Reporty

Agenda, pomocou ktorej je možné obstarávať rôzne typy reportov.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Reporty pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Všeobecné, ak je nastavené Usporiadanie klasické.