Pokladňa - Režim Faktúra

Režim Faktúra na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni slúži na príjem platieb existujúcich skôr vystavených faktúr. O režimu Faktura na kase informuje jméno režimu v levém horním rohu a nápis "Číslo vydané faktury (placená částka)" nad vstupním řádkem. Platenie faktúry sa vykonáva podobne ako predaj prostredníctvom vstupného riadka "Smart line" a ovládacími tlačidlami resp. zodpovedajúcimi riadiacimi klávesmi, ale pochopiteľne inými príkazmi.

Slúži na niekoľko účelov, čo je dané tým, odkiaľ a ako bol vyvolaný, pričom pre každý z nich sa drobne líši konkrétna podoba režimu:

Platba faktury (FV) a Vrácení platby faktury (FV)

Platba faktúry (FV)

Vzhľad závisí o. i. od nastavenia vzhľadu OS Windows a ďalej od rôznych nastavení v agende Nastavenie pokladní. V strednej časti obrazovky sa zobrazujú informácie o vybranej FV a firme, na ktorú je táto FV vystavená. V hornej časti obrazovky pod názvom režimu je ďalej zobrazená informácia o zadanej zákazke, obch. prípade či projekte, ak bol niektorý z týchto údajov k vykonávanej platbe zadaný (možnosť zadania na pokladni viď nastavenie Doplnkových informácií k účtenke v agende Prevádzky). (Nijako nesúvisí so zákazkami, obch. prípadmi či projektmi na vybranej FV.)

Príklad vzhľadu v režime Faktúra - Platba faktúry (FV)

Faktúra vydaná (FV), ktorá má byť platená, môže byť zadaná do vstupného riadka (v režime Predaj alebo tu v režime Faktúra, viď príkazy vstupného riadka oboch režimov), príp. môže byť vybraná zo zoznamu nezaplatených FV vystavených na firmu aktuálne nastavenú na pokladni (viď ovládacie tlačidlá). Z vybranej FV sa bez ohľadu na menu FV načíta na úhradu neuhradená suma FV v lokálnej mene tak, ako je uložená na FV (tzn. v prípade, že FV bola vystavená v cudzej mene, neprebiehajú žiadne prepočty podľa kurzového lístka, ale použije sa zostávajúca suma na úhradu v lokálnej mene evidovaná na FV). Ak má FV dobropisy, ponúka sa suma, ktorá zostáva na uhradenie, príslušne znížená o dobropisy. Užívateľ môže zadávať, koľko chce zaplatiť príp. vrátiť (podľa toho, koľko je na faktúre na zaplatenie alebo už zaplatené) do vstupného riadka "Smart line", viď ďalej Príkazy vstupného riadka v režime Faktúra - Platba faktúry (FV). V následnom režime Platenie ale môžete zvoliť aj inú menu, ako pri platení bežného predaja. Ak je FV už uhradená, ponúkne sa automaticky možnosť vrátenia platby faktúry.

Pri platení a vrátení FV/ZLV sa ignorujú prípadné nedoplatky/preplatky vzniknuté kvôli rozličnému zaokrúhľovaniu v pokladni a fakturácii (zálohách). Tzn. ak napr. vďaka zaokrúhleniu chýba/prevyšuje 0,10 EUR, pokladňa berie doklad ako zaplatený. Napr. doklad bol vystavený napr. na 49,90; pokladňa vyžadovala zaplatenie 50 (kvôli zaokrúhľovaniu). Ak je následne vyvolaný režim platby tohto dokladu, tak pokladňa berie doklad ako presne uhradený a ponúkne automaticky možnosť vrátenia.

Ako bolo uvedené v popise Predaja s využitím záloh/faktúr, pri zápise vznikne na zadanú sumu doklad Príjem do pokladničného miesta (PPP) (ako je tomu pri vrátení, viď ďalej vrátenie platby faktúry). PPP bude platbou FV. Prijatá platba sa započíta do tržby do zodpovedajúceho spôsobu úhrady a meny. Platbu je možné prijímať rovnakými spôsobmi úhrady a v rovnakých menách ako platby na pokladni pri bežnom predaji, viď tiež režim Platenie. Aké doklady pri takej transakcii vznikajú, ako sa účtujú atď. podrobne viď tiež Predaj s využitím záloh/faktúr - Platba faktúry. Pokladňa vytlačí na pokladničnú tlačiareň zákazníkovi potvrdenie o zložení platby.

Ak ste platbu FV vykonali omylom či chybne a potrebujete ju stornovať, môžete to vykonať rôznym spôsobom:

Príklad tlače potvrdenia o platbe FV na virtuálnej tlačiarni

Ďalej je uvedené:

Príkazy vstupného riadka v režime Faktúra - Platba faktúry (FV)

Príkazy spracovávané vstupným riadkom "Smart line" s nadpisom "Číslo vydanej faktúry (platená suma)" sú nasledujúce:

Príkaz Formát Popis
Platba faktúry (FV)

Načíta faktúru, ktorá sa má zaplatiť, príp. zmení faktúru, ktorá sa má platiť namiesto pôvodne zadanej FV, suma platby sa preberie z nej.

Pri práci na dotykovej pokladni je možnosť využitia príkazov kombinujúca numerické znaky s ostatnými znakmi značne obmedzená: Na dotykovej pokladni z dôvodu miesta klávesnica neobsahuje znaky abecedy, iba numerické znaky. Z tohto dôvodu na dotykovej pokladni nie je možné zadávať čísla dokladov priamo do smart-line a je nutné použiť ovládanie pomocou ovládacích tlačidiel.

Platená suma
  • 999.99
Zadanie sumy do "Smart line" znamená zadanie či zmenu sumy, ktorá má byť aktuálne uhradená. Použijete v prípade, že si z vybranej FV neprajete uhradiť celú zvyšnú sumu k úhrade, ale len nejakú jej časť.

Ovládacie tlačidlá a zodpovedajúce riadiace klávesy v režime Faktúra - Platba faktúry (FV)

Názov ovládacieho tlačidla (názov funkcie) Riadiaci kláves (kl.skratka) Popis
Platiť F1 Prejde do režimu Platenie.
Faktúry F5 Funkcia vyhľadá a zobrazí všetky neuhradené faktúry vydané vystavené na firmu, ktorá je aktuálne nastavená na pokladni. Tzn. ak je do smartline zadaná napr. FV-1/2011, tak sa priamo nájde zadaný doklad, pričom nie je dôležité, aká firma bola v danom okamihu na pokladni nastavená. Načítaním dokladu sa na pokladni nastaví firma z daného dokladu. Funkcia Faktúry potom zobrazí všetky FV vystavené na túto firmu, ktoré ešte nie sú kompletne uhradené. Môžete tu vybrať inú faktúru, ak je to potrebné. Ak je vybraná, použije sa na platbu namiesto pôvodne zadanej FV.
Adresár F7 V tomto prípade nie je k dispozícii (na existujúcej FV je už firma zadaná).
Zrušiť F8 Stornuje platbu faktúry, tzn. zruší platenie vybranej FV.
Späť F9 alebo Esc

Návrat naspäť do predchádzajúceho režimu práce, z ktorého bol tento režim vyvolaný. Návrat späť do iného režimu je možný len vtedy, ak je v nastavení prevádzky povolené Používať viacero otvorených účteniek súčasne. Inak totiž nemá význam a najprv je potrebné dokončiť rozpracovanú akciu platenia faktúry, tzn. ako keby dokončiť "otvorenú účtenku" pre toto platenie (aj keď vo svojej podstate nejde o účtenku).

Ak ste režim platenia FV vyvolali omylom a chcete ho opustiť bez ukončenia (bez zaplatenia FV), tak použite predchádzajúcu voľbu Zrušiť (F8).

Servisné MENU F12 Prejde do servisného MENU.
Ukončiť predaj Alt+F4 Ukončenie predaja a uzavretie dialógu pokladne.

Vrátenie platby faktúry (FV)

Ak pre platbu FV vyberiete FV, ktorá je už celkom uhradená, ponúkne pokladňa možnosť vykonať vrátenie platby a ak odsúhlasíte, prejde do režimu Vrátenie platby FV. Podobne, ak v režime Platba faktúry (FV) zadáte zápornú sumu platby (je možné samozrejme len v prípade FV, ktorá už bola aspoň čiastočne uhradená).

Keďže ide o zvláštnu situáciu, je režim signalizovaný blikajúcim červeným nápisom Faktúra.


Príklad vzhľadu v režime Vrátenie platby FV

Ovláda sa podobnými príkazmi a ovládacími tlačítkami resp. príslušnými riadiacimi klávesmi, ako v režime Platba faktúry (FV), viď vyššie, len sumy sa zadávajú záporne. Vrátiť je možné celú uhradenú sumu alebo len jej časť a samozrejme nie je možné vrátiť viac, ako bolo uhradené.

Ako bolo uvedené v popise Predaja s využitím záloh/faktúr, pri zápise vznikne na zadanú sumu doklad Výdaj z pokladničného miesta (VPP). VPP bude platbou FV. Vrátená platba sa započíta do tržby daného pokladničného miesta do zodpovedajúceho spôsobu úhrady a meny. Vlastné platenie zápornej (vracanej) sumy prebieha podobne ako prebieha Platenie v režime vracania účtenky, tu len s tým rozdielom, že vracaná suma sa tu zadáva vždy záporne (teda bez ohľadu na nastavenie parametra V režime vracania sa vracaná suma zadáva kladne v agende Prevádzky, keďže by to tu bolo mätúce).

Aké doklady pri takej transakcii vznikajú, ako sa účtujú atď. podrobne viď tiež Predaj s využitím záloh/faktúr - Platba faktúry. Pokladňa vytlačí na pokladničnú tlačiareň zákazníkovi potvrdenie o vrátení sumy.

Prehľad faktúr

Vzhľad závisí o. i. od nastavenia vzhľadu OS Windows a ďalej od rôznych nastavení v agende Nastavenie pokladní. Ve strednej časti obrazovky sa zobrazuje zoznam faktúr:

Príklad vzhľadu režimu Faktúra na zobrazenie prehľadu faktúr zaplatených na pokladni v danom dni. Príklad vzhľadu režimu Faktúra na zobrazenie nezaplatených faktúr vystavených na danú firmu.

Ovládacie tlačidlá a zodpovedajúce riadiace klávesy v režime Faktúra na zobrazenie prehľadu faktúr

Názov ovládacieho tlačidla (názov funkcie) Riadiaci kláves (kl.skratka) Popis
Tlač F1

Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď bol daný prehľad faktúr vyvolaný voľbou Dnešné faktúry zo servisného menu pokladne. Vytlačí kópiu potvrdenia o platbe faktúry na tlačiarni pokladničného predaja.

Vybrať F1 Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď bol daný prehľad faktúr vyvolaný funkciou Faktúry v rámci režimu Faktúry na zobrazenie všetkých nezaplatených faktúr vydaných na danú firmu. Vyberie zaostrenú faktúru a prepne režim Faktúra naspäť do vzhľadu Platba faktúry (FV).
Späť F9 alebo Esc Návrat naspäť do predchádzajúceho režimu práce, z ktorého bol tento režim vyvolaný.
Servisné MENU F12 Prejde do servisného MENU.
Ukončiť predaj Alt+F4 Ukončenie predaja a uzavretie dialógu pokladne.