Objednávky prijaté - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnej objednávke prijatej zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Rezervácie Importované doklady Informácie Čerpané do dokladov Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Celkom bez dane

K dispozícii len vtedy, ak ide o doklad s DPH (tzn. vo Firemných údajoch máte nastavené, že ste platitelia DPH, v Hlavičke dokladu je začiarknutá voľba "s DPH" a doklad je vystavený do tuzemska, tzn. zadaná krajina je lokálna).

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu bez dane. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet vrátane aplikácie všetkých zliav nastavených v Hlavičke dokladu.

DPH K dispozícii za rovnakých podmienok ako predchádzajúca položka "Celkom bez dane" a uvádza celkový súčet DPH.
Celkom

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú čiastku dokladu (s DPH, ak ide o doklad s DPH). Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet vrátane aplikácie všetkých nastavených zliav.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Na už existujúcich záznamoch zadané obdobie už nie je možné meniť.
Dátum
DocDate$DATE
Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Firma
Firm_ID

Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba novej OP vyvolaná, ale je samozrejme možné zadať inú Napr.:

 • V prípade dokladov vystavovaných samostatne sa predvypĺňa firmou nastavenou vo Firemných údajoch.
 • V prípade dokladov vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho.
 • A pod.

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si je možné prehliadať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Okrem firmy ďalej môže byť s ohľadom na nastavenie firemných parametrov a splnenie príslušných podmienok:

Popis
Description
Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr tiež ako popis (či jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku a pod.. Nepovinná položka.
Ostatné údaje
Externé číslo
ExternalNumber

Tu môžete zadať externé číslo na danom prijatom doklade. Je možné podľa neho neskôr doklady vyhľadávať či obmedzovať v záložke Obmedzenie. Nepovinná položka. Pred uložením sa kontroluje, či pre tento typ dokladu a firmu už doklad s rovnakým externým číslom neexistuje. Pokiaľ áno, užívateľ je upozornený.

Kontrola duplicity ext. čísla sa koná pre všetky existujúce doklady daného typu vystavené na danú firmu. Nijako sa v nej nezohľadňuje ani obdobie, ani rady dokladov daného typu.

Ceny zadávány
PriceByRef

Pomocou tohto prepínača zadáte, či sa predajné ceny na danej objednávke budú zadávať konkrétnou hodnotou alebo odkazom Výklad týchto pojmov bol detailne objasnený v kap. Vecný obsah, základné pojmy - Objednávky.

Predvypĺňa sa hodnotou naposledy použitou daným užívateľom na jeho poslednom zadanom doklade z tejto agendy.

Předvyplňovat prodejní cenu
DoNotRecalculateUnitPrice

Táto položka je dispozícii len v režime zadania cien odkazom, viď predchádzajúcu položku.

Ovplyvňuje spôsob, ako sa bude predvypĺňať položka Def. ceny v skladovom riadku dokladu:

 • Ak nie je začiarknuté, tak sa definícia ceny v skladovom riadku dokladu predvyplní východiskovou definíciou predajnej ceny, tzn. definíciou ceny stanovenou podľa štandardného algoritmu automatického vyčíslenia východiskovej predajnej ceny používaného na iných dokladoch.
 • Ak je začiarknuté, tak sa algoritmus automatického vyčíslenia východiskovej predajnej ceny potlačí a definícia ceny sa predvypĺňa  nasledovne:
  • V prvom skladovom riadku dokladu sa predvyplní definícia ceny nastavená ako hlavná.
  • Pri ďalších riadkoch sa predvypĺňa zadanou definíciou ceny z riadka predošlého.

Automatické vyčíslenie východiskovej predajnej ceny sa potlačí aj v prípade, kedy na riadku dokladu boli vykonané také zmeny, ktoré by inak prepočet pred. ceny vyvolali automaticky (zmena karty, skladu, jednotky, množstva).

Potvrzeno
Confirmed

Pokiaľ používate potvrdzovanie objednávok klientom, môžete si pomocou tohto príznaku začiarknuť, či bola, alebo nebola potvrdená. Nepovinná položka.

Informácia o počte, ktorý zostáva na potvrdených a na nepotvrdených objednávkach ešte k vydodaniu, je k dispozícii tiež na čiastkových skladových kartách.

Doklady tejto agendy sú jedným z požiadavkových dokladov v SCM. Pokiaľ používate SCM, je potrebné príznak správne nastavovať, pretože naň berú ohľad defaultne dodávané dátové zdroje. Ďalej viď kap. Často kladené otázky k SCM, otázka Pokrytie nepotvrdenej objednávky.

Vyřízeno
Closed

Príznak o tom, či bola daná objednávka vybavená. Nepovinná položka. Nastavuje sa automaticky po vyexpedovaní celej objednávky, tzn. keď bola objednávka celá vydodaná, teda celá bola importovaná do následných dodacích listov (resp. importovaná priamo do faktúr alebo pokladničných príjemiek), tak sa príznak Vybavené automaticky začiarkne. (Posudzujú sa všetky typy riadkov, teda aj riadky typu 0 a 1 musia mať v položke Čerpané hodnotu Áno.)

V iných prípadoch je jeho nastavenie ponechané na užívateľovi, teda ako vybavenú môžete označiť ľubovoľnú objednávku. Po ručnom začiarknutí príznaku Vybavené je užívateľ upozornený, že dôjde k zneplatneniu doposiaľ platných rezervácií. Ide o jednu z možností zrušenia rezervácií.

Máte napr. objednávku, ktorá ešte nebola úplne vyexpedovaná, ale ďalší objednaný sortiment už nemáte na sklade k dispozícii a dopĺňať ho už nebudete (viedli ste ho len do vyčerpania zásob). Takže takúto objednávku si môžete označiť ako vybavenú, aby sa vám zbytočne neplietla medzi objednávky, ktoré ešte budete vybavovať, viď Tip pre vás.

Objednávky, které již považujete za vyřízené, si můžete označit tímto příznakem a poté, když budete vystavovat prodejní doklad na základě objednávky (tj. s importem objednávky), můžete si ve vyvolaném průvodci Dohledáním dokladu nechat vypsat jen takové objednávky, které ještě nebyly vyřízeny, ale přitom již byly potvrzeny apod.

Stav vyřízenosti se automaticky nijak nemění při opačném procesu, při kterém se objednávka stane opětovně nevydodanou, tj. např. po smazání dodacího listu či odpojení objednávky od dodacího listu, opravě objednávky a dodatečném zvýšení množství apod. Dôvodom je to, že príznak vybavenosti si môže užívateľ meniť aj ručne, takže jeho automatické rušenie by mohlo byť nežiaduce.

Pokiaľ používate SCM, platí pre tento príznak to isté, čo pre príznak Potvrdené, viď vyššie.

Expedovat pouze celou objednávku
OnlyWholeOrder

Položka informuje pracovníka plánujúceho expedíciu, či je možné uskutočniť čiastočnú expedíciu alebo si zákazník želá dodanie až v momente zabezpečenia všetkých položiek objednávky. Ide len o informatívnu položku, podľa ktorej je možné objednávky obmedzovať.

Nijako sa nezohľadňuje pri vyhodnocovaní, či je objednávka čerpateľná do následných dokladov apod. Viď napr. popis obmedzenia Čerpateľný doklad.

Vlastný účet
BankAccount_ID
Vlastný bankový účet. Zadáte číslo účtu alebo vyberiete z číselníka bankových účtov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Predvypĺňa sa účtom nastaveným vo Firemných údajoch, ale samozrejme je možné zadať i iný. Pre objednávku ako takú nemá význam, ale objednávku je možné importovať do faktúr vydaných resp. pokladničných príjemiek s tým, že je možné z importovaného dokladu prevziať aj jeho hlavičkové údaje. Potom, ak je položka na objednávke vyplnená, prevezme sa do rovnakej položky v hlavičke faktúry resp. pokladničnej príjemky. Nepovinná položka.
Konšt.symbol
ConstSymbol_ID

Konštantný symbol alebo platobný titul. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Či je položka povinná a ako sa predvypĺňa a či ju je možné editovať, pozri popis v kap. konšt. symboly.

Pre objednávku ako takú nemá význam, ale objednávku je možné importovať do faktúr vydaných s tým, že je možné z importovaného dokladu prevziať aj jeho hlavičkové údaje. Potom, ak je položka na objednávke vyplnená, prevezme sa do rovnakej položky v hlavičke faktúry.

Spôsob úhrady
PaymentType_ID

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov úhrady. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka. Podobne ako konštantný symbol ho je možné prevziať do hlavičky faktúry resp. pokladničnej príjemky pri importe objednávky.

Predvypĺňa sa hodnotou naposledy použitou daným užívateľom na jeho poslednom zadanom doklade z tejto agendy, pričom, ak má firma zadaná v hlavičke dokladu, viď vyššie, nastavený spôsob úhrady v jej subzáložke Ďalšie údaje, potom sa predvyplní touto hodnotou.

Spôsob dopravy
TransportationType_ID

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov dopravy. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka.

Predvypĺňa sa hodnotou naposledy použitou daným užívateľom na jeho poslednom zadanom doklade z tejto agendy.

Údaje DPH
DPH
VATDocument

Položka typu predvoľba. Pokiaľ je začiarknutá, bude daný doklad vystavovaný ako daňový, v opačnom prípade bude vystavovaný ako nedaňový (nezamieňať s dokladom, na ktorom je sadzba DPH 0%).

Položka DPH o. i. ovplyvňuje:

 • aké typy obchodov budú na doklade k dispozícii,
 • či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka "Sumy sú s DPH/bez DPH", viď ďalej,
 • či sa v riadkoch dokladu v záložke Obsah zadávajú položky DPH sadzba
 • či sú v hornej časti záložky Detail v paneli definovateľných údajov zobrazované položky "Celkom bez dane" a celkom "DPH",

V tejto agende neovplyvňuje táto položka, či bude alebo nebude doklad zahrnutý do evidencie DPH a dátum plnenia, keďže tieto doklady samy o sebe nie sú daňovými dokladmi a do DPH evidencie nepatria. Ďalej tu položka neovplyvňuje položku na zadanie DPHIndexov v riadkoch (ako je to pri iných dokladoch), pretože v Obsahu týchto dokladov sa DPH indexy nezadávajú. No hodnota položky DPH a ďalších, ktoré s ňou v objednávke súvisia, sa využijú na predvyplnenie, keď sa objednávka importuje na faktúry vydané alebo pokladničné príjemky.

Sumy sú
PriceWithVAT

Položka umožňuje nastaviť, akým spôsobom si želáte zadávať sumy na danom doklade, tzn. či sumy bez DPH či s DPH, tzn. ovplyvňuje metódu výpočtu DPH. Ak je nastavené s DPH, tak sa sprístupní tlačidlo Nastavenie, kde je ešte možné nastaviť parametre pre výpočet DPH metódou zhora. Viac viď metóda výpočtu DPH zhora/zdola. K dispozícii len pre doklad vystavovaný ako daňový a iba pre niektoré typy obchodu.

Predvypĺňa sa hodnotou naposledy použitou daným užívateľom na jeho poslednom zadanom doklade z tejto agendy.

Zahraničie/cudzia mena
Typ obchodu

Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu.

Názov Popis
Typ obchodu Položka typu prepínač. Z ponúkaných možností musíte vybrať typ obchodu, podľa toho, za akým účelom doklad vystavujete. Voľba je úplne na zodpovednosti užívateľa. Aké možnosti sú k dispozícii a aký je ich význam viď Typy obchodu pre doklady vo výstupe.

Zvolený typ obchodu ovplyvňuje ďalšie položky s ním súvisiace a to jednak položky ďalej ponúkané v tomto dialógovom okne, a jednak položky riadkov dokladov v záložke Obsah (DPH sadzby, DPH indexy, príslušnosť riadka do hlásenia INTRASTAT resp. ESL).

Tuzemsko/Vývoz Položka je k dispozícii len pre doklady, vystavované s typom obchodu "0 - Nezadané". Ďalej viď popis rovnomennej položky v popise typu obchodu "0 - Nezadané".

Režim Přenesení daňové povinnosti

K dispozícii len pre niektoré typy obchodu. Ďalej viď popis rovnomennej položky pri jednotlivých typoch obchodov.

Krajina určenia Krajina, pre ktorú je doklad určený. Ďalej viď popis rovnomennej položky pri jednotlivých typoch obchodov.
Krajina priznania DPH dodávateľa Krajina, do ktorej DPH priznania bude tento doklad zahrnutý. To, či je položka k dispozícii, či je dostupná na editovanie a či sa nejako predvypĺňa, závisí od toho, či je doklad vystavovaný ako daňový a od zvoleného typu obchodu pre tento doklad. Ďalej viď popis rovnako pomenovanej položky pri jednotlivých typoch obchodov.

Objednávky prijaté samy o sebe nie sú daňovými dokladmi a do DPH evidencie nepatria. Zadaná hodnota sa využije na predvyplnenie, keď sa objednávka importuje na faktúry vydané alebo pokladničné príjemky.

Dodacie podmienky Údaj na zostavenie hlásenia INTRASTAT. To, či je položka k dispozícii, závisí na nastavenom type obchodu pre tento doklad (viď popis rovnako pomenovanej položky pri jednotlivých typoch obchodov).

Objednávky prijaté samy o sebe nepatria medzi doklady zahŕňané do výkazu INTRASTAT. Zadaná hodnota sa využije na predvyplnenie, keď sa objednávka importuje na faktúry vydané alebo pokladničné príjemky.

Povaha transakcie Údaj na zostavenie hlásenia INTRASTAT. To, či je položka k dispozícii, závisí na nastavenom type obchodu pre tento doklad (viď popis rovnako pomenovanej položky pri jednotlivých typoch obchodov).

Objednávky prijaté samy o sebe nepatria medzi doklady zahŕňané do výkazu INTRASTAT. Zadaná hodnota sa využije na predvyplnenie, keď sa objednávka importuje na faktúry vydané alebo pokladničné príjemky.

Druh dopravy INTRASTAT Údaj na zostavenie hlásenia INTRASTAT. To, či je položka k dispozícii, závisí na nastavenom type obchodu pre tento doklad (viď popis rovnako pomenovanej položky pri jednotlivých typoch obchodov).

Objednávky prijaté samy o sebe nepatria medzi doklady zahŕňané do výkazu INTRASTAT. Zadaná hodnota sa využije na predvyplnenie, keď sa objednávka importuje na faktúry vydané alebo pokladničné príjemky.

Mena
Currency_ID
Mena, v ktorej je daný doklad vystavovaný. Či je položka editovateľná a ako sa predvypĺňa, závisí od viacerých skutočností: od toho, akým spôsobom sa doklad vystavuje (napr. či podľa nejakého iného dokladu a pod.), od zvoleného typu obchodu pre tento doklad atď.

Predvypĺňa sa nasledovne:

 • prednostne menou z importovaného dokladu, ak ide o procesnú tvorbu dokladu, v rámci ktorej sa mena, čoby hlavičkový údaj, má preberať,
 • alebo menou nastavenou pre firmu zadanú v hlavičke dokladu (ak má daná firma túto svoju preferovanú menu nastavenú), alebo lokálnou menou v opačnom prípade,
 • alebo po zadaní krajiny určenia do hlavičky dokladu menou danej krajiny, ak firma zadaná v hlavičke nemá nastavenú vlastnú preferovanú menu,
 • prípadne sa predvyplní podľa zadaného typu obchodu, ak daný typ obchodu vyžaduje zadanie nejakej konkrétnej meny (napr. podľa Krajiny priznania DPH dodávateľa). Ďalej viď i popis položky Mena v rámci jednotlivých typov obchodov.

  Po zmene firmy resp. krajiny určenia sa môže zmeniť aj mena. Platí:

  • po zmene firmy sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou nastavenou pre firmu, ale IBA vtedy, ak ju táto má nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)
  • po zmene krajiny určenia sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou danej krajiny, ale IBA vtedy, ak firma v hlavičke nemá preferovanú menu nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)

Ak je zadaná mena iná ako lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu).
 • Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu). Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka.
 • Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok

Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade predvypĺňaný kurz závisí od stavu firemného parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz a Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz je možné zmeniť. Po zmene dátumov v hlavičke dokladu sa opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu s ohľadom na nastavenie spomenutých parametrov. Je-li parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období nastaven na Ano a jedná-li se o kopii dokladu podle jiného dokladu, kurz se, stejně jako datumy, přebere z kopírovaného dokladu.

Spôsoby prepočtu súm v cudzej mene na menu lokálnu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene atď. závisí od nastavenia denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Dodatočná oprava meny na inú nespôsobí prepočet súm na už zadaných riadkoch kurzom, sumy zostanú číselne rovnaké, akurát budú v inej mene. Ďalej viď Doklady v cudzej mene - zmena meny.

Na zmenu meny a kurzu a prepočet súm je tu tiež k dispozícii funkcia Prepočet.

Kurz
RefCurrency_ID.Code
(LocalRefCurrency_ID)
Nastavenie zliav
Dílerské zľavy
DealerDiscountCount

Pri tomto doklade je možné používať rôzne druhy zliav:

 • dílerská - voľbou zo skrytého zoznamu vyberiete, či si ju želáte použiť a akým spôsobom
 • kusová - voľbou zo skrytého zoznamu vyberiete, či si ju želáte použiť
 • zľava za finančný objem - položka typu predvoľba, začiarknete, pokiaľ si želáte túto zľavu použiť
 • riadková - položka typu predvoľba, začiarknete, pokiaľ si želáte túto zľavu použiť
 • dodatočná - editačná položka, pokiaľ si ju želáte použiť, zadajte nenulové percento zľavy

Podrobne bol princíp prepracovaného zľavového systému ABRA Gen popísaný v kap. Zľavový systém. Tu bolo tiež vysvetlené využitie jednotlivých druhov zliav, možnosti ich kombinácií, spôsob definície zliav a význam jednotlivých volieb.

Aby užívateľov, ktorí zadávajú zľavy vždy rovnakým spôsobom, nezdržiavalo zadávanie týchto položiek, je možné vo Firemných údajoch určiť, ako sa majú tieto položky na dokladoch predvypĺňať, pozri popis globálnych parametrov v časti Zľavy a predajné ceny a to s ohľadom na to, či zadaný Spôsob úhrady je hotovostného alebo bezhotovostného typu. Pri zmene spôsobu úhrady z nejakého hotovostného na bezhotovostný alebo naopak sa predvyplnenie použitia zliav v hlavičke dokladu zaktualizuje podľa aktuálneho nastavenia príslušných globálnych parametrov pre daný typ platby, ale len vtedy, keď sa východiskové nastavenie zliav pre bezhotovostný a hotovostný predaj líši.

Pokiaľ sa na následnom predajnom doklade spôsob úhrady zmení z bezhotovostného na hotovostný alebo naopak, predvyplnenie použitia zliav v hlavičke dokladu sa zaktualizuje podľa aktuálneho nastavenia príslušných globálnych parametrov pre daný typ platby, ale len vtedy, keď sa východiskové nastavenie zliav pre bezhotovostný a hotovostný predaj líši a zároveň nie je nastavené zmrazanie zliav. Pokiaľ by táto zmena nebola v danom momente žiaduca, môžete predvyplnené použitie zliav samozrejme ručne upraviť.

K předvyplňování vybraných položek je možné využít také nastavení na subzáložce Další údaje v agendě Adresář firem. Pokud je v hlavičce dokladu zadána firma, která má v adresáři zatrženou volbu Předvyplňovat typ slevy společně s přednastavenými hodnotami Dealerská sleva a Kusová sleva, nastavení v Adresáři firem má přednost před nastavením globálních parametrů v agendě Firemní údaje.

Nastavené zľavy sa môžu uplatňovať buď na jednotkovú alebo celkovoú riadkovú cenu. Ďalej viď Uplatnenie zliav na jedn./celk. riadkovú cenu.

Pri importoch dokladov pre zľavy platí, že nastavenie zliav je možné prebrať z importovaného dokladu (pokiaľ sa líši) ako jeden z preberaných hlavičkových údajov. Pozor! Při importu nabídky vydané do objednávky přijaté (viz procesní tvorba dokladů NV -> OP) se neprovádí zmražení slev. Porovnajte s importom objednávky do následnej faktúry vydanej resp. pokladničnej príjemky.

Podľa nastavenia zliav sa na doklade môžu uplatniť príslušné zľavové percentá (pokiaľ nejde o prípad vylúčenia zo zliav), ktoré môžu byť automaticky alebo ručne aktualizované. Zobrazenie informácie o zľavách aplikovaných na aktuálny riadok viď funkcia Info v záložke Obsah alebo subzáložka Informácie.

Možnosť meniť nastavenie zliav v hlavičke aj na riadkoch je dostupná len užívateľom s prístupovým právom "Meniť nastavenie zliav na dokladoch".

Kusové zľavy
QuantityDiscountCount
Zľava za finančný objem
IsFinancialDiscount
Riadková zľava
IsRowDiscount
Dodatočná zľava
DocumentDiscount
Neaktualizovať zľavy
FrozenDiscounts
Ak je začiarknuté, dôjde k "zmrazeniu" niektorých percent zliav platných na doklade v okamihu zmrazenia. Takže pri niektorých následných zmenách na doklade sa nebude automatický uskutočňovať prepočet percent zliav podľa aktuálnych podmienok, ktorý by sa inak uskutočnil, pokiaľ by položka Neaktualizovať zľavy začiarknutá nebola.

Položka je začiarknutá automaticky po importe ponuky vydanej (vystavenie objednávky podľa ponuky), aby bolo možné na objednávke zachovať rovnaké zľavové percentá, aké platili v okamihu zadania ponuky, a to aj po prípadných zmenách na objednávkovom doklade, ktoré by inak viedli k ich aktualizácii podľa aktuálne platných zľavových tabuliek, zľavových percent atď.

Pri ktorých zmenách sa automaticky uskutočňuje aktualizácia zliav na doklade, ktorých zliav sa zmrazenie týka a na ktorých riadkoch dokladu sa zmrazenie uplatní, je podrobne popísané v samostatnej kapitole Aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch.

Prepne na subzáložku Obsah.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Lištu na zadanie zaokrúhlenia

V hornej časti záložky sú k dispozícii položky na nastavenie zaokrúhľovania súm daní pre jednotlivé DPH sadzby a celkové sumy pre tento doklad:

Názov Popis
Zaok. DPH Nastavenie zaokrúhlenia sumy DPH. K dispozícii len, ak ide o objednávku vystavovanú s DPH (objednávka síce nie je daňovým dokladom, ako už bolo povedané vyššie pri položke "DPH" v hlavičke objednávky, ale údaje z nej o DPH a jeho zaokrúhlení môžu byť použité pri následnom importe objednávky do predajných dokladov). Spôsob zaokrúhlenia sa predvypĺňa podľa nastavenia v položke Zaokrúhľovanie DPH v definícii meny, v ktorej sa doklad vystavuje, príp. podľa nastavenia v položke Zaokrúhľovanie DPH v definícii DPH registrácií v iných krajinách EÚ, ak ide o doklad vystavený s typom obchodu "Do inej krajiny EÚ (DPH bude priznaná v inej krajine EÚ)", ale v prípade potreby ho môžete na konkrétnom doklade zmeniť.

Po zmene meny dokladu sa nastavenie zaokrúhlenia DPH zaktualizuje podľa nastavenia pre danú menu. Taktiež po zmene typu obchodu, ale len v prípade, že by sa zmena týkala vyššie spomenutého typu obchodu.

Celkové zaok. Nastavenie zaokrúhlenia celkovej sumy dokladu. Spôsob zaokrúhlenia sa predvypĺňa podľa nastavenia v položkách Zaokrúhľovanie celkovej sumy na výstupných dokladoch v definícii meny, v ktorej sa doklad vystavuje, ale v prípade potreby ho môžete na konkrétnom doklade zmeniť.

Po zmene meny dokladu sa nastavenie celkového zaokrúhlenia zaktualizuje podľa nastavenia pre danú menu. Taktiež po zmene spôsobu úhrady dokladu sa nastavenie celkového zaokrúhlenia zaktualizuje podľa nastavenia pre danú menu, ale iba v prípade, že sa spôsob úhrady zmení z bezhotovostného na hotovostný alebo naopak.

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny). V zozname riadkov sú niektoré položky k dispozícii v závislosti na zvolenom type riadka. Ich podrobný popis nájdete pri popise daného typu riadka v spoločnej kapitole Typy riadkov na dokladoch, tu sa na tento ich popis budeme iba odvolávať. Zostávajúce položky popíšeme tu:

Názov Popis
Typ Skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký typ riadka ide. V objednávke prijatej sa môžu vyskytnúť typy riadkov 0-Text, 1-Text so sumou, 2-Text s počtom a sumou a 3-skladový riadok.
Číslo K dispozícii podľa nastavenia parametra Umožniť editovať čísla riadkov. Ďalej viď popis parametra.
Text K dispozícii len pre typ riadka 0, 1 a 2 na zadanie ľubovoľného textu.
Cena K dispozícii len pre typ riadka 1 na zadanie sumy.
Sklad K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladu, z ktorého sa bude expedovať.
Kód skl.karty a Názov skl.karty K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladovej karty, ktorá sa bude expedovať. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a následne zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta.

Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz:

Zadať môžete i viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi, príp. môžete zadávať množstvo vybraných označených kariet priamo nad číselníkom skladových kariet v prípade Režimu zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

Počet

K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie množstva, teda počtu, ktorý bol objednaný.

Pri riadku typu 2 je počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, stanovený na 6. Pri riadku typu 3 sa maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Pokud je parametr Povolit řádky se záporným množstvím na objednávce přijaté nastaven na hodnotu Ano a skladová karta není typu se šaržemi nebo se sériovými čísly, je možné do pole Počet zadat záporné množství. Praktický příklad využití záporného množství na řádku objednávky přijaté (vracení odebraného materiálu) viz sekce FAQ.

Při změně kladného množství na záporné dojde k vynulování případné rezervace, pokud tato doposud nebyla splněna. Pokud již rezervace byla splněna, případně je řádek objednávky již čerpán, není možné změnu množství z kladného na záporné uložit.

Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, súhrnné prehľady o objednanom a dodanom tovare si je možné o. i. obstarávať v agende Pohyby z objednávok prijatých.

Jedn. K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie jednotiek.
J.cena /Def.ceny K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie jednotkovej ceny.

Podľa stavu prepínača "Ceny zadávané" z hlavičky je k dispozícii položka Jedn. cena na zadanie konkrétnej jednotkovej ceny, alebo položka Def. ceny na zadanie odkazu na jednu z definícií cien. Ako sa v takom prípade predvypĺňa, závisí od nastavenia položky Predvypĺňať predajnú cenu v hlavičke dokladu.

C. cena K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zobrazenie alebo zadanie ceny celkovej.

Editácia ceny je zakázaná, ak je v hlavičke objednávky nastavené používať ceny odkazom, s výnimkou prípade, keď je nulová (tzn. ak by jednotková cena vychádzala nulová (odkaz by bol na nulovú cenu v cenníku)).

Či bude možné na tomto doklade uložiť riadok s nulovou predajnou cenou, závisí od stavu parametra Povoliť zadať na riadku dokladu nulovú predajnú cenu.

%DPH Sadzba DPH. K dispozícii len pre typ 1, 2 a 3 na zadanie DPH sadzby. Viď popis pri jednotlivých typoch riadkov.
Zľava% Na zadanie percenta riadkovej zľavy, tzn. ľubovoľnej zľavy, ktorá sa má uplatniť na danom riadku dokladu. Položka je k dispozícii jedine vtedy, ak je v hlavičke dokladu v položke Nastavenie zliav začiarknuté použitie tohto druhu zľavy.

Možnosť meniť nastavenie zliav v hlavičke aj na riadkoch je dostupná len užívateľom s prístupovým právom "Meniť nastavenie zliav na dokladoch".

Typ p.

Typ príjmu. Typ príjmu sa na iných dokladoch využíva v účtovných predkontáciách. O týchto dokladoch sa síce neúčtuje, ale je možné ich importovať do iných dokladov, kde by mohol byť údaj o type príjmu potrebný (vďaka nej je možné napr. pomocou jednej predkontácie riešiť predkontovanie rôznych typov príjmov až na analytické účty). Preto je táto položka k dispozícii aj tu. Typ príjmu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Typov príjmov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka nie je k dispozícii, pokiaľ má parameter Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch nastavenú hodnotu Nepoužívať. Tu nepovinná položka.

Iné nastavenie používania typu príjmu zadané v globálnych parametroch sa tu neuplatní. Tzn. aj keď je nastavené zadanie typu príjmu ako povinné, pre OP toto neplatí. V praxi nie je totiž žiaduce, aby obsluha vystavujúca OP musela na nich zadávať vždy typ príjmu. (Typ príjmu je podstatný hlavne pre správne zaúčtovanie následných dokladov, do ktorých bude OP naimportovaná, a obsluha vystavujúca OP nemusí byť dostatočne znalá pre jeho správnu voľbu.)

Defaultne dodávané predkontácie sú nastavené tak, aby dokázali položku Typ príjmov využiť (resp. defaultne dodávané hodnoty v číselníku Typov príjmov).

Predvypĺňa sa:

 • pokud se jedná o skladový řádek typu 3, tak typem příjmu zadaným v položce Typ příjmu na skladové kartě
 • jinak typem příjmu zadaným v subzáložce Předvyplnění agendy Řady dokladů
Stredisko Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko.

O týchto dokladoch sa síce neúčtuje, ale je ich možné importovať do dodacích listov alebo predajných dokladov, kde je údaj o stredisku potrebný. Preto je povinnou položkou už tu. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Stredisko sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z predchádzajúceho riadka.

Zákazka Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

O týchto dokladoch sa síce neúčtuje, ale je ich možné importovať do iných dokladov, kde by mohol byť údaj o zákazke potrebný. Preto je táto položka k dispozícii aj tu. Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), pre urýchlenie zadávania sa pri novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z predchádzajúceho riadka.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Čerpané Informácia o tom, či daný riadok a v akom počte už bol importovaný, tzn. čerpaný do následného dokladu, teda aký počet sa z objednaného množstva už dodal. Objednaný tovar je z objednávky prijatej dodaný vtedy, ak bol jej riadok čerpaný do dodacieho listu alebo do prevodky výdaj. Tzn. doklad dodací list resp. prevodka výdaj bol vystavený podľa objednávky prijatej resp. objednávka prijatá bola do neho naimportovaná. Možností vystavenia nového DL resp. PRV, ktorý čerpá OP, je viac, pozri možnosti vystavenia nového DL resp. novej PRV.

OP môže byť importovaná nielen priamo do dodacieho listu alebo môže byť importovaná priamo do faktúr vydaných či pokladničných príjemiek (s tým, že príslušný dodací list vznikne automaticky, pokiaľ doteraz pre expedovaný riadok a množstvo neexistoval), viď možnosti vystavenia nového DL.

Zoznam všetkých dokladov, do ktorých bolo čerpané množstvo uvedené v tejto položke, je k dispozícii v subzáložke Čerpané do dokladov. Tu ho je možné detailne prehliadať, resp. vykonávať ďalšie akcie vo vyvolanej agende dodacích listov resp. prevodiek výdaj. Zoznam daných dokladov ale aj iných súvisiacich je k dispozícii tiež v záložke X-väzby danej objednávky prijatej.

Pri riadkoch typu 0-Text a 1-text so sumou je uvedené, či bol čerpaný (hodnota A=Áno), alebo nie (hodnota N=Nie), pri ostatných typoch riadkov je uvedené množstvo, ktoré sa zatiaľ do dodacích listov resp. prevodiek z daného riadka čerpalo.

Pri riadkoch typu 1 sa nesleduje, či bol importovaný "čiastočne" (tzn. či bola do následného dokladu použitá celá suma alebo nie).

Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, prehľady o objednanom a dodanom tovare si je možné o. i. obstarávať v agende Pohyby z objednávok prijatých.

Importovaný doklad Importovaný respektíve čerpaný doklad. Tzn. doklad, ktorý bol úplne alebo čiastočne naimportovaný do danej objednávky prijatej a z ktorého bol daný riadok objednávky prijatej čerpaný.

Zobrazujú sa tu len vybrané doklady a to typicky tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, koľko bolo čerpané do aktuálneho dokladu (typicky viď položka Čerpané). Zoznam všetkých takých dokladov naimportovaných do danej OP je k dispozícii v subzáložke Importované doklady, kde o. i. je možné celý taký doklad od danej objednávky prijatej odpojiť. Zoznam daných dokladov ale aj iných súvisiacich je k dispozícii tiež v záložke X-väzby danej objednávky prijatej.

Dátum dodania Dátum dodania objednaného tovaru. Má informatívny význam, je možné si napr. obstarávať prehľady objednaného tovaru podľa dátumu dodania a pod. Nepovinná položka.

Využíva sa tiež v rámci dodávaných definícií dátových zdrojov na vyhodnocovanie požiadaviek na zásoby a ich zabezpečenie v SCM. Ak nie je zadaný, tak sa v prípade, že takýto riadok vstupuje do SCM, použije dátum aktuálny. (V takom prípade sa neberie dátum dokladu, pretože je to len zápis, kedy doklad vznikol (typicky v minulosti), nie, kedy sa očakáva dodanie (v krajnom prípade okamžite, tzn. dnes).

Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný s iným dátumom dodania. Dátum dodania sa zadáva pre všetky typy riadkov (tzn. aj pre textové), kvôli urýchleniu zadávania se predvypĺňa nasledovne: na novom riadku zadaným dátumom dodania z riadka predchádzajúceho, na prvom dátumom aktuálnym plus počet dní zadaných v položke "Predvypl. dátum dodania" vo Firemných údajoch. Na riadkoch importovaných z ponuky vydanej (NV) sa predvypĺňa predpokladaným dátumom dodania z riadka NV.

OV Umožňuje sledovať, aké objednávky vydané (OV) boli vystavené podľa aktuálneho riadka objednávky prijatej (OP). Položka má význam jedine v prípade, že existuje aspoň jedna objednávka vydaná, ktorá bola vystavená podľa danej objednávky prijatej v rámci Procesnej tvorby dokladov - OP -> OV, tzn. táto objednávka vydaná obsahuje riadok vzniknutý podľa nejakých riadkov nejakých OP. Medzi riadkami OP/OV sa pamätá väzba i vtedy, pokiaľ bolo použité skupinovanie riadkov.

Pamätané informácie o väzbách medzi riadkami OP/OV využijete napr. v prípade, kedy na základe OV bol dodaný tovar od dodávateľa a bolo prijaté príjemkou (PR) generovanou v rámci procesnej tvorby dokladov OP->OV->PR a je potrebné určiť na základe akého riadka OP bol tento tovar objednaný a ktorú objednávku prijatú (resp. jej riadok) je tým pádom možné vyexpedovať odberateľovi. Rovnako to využijete v prípade, kedy je potrebné zistiť, či je tovar na OP už objednaný (tzn. či už existuje OV).

Položka zobrazuje:

 • čísla objednávek přijatých, z jejichž řádků bylo něco importováno do aktuálního řádku OV; pokud existuje více takových, pak se v položce zobrazuje jejich seznam oddělený středníkem
 • a ďalej (v zátvorke za každým číslom OP) v prípade riadkov typu 3 a 2 celkový počet importovaný z riadkov danej OP do aktuálneho riadka OV. Importovaný počet je uvedený v jednotke použitej na riadku OV (v prípade, že sa líši jednotka na riadku OV od jednotiek na riadkoch OP, je počet príslušne prepočítaný podľa vzájomného vzťahu jednotiek). Viz příklad Procesní tvorby dokladů - OP -> OV - Výpočet a zobrazování čerpaného množství.

  Keďže dĺžka položky je obmedzená, zobrazuje sa tu len prvých niekoľko z nich. Celý zoznam všetkých je k dispozícii vo funkcii Info v paneli navigátora.

  Predtým (do verzie 13.01.11) sa v zátvorke za číslom dokladu zobrazovalo číslo konkrétneho riadka z OP a to vtedy, pokiaľ bola povolená i editácia čísel riadkov v parametri Umožniť editovať čísla riadkov.

  Pokiaľ OV vznikla iným spôsobom (ako nová bez väzby na OP alebo vytvorením z požiadaviek na objednanie), tak žiadna väzba medzi riadkami OP a OV evidovaná nie je.

  Väzby na OV je možné sledovať aj v pohyboch objednávok prijatých a je možné podľa nich obmedzovať. Zoznam daných dokladov ale aj iných súvisiacich je k dispozícii tiež v záložke X-väzby.

Do Intrastat K dispozícii len pre typ riadka 1, 2, 3 pre niektoré typy obchodu na zadanie, či a ako sa má riadok zahŕňať do hlásenia INTRASTAT. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadka typu 1, 2, 3.

Objednávky prijaté samy o sebe nepatria medzi doklady zahŕňané do výkazu INTRASTAT. Zadaná hodnota sa využije na predvyplnenie, keď sa objednávka importuje na faktúry vydané alebo pokladničné príjemky.

Kraj pôvodu Údaj na zostavenie hlásenia INTRASTAT. K dispozícii len pre typ riadka 3 pre niektoré typy obchodu na zadanie Kraja. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadka typu 3.
Do ESL Údaj na zostavenie hlásenia ESL. K dispozícii len pre niektoré typy riadkov a pre niektoré typy obchodu na zadanie, či sa má riadok zahŕňať do ESL. Podrobnejšie viď popis rovnomennej položky v popise riadka príslušného typu.

Objednávky prijaté samy o sebe nepatria medzi doklady zahŕňané do výkazu ESL. Zadaná hodnota sa využije na predvyplnenie, keď sa objednávka importuje na faktúry vydané alebo pokladničné príjemky.

Kód ESL
Stav dopytu K dispozícii len pre typ 2 a 3 pre zadanie, či sa má daný riadok zahrnúť do dopytového konania (pri type riadka 0 a 1 sa stav dopytu nezobrazuje a nenastavuje a je možné ich importovať opakovane, viď tiež Procesná tvorba dokladov - OP -> POL) a ďalej pre informáciu, v akom stave sa daný dopyt nachádza. Možné stavy a pravidlá pre ich zmenu viď Dopytové konanie - všeobecne - Stav dopytu na zdrojových dokladoch (importovaných do POL).

Stav dopytu sa pre urýchlenie zadávania predvypĺňa zadaným stavom z riadka predchádzajúceho, pričom v prvom riadku sa predvyplní východiskovou hodnotou "Dopytovať".

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

  Pozor na prípadné existujúce prednostné naskladnenie na mazaný riadok, pokiaľ ide o pripravovanú OP. Podrobnejšie viď Prednostné naskladňovanie.

 • Info - Na zobrazenie informácie o zľavách aplikovaných na aktuálny riadok (zobrazujú sa buď na jednotkovú alebo na celkovú cenu z riadka, podľa toho, ako boli na doklade uplatnené, viď Uplatnenie zliav na jedn./celk. riadkovú cenu). Pri skladových riadkoch môžu byť tiež informácie o skladovej cene riadka, marži a rabate. Tieto informácie sú dostupné len užívateľom s prístupovým právom "Vidieť nákupné ceny". Prístupové právo "Vidieť nákupné ceny" ďalej ovplyvňuje, či sa užívateľovi bude alebo nebude zobrazovať upozornenie, pokiaľ je na niektorom riadku vystavovaného dokladu vyčíslená záporná marža či záporný rabat.

  Podobné informácie o skladových riadkoch prehľadne pre celý doklad sú k dispozícii v subzáložke Informácie. Tam je uvedený aj podrobnejší popis toho, ako sa vyčíslujú tu zobrazované položky.

  Ďalej zobrazuje zoznam prípadných objednávok vydaných, do ktorých bol čerpaný aktuálny riadok objednávky prijatej. Ďalej viď položka OV.

 • Dát. dodania - Na všetkých označených riadkoch umožní zmeniť dátum dodania.
 • Zadávať - Pre nastavenie zadávaného údaja o sklad. karte, podrobnejšie bolo toto tlačidlo popísané pri výklade položky Skladová karta na skladovom riadku.
 • SCM - Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM na získanie informácií o vývoji sklad. položiek z riadkov dokladu tejto agendy. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:
   
  • Vývoj (otvoriť tu alebo samostatne)

   Funkcia vyvolá agendu Vývoj dokladu, pričom na základe voľby otvoriť tu alebo samostatne ju otvorí buď "cez" agendu zdrojového dokladu alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Vývoj dokladu. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Vývoj dokladu sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa skladovej katy a skladu z aktuálneho riadka dokladu.

   Toto červené obmedzenie si môžete štandardne zrušiť (vyčistiť) v záložke Obmedzenie a následne obmedziť podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo vykonať dopyt úplne bez obmedzenia.

   Toto využijete napr. keď si potrebujete rýchlo zistiť, ako sa bude vyvíjať stav danej skladovej položky s ohľadom na požiadavky na ňu a jej pokrytie z iných častí systému.

  • Vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť

   Slúži na vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Rezervácie

Slúži na vytvárane, editáciu a rušenie rezervácií na objednané skladové položky, čo je jedna z možností, ako vytvárať a rušiť rezervácie skladových položiek.

Rezervácie na objednávke prijatej môžu byť tiež generované automaticky. Viď automatické vytváranie rezervácií.

Subzáložka je k dispozícii na editáciu LEN VTEDY, ak má užívateľ prístupové právo Umožniť editovať rezervácie.

Obsahuje:

Zoznam riadkov rezervácií

Rezervovať je možné len skladové položky, teda zadanie rezervácií má význam len pre skladové riadky typu 3. Subzáložka obsahuje prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných skladových riadkov (na začiatku prázdny) a údaje o ich rezerváciách:

Príklad objednávky s dvomi sklad. riadkami, keď oba majú nenulové rezervované množstvo

Pokiaľ sa množstvo v položke Rezervované rovná 0, riadky rezervácií sa neukladajú, takže nemá zmysel meniť údaje v ostatných položkách, napr. dátum Rezervovať do.

Rezervace je možné vytvářet pouze pro řádky s kladným množstvím. (K čemu mohou sloužit řádky objednávek přijatých se záporným množstvím viz příklad ve FAQ.)

Pre každý riadok rezervácie sú k dispozícii položky:

Názov Popis
Sklad Kód skladu. Needitovateľná položka, preberá sa z daného riadka zo záložky Obsah.
Sklad. karta Identifikácia sklad. karty. Needitovateľná položka, preberá sa z daného riadka zo záložky Obsah.
Názov Názov sklad. karty. Needitovateľná položka, preberá sa z daného riadka zo záložky Obsah.
Rezervovať od Dátum, od ktorého má byť daná skladová položka rezervovaná pre túto objednávku. Dátum nesmie byť menší ako dátum vystavenia danej objednávky zadanej v hlavičke. Predvypĺňa sa aktuálnym dátumom, ak je dátum na hlavičke menší alebo rovné aktuálnemu dátumu. Ak je dátum na hlavičke väčší ako dátum aktuálny, predvyplní sa hodnota dátumom z hlavičky.

Do v.12.02 vrát. platilo, že sa položka predvypĺňala dátumom vystavenia danej objednávky zadanej v hlavičke. Tento spôsob ale nie je žiaduci pri automatickom vytváraní rezervácií, keďže obchodníkom ľahšie umožňoval rezervovať spätne a kolegovi "ukradnúť" tovar zo skladu.

Ak dôjde k zmene dátumu na hlavičke dokladu, skontrolujú sa všetky riadky a dátum Rezervovať od sa nastaví na maximálny z nasledujúcich hodnôt:

 • Dátum dokladu
 • Aktuálny dátum
 • Dátum, kedy bol vytvorený doklad
 • Rezervovať od

Dátum Rezervovať do sa následne posunie tak, aby zostal zachovaný pôvodný interval.

Rezervovať do

Dátum, do ktorého má daná rezervácia platiť. Predvypĺňa sa nasledovným spôsobom: dátum "Rezervovať od" plus položka "Predvypl. dĺžka rezervácií" zadaná globálne vo Firemných údajoch. Pokiaľ je "Predvypl. dĺžka rezervácií" rovná nule, položka "Rezervovať do" zostane nevyplnená. Predvyplnený dátum je možné samozrejme zmeniť.

Položka môže zostať nevyplnená. Ako bolo povedané v popise položky Rezervovať do v pohyboch rezervácií, nevyplnený dátum Rezervovať do znamená časovo "neobmedzenú" rezerváciu.

Ak zadávate vždy časovo neobmedzené rezervácie, ponechajte nevyplnenú aj položku na predvyplnenie dĺžky rezervácií vo Firemných údajoch, aby sa vám dátum zbytočne nepredvypĺňal.

Dátumy Rezervovať od a Rezervovať do sú podstatné pre vyhodnotenie, či je rezervácia k danému dátumu platná (aktuálna) alebo nie. To je dôležité najmä pri expedícii tovaru, keď sa zisťuje, či je daný tovar zarezervovaný nejakou rezerváciou platnou k dátumu expedície apod.

Objednané Objednané množstvo. Needitovateľná položka, preberá sa z daného riadka zo záložky Obsah.
Rezervované Množstvo, ktoré sa z celkového objednaného množstva, zadaného v danom riadku objednávky v záložke Obsah, má pre túto objednávku zarezervovať. Tu sa nezobrazujú aktuálne platné rezervácie, tzn. obsah položky zodpovedá položke Rezervované v pohyboch rezervácií.

Rezervované množstvo môžete aj vybrať z ponuky. V riadku rezervácií sa položka Rezervované správa ako číselníková položka, tzn. po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa zobrazí dialógové okno, pomocou ktorého môžete prevziať množstvo určené na rezerváciu, pričom sa ponúka objednaný počet mínus počet už dodaný.

Ak je nejaká rezervácia zadaná, systém na ňu bude v každom prípade brať ohľad a uprednostní ju pred vyskladnením bez rezervácie (samozrejme, pokiaľ je platná k dátumu vyskladnenia, viď vyššie dátumy Rezervovať od-do). Konkrétny spôsob obstarávania rezervácií medzi sebou potom ešte závisí na priorite (viď ďalej položku Priorita) a nastavenia parametra Pri čerpaní brať ohľad na rezervácie s rovnakou prioritou. Viac viď Vecný obsah - rezervácie skladových položiek.

Kde všade je možné získať rôzne informácie o rezerváciách viď Vecný obsah - Rezervácie statické a dynamické, info o rezerváciách.

Tato položka udává, v jakém počtu byly rezervace na daném řádku objednávky zadány, nikoliv kolik zbývá rezervováno, tj. vydodáním rezervovaného množství se počet v této položce nijak nemění.

Pre množstvo zadávané do tejto položky platí:

 • Pri novo zadávanej objednávke nemôže byť zadaný rezervovaný počet väčší ako počet objednaný, minimálne nie je obmedzený. Takže počet Rezervované sa môže maximálne rovnať počtu Objednané, minimálne nula.
 • Pri opravovaných objednávkach s pôvodne nulovým rezervovaným počtom - novo zadaný počet Rezervované nesmie byť väčší ako Objednané mínus už Dodané (tzn. nie je možné zadať spätne rezervácie na už dodané počty), minimálne nie je obmedzený. Takže počet Rezervované môže byť maximálne Objednané mínus Dodané, minimálne nula.
 • Pri opravovanej objednávke s pôvodne nenulovým rezervovaným počtom - novo zadaný počet Rezervované nesmie byť väčší ako Objednané mínus už Dodané (ako v predošlom prípade), ale tu s jednou výnimkou - pokiaľ pôvodne rezervovaný počet túto podmienku prekračuje, môže tak zostať. Súčasne platí, že sa nesmie znížiť pod počet už z rezervácií splnený (vyčerpaný). Tzn. nie je možné spätne zrušiť rezervácie na počet už z rezervácie splnený. Takže počet Rezervované môže byť buď maximálne Objednané mínus Dodané alebo maximálne toľko, koľko bol pôvodne, podľa toho, ktoré číslo je vyššie, minimálne toľko, koľko je Splnené.
 • Ako sa predvypĺňa rezervované množstvo pri automatickom vytváraní rezervácií, viď automatické vytváranie rezervácií.
 • Zníženie skôr zadaného rezervovaného počtu (ak to je ešte možné) je jedna z možností zrušenia rezervácií.

Objasníme na príkladoch:

Zadávame objednávku na 10ks. Rezervovať môžeme maximálne 10ks.

Majme objednávku na 10ks. Rezervované 0ks. Dodaných už bolo 6ks. Opravujeme objednávku a chceme zadať rezervácie. V položke Rezervované je možné zadať maximálne 4ks (10ks-6ks).

Majme objednávku na 10ks. Rezervované 6ks. Z objednávky už boli dodané 3ks, ale dodanie bolo mimo obdobia platnosti danej rezervácie, čiže rezervácie sa nečerpali, takže v položke Splnené je 0ks. Opravujeme objednávku a chceme zmeniť rezervácie. V položke Rezervované je možné opraviť rezerváciu maximálne na 7ks (pôvodne bolo 6ks, ale objednané mínus dodané vychádza viac a to 7ks (10ks-3ks), je teda možné zadať až 7ks). Minimálne je možné opraviť rezerváciu na 0ks (z rezervácií zatiaľ nebolo splnené nič, takže rezervovaný počet je možné znížiť až na 0ks).

Majme objednávku na 10ks. Rezervované 6ks. Z objednávky už bolo dodaných 5ks, všetky v období platnosti rezervácie, čiže rezervácie sa čerpali, takže v položke Splnené je 5ks. Opravujeme objednávku a chceme zmeniť rezervácie. V položke Rezervované je možné zadať rezerváciu maximálne na 6ks (pôvodne bolo rezervovaných 6ks, objednané mínus dodané je 5ks (10ks-5ks), je teda možné zadať až 6ks). Minimálne je možné opraviť rezerváciu na 5ks (z rezervácií bolo 5ks už splnených).

Majme objednávku na 10ks. Rezervované 6ks. Z objednávky už bolo dodaných 6ks, z toho 4 ks boli dodané v období platnosti danej rezervácie, čiže sa z rezervácie vyčerpali (takže v položke Splnené sú 4ks). Opravujeme objednávku a chceme zmeniť rezervácie. V položke Rezervované je možné zadať maximálne 6ks (ako v predošlom príklade), ale minimálne len 4ks.

Splnené Informuje, koľko sa z rezervovaného počtu už vyčerpalo (tzn. vydodalo, splnilo). Needitovateľná položka, aktualizuje sa automaticky, keď je riadok danej objednávky expedovaný, tzn. čerpaný do nejakého dodacieho listu a pri tejto expedícii čerpá rezervovaný tovar (rezervované množstvo sa čerpá, jedine, pokiaľ je rezervácia k dátumu expedície platná).

Pozor, množství v této položce Splněno může být nulové, i přesto, že objednané zboží již bylo dodáno (resp. může být menší než počet dodaný z objednávky). Je to tým, že každá expedícia (čerpanie tohto objednaného tovaru do dodacieho listu) nemusí nutne zmeniť položku "Splnené z rezervácií". Stane sa tak vtedy, keď je dátum expedície (dátum vystavenia daného dodacieho listu) mimo časového intervalu, v ktorom je daný tovar rezervovaný. Objasníme na príklade:

Majme objednávku OP-1/01 a na nej objednaných 10ks karty Scan, rezervovaných 10ks danej karty, platnosť rezervácie je do 31.10.2001. Na sklade nech je len 6ks. Tovar čiastočne expedujeme 15.10.2001, tzn. vystavujeme dodací list na 6ks podľa objednávky (tzn. s importom tejto objednávky). Po uložení dodacieho listu bude v položke "Splnené" uvedených 6ks, pretože z 10-tich rezervovaných bolo 6 splnených.

Potom prijmeme do skladu chýbajúce 4ks. Pokiaľ by sme sa ich pokúsili vydodať pred 31.10.2001 bez importu našej objednávky, program by nám to nepovolil, pretože tovar je do 31.10.2001 objednávkou rezervovaný. Potom by bolo možné zostávajúce 4ks bez problémov vyexpedovať aj bez väzby na danú objednávku.

Na zvyšok objednávky vystavíme dodací list, ale až 1.11.2001. K tomuto dátumu už daná objednávka tovar nerezervuje (k danému dátumu už nie je rezervácia platná), čiže objednávka sa celá vydodá, ale rezervácie sa nevyčerpajú. Tzn. v položke "Splnené" zostane stále 6ks.

Ako sa zbaviť omylom nevyčerpaných rezervácií:

Rezervácie môžu teda zostať nevyčerpané napriek tomu, že objednávka bola dodaná. Tieto nevyčerpané rezervácie potom budú chybne figurovať v prehľadoch rezervovaného tovaru apod. Pokiaľ by sme chceli takýto chybný stav napraviť, buď musíme opravou objednávky nadbytočné rezervácie zrušiť alebo musíme príslušný dodací list zmazať a vystaviť znovu správne tak, aby sa rezervácie vyčerpali.

Tu nestačí len opraviť dodací list (napr. oprava dátumu, aby spadal do intervalu rezervácie), pretože dodací list "si pamätá", či pri jeho vystavení boli rezervácie použité a tento stav pri oprave nemení.

Jedn. Jedna z jednotek zadaných pro danou skladovou kartu. Ak má karta jednotky zadané, predvyplní sa automaticky tá, ktorá je zadaná ako hlavná. Je ale samozrejme možné vybrať i inú.
Priorita

Priorita danej rezervácie. Priorita umožňuje danú rezerváciu uprednostniť pred inými rezerváciami tej istej skladovej položky. Čím vyššie číslo, tým vyššia priorita. Zde editovatelná položka. U automaticky vytvářených rezervací se předvyplňuje na nulu, ale lze ji samozřejmě uživatelsky změnit. Viac k prioritám, k pravidlám čerpania rezervácií a zohľadňovania priorít pri vyskladňovaní vrátane množstva príkladov, viď Vecný obsah - rezervácie - čerpanie rezervácií - zohľadňovanie priority rezervácií.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Rezervácie v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) rezervací a změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Rezervovat označené/vše - Jedná se o možnost hromadně zarezervovat celou objednávku přijatou nebo jen vybrané řádky do výše celého objednaného počtu minus počet již dříve dodaný. Keď sú v zozname riadkov rezervácií nejaké riadky označené, tak funkcia spracuje označené riadky, v opačnom prípade nastaví rezervácie na všetkých riadkoch rezervácií.

  Po vyvolaní tejto funkcie sa ešte zobrazí dialógové okno, v ktorom nastavíte Dátumové obmedzenie rezervácií, teda dátumy Rezervovať od a Rezervovať do a Prioritu pre hromadné predvyplnenie údajov hromadne nastavovaných rezervácií.
   
 • Zrušiť rezervácie označené/všetky - funkcia inverzná k predošlej, teda hromadne zruší rezervovaný počet (pokiaľ je ho ešte možné zrušiť). Ide o jednu z možností zrušenia rezervácií. Keď sú v zozname riadkov rezervácií nejaké riadky označené, tak funkcia spracuje označené riadky, v opačnom prípade zruší rezervácie na všetkých riadkoch. Zrušenie rezervácie nemusí byť povolené v celej výške, zohľadňuje sa množstvo, ktoré bolo už z rezervácie vyčerpané, viď ďalej popis položky Rezervované.

Panel definovateľných formulárov riadkov rezervácií

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Importované doklady

Subzáložka zobrazuje zoznam dokladov doposiaľ naimportovaných do danej objednávky prijatej. Nezobrazujú sa tu všetky doklady, ktoré mohli byť použité na naimportovanie riadkov do aktuálneho dokladu, ale len vybrané doklady a to typicky tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, čo z nich už bolo čerpané do aktuálneho dokladu (viď položka Čerpané v riadkoch takých dokladov). Záložka teda nie je určená na prehliadanie väzieb na prípadné iné doklady. Jej význam je predovšetkým v tom, že je tu možné taký naimportovaný doklad celý odpojiť.

Na prehliadanie väzieb aj na iné doklady slúži záložka X-väzby tejto agendy.

V tejto agende záložka zobrazuje zoznam ponúk vydaných (NV), z ktorých je nejaký riadok čerpaný do danej objednávky prijatej.

Zoznam ponúk vydaných, z ktorých je nejaký riadok čerpaný do danej objednávky prijatej

Ktoré riadky objednávky prijatej konkrétne boli importované z daných ponúk vydaných, je uvedené v položke Importovaný doklad v záložke Obsah objednávky prijatej.

Import NV do OP podrobnejšie viď Procesná tvorba dokladov - Ponuka vydaná -> Objednávka prijatá.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Importované doklady

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po zozname importovaných dokladov a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Odpojiť - Na odpojenie vybraného dokladu. Voľbou funkcie odpojiť dôjde k odpojeniu celého importovaného dokladu, tzn. všetkých riadkov, ktoré z nej boli do danej objednávky prijatej importované. Použijete vtedy, pokiaľ chcete napr. odpojiť doklad naimportovaný omylom a pod. Naopak, pokiaľ chcete len odpojiť niektorý riadok naimportovaný z daného dokladu (tzn. importovať len jeho časť), urobte tak pomocou tlačidla Vymazať v navigátori v záložke Obsah.

  K fyzickému odpojeniu importovaného dokladu dochádza až po uložení editovaného dokladu.

 • Otvoriť - Na zobrazenie aktuálneho importovaného dokladu. Funkcia vyvolá agendu Ponúk vydaných a otvorí ju "cez" agendu Objednávok prijatých. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Ponúk vydaných. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Ponúk vydaných sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za daný importovaný doklad. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých ponúk a pod.) K dispozícii aj mimo editačný režim.

Subzáložka Informácie

Subzáložka slúži na zobrazenie informácií o predajných cenách, zľavách, maržiach a rabatoch pre skladové riadky.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, rovnaké a boli podrobne popísané v kap. Záložka Informácie - všeobecne.

Subzáložka Čerpané do dokladov

Subzáložka zobrazuje zoznam vybraných dokladov, do ktorých bola aktuálna objednávka prijatá doteraz čerpaná. Nezobrazujú sa tu všetky doklady, do ktorých mohli byť nejakým spôsobom naimportované riadky aktuálneho dokladu, ale len vybrané doklady. Záložka teda nie je určená na prehliadanie väzieb na prípadné iné doklady. Slúži predovšetkým ako dopĺňajúca informácia k položke Čerpané, tzn. zobrazuje do akých dokladov konkrétne bolo čerpané množstvo uvedené v položke Čerpané.

Na prehliadanie väzieb aj na iné doklady slúži záložka X-väzby tejto agendy.

V tejto agende ide o expedičné skladové doklady, do ktorých bola OP čerpaná, tzn. záložka zobrazuje zoznam dodacích listov (DL) príp. prevodiek výdaj (PRV). Ktoré riadky objednávky prijatej konkrétne boli čerpané (importované) do niektorého z týchto dokladov a v akom počte, je uvedené v položke Čerpané v záložke Obsah objednávky prijatej.

Zoznam dokladov, do ktorých bolo čerpané množstvo uvedené v položke Čerpané v riadkoch aktuálneho dokladu

Import OP do DL podrobněji viz Procesní tvorba dokladů - Objednávka přijatá -> Dodací list, resp. Objednávka přijatá -> Faktura vydaná, Objednávka přijatá -> Pokladní příjem. Import OP do PRV viď Objednávka prijatá -> Prevodka výdaj.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Čerpané do dokladov

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po zozname dokladov, do ktorých bol aktuálny doklad importovaný a hľadanie hodnoty v zozname
 • Otvoriť - Na zobrazenie aktuálneho dokladu, do ktorého bolo čerpané. Funkcia vyvolá agendu Dodacích listov resp. Prevodiek výdaj a otvorí ju "cez" agendu Objednávok prijatých. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Dodacích listov resp. Prevodiek výdaj. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Dodacích listov resp. Prevodiek výdaj sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za daný doklad, do ktorého bolo čerpané. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie dodacích listov resp. Obmedzenie prevodiek štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia. K dispozícii aj mimo editačný režim.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Import Ctrl +F2 Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo, po vyvolaní ktorého sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

Ponuka vydaná

Možnosť importovania vybraných ponúk vydaných do editovanej OP. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby objednávky prijatej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - NV -> OP.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový podľa ponuky vydanej v záložke Zoznam OP s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

B2B import - Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa adekvátneho dokladu vyexportovaného pomocou B2B exportov z iného systému ABRA Gen. V tomto prípade na rýchle vystavenie objednávky prijatej (OP) naimportovaním údajov podľa objednávky vydanej (OV) vystavenej vaším dodávateľom a zaslanej elektronicky. Funkcia nie je dostupná, ak už nejaký B2B import do daného dokladu prebehol, viď všeobecný popis funkcie B2B import.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový z B2B importu v záložke Zoznam s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Aktualizácia - Zaktualizuje údaje týkajúce sa zliav zapamätané na doklade podľa aktuálneho stavu a zaktualizuje vypočítané sumy zliav. Ďalej môže zaktualizovať predajné ceny. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Po stlačení funkčného tlačidla sa ponúkne dialógové okno, kde môžete zvoliť, ktoré všetky aktualizácie si prajete uskutočniť:
 • Aktualizácia zliav
  • Aktualizácia dílerskej triedy a všetkých zliav

   Táto aktualizácia zmení tiež menu v hlavičke dokladu, pokiaľ doklad nemá zatiaľ zadané riadky a nebol ešte uložený, na menu nastavenú pre firmu v agende Adresár firiem. Ak už doklad má riadky, mena v hlavičke dokladu sa nemení.

  • Aktualizácia zliav podľa tabuliek na všetkých riadkoch
  • Aktualizácia zliav podľa tabuliek na aktuálnom riadku
 • Aktualizácia predajných cien
  • Aktualizácia predajných cien na všetkých riadkoch
  • Aktualizácia predajnej ceny na aktuálnom riadku

Aktualizácia zliav

Na doklade je možné zadávať rôzne druhy zliav. Konkrétna výška zľavy na riadkoch dokladu potom môže byť závislá na rôznych údajoch, ktoré sa môžu v čase meniť. Napr. na dílerskej triede, do ktorej aktuálne patrí firma v hlavičke dokladu, na zadanom percente dílerskej zľavy, na aktuálne zadaných percentách zliav v tabuľkách zliav, na tom, k akej tabuľke zliav je použitá skladová karta aktuálne priradená, či je použitá skladová karta aktuálne zo zliav vylúčená a pod. Tieto údaje sa však v čase môžu meniť. Pokiaľ potom opravujete doklad skôr vystavený či importujete údaje z iného dokladu vystaveného za iných podmienok, nebolo by žiaduce, aby program automaticky tieto údaje nahradil údajmi platnými v deň editácie dokladu. Preto sa tieto údaje na dokladoch pamätajú. Aktualizujú sa buď vďaka niektorým opravám dokladu, ktoré vyvolávajú automatickú aktualizáciu (napr. zmena skladovej karty v riadku dokladu) alebo je možné ich zaktualizovať ručne prostredníctvom funkcie Aktualizácia. Podrobne viď výklad v kap. aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch. Popis jednotlivých volieb na aktualizáciu zliav konkrétne, viď Ručná aktualizácia zliav na dokladoch.

Aktualizácia predajných cien

Na predajných dokladoch môžete rôzne meniť predajné ceny. Pokiaľ chcete predvyplniť späť ceny východiskové alebo pokiaľ máte externú DLL na stanovenie predajných cien a zmenili sa údaje podstatné pre ich stanovenie a potrebujete cenu "stanoviť" znovu, môžete použiť tieto funkcie.

Pokiaľ nie je začiarknuté políčko Predvypĺňať predajnú cenu v hlavičke objednávky prijatej, obe možnosti aktualizácie predajných cien vykonajú znovu zistenie východiskovej jednotkovej predajnej ceny podľa pravidiel stanovenia východiskovej predajnej ceny na dokladoch. Okrem iného dôjde aj k vyvolaniu externej DLL na riešenie cenotvorby "na mieru", pokiaľ je taká k dispozícii.

Pokiaľ je začiark. políčko Predvypĺňať predajnú cenu v hlavičke objednávky prijatej začiarknuté, obě možnosti aktualizácie predajných cien dopočítajú predajnú cenu podľa definície ceny z riadka objednávky prijatej, samotná definícia ceny sa v tomto prípade už znovu nevyhodnocuje podľa vyššie spomenutých pravidiel.

Pridať podľa EAN Ctrl +B Funkcia umožňuje vyhľadať sklad. kartu podľa EAN ľubovoľnej jednotky danej skladovej karty a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Bližšie viď popis funkcie Pridať podľa EAN v možnostiach hľadania skladovej karty podľa EAN.

Pridať podľa dod. Ctrl +D Funkcia umožňuje vyhľadať skladovú kartu podľa externého kódu alebo externého názvu dodávateľa definovaného k danej karte a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Viď popis rovnakej funkcie Pridať podľa dodávateľa pri faktúrach vydaných.

Prepočet - Umožňuje zmeniť menu a kurz dokladu, samozrejme ale s tým, že sa do tejto meny príslušným kurzom prepočítajú ceny na riadkoch dokladu. Je k dispozícii len v editačnom režime a len vtedy, ak je doklad v takom stave, že je povolené na ňom ešte menu meniť. Ďalej viď popis rovnomennej funkcie pri faktúrach vydaných.
Hromadná oprava riadkov - Slúži na hromadnú opravu užívateľských riadkových položiek vrát. možnosti vymazania hodnôt (viď mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv). Je k dispozícii iba v editačnom režime a len vtedy, ak sú nadefinované nejaké užívateľsky definovateľné položky k triede Business objektov riadkov tejto agendy. (Business objektov zodpovedajúcich riadkom tohto dokladu).

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).