Sady tlačidiel dotykovej pokladne - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej sade tlačidiel dotykovej pokladne zo záložky Zoznam. V sade tlačidiel je možné zadávať tieto položky a uskutočňovať tieto nastavenia:

Názov Popis
Kód Kód označujúci danú sadu dotykovej pokladne. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný numerický reťazec 1-20 znakov dlhý. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie sady dotykovej pokladne. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)
Názov sady Názov sady tlačidiel dotykovej pokladne. Ľubovoľný text, ktorý sadu jednoznačne pomenováva.
časť na zadávanie a voľbu Oddielu

Časť záložky Detail umožňuje pomenovať päť tlačidiel oddiel, s ktorými sa bude ďalej pracovať. Ide o prvú úroveň vetvenia tlačidiel, ku ktorým sa bude ďalej priraďovať úroveň vetvenia stránok.

V tejto časti sa zadávajú tieto položky:

Popis dostupných položiek:
Názov oddielu Pomenovanie oddielu, ktoré sa zároveň stáva názvom tlačidla na voľbu oddielu.
Používať Začiarknutie položky povolí použitie oddielu v dotykovej pokladni. Keď položka nie je začiarknutá, oddiel ani jeho tlačidlá sa v menu tovaru dotykovej pokladne nezobrazia, aj keď sú jeho tlačidlá vyplnené zadaním tovaru.
časť na zadávanie a voľbu Stránky

Časť záložky Detail umožňuje pomenovať päť tlačidiel stránka, s ktorými sa bude ďalej pracovať. Ide o druhú úroveň vetvenia tlačidiel, ku ktorým sa ďalej bude priraďovať skladový sortiment.

V tejto časti sa zadávajú tieto položky:

Popis dostupných položiek:
Názov stránky Pomenovanie stránky, ktoré sa zároveň stáva názvom tlačidla na voľbu stránky.
Používať Začiarknutie položky povolí použitie stránky tlačidiel v dotykovej pokladni. Keď položka nie je začiarknutá, stránka ani jej tlačidlá sa v menu tovaru dotykovej pokladne nezobrazia, aj keď sú jeho tlačidlá vyplnené zadaním tovaru.
pole tlačidiel, ku ktorým sa priraďuje skladový sortiment

Táto časť záložky Detail obsahuje pole s 36-timi tlačidlami, ku ktorým sa priraďuje tovar, resp. jeho jednotky, zo skladového sortimentu.

Tlačidlo bez priradeného tovaru je označené tromi bodkami "...". Tlačidlo s priradeným tovarom obsahuje jeho názov a jednotku.

Priradenie tovaru k vybranému, ešte neobsadenému tlačidlu, vykonáte po stlačení tohto tlačidla (kliknutím ľavého tlačidla myši alebo stlačením na dotykovom displeji) výberom z číselníka skladových kariet. Ak má tovar viac rôznych jednotiek, vyberiete z ďalej ponúknutého číselníka tiež požadovanú jednotku.

Na ploche tlačidla sa zobrazí skrátený názov vybraného tovaru. Pokiaľ skrátený názov nie je zadaný, zobrazí sa názov tovaru, ktorý sa však na plochu tlačidla nemusí vojsť. Pre bezproblémové nastavenie tlačidiel dotykovej kasy je teda potrebné mať správne zadané skrátené názvy tovarov, ktoré majú byť priradené k tlačidlám.

V prípade tlačidla, ktoré je už obsadené tovarom, kliknutie pravého tlačidla myši ponúkne lokálne menu s dvomi voľbami:

Popis dostupných možností:
Vybrať tovar Vyvolá číselník skladových kariet na zmenu zadaného tovaru.
Zmazať tovar Zruší priradenie tovaru tlačidlu.

Nekontroluje sa počet tlačidiel obsadených rovnakým tovarom. Ak je to vhodné z hľadiska urýchlenia predaja, môžete rovnaký tovar použiť na niekoľkých stránkach.

Poznámka ohľadom vytvárania sady tlačidiel: Tlačidlá na voľbu oddielu, stránky i tlačidlá, ku ktorým sa priraďuje skladový sortiment, sú určené pre použitie na dotykovej pokladni. Ovládajú sa len myšou, alebo pomocou dotykovej obrazovky. Novú sadu tlačidiel môžete napriek tomu vytvoriť na ľubovoľnom počítači, aj nevybavenom dotykovým displejom. Na výber tlačidiel použite počítačovú myš. Takto vopred pripravenú sadu tlačidiel potom len "dáte do prevádzky" zadaním v agende nastavenie pokladne.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch. Všeobecné zásady pre editáciu v číselníkoch viď kap. Editácia záznamov v číselníkoch.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

V spodnej časti záložky Detail môže byť zobrazený Zoznam, čiže záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.