Dopytované položky - záložka Zoznam

Zoznam dopytových položiek, tzn. riadkov z dopytových listov, obmedzený a triedený podľa zvoleného (nastaveného) obmedzenia v záložke Obmedzenie. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie. Záložka Seznam je rozdělena na dva dílčí seznamy umístěné horizontálně pod sebou:

Zoznam dopytovaných položiek

V zozname sú pre každú položku uvedené základné údaje o nej. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Zoznam alebo Detail agendy dopytových listov. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Doklad Číslo dopytového listu, z ktorého je aktuálny riadok s dopytovanou položkou.
Kód skl. karty Identifikácia dopytovanej položky z riadka POL. Má význam len pre skladové riadky typu 3 s dopytovanými položkami a ide o identifikáciu sklad. karty. Pre ostatné typy riadkov sa tu nezobrazuje nič.
Názov skl. karty
Oslovené Počet dodávateľov, u ktorých sa má daná položka dopytovať. Tzn. počet oslovených dodávateľov zadaných k danej položke, teda počet dodávateľov zadaných v subzáložke Oslovení dodávatelia v riadku POL, ktorý zodpovedá tu zobrazenej aktuálnej dopytovanej položke.
Odpovedalo

Počet dodávateľov, ktorí sa k danému dopytu už nejak vyjadrili. Tzn. počet dodávateľov zadaných v subzáložke Oslovení dodávatelia v riadku POL, ktorý zodpovedá tu zobrazenej aktuálnej dopytovanej položke, a to len tých, ktorí majú stav dopytu "Dopytované, cena platná (2)", "Dopytované, nie je možné dodať (3)" alebo "Objednané (4)".

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Oslovení dodávatelia

Pod zoznamom položiek je needitovateľný zoznam oslovených dodávateľov zadaných k danému riadku POL v subzáložke Oslovení dodávatelia. V zozname sú pre každého dodávateľa základné údaje o ňom. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Oslovení dodávatelia agendy dopytových listov.

Pod zoznamom dodávateľov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor tu

Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu oslovených dodávateľov a ďalej hľadanie hodnoty v zozname.
  • Otvoriť PPV - Funkcia pracuje podobne ako funkcia Otvoriť PPV zo subzáložky Oslovení dodávatelia agendy POL. Viac viď popis danej funkcie v agende POL.
  • Označit vítěze - Funkce pracuje obdobně jako funkce Označit vítěze ze subzáložky Oslovení dodavatelé agendy POL. Viac viď popis danej funkcie v agende POL. Ide o jednu z možností nastavenia víťaza. Víťaza označovať nie je možné, ak je daný POL uzavretý. Viď Dopytové konanie - všeobecne - Uzavretie POL.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2 Ide o výpis riadkov z dopytových listov. Tu teda nie je možné pridávať nové položky (nový riadok s dopytovanou položkou pribudne v tejto agende vtedy, keď vznikne nový dopytový list, ktorý obsahuje danú dopytovanú položku, resp. je pridaný nový riadok na niektorý súčasný).
Detail / Zoznam F3 Táto agenda nemá k dispozícii záložku Detail, takže táto funkcia tu nemá význam. Detail dokladov, z ktorých pohyb pochádza, je možné prehliadať v záložke Detail danej dokladovej agendy (je ju možné vyvolať aj priamo z tejto agendy, viď ďalej funkcia Otvoriť POL).
Opraviť F4 Podobne ako tu nie je možné pridávať nové záznamy, nie je ich tu možné ani opravovať . Pokiaľ potrebujete niektorý záznam opraviť, musíte to vykonať prostredníctvom opravy POL.
Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8 Podobne ako tu nie je možné opravovať záznamy, nie je ich tu možné ani mazať. Keď potrebujete niektorý záznam vymazať, musíte to vykonať buď vymazaním daného riadka vo funkcii oprava POL, prípadne vymazaním celého POL.
Skopírovať F9 Podobne ako tu nie je možné pridávať nové záznamy, nie je možné ich ani kopírovať.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 - Pre túto agendu nemá význam.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Pre túto agendu nemá význam. (Záznamy sa tu needitujú).
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

- Pre túto agendu nemá význam.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Otevřít POL
(Doklad)
-

Zobrazí zdrojový doklad k aktuálnemu riadku s dopytovanou položkou.

Funkcia vyvolá agendu Dopytových listov a otvorí ju "cez" agendu Dopytované položky. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Dopytových listov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Dopytových listov sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za daný importovaný doklad. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých POL a pod.).

Poptat
(Výběr dodavatelů)
-

Funkcia pracuje podobne ako funkcia Výber dodávateľov zo záložky Zoznam agendy POL, tu len s tým rozdielom, že sa vzťahuje ku všetkým označeným dopytovaným položkám (tzn. k vybraným riadkom príslušných POL). Tzn. do subzáložky Oslovení dodávatelia príslušných POL hromadne pridá vybrané firmy ako dopytovaných dodávateľov, a to ku všetkým riadkom zodpovedajúcim tu označeným dopytovaným položkám zo záložky Zoznam (ak nie je žiaden označený, spracuje aktuálny záznam). Ide o jednu z možností, ako pridať dodávateľa do dopytového listu.

Pridaní dodávatelia k jednotlivým položkám budú vidieť i v tejto agende v dolnej časti zoznamu v časti Oslovení dodávatelia.

Skladová karta -

Funkcia na zobrazenie skladovej karty z aktuálneho riadku s dopytovanou položkou. Funkcia vyvolá agendu Skladové karty a otvorí ju "cez" agendu Dopytované položky. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí zafiltrovaná, a to za aktuálnu skladovú kartu.

V takto otvorenom číselníku sa samozrejme požadované záznamy nezobrazia, ak boli medzitým v číselníku skryté alebo ak ide o číselník podporujúci prácu so skupinami záznamov a aktuálne používaná skupina požadované záznamy nezahŕňa, prípadne ak je v číselníku nastavený východiskový filter, ktorý požadované záznamy nezahŕňa.

Tu ide o vyvolanie číselníka so zviazaným záznamom nie dokladovej agendy a preto tu nie je možné realizovať otvorenie agendy s tzv. červeným obmedzením, ako je to v prípade vyvolania dokladovej agendy so zviazanými dokladmi k aktuálnemu záznamu.

Pozor, toto "zafiltrovanie číselníka", s ktorým sa odtiaľto vyvolaný číselník otvorí, nie je možné užívateľsky zrušiť. (Na rozdiel od červeného obmedzenia v dokladových agendách, ktoré je možné v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť).)

Má význam len pre skladové riadky typu 3 s dopytovanými položkami.

Vytvoriť dopyt vydaný -

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa aktuálneho záznamu rovno z tejto agendy s automatickým návratom späť a vznikom x-väzby. V tomto prípade na rýchle vystavenie nového dopytu vydaného (PPV) na aktuálnu dopytovanú položku resp. na označené, ak sú v zozname nejaké záznamy označené. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o jednu z možností tvorby dopytu vydaného (PPV).

Funkcia pracuje podobne ako funkcia Vytvoriť dopyt vydaný zo záložky Zoznam agendy POL, tu len s tým rozdielom, že sa vzťahuje ku všetkým označeným dopytovaným položkám (tzn. k vybraným riadkom príslušných POL). Viac viď popis danej funkcie v agende POL.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.