Pokladňa - Režim Šarže

Režim Šarže na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni je režim, v ktorom dochádza pri predaji tovaru so šaržami k zadaniu šarží.

Tento režim je možné vyvolať:

Vzhľad závisí o. i. od nastavenia vzhľadu OS Windows a ďalej od rôznych nastavení v agendách Nastavenie pokladní. Dále viz popis vzhledu v režimu Prodej, kde je popis dalších částí společných pro různé režimy. Podkladovú tapetu je možné nastaviť v Nastavení pokladní, subzáložke Tapeta. V strednej časti obrazovky je zoznam dostupných šarží k danej sklad. karte. Defaultne sa zobrazujú stĺpce Šarža (kde sa zobrazuje názov šarže), Množstvo (=množstvo k dispozícii na danej čiastkovej šarži (tzn. z daného skladu)), Poznámka a Expirácia.

Zobrazenie stĺpca Množstvo tu nepodlieha nastaveniu zobrazovania zásoby v agende Prevádzky, viď Zobrazované stĺpčeky v režime Cenník resp. Pri predaji zobrazovať zásobu tovaru a nezáleží ani na tom, či aktuálne prihlásený obsluhujúci má povolené vidieť pri predaji zásobu.

Príklad vzhľadu v režime Šarže.

Zvláštním případem je situace, kdy je tento režim vyvolán v rámci storna prodeje (vracení). Jelikož se jedná o zvláštní situaci, je pak i tento režim signalizován blikajícím červeným nápisem obdobně, jako je tomu u samotného režimu Vracení.

Příklad vzhledu tohoto režimu vyvolaného z režimu Vracení

Výber šarže prebieha prostredníctvom vstupného riadka "Smart line" a ovládacích tlačidiel resp. zodpovedajúcich riadiacich klávesov podobne ako v režime Predaj.

Priebeh predaja tovaru so šaržami:

Na jednom riadku účtenky je možné zadať len jednu šaržu. Pri predaji sa postupuje takto:

  • Predaj tovaru rovnakej šarže - Po výbere tovaru na predaj (typicky zadaním množstva a predávaného tovaru do vstupného riadka v režime Predaj) sa pokladňa prepne do tohto režimu Šarže, kde ponúkne zoznam dostupných šarží predávaného tovaru. Obsluha vyberie požadovanú šaržu alebo túto šaržu napíše do vstupného riadka a potvrdí predávané množstvo. Tovar s touto šaržou sa následne predá.
  • Predaj tovaru viacerých šarží - Po výbere tovaru na predaj (typicky zadaním množstva a predávaného tovaru do vstupného riadka v režime Predaj) sa pokladňa opäť prepne do tohto režimu Šarže, kde ponúkne zoznam dostupných šarží predávaného tovaru, z ktorého je potrebné postupne vybrať predávané šarže a zadať z nich také množstvo, aké sa celkovo predáva. Nad vstupným riadkom sa priebežne ukazuje informácia, koľko tovaru inej šarže je ešte potrebné zadať, a zoznam na obrazovke ponúka šarže, z ktorých je ešte možné vyberať. Pokračujte v zadávaní šarží a množstva až do naplnenia predávaného množstva. Na účtenku sa doplní toľko riadkov, koľko rôznych šarží ste zadali.

    Samotné zadanie šarže na účtenku nespôsobí pohyb s danou šaržou v sklade. Tzn. po samotnom namarkovaní tovaru s danou šaržou na účtenku sa stav v sklade na čiastkovej šarži nezmení! K skladovému pohybu s danou šaržou (k jej vyskladneniu (resp. naskladneniu v prípade vracania)) dôjde až v okamihu vytvorenia dodacieho listu (DL) (resp. vratky (VR) či príjemky (PR) v prípade vracania). Šarža sa z účtenky prevezme na vytváraný DL (resp. vratku (VR) či príjemku (PR) v prípade vracania), čo môže byť s ohľadom na nastavenie okamžitého odpisu zo skladu až pri Uzávierke predaja. V zozname šarží, ktoré sa ponúkajú na výber v režime Šarže, se ponúkajú iba tie šarže, ktoré je možné na účtenku aktuálne predať. Tzn. neponúkajú sa tie, ktoré majú v sklade nulový stav a tie, ktoré síce zatiaľ v sklade nulový stav nemajú, ale celá ich zásoba už bola na účtenku použitá (na tú istú účtenku alebo na inú, ktorá ale ešte k sebe nemá vytvorený dodací list (DL)).

    Pri predaji tovaru so šaržami odporúčame nastaviť okamžitý odpis zo skladu. Z vyššie uvedeného plynie, že jednu šaržu síce nie je možné v pokladničnom predaji vyčerpať do nuly dvakrát, ak sa však DL nevytvára ihneď, hrozí, že dané množstvo zostávajúce na šarži môže byť "predané/vyexpedované" inými agendami (napr. dodacím listom vytvoreným k faktúre vydanej na daný tovar). Ak sa tak stane, na túto chybu upozorní až uzávierka predaja a bez opravy predaných sériových čísel ju nebude možné uskutočniť.

    Ak je zadaná šarža, ktorá nie je v zozname šarží predávaného tovaru (chybné zadanie, ešte nenaskladnený tovar alebo číslo od iného tovaru), obsluha je na túto skutočnosť upozornená a je na nej, či svoje zadanie opraví alebo potvrdí (bude sa potom chápať ako zadanie novej šarže). Tovar je možné vždy predať. Na nezrovnalosti v šaržiach upozorní až uzávierka predaja, ktorú nebude možné uskutočniť, kým chybový stav nebude opravený. Podrobnejšie vrát. príkladu viď ďalej popis príkazov vstupného riadka v tomto režime v režime Šarže.

Ak bola šarža zadaná na účtenku chybne, je možné ju opraviť v agende Pohyby účteniek.

Ďalej je uvedené:

Príkazy vstupného riadka v režime Šarže

Postup realizácie všetkých príkazov je rovnaký: obsluha zadá do vstupného riadka "Smart line" príkaz (zadá ho z klávesnice alebo kombináciou klávesnice a snímača čiarových kódov) a klávesom Enter ho vykoná. Pri zadávaní čiarového kódu pomocou snímača zvyčajne potvrdenie Enterom generuje tento snímač.

Príkazy spracovávané vstupným riadkom "Smart line" s nadpisom "Šarže" sú nasledujúce:

Príkaz Formát Popis
Výber alebo zadanie šarže na výdaj
  • XXX...X

 

Reťazec môže obsahovať maximálne toľko znakov, koľko znakov je povolených na zadanie položky Názov šarže.

Príkaz po zadaní reťazca a stlačení Enter vyberie šaržu zadaného názvu. Ak medzi doposiaľ evidovanými šaržami k danej sklad. karte neexistuje šarža zadaného názvu, pokladňa bude zadaný údaj chápať ako zadanie novej šarže (po kontrolnej otázke). Túto možnosť využijete vtedy, keď potrebujete predať zo šarže, ktorú máte fyzicky na sklade, ale ešte nie je zaevidovaná v systéme (pretože napr. zodpovedný pracovník ešte nezaevidoval príjemku tovaru s danou šaržou).

Pozor!!! Samotné zadanie novej šarže na účtenku nespôsobí založenie šarže daného mena do agendy Šarže /sér. č.. K založeniu šarže dôjde až v okamihu vytvorenia dodacieho listu (DL) (šarža sa z účtenky prevezme na vytváraný DL), čo môže byť s ohľadom na nastavenie okamžitého odpisu ze skladu až pri Uzávierke predaja. Ak nemáte povolené vyskladnenie šarží/sér.čísel do mínusu na danom sklade resp. skladovej karte, nebude možné úspešne uskutočniť Uzávierku predaja a vygenerovať DL (uzávierka bude hlásiť nepovolený mínusový počet na danej šarži), kým nebude zadaný zodpovedajúci príjmový doklad na príjem danej šarže (tzn. napr. príjemka (PR) na sklad). V takom prípade bude teda nutné zadať najskôr daný príjmový doklad a v ňom "novú" šaržu rovnakého názvu, presne tak, ako bola použitá na účtenke, a až potom bude možné Uzávierku predaja dokončiť.

Objasníme na príklade:

Majme zakázaný predaj šarží do mínusu. Predávame tovar T a nech je to sklad. karta so šaržami. Predávaná šarža ešte nie je v systéme zaevidovaná, takže ju na účtenku zadáme ako novú zadaním jej názvu do vstupného riadka v režime Šarže. Napr. XY-000123/10. Aby sme mohli uskutočniť uzávierku predaja, musíme zadať príjmový doklad, napr. príjemku (PR). Na ňu musíme zadať šaržu "XY-000123/10" ako novú (novú z toho dôvodu, že šarža sa len použitím na účtenke nezakladá), ako bolo spomenuté vyššie.

Ovládacie tlačidlá a zodpovedajúce riadiace klávesy v režime Šarže

Názov ovládacieho tlačidla (názov funkcie) Riadiaci kláves (kl.skratka) Popis
Zapísať F1 alebo Enter

Vyberie zaostrenú šaržu alebo šaržu s názvom zadaným vo vstupnom riadku, viď vyššie Príkazy vstupného riadka, a zobrazí dialóg na zadanie vydávaného množstva z danej šarže:

Príklad dialógu Predaj šarže

Zadáte tu vydávané množstvo z danej šarže a potvrdíte klávesom Zapísať (F1) príp. vydáte celú požiadavku klávesom Všetko (F4). Klávesom Späť (Esc) stornujete výdaj z danej šarže. Vydávané množstvo z danej šarže musí rešpektovať nedeliteľné množstvo nastavené pre danú jednotku skladovej karty.

Ak už pre celé požadované predávané množstvo šarže boli vybrané, pokladňa sa po potvrdení zadaného množstva v tomto dialógu prepne priamo späť do režimu Predaj, pričom daný tovar s danými šaržami predá, tzn. objaví sa na účtenke. Ak ešte niečo zostáva, zostane v režime Šarže a bude požadovať zadanie zostávajúceho množstva z ďalšej šarže, inak sa nebude možné pomocou tlačidla Zapísať vrátiť späť do režimu predaja s tým, aby bolo celé pôvodne požadované množstvo predané.

Je možné predať príp. len časť pôvodne požadovaného tovaru, viď nasledujúce tlačidlo Späť.

Späť F9 alebo Esc

Návrat naspäť do predchádzajúceho režimu práce, z ktorého bol tento režim vyvolaný. Množstvo, ktoré už bolo z nejakej šarže vydané, sa predá. Objasníme na príklade:

V režime Predaj zadáme 3ks tovaru T, ktorý nech je skladová karta so šaržami a so zadaným nedeliteľným počtom 1 pre jednotku ks. V režime Šarže vyberieme šaržu XY a vydáme z nej 2ks. Zostáva teda vydať 1 ks. Ak sa v danom momente vrátime späť do režimu predaj, predajú sa na účtenku 2ks tovaru T so šaržou XY.

Servisné MENU F12 Prejde do servisného MENU.
Ukončiť predaj Alt+F4 Ukončenie predaja a uzavretie dialógu pokladne.