Pokladňa - Režim Mena

Režim Mena na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni slúži na výber prijímanej meny pri platení. Vyberať je možné z mien, ktoré má príslušné pokladničné miesto zapísané v povolených menách.

Tento režim je možné vyvolať:

Príklad vzhľadu v režime Mena

Ďalej je uvedené:

Ovládacie tlačidlá a zodpovedajúce riadiace klávesy v režime Mena

Názov ovládacieho tlačidla (názov funkcie) Riadiaci kláves (kl.skratka) Popis
Vybrať F1 alebo Enter Vyberie zaostrenú menu a prepne späť do režimu Platenie, kde bude očakávať príjem platby v zvolenej mene.
Späť F9 alebo Esc Návrat naspäť do predchádzajúceho režimu práce, z ktorého bol tento režim vyvolaný.
Servisné MENU F12 Prejde do servisného MENU.
Ukončiť predaj Alt+F4 Ukončenie predaja a uzavretie dialógu pokladne.