Dopytové listy - záložka Zoznam

Seznam zadaných poptávkových listů omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú pri každom doklade uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Uzavreté

Informácia, či bol dopytový list uzavretý. Viac viď Dopytové konanie - všeobecne - Uzavretie POL.

Zdrojový doklad

Identifikácia zdrojového dokladu, z ktorého POL vznikol. Možnosti vystavenia nového POL

Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia nového dopytového listu:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Oprava niektorých položiek môže byť úplne znemožnená alebo čiastočne obmedzená, pokiaľ už so záznamom boli vykonané také akcie, ktoré opravu daných položiek vylučujú, resp. oprava takýchto položiek by bola nežiaduca.

Opravovať nie je možné POL, ktorý bol uzavretý. Viď Dopytové konanie - všeobecne - Uzavretie POL.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8
Skopírovať F9

Kopírujú sa len tie údaje, pri ktorých to má význam. Tzn. napr. sa nekopíruje príznak o uzavretosti dopytového listu.

Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

V tejto agende nie je k dispozícii.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Výber dodávateľov Ctrl +D

Funkcia do subzáložky Oslovení dodávatelia hromadne pridá vybrané firmy ako dopytovaných dodávateľov ku všetkým riadkom na všetkých označených dopytových listoch zo záložky Zoznam (ak nie je žiaden označený, spracuje aktuálny záznam), ak je vyvolaná zo záložky Detail, tak spracuje aktuálny záznam. Ide o jednu z možností, ako pridať dodávateľa do dopytového listu.

Je k dispozícii len vtedy, ak má užívateľ prístupové právo Zobrazovať a editovať oslovených dodávateľov.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno Voľba dodávateľa pre dopyt. Tu zadáte firmy, ktoré chcete pridať ako dodávateľov do riadkov vybraných POL.

Dialógové okno pre výber firiem, ktoré majú byť pridané ako oslovení dodávatelia

 

Obsiahnuté položky:
Firma Firma z Adresára firiem, ktorá má byť pridaná ako dodávateľ do dopytového listu. Ide o číselníkovú položku. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára.

Číselník tu je možné obmedziť len podľa dodávateľov skladových kariet z vybraných POL. Viď popis obmedzovacieho panela podľa dodávateľa v záložke Zoznam adresára firiem, ktorý je v tomto prípade k dispozícii, pričom ak je v položke Zobraziť firmy vybraná voľba dodávatelia vybraných skladových kariet, tak sa v položke Skladové karty predvyplnia skladové karty z označených POL. Objasníme na príklade:

Majme dopytový list POL-1 na skladové položky S1 a S2. Skladová karta S1 nech má dodávateľa A, B a C. Karta S2 nech má dodávateľa A, B a X. Ďalej majme dopytový list POL-2 na skladovú položku S2, ktorá nech má dodávateľa Y. Ak označíme oba POL, vyvoláme funkciu Dopytovať a v nej vyvoláme adresár firiem s obmedzením podľa dodávateľa vybraných kariet, ponúknu sa v ňom firmy A, B, C, X a Y.

Prevádzkareň

Ide o položku typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z nadefinovaných prevádzkarní.

Zoznam prevádzkarní sa ponúka roztriedený podľa poradia prevádzkarní definovaného v subzáložke Prevádzkarne danej firmy. Ďalej viď i Často kladené otázky - Zadanie prevádzkarne v hlavičke dokladu - triedenie prevádzkarní.

Ďalej viď popis rovnomenných položiek v subzáložke Firma.
Osoba

Odkaz na osobu z Adresára osôb, na ktorú sa má doklad viazať. Nepovinná položka. Zadáte údaj pre výber osoby buď priamo z klávesnice alebo ju vyberiete z vyvolaného číselníka osôb.

Číselník sa tu ponúka defaultne obmedzený pomocou obmedzovacieho panela len podľa osôb aktuálne pripojených k prevádzkarni firmy zadaných v predchádzajúcej položke (popis obmedzenia viď popis obmedzovacieho panela v záložke Zoznam agendy osôb). Pokiaľ však k prevádzkarni nie je pripojená žiadna osoba, číselník sa defaultne obmedzí podľa osôb patriacich k celej firme. Je však možné zadať i osobu, ktorá nie je priradená k danej firme alebo prevádzkarni.

Pod zoznamom firiem je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor tu

Navigátor obsahuje nasledujúce tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec)
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec doteraz zadaných riadkov.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
Uzavrieť -

Funkcia vykoná uzavretie POL.

Ak sú v zozname nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno, v ktorom zadáte dátum, ktorý má byť uvedený ako dátum uzavretia, a potom nastaví príznak Uzavreté a Skutočný termín uzavretia na zadaný dátum pre všetky označené záznamy, v opačnom prípade len pre aktuálny záznam. Ak je funkcia vyvolaná zo záložky Detail, tak spracuje len aktuálny záznam (bez ohľadu na označenie záznamov v zozname).

Ďalšie dôležité informácie k tejto akcii viď Dopytové riadenie - všeobecne - Uzavretie POL.

Zrušiť uzavretie -

Funkcia inverzná k predchádzajúcej, teda zruší uzavretie na všetkých označených resp. na aktuálnom zázname, tzn. zruší príznak Uzavreté a vynuluje Skutočný termín uzavretia.

Ďalšie dôležité informácie k tejto akcii viď Dopytové riadenie - všeobecne - Uzavretie POL.

Preniesť cenu -

Ak ide o POL vytvorený podľa ponuky vydanej (viď Procesná tvorba dokladov POL -> NV), tak funkcia umožní zistenú cenu z POL preniesť spätne do príslušných riadkov NV.

Preniesť cenu je možné i v rámci uzavretia POL.

Vytvoriť

Ctrl +F2

resp.

Ctrl +2, Ctrl +3, atď.

pre ďalšie možnosti

alebo

Shift +Ctrl +F2

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa vybraných záznamov priamo z tejto agendy s automatickým návratom späť a vznikom x-väzby.. V tomto prípade na rýchle vystavenie nasledujúcich dokladov podľa aktuálneho dopytového listu (POL) resp. podľa označených, ak sú v zozname nejaké doklady označené. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.