Definícia ochrany dát - záložka Zoznam

Zoznam existujúcich definícií ochrany dát. Ide o číselník, nie je preto k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých položiek zobrazených v tejto záložke vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch.

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca (iba u vybraných). Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Jednotlivé možnosti vystavenia novej predkontácie sa líšia v podstate tým, či bude ich obsah už predvyplnený podľa vzoru alebo nie a čo bude vzorom.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vytvorenia nového záznamu:

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymazanie už použitého záznamu znamená štandardne iba jeho skrytie pre ďalšie použitie (skryté sa neponúka na výber). Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

Pokud definice obsahuje položky či třídy, které nelze aktuálně chránit (např. v případě vypršení licence k ochraně dat nelze nadále chránit uživatelské položky a třídy podléhající licenci, či výrobce změnil množinu chránitelných položek), nebude možné takovou definic vymazat. Nejdříve je třeba si ji zaktualizovat pomocí funkce Kontrola definic. Viz též proces Aktualizace definic po update.

Skopírovať F9
Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté -

Podporuje skrývanie.

Skrytou definici lze obnovit, i když obsahuje položky a třídy, které nelze aktuálně chránit (např. v případě vypršení licence k ochraně dat nelze nadále chránit uživatelské položky a třídy podléhající licenci, či výrobce změnil množinu chránitelných položek). Po obnově ze skrytých je třeba si ji zaktualizovat pomocí funkce Kontrola definic. Poté už s ní lze normálně pracovat. Viz též proces Aktualizace definic po update.

Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Nastavenie akcií po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Kontrola definícií

-

Funkce projde všechny označené definice ochrany dat a prověří, zda obsahují pouze takové chráněné položky, které je v aktuální verzi možné chránit. Položka mohla být např. vyřazena z podpory ochrany dat výrobcem z technických důvodů, položka mohla zcela zaniknout apod. Položky, které jsou bezpředmětné, jsou z definic odstraněny. Platí jak pro systémové tak uživatelské položky. Po dokončení operace je uživateli zobrazen přehled provedených změn.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.