uživatele. Táto možnosť je výhodná minimálne pri tých, ktorých načítanie môže trvať dlhšiu dobu.

Pokud není tato položka zatržena, neprovede se při zobrazení formuláře načtení dat pro tento doplněk (a neprovádí se ani při následné editaci obsahu ostatních položek uživatelsky definovaného formuláře). V horní části takového doplňku je následně zobrazen úzký pruh s ovládacími prvky pro načítání dat (tlačítkem Načíst a zatrhávacím polem Načítat automaticky).

Príklad nenačítaného doplnku.

Stav nenačítaného doplnku je graficky zvýraznený šráfovaním. Tlačidlo Načítať vykoná načítanie daného doplnku pre aktuálny záznam, tzn. načítanie dát pre zobrazenie vo formulári. Doplnok prestane byť šráfovaný a zobrazí príslušné údaje. Pri posune na ďalší záznam danej agendy, ku ktorému sa zobrazuje daný užívateľsky definovateľný formulár, sa stane opäť nenačítaným (tzn. šráfovaným).

Pokud si uživatel přeje, aby se data takového doplňku při posunu na další záznamy načítala dočasně automaticky, může použít zatrhávací pole Načítat automaticky. Je-li záznam ve stavu Načítat automaticky, pak se při posunu na další záznam data rovnou načtou (doplněk nebude šrafovaný).

Príklad načítaného doplnku. Pole Načítat automaticky je zatrženo, tj. při posunu na další záznam se data pro něj rovnou opět načtou a nestane se nenačteným (šrafovaným).

Vzhled tlačítka Načíst se může měnit v závislosti na daném doplňku. Viď napr. popis funkcie Zobraziť tlačidlo pre otvorenie dokladu doplnku SCM - vývoj.

Ďalšie údaje sa líšia podľa typu doplnku a sú zrejmé z ich názvu alebo sú popísané v samostatnej kapitole popisu daného doplnku. Viď Popis vybraných doplnkov.

Voľby Pomocou tejto voľby môžete pridať položku na výber niektorých z možných hodnôt. Ponúkajú sa na výber položky typu Znaky nadefinované k danému objektu, k triede ktorého sa definícia formulára viaže. Pri užívateľsky definovaných položkách je na tento účel určená položka typu Znaky so spôsobom editácie Voľby. Údaje zadávané k tomuto prvku:
NázovPopis
Názov položkyNázov položky. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek definovaných k danému Business objektu vo forme Dátového modelu zafiltrovaného len podla položiek typu Znaky. Ponúkajú sa len tie položky, ktoré použitie vo vstupných formulároch podporujú.
Popis položkyVýznam rovnaký ako pri položke typu Text.
Popiska položkyVýznam rovnaký ako pri položke typu Text.
Ľavý okrajVýznam rovnaký ako pri položke typu Text.
Zvislá medzeraVýznam rovnaký ako pri položke typu Text.
ŠírkaVýznam rovnaký ako pri položke typu Text.
Len na čítanieVýznam rovnaký ako pri položke typu Text.
Počet stĺpcovUrčuje, do koľkých stĺpcov sa majú usporiadať voľby nadefinované ako Možnosti prvku.

Subzáložka Náhľad

V tejto subzáložke si je možné prehliadnuť, ako bude definícia vstupného formulára vyzerať v skutočnosti:

Príklad náhľadu pre definíciu formulára uvedeného vyššie.

Platí, že v určitých prípadoch nemusí poradie definované v strome znamenať poradie prvkov pre zobrazenie na formulári a to po úpravách v definičnom strome typu presúvanie prvkov. Pretože to, ako sú prvky nakoniec vykreslené, závisí nielen od ich poradia, ale aj od ich ďalších vlastností. Napr. či je zvislý panel vľavo alebo vpravo. Rovnaký problém je pri vodorovných paneloch. Iným príkladom sú celé panely a katalógy, ktoré vypĺňajú celú zvyšnú plochu, tzn. keď zvýši voľná plocha vpravo, objavia sa vpravo, keď zvýši hore, objavia sa hore.

Subzáložka Zdrojový kód

Subzáložka nie je pre bežného užívateľa k dispozícii, pretože bežný užívateľ ju nebude k svojej práci potrebovať. Subzáložka je k dispozícii len pre systémových užívateľov a vývojových pracovníkov a zobrazuje zdrojový kód pre nadefinovaný vstupný formulár.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.