Definovateľné formuláre - záložka Zoznam

Seznam definovatelných formulářů. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo pomocou obmedzovacieho panela, viď ďalej. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zobrazenom zozname je možné vidieť všetky nadefinované definovateľné formuláre, alebo si ich filtrovať podľa rôznych kritérií:

 • Zobraziť ponúkané - zobrazí všetky definovateľné formuláre, pre ktoré je nastavené, že sa majú ponúkať buď aktuálne prihlásenému užívateľovi príp. všetkým užívateľom
 • Zobraziť všetky - zobrazí všetky definovateľné formuláre
 • Skryť globálne- skryje všetky definovateľné formuláre, ktoré sú nadefinované ako globálne. Zobrazí teda všetky definície tlač. zostáv, ktoré nie sú definované ako globálne, pričom pri tejto voľbe nezohľadňuje, ako je pri konkrétnych def. exportoch nastavené ponúkanie užívateľovi.

Na to slúži obmedzovacia lišta v hornej časti záložky Zoznam:

Príklad obmedzenia zoznamu tak, aby sa zobrazovali len tie definovateľné formuláre, ktoré sa majú prihlásenému užívateľovi ponúkať

V zozname sú uvedené ku každej zostave položky:

Názov Popis
Názov Obsah položky Názov definície zo záložky Detail.
Trieda Obsah položky Trieda zo záložky Detail.
Systémová Informácia, či ide o systémovú definíciu alebo nie. Nastavuje sa v subzáložke Definícia definovateľného formulára.
Globálna

Informácia, či je def. formulár definovaný ako globálny alebo nie. Nastavuje sa v subzáložke Definícia definovateľného formulára.

Ponúkať Informácia, či má daný def. formulár nastavené, že sa má ponúkať buď aktuálne prihlásenému užívateľovi príp. všetkým užívateľom alebo nie. Nastavenie sa vykonáva funkciou Ponúkať. Podľa tejto položky je možné zoznam filtrovať, viď vyššie.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný def. formulár vytvoril. V prípade, že definovateľný formulár nebol vytvorený žiadnym z definovaných užívateľov danej inštalácie ABRA Gen, ale napr. na zákazku servisným oddelením dodávateľa a pod. a potom bol len naimportovaný, tak v položke Vytvoril je identifikácia prihláseného užívateľa, ktorý vykonal jej import. Defaultne dodávané výrobcom v rámci inštalácie majú položku nevyplnenú.
Opravil Užívateľ, ktorý daný def. formulár opravil, pokiaľ bola definícia exportu opravovaná.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis
Help F1
Nový F2 Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.
Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Opravovať nie je možné systémové definície.

Pozor na prípadné opravy niektorých údajov definovateľných položiek, ktoré ste už použili vo vstupných formulároch. Opravy sa nemusia automaticky vo formulári prejaviť, príp. tiež môžu spôsobiť chybnú funkciu. Viď popis vo funkcii Opraviť v agende Definovateľných položiek.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

Vymazať nie je možné systémové definície.

Skopírovať F9 Pokiaľ si chcete definovať svoje vlastné def. formuláre, ktoré sa líšia od niektorej existujúcej definície len v drobnostiach, tak môže byť kópia def. formulára a jej následná úprava najrýchlejšou možnosťou, ako to urobiť.
Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté - Nepodporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Ponúkať - -

Umožňuje pre definovateľné formuláre nastaviť, či sa majú pri výbere formulára v položke Definovateľné formuláre v záložke Formuláre resp. inej adekvátnej záložke ponúkať aktuálne prihlásenému užívateľovi príp. všetkým užívateľom alebo nie.

Funkcia je k dispozícii aj ako voľba lokálnej ponuky menu nad zoznamom definovateľných formulárov, aby bola dostupná aj v prípade malého číselníka.

Ak sú v zozname nejaké def. formuláre označené, potom funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno, kde zvolíte, ako si prajete ponúkanie pre daný def. formulár (dané def. formuláre) nastaviť:

 • Neponúkať prihlásenému užívateľovi - Pozor, táto voľba neznamená neponúkať LEN prihlásenému užívateľovi, tzn. nijako neovplyvní aktuálne nastavenie ponúkania ostatným užívateľom. Táto voľba spôsobí, že aktuálne prihlásenému užívateľovi sa daný def. formulár nebude ponúkať, aj keby pri ňom bolo predtým nastavené ponúkať všetkým.

  Takže pokiaľ bolo pre daný def. formulár predtým nastavené Ponúkať všetkým, voľba Neponúkať prihlásenému užívateľovi toto nastavenie "prebije", a daný def. formulár bude naďalej pre aktuálneho užívateľa ukrytý, aj keď pre ostatných zostane ponúkaný.

 • Ponúkať prihlásenému užívateľovi - Pozor, táto voľba neznamená ponúkať LEN prihlásenému užívateľovi, tzn. nijako neovplyvní aktuálne nastavenie ponúkania ostatným užívateľom. Voľba inverzná k predošlej, tzn. zruší záznam o skrytí daného def. formulára pre prihláseného užívateľa.

  Z princípu vnútornej reprezentácie nastavenia skrývania def. formulárov (viď ďalej) vyplýva, že pokiaľ bolo pre daný def. formulár predtým nastavené Neponúkať všetkým, voľba Ponúkať prihlásenému užívateľovi toto nastavenie "neprebije", čo znamená, že daný def. formulárt bude aj naďalej skrytý pre všetkých, tzn. aj aktuálneho užívateľa.

 • Neponúkať všetkým užívateľom - Táto voľba spôsobí, že sa daný def. formulár nebude ponúkať žiadnemu užívateľovi, a to bez ohľadu na to, či je pre niektorého z nich nastavené ponúkanie aktuálne prihlásenému užívateľovi (viď upozornenie pri predošlej voľbe)! Aby mohol prihlásený užívateľ túto voľbu uskutočniť, musí k nej mať povolené prístupové právo.
 • Ponúkať všetkým užívateľom - Voľba inverzná k predošlej, tj. zruší záznam o skrytí daného def. formulára pre všetkých užívateľov. Tzn. daný def. formulár sa bude ponúkať všetkým, samozrejme okrem tých, ktorí majú nastavené Neponúkať aktuálne prihlásenému užívateľovi.

V tomto prípade sa def. formulár nebude ponúkať žiadnemu z užívateľov (využijete napr. v prípade, že nechcete používať defaultne dodávaný def. formulár, nakoľko máte svoj vlastný a nechcete ani, aby "prekážal" v zozname def. formulárov

Vnútorná reprezentácia záznamov o skrývaní def. formulárov:

Na skrývanie def. formulárov je v databáze k dispozícii špeciálna tabuľka, ktorá obsahuje záznamy iba pre tie def. formuláre, ktoré majú byť skryté pre aktuálneho užívateľa alebo pre všetkých užívateľov.

Takže "skryť pre všetkých" znamená, že sa v tejto tabuľke vytvorí záznam s identifikáciou def. formulára a s prázdnou identifikáciou užívateľa. "Skryť pre aktuálneho užívateľa" znamená, že sa v tejto tabuľke vytvorí záznam s identifikáciou def. formulára a s konkrétnou identifikáciou užívateľa. Opačný proces znamená iba prípadné odmazanie týchto záznamov. Celé je to koncipované tak, aby východiskový stav (pokiaľ je spomenutá tabuľka prázdna) bol zobrazovať všetko všetkým.

Z tohto princípu však vyplýva, že pri globálnom def. formulári nie je možné nastaviť stav, aby sa def. formulár skrýval všetkým okrem vybraného užívateľa nastavením Neponúkať všetkým a Ponúkať aktuálne prihlásenému.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.