Dopytové listy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu dopytovému listu zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Obsah Oslovení dodávatelia Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Na už existujúcich záznamoch zadané obdobie už nie je možné meniť.
Dátum
DocDate$DATE
Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Poznámka
Note
Požadovaný termín uzavření
RequestedClosingDate$DATE
Skutečný termín uzavření
RealClosingDate$DATE
Doplňovat oslovené dodavatele
AutoAddSuppliers

Funkcia umožní ku všetkým novým riadkom typu 3 dopytového listu automaticky doplniť dopytovaných dodávateľov:

Ide o jednu z možností, ako pridať dodávateľa do dopytového listu. Pozor, nastavenie hodnoty sa nevzťahuje len na novo pridané riadky. Na už existujúce riadky nemá žiaden vplyv.

Ak chcete doplniť dodávateľa na už existujúce riadky, využite funkciu Dodávatelia z karty.

Vytvořil
CreatedBy_ID.Name

Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.

Opravil
CorrectedBy_ID.Name
Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.
Prepne na subzáložku Obsah.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny). V zozname riadkov sú niektoré položky k dispozícii v závislosti na zvolenom type riadka. Jejich podrobný popis naleznete u popisu daného typu řádku ve společné kapitole Typy řádků na dokladech, zde se na tento jejich popis budeme pouze odvolávat. Zostávajúce položky popíšeme tu:

Názov Popis
Typ

Skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký typ riadka ide. V dopytovom liste sa môžu vyskytnúť typy riadkov 0-Text, 1-Text so sumou, 2-Text s počtom a sumou a 3-skladový riadok.

Typ riadka nie je možné meniť, ak ide o riadok naimportovaný, tzn. POL bol vystavený podľa iného dokladu - viď Možnosti vystavenia nového POL alebo viď tiež položka Zdrojový doklad.

Číslo

K dispozícii podľa nastavenia parametra Umožniť editovať čísla riadkov. Ďalej viď popis parametra.

Text K dispozícii len pre typ riadka 0, 1 a 2 na zadanie ľubovoľného textu.
Sklad

K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladu, z ktorého sa bude expedovať.

Sklad nie je možné meniť, ak ide o riadok naimportovaný, tzn. POL bol vystavený podľa iného dokladu - viď Možnosti vystavenia nového POL alebo viď tiež položka Zdrojový doklad.

Kód skl.karty a Názov skl.karty

K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladovej karty, ktorá sa bude expedovať. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a následne zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta.

Skladovú kartu nie je možné meniť, ak ide o riadok naimportovaný, tzn. POL bol vystavený podľa iného dokladu - viď Možnosti vystavenia nového POL alebo viď tiež položka Zdrojový doklad.

Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz:

Zadať môžete i viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi, príp. môžete zadávať množstvo vybraných označených kariet priamo nad číselníkom skladových kariet v prípade Režimu zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

Požadovaný počet

K dispozícii len pre typ 2 a 3 pre zadanie množstva, teda počtu, ktorý je dopytovaný.

Jedn. K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie jednotiek.
Limitná cena

K dispozícii len pre typ riadka 1, 2 a 3 na zadanie sumy.

Požadovaný termín dodania

Požadovaný dátum dodania dopytovaného tovaru. Má informatívny význam. Nepovinná položka.

Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný s iným požadovaným dátumom dodania. Požadovaný dátum dodania sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa predvypĺňa nasledovne: pri novom riadku zadaným dátumom dodania z riadku predchádzajúceho, pri prvom ručne zadanom riadku sa nepredvypĺňa. Na riadkoch importovaných z nejakého zdrojového dokladu sa predvypĺňa nasledovne:

Stredisko

Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko.

O týchto dokladoch sa síce neúčtuje, ale je ich možné importovať do objednávok a následných dodacích listov alebo predajných dokladov, kde je údaj o stredisku potrebný. Preto je povinnou položkou už tu. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Stredisko sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z predchádzajúceho riadka.

Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

O týchto dokladoch sa síce neúčtuje, ale je ich možné importovať do iných dokladov, kde by mohol byť údaj o zákazke potrebný. Preto je táto položka k dispozícii aj tu. Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), pre urýchlenie zadávania sa pri novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z predchádzajúceho riadka.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametrov Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt

To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie projektov vo Firemných údajoch.

Víťazný dodávateľ

Víťazný dodávateľ pre dopytovanú položku. Tu needitovateľná položka. Ďalej viď možnosti nastavenia víťaza.

Zdrojový doklad

Umožňuje sledovať, či bol daný riadok POL vystavený podľa riadka nejakého iného dokladu. Viď Možnosti vystavenia nového POL.

Ak POL na dané položky a daného dodávateľa vznikol iným spôsobom (ako nový bez väzby, tak žiadna väzba medzi riadkami POL a zdrojovými dokladmi samozrejme evidovaná nie je.

Zoznam daných dokladov ale aj iných súvisiacich je k dispozícii tiež v záložke X-väzby.

Ďalej tu objasníme nasledujúce položky evidované tiež v riadkoch na tomto doklade. Nie sú zobrazované priamo v riadkoch dokladu, no je si ich možné zobraziť napr. vhodnou definíciou panela definovateľných údajov obsahu.

Názov Popis
Oslovené

Počet dodávateľov, u ktorých sa má daná položka dopytovať. Tzn. počet dodávateľov zadaných v subzáložke Oslovení dodávatelia v riadku POL, ktorý zodpovedá tu zobrazenej aktuálnej dopytovanej položke.

Odpovedalo Počet dodávateľov, ktorí sa k danému dopytu už nejak vyjadrili. Tzn. počet dodávateľov zadaných v subzáložke Oslovení dodávatelia v riadku POL, ktorý zodpovedá tu zobrazenej aktuálnej dopytovanej položke, a to len tých, ktorí majú stav dopytu "Dopytované, cena platná (2)", "Dopytované, nie je možné dodať (3)" alebo "Objednané (4)".

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor obsahuje nasledujúce tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec doteraz zadaných riadkov.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
   
 • Výber dodávateľov - Funkcia pracuje podobne ako funkcia Výber dodávateľov zo záložky Zoznam, tu len s tým rozdielom, že sa vzťahuje k riadkom aktuálneho POL. Tzn. do subzáložky Oslovení dodávatelia hromadne pridá vybrané firmy ako dopytovaných dodávateľov ku všetkým označeným riadkom aktuálneho dopytového listu. Ide o jednu z možností, ako pridať dodávateľa do dopytového listu.
   
 • Dodávatelia z karty - Do subzáložky Oslovení dodávatelia ku všetkým označeným riadkom typu 3 pridá aktuálne firmy, ktoré sú dodávateľom danej skladovej karty z riadka POL. Zohľadňujú sa pritom prípadné zásadné opravy a zlučovanie firiem, či skrytie firiem. Viď ponúkanie dodávateľov na výber. Ide o jednu z možností, ako pridať dodávateľa do dopytového listu.

  Po vyvolaní funkcie sa zobrazí modálne dialógové okno Filter dodávateľov zo skladovej karty, kde zadáte, akých dodávateľov chcete pridať. Či všetkých alebo len schválených dodávateľov a ďalej, či všetkých takých alebo len tých z nich, ktorí majú v položke Dopytovať hodnotu Áno.

  Príklad dialógového okna na zadanie filtru pre pridávaných dodávateľov
   

 • Skladová karta - Funkcia na zobrazenie skladovej karty z aktuálneho riadka POL. Je k dispozícii len mimo editačného režimu. Funkcia vyvolá agendu Skladové karty a otvorí ju "cez" agendu Dopytové listy. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí zafiltrovaná, a to za aktuálnu skladovú kartu.

  V takto otvorenom číselníku sa samozrejme požadované záznamy nezobrazia, ak boli medzitým v číselníku skryté alebo ak ide o číselník podporujúci prácu so skupinami záznamov a aktuálne používaná skupina požadované záznamy nezahŕňa, prípadne ak je v číselníku nastavený východiskový filter, ktorý požadované záznamy nezahŕňa.

  Tu ide o vyvolanie číselníka so zviazaným záznamom nie dokladovej agendy a preto tu nie je možné realizovať otvorenie agendy s tzv. červeným obmedzením, ako je to v prípade vyvolania dokladovej agendy so zviazanými dokladmi k aktuálnemu záznamu.

  Pozor, toto "zafiltrovanie číselníka", s ktorým sa odtiaľto vyvolaný číselník otvorí, nie je možné užívateľsky zrušiť. (Na rozdiel od červeného obmedzenia v dokladových agendách, ktoré je možné v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť).)

 • Zadávať - Pre nastavenie zadávaného údaja o sklad. karte, podrobnejšie bolo toto tlačidlo popísané pri výklade položky Skladová karta na skladovom riadku.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Oslovení dodávatelia

Subzáložka slúži na zadávanie oslovených dodávateľov a evidenciu údajov o prebehnutom dopyte u nich. Jeden z dodávateľov môže byť nastavený ako víťazný dodávateľ. Je k dispozícii len vtedy, ak má užívateľ prístupové právo Zobrazovať a editovať oslovených dodávateľov.

Obsahuje:

Príklad vzhľadu subzáložky Oslovení dodávatelia. 1 - Zoznam riadkov z Obsahu s lištou navigátora, 2 - Zoznam oslovených dodávateľov k aktuálnemu riadku, 3- Lišta navigátora zoznamu oslovených dodávateľov

Zoznam riadkov z Obsahu s lištou navigátora

Zobrazuje riadky zo subzáložky Obsah. Ide vlastne o stručný "pohľad" do subzáložky Obsah a je tu preto, aby bolo možné pohodlne prepínať medzi riadkami POL a pracovať s oslovenými dodávateľmi jednotlivých riadkov. Obsahuje len základný údaj o danom riadku, tzn. buď text (v prípade riadkov typu 0, 1, a 2) alebo kód a názov skl. karty (pri riadku typu 3).

Pod zoznamom riadkov je k dispozícii lišta navigátora, ktorá obsahuje podmnožinu funkcií z navigátora v subzáložke Obsah:

Navigátor tu

Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu riadkov.
 • Výber dodávateľov - Viď funkcia Výber dodávateľov zo subzáložky Obsah, paralelne je dostupná i tu.
 • Dodávatelia z karty - Viď funkcia Dodávatelia z karty zo subzáložky Obsah, paralelne je dostupná i tu.
 • Skladová karta - Viz funkce Skladová karta ze subzáložky Obsah, paralelně je dostupná i zde.

Zoznam oslovených dodávateľov k aktuálnemu riadku

Zoznam oslovených dodávateľov k aktuálnemu riadku. V zozname sú pre každého dodávateľa uvedené základné údaje o ňom a o dopyte v prípade daného dodávateľa. Niektoré údaje sa zadávajú priamo v zozname, niektoré vo vstupnom formulári pod zoznamom, viď ďalej. Nemá význam pre riadok typu 0 - textový (tzn. žiadni dodávatelia sa pre neho v POL neevidujú). Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu vo vstupnom formulári pod zoznamom, viď ďalej, tu objasníme len nasledujúce:

Názov Popis
Firma

Firma z Adresára firiem, ktorá je dopytovaná. Ide o číselníkovú položku.

Predvypĺňa sa s ohľadom na spôsob vystavenia POL a nastavenia položky Doplňovať oslovených dodávateľov v hlavičke POL. Predvyplneného dodávateľa je ale možné si zmeniť a zadať inú firmu. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára.

Číselník tu je možné obmedziť len podľa dodávateľov danej skladovej karty. Viď popis obmedzovacieho panela podľa dodávateľa v záložke Zoznam adresára firiem, ktorý je v tomto prípade k dispozícii, pričom ak je v položke Zobraziť firmy vybraná voľba dodávatelia vybraných skladových kariet a ak ide o skladový riadok typu 3, tak sa v položke Skladové karty predvyplní dopytovaná skladová karta.

Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa tých firiem, ktoré doposiaľ v zozname oslovených dodávateľov k aktuálnemu riadku POL uvedené nie sú plus je tam firma z aktuálneho riadka (ak bola vybraná už skôr).

Víťaz

Položka s hodnotami Áno/Nie, ktorá špecifikuje, ktorý dodávateľ je víťazný dodávateľ pre dopytovanú položku. Tu needitovateľná položka. Ďalej viď možnosti nastavenia víťaza.

Vítěz je graficky zvýrazněn a to jinou barvou.

Dopyt vydaný

Umožňuje sledovať, či bol pre daného dodávateľa z daného riadka POL vystavený dopyt vydaný (PPV). Viď Procesná tvorba dokladov - POL -> PPV

Ak PPV na daného dodávateľa vznikla iným spôsobom (ako nová bez väzby na OP, tak žiadna väzba medzi riadkami POL a PPV samozrejme evidovaná nie je.

Zoznam daných dokladov ale aj iných súvisiacich je k dispozícii tiež v záložke X-väzby.

Lišta navigátora zoznamu oslovených dodávateľov

Pod zoznamom dodávateľov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor tu

Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu oslovených dodavatelů, změně jejich pořadí a dále hledání hodnoty v seznamu. Poradie dodávateľov má význam len pre prehľadnosť (napr. si ich môžete zoradiť tak, ako ich sami preferujete a potom dopytovať v tomto poradí a pod.).
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec doteraz zadaných riadkov. Ide o jednu z možností, ako pridať dodávateľa do dopytového listu.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • Otvoriť PPV - Na zobrazenie Dopytu vydaného (PPV) z aktuálneho riadka. Funkcia vyvolá agendu Dopytov vydaných a otvorí ju "cez" agendu Dopytových listov. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Dopytov vydaných. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Dopytov vydaných sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za daný PPV. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých dopytov a pod.). Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ existuje PPV. K dispozícii aj mimo editačný režim.
 • Označiť víťaza - Nastaví aktuálneho dodávateľa ako víťazného dodávateľa, tzn. položku Víťaz nastaví na Áno. Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak má zmysel nastavovať dodávateľa ako víťaza, tzn. ak je stav dopytu u daného dodávateľa "Dopytované, cena platná (2)" alebo "Objednané (4)". Ide o jednu z možností nastavenia víťaza.

  Pozor! Ako víťaz môže byť označený len jeden z dodávateľov danej položky. Ak bol teda ako Víťaz pre danú položku nastavený skôr iný dodávateľ, tak sa toto nastavenie pre neho zruší, a to bez ohľadu na to, aký je stav dopytu (tzn. aj vtedy, ak je stav dopytu pri "pôvodnom" víťaznom dodávateľovi "Objednané (4)", keďže bol asi POL už skôr uzavretý a na tohto "pôvodného" víťaza bola vystavená objednávka).

  Označenie víťaza je nevratné, tzn. nie je možné zrušiť označenie za víťaza. Je možné len zmeniť víťaza (označiť iného dodávateľa za víťaza). Preto funkciu používajte s uvážením.

Zadávací formulár položiek

Pod lištou navigátora je k dispozícii variantný formulár, v ktorom sa ku každému dodávateľovi, ktorý je práve v needitovateľnom zozname oslovených dodávateľov aktuálny, zadávajú jeho údaje. Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Ak pre daného dodávateľa z daného riadka POL existuje dopyt vydaný PPV (viď položka Dopyt vydaný v riadkoch dodávateľov), tak je možné editovať len stav dopytu, ostatné údaje dodávateľov tu editovať nie je možné a prenášajú sa z príslušného dokladu PPV.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Datum zjištění cen
GotPricesDate$DATE
Potvrzený počet
UnitQuantity

Počet, ktorého dodanie dodávateľ potvrdil. Predvypĺňa položkou Počet z Obsahu POL. Ak pre daného dodávateľa existuje následný doklad PPV (viď položka Dopyt vydaný v riadkoch dodávateľov), tak sa prenáša z PPV z rovnomennej položky Potvrdený počet.

Nabídnutá jedn. cena
UnitPrice
Nabídnutá celková cena
TotalPrice
Platná do
ValidToDate$DATE

Možnosť zadať si dátum, do ktorého je zistená dopytovaná cena ešte platná. Predvypĺňa sa aktuálnym dátumom. Ak pre daného dodávateľa existuje následný doklad PPV (viď položka Dopyt vydaný v riadkoch dodávateľov), tak sa prenáša z PPV z položky Termín platnosti ponuky.

Využíva sa napr. pri vystavovaní objednávok vydaných z POL - viď Procesná tvorba dokladov - POL -> PPV - vstupná kontrola platnosti dopytovaných cien.

Možné dodání
SupplyDate$DATE
Dátum, kedy je možné dopytovanú položku dodať. Predvypĺňa sa aktuálnym dátumom. Ak pre daného dodávateľa existuje následný doklad PPV (viď položka Dopyt vydaný v riadkoch dodávateľov), tak sa dátum možného dodania prenáša z PPV z položky Termíny možného dodania.
Dodací podmínky
SupplyConditions

Textová položka pre zapísanie ľubovoľnej poznámky napr. k dodacím podmienkam a pod. Ak pre daného dodávateľa existuje následný doklad PPV (viď položka Dopyt vydaný v riadkoch dodávateľov), tak sa prenáša z PPV z rovnomennej položky Dodacie podmienky.

Důvod neúspěchu
DemandFailureReason_ID

Ak nebol dopyt u daného dodávateľa úspešný, je možné si u neho výberom z číselníka Dôvody neúspechu oslovených dodávateľov zadať špecifikáciu dôvodu. Ak pre daného dodávateľa existuje následný doklad PPV (viď položka Dopyt vydaný v riadkoch dodávateľov), tak sa prenáša z PPV z rovnomennej položky Dôvod neúspechu.

Způsob komunikace
CommunicationType_ID

Predvypĺňa sa hodnotou zadanou k firme daného dodávateľa v položke Spôsob komunikácie (CommunicationType_ID) v Adresári firiem. Ak pre daného dodávateľa existuje následný doklad PPV (viď položka Dopyt vydaný v riadkoch dodávateľov), tak sa prenáša z PPV z rovnomennej položky Spôsob komunikácie.

Stav poptávky
DemandingStatus

Stav, v akom sa dopyt aktuálnej položky zo záložky Zoznam u daného dodávateľa nachádza. Stav ovplyvňuje aj to, aké ďalšie akcie je možné vykonávať. Možné stavy, pravidlá pre ich zmenu a možné akcie s ohľadom na stav dopytu, viď Dopytové konanie - všeobecne - Stav dopytu na POL.

Poznámky k důvodům neúspěchu
DemandFailureComment

Položka typu poznámka, kde môžete zapísať v prípade potreby ďalší komentár, prečo bol dopyt neúspešný. Ak pre daného dodávateľa existuje následný doklad PPV (viď položka Dopyt vydaný v riadkoch dodávateľov), tak sa prenáša z PPV z položky Komentár k neúspechu.

Panel definovateľných formulárov oslovených dodávateľov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba pre zobrazenie užívateľských formulárov riadkov oslovených dodávateľov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).