Kategória požiadaviek GDPR

Jedna z agend potrebných pre ochranu dát podľa GDPR. Zoznam kategórií požiadaviek GDPR evidovaných v systéme.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Ochrana dát pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Ochrana dát, ak je nastavené Usporiadanie klasické.