Objednávky prijaté - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Detail tejto agendy, bližšie objasníme len nasledujúce položky:

Názov Popis
Typ obchodu Umožní vám vybrať len doklady s určitým typom obchodu. Význam tu ponúkaných možností je podobný ako pri faktúrach vydaných, viď popis rovnomenných volieb pri obmedzení za Typ obchodu pri faktúrach vydaných.
Krajina priznania DPH dodávateľa Umožní vám vybrať doklady podľa toho, ako majú zadanú položku Krajina priznania DPH. Položka je defaultne vyplnená aj v prípade, že nie je na doklade vizuálne k dispozícii, nakoľko pre daný typ obchodu, resp. pre doklad vystavovaný ako nedaňový nemá význam. Viď popis položky Krajina priznania resp. odpočtu DPH pri jednotlivých typoch obchodov.
Čerpateľný doklad

Položka umožňuje obmedziť len za doklady, ktoré je ešte možné čerpať do iných dokladov (teda nie sú doteraz úplne vyčerpané). POZOR! Čerpateľnosť dokladu sa TU posudzuje LEN pre riadky typu 3-skladový a typu 2-text s počtom a sumou. V tomto obmedzení sa ďalej zohľadňuje príznak Vybavené. Tzn. doklad je uvedený v zozname čerpateľných, pokiaľ z neho je možné ešte niečo čerpať z riadkov typu 2 alebo typu 3 a položka Vybavené má hodnotu N. Riadky typu 1 a 0 sa v tomto obmedzení vôbec neposudzujú.

Dôvodom je to, aby doklad, na ktorom všetky riadky boli vyčerpané, nefiguroval neustále medzi dokladmi na čerpanie, keďže riadky typu 0 a 1 je možné čerpať opakovane. Viď napr. vyhodnotenie importovateľných riadkov v rámci procesnej tvorby OP->DL.

Toto omezení se defaultně používá jako součást předvyplněných podmínek pro provedení dotazu v Průvodci výběrem dokladu, který se nabízí např. pro výběr těchto dokladů pro tvorbu dokladů následných. Viď napr. Výber zdrojových dokladov v rámci procesnej tvorby OP->DL.

Ale toto obmedzenie už nekorešponduje s "vyhodnotením vstupnej kontroly čerpateľnosti" vybraných dokladov (doklady môžu byť vybrané iným spôsobom ako pomocou vyššie spomenutej východiskovej definície). Viď napr. vstupná Kontrola čerpateľnosti vybraných dokladov v rámci procesnej tvorby OP->DL.

Čerpateľnosť dokladu podľa možnosti čerpania z riadkov sa vyhodnocuje vždy znovu po uložení dokladu resp. po čerpaní z neho a je vnútorne uložená v položke IsAvailableForDelivery. Toto obmedzenie je teda vyhodnotením kombinácie položiek IsAvailableForDelivery a Finished. Pokiaľ chcete mať prehľad, aké hodnoty tieto položky pri dokladoch nadobúdajú, môžete si ich zobrazovanie nadefinovať napr. pomocou užívateľsky definovateľných stĺpcov.

Čiastočne expedovateľné objednávky

Umožní vybrať si doklady podľa toho, ako majú zadanú položku Expedovať len celú objednávku v hlavičke dokladu.

Riadky

Pre všetky obmedzenia podľa riadkových údajov v tejto agende platí nasledujúce: Vyberie také doklady, ktoré obsahujú aspoň jeden riadok, na ktorom sú splnené niektoré zo zadaných riadkových obmedzení.

Pri obmedzení na riadkový údaj Sklad existuje drobná odchýlka, kedy sa vypisujú aj doklady s neskladovými riadkami bez ohľadu na obmedzenie podľa skladov, viď popis Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Taký doklad je vo výslednom reporte zahrnutý pochopiteľne celý, teda vrátane riadkov, na ktorých nie sú splnené zodpovedajúce riadkové obmedzenia!

Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými dokladmi, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.

Ďalší popis položiek z riadkových obmedzení
  Do Intrastat

Umožní vypísať doklady podľa príznaku Do Intrastat v riadkoch dokladu:

 • Nezapočítavať - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 0-Nezapočítavať.
 • Započítavať - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať.
 • Rozpočítavať ako dopravu - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 2-Rozpočítavať ako dopravu.

  V riadkoch dokladov, na ktorých nie je položka Do Intrastat dostupná (keďže nemá pre zvolený typ obchodu význam), je položka vnútorne defaultne vyplnená akoby hodnotou Nezapočítavať, hoci nie je vizuálne k dispozícii a obmedzenie podľa tohto prvku s hodnotou Nezapočítavať vypíše všetky takéto doklady. Takže aby bolo obmedzenie s hodnotou Nezapočítavať zmysluplné, je ho potrebné kombinovať s ďalšími obmedzujúcimi prvkami (napr. podľa typu obchodu).

  Do ESL

Umožní vypísať doklady podľa príznaku Do ESL v riadkoch dokladu:

 • Nezapočítavať - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden skladový riadok s príznakom Do ESL = 0-Nezapočítavať.
 • Započítavať - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do ESL = 1-Započítavať.

  V prípade riadkov dokladov, na ktorých nie je položka Do ESL dostupná (nemá pre zvolený typ obchodu význam alebo ide o neskladový riadok), je položka vnútorne defaultne vyplnená akoby hodnotou 0-Nezapočítavať, i keď vizuálne nie je k dispozícii a obmedzenie podľa tohto prvku s hodnotou Nezapočítavať vypíše všetky takéto doklady. Takže aby bolo obmedzenie s hodnotou Nezapočítavať zmysluplné, je ho potrebné kombinovať s ďalšími obmedzujúcimi prvkami (napr. podľa typu obchodu).

  Pripojenie k OV

Umožňuje vypísať doklady podľa toho, či majú riadky s väzbou na následnú objednávku vydanú alebo nie:

 • Pripojené - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok (aj neskladový), na ktorom je v položke OV evidovaná väzba k nejakej následnej objednávke vydanej.
 • Nepripojené - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok (aj neskladový), ktorý nemá žiadnu väzbu na následnú OV. (Tzn. u ktorého je položka OV prázdna).
Aktuálny stav schvaľovania dokladu

K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedziť podľa toho, v akom stave schválenia sa doklad nachádza (napr. len podľa schválených dokladov, vrátených na doplnenie a pod.).

Ide o obmedzenie podľa aktuálneho stavu schválenia celého dokladu, nie podľa jednotlivých čiastkových krokov schvaľovania (na rozdiel od obmedzenia podľa Stavu schválenia v nasledujúcej položke Schvaľovanie).

Schvaľovací scenár

Príznak, či existuje schvaľovací scenár pre daný typ dokladu, rad a rolu užívateľa, ktorý doklad vytvoril.

 • Existuje - schvaľovací scenár existuje
 • Neexistuje - schvaľovací scenár neexistuje
 • Nedefinované - záznamy obstarané v dobe, kedy bol parameter Používať schvaľovanie nastavený na "Nie", prípadne v staršej verzii 'ABRA Gen, ktorá súčasnú funkcionalitu nepodporovala a doposiaľ na ne nebola aplikovaná funkcia Prepočítať hlavičku

Pred aplikáciou tohto obmedzenia odporúčame vykonať synchronizáciu s aktuálnym stavom schvaľovacích scenárov. Podrobnejšie viď popis položky Existuje schvaľovací scenár na záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.

Vyžaduje sa schválenie

Příznak, zda je dle schvalovacích scénářů vyžadováno schválení aktuálního dokladu.

 • Ano - schvalovací scénář existuje a současně je splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" (případně je Podmínka pro požadavek na schválení ponechána nevyplněná)
 • Ne - schvalovací scénář neexistuje nebo není splněna "Podmínka pro požadavek na schválení"
 • Nedefinováno - záznamy pořízené v době, kdy byl parametr Používat schvalování nastaven na "Ne", případně ve starší verzi 'ABRA Gen, která stávající funkcionalitu nepodporovala a dosud na ně nebyla aplikována funkce Přepočítat hlavičku

Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Je vyžadováno schválení na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Schvaľovanie

K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedzovať výber podľa riadkových údajov schvaľovania. Popis jednotlivých položiek nájdete v dokumentácii k záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.

Vďaka tomuto obmedzeniu je možné priamo v jednotlivých agendách dohľadať doklady, ktoré má prihlásený užívateľ schvaľovať a tieto schváliť - nie je potrebné spúšťať agendu Schvaľovanie dokladov.