Pokladňa - Režim Oprava

Režim oprava na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni slúži na opravy v ľubovoľnom riadku rozpracovanej účtenky. O režimu oprav na kase informuje jméno režimu v horní části okna kasy. Ovláda sa ovládacími tlačidlami resp. zodpovedajúcimi riadiacimi klávesmi.

Ďalej je uvedené:

Ovládacie tlačidlá a zodpovedajúce riadiace klávesy v režime Oprava

Názov ovládacieho tlačidla (názov funkcie) Riadiaci kláves (kl.skratka) Popis
Množstvo F2

Vyberie zaostrený riadok a prepne do režimu Množstvo, kde umožní zmenu množstva vybraného pohybu. Funkcia nie je k dispozícii, ak množstvo na danom riadku nie je možné meniť, tzn. napr. ak ide o predaj tovaru so sér.číslami resp. o predaj tovaru so šaržami.

Ako bolo objasnené v režime Sériové čísla resp. v režime Šarže, ak ide o predaj so šaržami/sér.číslami, jeden riadok účtenky predstavuje predaj práve jedného sér.čísla/šarže. Zvýšiť počet predaných tovarov je možné len predaním ďalšieho tovaru.

Ak potrebujete opraviť množstvo iba na poslednom riadku, môžete použiť priamo funkciu Množstvo z režimu Predaj.

Zľava F3

Vyberie zaostrený riadok a prepne do režimu Zľava, kde umožní dodatočné poskytnutie zľavy na tovar vo vybranom pohybe, príp. i na celý účet (pokiaľ daná zľava na celý účet už nebola použitá).

Ak potrebujete zadať zľavu iba na poslednom riadku, môžete použiť priamo funkciu Zľava z režimu Predaj.

Ďalej pre zmenu zľavy platia rovnaké zásady, ako sú popísané v režime Zľava.

Zmazať zľavu F4

Zrušenie zľavy, ktorá bola poskytnutá na tovar vo vybranom pohybe. Po stisku této klávesy se zobrazí dialogové okno slevy na účtence se zobrazenými seznamem slev, které jsou pro tento pohyb poskytnuty:

Dialogové okno Slevy na účtence - příklad zobrazení

 

Kurzorovými klávesami vyberte slevu, kterou chcete smazat a výběr potvrďte stiskem klávesy Smazat nebo Zapsat (F8 nebo Enter).

Funkce je k dispozici pouze, pokud je co mazat, tj. dříve byla nějaká sleva poskytnuta, která se na daný řádek vztahuje.

Jiná možnost, jak smazat slevu viz funkce Smazat slevu v režimu Info.

Cena F5

Slúži na zobrazenie dostupných predajných cien daného tovaru pre zaostrený riadok, zmenu predajnej ceny pre daný riadok, jej výberom z predajných cien či ručným zadaním inej ceny.

Či je funkcia dostupná a ako sa bude správať (tzn. či len ponúkne na výber predajné ceny z cenníka alebo umožní i prechod do režimu Cena), závisí od toho, či obsluhujúci má oprávnenie Meniť predajnú cenu v kombinácii s nastavením Ponuka cien pri predaji. Podrobnejšie vrátane príkladu viď popis nastavenia Ponuka cien pri predaji.

Ak potrebujete zmeniť cenu iba na poslednom riadku, môžete použiť priamo funkciu Cena z režimu Predaj.

Ďalej pre zmenu ceny platia rovnaké zásady, aké sú popísané v režime Cena.

Jednotka F6

Slúži na opravu mernej jednotky predaného tovaru. Funkcia je k dispozícii iba, ak má sklad. karta nadefinovaných viacero jednotiek. Po stisku této klávesy se zobrazí dialogové okno pro výběr jednotky s měrnými jednotkami definovanými u prodávaného zboží:

Dialogové okno pro výběr jednotky - příklad zobrazení

Vyberte požadovanou měrnou jednotku a výběr potvrďte stiskem klávesy Zapsat (F1 nebo Enter).

Nie je možné použiť pre pohyb, na ktorý už bola poskytnutá riadková zľava. Funkcia v takom prípade ani nie je k dispozícii. Pri oprave takéhoto pohybu je potrebné najskôr zmazať zľavu, opraviť mernú jednotku a znovu poskytnúť zľavu.

Nie je možné použiť pre pohyby tovaru, ktorý má nastavené automaticky pracovať s obalmi, a pre pohyby týchto obalov, tzn. na nasledujúcom riadku.

Info o pohybe F7 Vyberie zaostrený riadok a prepne do režimu Info.
Zmazať F8

Vymaže vybraný pohyb, na ktorom stojí aktuálne kurzor.

Nedochádza k vymazaniu celej informácie o predaji, vynuluje sa akurát množstvo a cena predaného tovaru. Informácia o tom, že tovar bol už raz markovaný, v programe zostáva. Zmazanie riadka je na obrazovke znázornené jeho preškrtnutím a vynulovaním množstva. V rámci účteniek zostáva i tento prázdny riadok zachovaný a môže slúžiť na kontrolu personálu. Tieto prázdne pohyby sa na účtenke pre zákazníka netlačia (pri priebežnom tlačení sa tlačí záznam o oprave).

Ak potrebujete vymazať iba posledný riadok, môžete použiť priamo funkciu Zmazať z režimu Predaj.

Späť F9 alebo Esc Návrat naspäť do predchádzajúceho režimu práce, z ktorého bol tento režim vyvolaný.
Servisné MENU F12 Prejde do servisného MENU.
Ukončiť predaj Alt+F4 Ukončenie predaja a uzavretie dialógu obchodnej pokladne.