Objednávky prijaté - záložka Zoznam

Seznam zadaných objednávek přijatých omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú pri každom doklade uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Dátum dokladu: Obsah položky Dátum z hlavičky dokladu.
Celkom bez/resp. (lok.) Celková suma dokladu bez DPH v mene dokladu, resp. v lokálnej mene. Spôsoby prepočtu z jednej meny na druhú, použitý kurzový lístok vzhľadom k vzťažnej mene závisia od nastavenia denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah - Cudzie meny - denominácie, EUR.
Celkom/resp. (lok.) Celková suma dokladu (vrátane DPH) v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.

Ďalej tu objasníme nasledujúce položky evidované na tomto doklade, i keď nie sú defaultne medzi zobrazovanými položkami v záložkách Zoznam či Detail:

Názov Popis

Celkový objem

Celková hmotnosť

Ide o celkový objem a celkovú hmotnosť tovaru obsiahnutého v riadkoch dokladu. Vyčísluje sa z údajov o objeme a hmotnosti uvedených k jednotke objednaného tovaru v údajoch príslušnej skladovej karty.

Pri stanovení jednotiek, v ktorých budú uvedené celk. objem a hmotnosť, sa vychádza z objemových a hmotnostných jednotiek zadaných v skladovej jednotke položiek objednávky. Pokiaľ je položiek viac s rôznymi jednotkami, tak sa použije jedna z nich a hodnoty ostatných sa do nej adekvátne prepočítajú.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Doklady tejto agendy sú jedným z požiadavkových dokladov v SCM, takže pokiaľ používate SCM, môžete si nadefinovať vlastný stĺpec napr. na rýchle zobrazenie percentuálneho pokrytia dokladov. Viď Základné pojmy a proces SCM - Príklad: Použitie QuickReports funkcie na zistenie pokrytia dokladov.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia novej OP:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

Ako bolo uvedené v kap. Objednávkové doklady - všeobecne, existuje možnosť vystaviť nový doklad na základe nejakého iného už existujúceho (viď kap. Importy dokladov všeobecne), čím značne urýchlite jeho vystavenie. Jednotlivé možnosti vystavenia novej objednávky prijatej (OP) sa líšia v podstate len tým, či do nej importujete nejaký doklad hneď na začiatku tvorby OP či nie a ktorý z nich sa použije na predvyplnenie údajov. Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu sa tu bude nový doklad tvoriť, bude do neho možné dodatočne importovať iné doklady, viď funkcia Import v detaile OP, resp. B2B import v detaile OP.


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

  • Priamou tvorbou objednávky prijatej podľa vybraného dokladu z agendy tohto dokladu (v rámci tzv. procesnej tvorby dokladov). V tomto prípade:
  • Priamou tvorbou z inej agendy k aktuálnemu záznamu danej agendy s automatickým návratom späť (nejakou funkciou na rýchle vystavenie nového dokladu, s prípadným predvyplnením niektorých údajov podľa aktuálneho záznamu danej agendy). V tomto prípade napr.:
Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Ak používate schvaľovanie dokladov, oprava nemusí byť povolená v závislosti od stavu schválenia dokladu a definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Pokiaľ používate polohovanie, viď čo je potrebné na prevádzku polohovania, tak sa pred opravou overuje, či na OP nebolo zahájené pripravovanie, v opačnom prípade ste upozornení.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúci:

Vymazať F8

Nie je možné vymazať doklad, ktorý je už aspoň čiastočne čerpaný (importovaný) do iných dokladov. Myslí sa tým prípad, kedy vzniká pevná väzba medzi čerpaným dokladom a následným dokladom. Naopak čerpanie so vznikom len voľnej väzby mazaniu nebráni. Ďalej viď záložka X-väzby tejto agendy.

Pokiaľ by teda nejaký riadok OP bol čerpaný do DL, nebude možné OP zmazať. Nebude možné vymazať z OP ani daný čerpaný riadok. Ak by ste ho chceli vymazať, zmažte najprv DL. Podobne, pokiaľ by riadok OP bol čerpaný napr. do OV, nie je možné ho zmazať. Pokiaľ ho potrebujete zmazať, zmažte najprv OV.

Ak používate schvaľovanie dokladov, mazanie nemusí byť povolené v závislosti od stavu schválenia dokladu a od definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Pokiaľ používate polohovanie, viď čo je potrebné na prevádzku polohovania, tak sa pred opravou overuje, či na OP nebolo zahájené pripravovanie, v opačnom prípade ste upozornení.

Skopírovať F9aleboShift +F9

Jednotlivé možnosti sa líšia tým, či ide o vytvorenie jednej kópie alebo viacerých kópií aktuálneho záznamu.

Údaje týkajúce sa pripravovania sa nekopírujú (týka sa prípadu, keď používate polohovanie, viď čo je potrebné na prevádzku polohovania).

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vytvárania kópií dokladov dostupných v tejto agende:

Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
  • Otvoriť samostatne
  • Pripojiť k existujúcej aktivite
  • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Aktualizovať -

Zaktualizuje konkrétne hodnoty predajných cien na všetkých označených objednávkach, na ktorých sú ceny zadané odkazom. Tzn. vyhľadá aktuálnu predajnú cenu k odkazu zadanému na riadku.

Výklad cien odkazom a popis, kedy dochádza k ich aktualizácii je detailne objasnený v kap. Vecný obsah, základné pojmy - Objednávky.

Nezamieňajte s funkciou Aktualizácia v detaile objednávok prijatých. Táto funkcia nijako neaktualizuje samotné odkazy na ceny. Tzn. rešpektuje odkazy na ceny tak, ako sú zadané na riadkoch, len k nim vyhľadá v cenníkoch aktuálne zodpovedajúce sumy predajných cien.

Nová revízia Ctrl
+F9
Funkcia je k dispozícii len pokiaľ máte zapnuté vytváranie revízií. Pracuje rovnako ako rovnomenná funkcia zo záložky Revízie.
Vytvoriť

Ctrl +F2

resp.

Ctrl +2, Ctrl +3, atď.

pre ďalšie možnosti

alebo

Shift +Ctrl +F2

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa vybraných záznamov priamo z tejto agendy s automatickým návratom späť a vznikom x-väzby.. V tomto prípade na rýchle vystavenie nasledujúcich dokladov podľa aktuálnej objednávky prijatej (OP) resp. podľa označených, ak sú v zozname nejaké doklady označené. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

SCM

Ctrl +Q

alebo

Shift +Ctrl +Q

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM na získanie informácií o pokrytí sklad. položiek z dokladov tejto agendy. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.