Editor

Pomocná agenda veľmi jednoduchého textového editora.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Dokumenty a prílohy pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Všeobecné, ak je nastavené Usporiadanie klasické.