Pokladňa - Režim Pokladne

Režim Pokladne na pokladni resp. maloobchodnej dotykovej reštauračnej pokladni slúži na výber užívateľa v rámci prevodu účtenky. O režimu Kasy informuje jméno režimu v levém horním rohu. Keďže ide o zvláštnu situáciu, je režim signalizovaný červeným nápisom Prevádzkar s identifikáciou obsluhujúceho . Ovláda sa ovládacími tlačidlami resp. zodpovedajúcimi riadiacimi klávesmi.

Tento režim je možné vyvolať:

V tomto režime je zobrazený zoznam všetkých pokladní nadefinovaných v Nastavení pokladní a patriacich do rovnakej prevádzky, ako pokladňa aktuálnej účtenky, ku ktorej bol tento režim vyvolaný. Medzi nimi je možné prechádzať šípkami hore/dole alebo vybrať myšou. Aktuálna pokladňa, z ktorej je aktuálna účtenka, ku ktorej bol tento režim vyvolaný, je odlíšená bodkou.

Vzhľad závisí o. i. od nastavenia vzhľadu OS Windows a ďalej od rôznych nastavení v agende Nastavenie pokladní.

Príklad vzhľadu v režime Pokladne

Ďalej je uvedené:

Ovládacie tlačidlá a zodpovedajúce riadiace klávesy v režime Pokladne

Názov ovládacieho tlačidla (názov funkcie) Riadiaci kláves (kl.skratka) Popis
Vybrať F1 alebo Enter Vyberie zaostrenú pokladňu, na danej účtenke zmení informáciu o pokladni, ku ktorej účtenka patrí (viď položka Pokladňa) a prepne späť do režimu Prevod (vedúcim prevádzky).
Späť F9 alebo Esc Návrat naspäť do predchádzajúceho režimu práce, z ktorého bol tento režim vyvolaný bez toho, aby bola vykonaná nejaká zmena.
Servisné MENU F12 Prejde do servisného MENU.
Ukončiť predaj Alt+F4 Ukončenie predaja a uzavretie dialógu pokladne.