Pokladňa - Režim Platba

Režim Platba na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni slúži na výber typu prijímanej platby (spôsobu úhrady) pri platení. Vyberať je možné zo spôsobov úhrad, ktoré sú zadané v číselníku spôsobov úhrad. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za způsoby použitelné pro prodej na kasách (např. nejsou zde nabízeny úhrady vzájemným zápočtem apod.)

Tento režim je možné vyvolať:

Príklad vzhľadu v režime Platba

Ďalej je uvedené:

Ovládacie tlačidlá a zodpovedajúce riadiace klávesy v režime Platba

Názov ovládacieho tlačidla (názov funkcie) Riadiaci kláves (kl.skratka) Popis
Vybrať F1 alebo Enter Vyberie zaostrený typ platby a prepne späť do režimu Platenie, kde bude očakávať príjem platby daného typu.
Späť F9 alebo Esc Návrat naspäť do predchádzajúceho režimu práce, z ktorého bol tento režim vyvolaný.
Servisné MENU F12 Prejde do servisného MENU.
Ukončiť predaj Alt+F4 Ukončenie predaja a uzavretie dialógu pokladne.