Nastavenie pokladní - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej pokladni zo záložky Zoznam. Údaje zadávané v rámci nastavenia pokladní sú usporiadané do niekoľkých subzáložiek podľa toho, k akej časti systému sa vzťahujú:

Obsiahnuté subzáložky: Všeobecné nastavenia Maloobchodný predaj Reštauračný predaj Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej sú v hornej časti záložky Detail k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Názov Položka, ktorej obsah spravidla vychádza z názvu počítača - pokladne v systéme. Názov musí byť v rámci systému jednoznačný.
Prevádzka Kód a názov prevádzky, v ktorej aktuálna pokladňa predáva. Zadajte kód prevádzky alebo ho vyberte zo zoznamu. Z nastavenia prevádzky systém berie informácie pre nastavenie účtenky, radu dokladov a ďalšie.

Subzáložka Všeobecné nastavenia

V tejto subzáložke sú nastavenia, ktoré sú všeobecné a vzťahujú sa ako k pokladničnému predaju, tak k reštauračnému predaju. Kvôli prehľadnosti sú ďalej usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Predvoľby Pripojené zariadenia Tapeta

Všeobecné nastavenia - Subzáložka Predvoľby

V tejto subzáložke sa uskutočňuje zadanie základných údajov aktuálnej pokladne pokladničného predaja zo záložky Zoznam. Zobrazené a zadávané položky základného nastavenia:

Názov Popis
Sada tlačidiel dotykovej pokladne Názov sady, ktorá definuje priradenie tlačidiel dotykovej pokladne k skladovému sortimentu. Obsadenie tlačidiel definujete v agende Sady tlačidiel dotykovej pokladne, kde môžete mať nadefinovaných viacero sád (napr. pre rôzne pokladne, sezónne akcie a pod.).
Vzhľad pokladne
  Celoobrazovkový režim Položka určuje vzhľad dialógu pokladne na obrazovke počítača. Začiarknutie položky povolí zobrazenie dialógu pokladne na celú obrazovku. Túto volbu nepoužívajte, ak máte iné rozlíšenie ako odporúčané. Viď popis v kap. Pokladňa resp. Reštauračná pokladňa.
Zobrazení řádku na nedotykové kase
  Zobrazenie skladovej karty

Prepínač určuje, čo sa bude zobrazovať v stĺpci "Tovar (názov)" v dialógu pokladne v režime Predaj resp. dialógu reštauračnej pokladne v režime Predaj. Možné zobrazenia skladovej karty:

 • Skrátený názov - V riadku účtenky na pokladni sa zobrazuje skrátené meno tovaru (zadané v položke Skrátený názov skl. karty).
 • Názov - V riadku účtenky na pokladni sa zobrazuje názov tovaru (zadaný v položke Názov skl. karty).
 • Kód + skrátený názov- V riadku účtenky na pokladni sa zobrazuje kód tovaru a jeho skrátené meno (tzn. Kód a Skrátený názov skl. karty).
 • Kód + názov - V riadku účtenky na pokladni sa zobrazuje kód tovaru a jeho meno (tzn. Kód a Názov skl. karty).
 • Popis jednotky - Ak je v rámci jednotky na skladovej karte vyplnený popis jednotky, zobrazí sa v riadku účtenky na pokladni. Keď je popis jednotky prázdny, zobrazuje sa v riadku účtenky názov skladovej karty.

Tieto nastavenia sú použiteľné iba v prípade agendy Pokladňa alebo Reštauračná pokladňa (myslí sa nedotyková pokladňa). Na zobrazovanie riadkov v dialógu DOTYKOVEJ POKLADNE nemajú vplyv. V agendách dotykových pokladní (Dotyková pokladňa a Reštauračná dotyková pokladňa) sa polovica obrazovky využíva na zobrazenie sady tlačidiel menu, respektíve tlačidiel klávesnice, a na rozšírenie položiek riadkov tu nie je miesto. V agendách dotykových pokladní sa vždy zobrazuje len Skrátený názov.

  Zobrazovať sklad

Začiarknutie položky spôsobí v režime predaja pokladne aj reštauračnej pokladne zobrazenie skladu, z ktorého pochádza predávaný tovar na riadkoch predaného tovaru.

Toto nastavenie sa týka iba agend Pokladňa a Reštauračná pokladňa (myslí sa nedotyková pokladňa). V agendách dotykových pokladní (Dotyková pokladňa a Reštauračná dotyková pokladňa) nie je možné nastaviť zobrazenie skladu.

Toto nastavenie neovplyvňuje zobrazenie skladu v riadkoch tovaru v režime Cenník. (Zobrazovanie skladu v režime Cenník závisí od iného nastavenia, viď popis v režime Cenník).

  Zobrazovat makrokartu

 

Sieťová karta

Číslo (NODE) sieťovej karty. Je určené výrobcom sieťovej karty. Zaručuje jedinečnú identifikáciu sieťovej karty a tým aj počítača, v ktorom je nainštalovaná. Číslo zadané výrobcom nie je možné užívateľsky meniť, program si ho zistí sám.

Aktualizovat číslo síťové karty - tlačítko, které ze systému znovu načte a obnoví číslo síťové karty.

Číslo môže nadobúdať nasledujúce hodnoty:

 • "12-34-56-78-90-AB" - podľa konkrétnej sieťovej karty inštalovanej v počítači. Číslo (hexadecimálne číslo) je určené výrobcom sieťovej karty a nie je ho možné užívateľsky zmeniť.
 • "00-00-00-00-00-00" - samé nuly - fiktívne číslo pre pokladňu pripravenú v demonštračných dátach.
 • " - - - - - " - pre počítač bez sieťovej karty.
 • "XX-99-99-99-99-99-99" - číslo zadané uživatelem při spouštění systému s parametrem MACAddress. Zobrazí sa tu číslo zadané užívateľom. Úvodné "XX" systém doplní automaticky na odlíšenie od čísla zadaného výrobcom sieťovej karty. Systém sa potom tvári, ako keby číslo "XX-99-99-99-99-99-99" načítal zo sieťovej karty.

Uživatelské zadání čísla síťové karty je nutné tehdy, pokud v systému ABRA Gen provozujete kasy připojené přes terminálový server. Systém totiž indikuje číslo sieťovej karty terminálového servera, nie stanice, ktorá je prostredníctvom neho pripojená. V takovýchto případech zadejte čísla na jednotlivých počítačích tak, aby byla URČITĚ JEDINEČNÁ v rámci celé sítě. Rovnaké číslo sieťovej karty na niekoľkých počítačoch by spôsobilo zmätok v spracovaní týchto informácií a výsledkom by bola nefunkčnosť celého systému.

Pokud počítač obsahuje více síťových karet (síť LAN a WIFI), snaží se ABRA Gen správnou síťovou kartu nalézt. Môže ale dochádzať k tomu, že operačný systém sieťovej karty aktivuje vždy v inom poradí. V takom prípade je potrebné použiť spustenie systému s parametrom MACAddress, ako je popísané vyššie.

Zabezpečenie pokladne
  Povinné prihlásenie pri vstupe na účet

Určuje spôsob práce užívateľa s dialógom pokladne pri prihlasovaní a odhlasovaní. Ak je táto položka začiarknutá, pri otváraní pokladne sa vždy požaduje prihlásenie obsluhujúceho. Tento obsluhující může být jiný než uživatel, který spustil celý program ABRA Gen. Funkcia vyvoláva režim práce Prihlásenie k predaju, ktorý umožňuje rýchlu zmenu obsluhujúceho na pokladni.

Ak je táto voľba zapnutá, program nepovolí spustenie dialógu pokladne, ak sú otvorené aj iné agendy. Pred spustením pokladne je potrebné všetky agendy zavrieť.

  Vypnutie pokladne zabezpečiť heslom Určuje spôsob práce užívateľa s dialógom pokladne pri prihlasovaní a odhlasovaní. Začiarknutie položky spôsobí, že pokladňu nie je možné vypnúť bez zadania hesla. Pri vypínaní pokladne sa zobrazí rovnaký dialóg ako pri prihlásení k predaju a to na potvrdenie, že vypnutie pokladne chcete skutočne vykonať. Nastavenie je vhodné pre použitie pokladne v tých miestach, kde sa nedá vylúčiť prístup neoprávnených osôb.
  Povoliť vypnutie programu

Určuje spôsob práce užívateľa s dialógom pokladne pri prihlasovaní a odhlasovaní. Začiarknutie položky povolí vypnutie programu priamo z prihlasovacieho dialógu pokladne (režim práce Prihlásenie k predaju). Táto voľba je funkčná len v prípade, že v okamihu volania dialógu nie je otvorená žiadna iná agenda. Túto položku je možné začiarknuť iba v prípade, že je začiarknutá jedna z predchádzajúcich volieb (aby sa zobrazil režim práce Prihlásenie k predaju).

Zásuvka
  Zásuvku otvoriť

Položka určuje, kedy sa má otvoriť zásuvka na peniaze. Možnosti nastavenia vyjadruje popis nastaviteľných hodnôt:

 • Pri platení, tzn. pri prechode do režimu Platenie
 • Pri tlači účtenky

Zásuvku je tiež možné otvoriť vynútene pomocou voľby Otvoriť zásuvku. Viď napr. voľba Otvoriť zásuvku v režime Platenie.

Tlač účtenky
  Tlačiť názov na viacero riadkov

Nastavenie, ako sa majú tlačiť dlhé názvy:

 • ak je začiarknuté - v prípade, že je názov tovaru taký dlhý, že sa na bankovej tlačiarni nezmestí na jeden riadok, jeho tlač pokračuje na ďalšom riadku.
 • ak nie je začiarknuté - namiesto názvu tovaru sa tlačí skrátený názov tovaru (skladovej karty).
  Tlačiť na fiškálnu aj nefiškálnu tlačiareň

Ak je začiarknuté, účtenka sa vytlačí na dve tlačiarne, nefiškálnu aj fiškálnu. Pre úspešný priebeh tlače musí byť v subzáložke Pripojené zariadenia pre fiškálnu tlačiareň pripojený vhodný ovládač.

Všeobecné nastavenia - Subzáložka Pripojené zariadenia

Aby pokladňa pri predaji mohla tlačiť účtenky, zobrazovať informácie o predaji na zákaznícky displej a pod., je nutné pripojiť k programu pokladničné periférie. Na to slúži subzáložka Pripojené zariadenia.

Názov Popis
Typ zariadenia

Typové označenie zariadenia

LPT1, BarCode a pod.

Názov zariadenia

Meno pripojeného zariadenia, z ktorého väčšinou vyplýva i jeho použitie.

Tlačiareň 1, Snímač čiarových kódov a pod.

Ovládač

Meno súboru ovládača príslušného zariadenia.

VirtualPrinter.g3p

Možné ovládače:

 • Ovládače periférnych zariadení:

Pokladničný predaj podporuje prácu rôznych periférií, ktoré rozširujú možnosti počítača a umožňujú ho použiť ako pokladňu. Pro komunikaci s těmito periferiemi používá systém ABRA Gen své vlastní ovladače periferních zařízení.

Nejedná se o ovladače dodávané s operačním systémem nebo s periferiemi jejich výrobci, ale o vlastní ovladače systému ABRA Gen.

SystémABRA Gen podporuje řadu periferií - od pokladních tiskáren, přes snímače čárových kódů až například po on-line váhy.

Operačné systémy (napr. Windows) spravidla komunikáciu s pokladničnými perifériami nepodporujú. Výnimku predstavujú pokladničné tlačiarne, pre ktoré je možné na internetových stránkach niektorých výrobcov získať ovládač, s ktorým je potom možné i na pokladničnej tlačiarni tlačiť napr. z textového editora a ďalších bežných programov. Táto tlač však prebieha v grafickom režime, je veľmi pomalá a na použitie v pokladničnom predaji nevhodná. Proto je i tisk na pokladní tiskárny z modulu Pokladního prodeje veden přes vlastní ovladače systémABRA Gen.

Se systémem ABRA Gen se dodává sada ovladačů pro doporučená periferní zařízení. Jejich aktuální přehled je uveden na internetových stránkách výrobce ABRA Software s.r.o. Je-li v některých speciálních případech požadováno připojení periferního zařízení, které mezi doporučenými není uvedeno, je možné např. prostřednictvím dodavatele systému ABRA Gen vytvoření potřebného ovladače a zapojení periferie do systému objednat.

Ako bolo povedané v kap. Ako začať, pred samotným nasadením pokladničného predaja je bezpodmienečne nutné skontrolovať a zabezpečiť funkčnosť všetkých pokladničných periférií pripojených k PC, kde má byť pokladničný predaj nasadený. Inak nie je možné zaručiť úspešnú implementáciu pokladničného systému. Podrobnejšie viď Ako začať používať skupinu Pokladničný predaj - Definícia pokladní.

 • Ovládače simulátorov pokladničných periférií:

Pro účely testování pokladního prodeje je ABRA Gen dále vybavena sadou ovladačů VIRTUÁLNÍCH periferií, které na obrazovce simulují tiskárnu, zákaznický displej a pokladní zásuvku. Vďaka nim je možné kompletne si vyskúšať pokladničný predaj bez nutnosti vlastniť špecializované periférie.

V spodnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora.

Navigátor v tejto subzáložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec)
 • Připojit - pro připojení periferie do systému ABRA Gen. Po vyvolaní tejto funkcie sa ponúkne Sprievodca pripojením pokladničných periférií, ktorý zabezpečí jednoduchý výber a nastavenie správneho ovládača novo pripájanej periférie.
 • Odpojiť - Na odpojenie aktuálnej periférie (na ktorej stojí kurzor v zozname pripojených periférií).
 • Nastaviť - na nastavenie aktuálnej periférie. Po vyvolání této funkce se nabídne Průvodce připojením pokladních periferií otevřený rovnou v kroku nastavení pro aktuální periferii, kde lze po stisku tlačítka Konfigurace ovladače provést změny v nastavení ovladače.

Všeobecné nastavenia - Subzáložka Tapeta

Jeden zo spôsobov zadávania obrázkov do systému. Pokud máte nastaven ABRA vzhled nebo vzhled Podle Windows a v OS Windows používáte motivový vzhled (nemáte Klasický vzhled), je možno v této subzáložce nastavit tapetu (pozadí) kas maloobchodního a restauračního prodeje. Systém ABRA Gen umí přebírat nastavení motivového vzhledu operačního systému. Jednotlivé prvky oken a formulářů tak graficky korespondují se systémem počítače resp. s nastaveným vzhledem systému ABRA Gen.

V editačnom režime sú k dispozícii funkcie na aktualizáciu obsahu záložky. K dispozícii je tiež rýchla možnosť vytvoriť obsah záložky pretiahnutím myšou. Viď využitie metódy drag-and-drop v tejto záložke.

Ide o podobnú záložku, ako je záložka Foto v iných agendách systému a podobne sa aj ovláda.

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Zo súboru - Načíta do tapety obrázok zo súboru. Po vyvolaní funkcie sa najskôr ponúkne možnosť vybrať príslušný súbor, v ktorom je uložený obrázok, ktorý chcete použiť ako tapetu. Je možné súbor zadať názvom alebo vyhľadať a potvrdiť.
Zo schránky -

Umožní vložiť obrázok zo schránky (clipboardu). (Tzn. vložený do schránky z inej aplikácie alebo napr. z inej tapety - viď nižšie funkcia Do schránky.)

Takto získaný obrázek je zapsán jako data, ne jako odkaz na soubor.

Pri vkladaní obrázka do schránky odporúčame využívať funkcie z menu danej aplikácie príp. z jej lokálnej ponuky menu, nie len označenie myšou a short klávesom Ctrl+C, pretože pri takto vloženom obrázku v schránke môže kvôli rozdielnosti formátu dôjsť k ťažkostiam pri vložení obrázka do záložky. Obrázok získaný pomocou clipboardu sa ukladá ako *.jpg (aby nedochádzalo k zbytočnému niekoľkonásobnému zväčšeniu).

V niektorých grafických formátoch nemusí byť funkcia dostupná.

Vyčistiť - Vyčistí obsah subzáložky, teda skôr vložený objekt zruší.
Do schránky -

Obrázok aktuálnej tapety vloží do schránky. Využijete napr. v prípade, že si ho budete chcieť následne vložiť inam, napr. do príslušnej aplikácie, ktorá je určená na spracovanie daného formátu (aby ste ho mohli aktualizovať a pod.)

V niektorých grafických formátoch nemusí byť funkcia dostupná.

Metóda drag-and-drop v tejto záložke:

Ide o jednu z možností ovládania metódou drag-and-drop:

 • Aktualizace obsahu záložky - Možnost rychle aktualizovat obsah záložky Tapeta editovaného záznamu z vybraného souboru jeho uchopením a tažením myší na záložku Tapeta. Po "pustení" na záložke Tapeta sa ponúkne možnosť vytvoriť z daného súboru obsah editovanej záložky Tapeta.

Subzáložka Maloobchodný predaj

V tejto subzáložke sú nastavenia, ktoré sú špeciálne a týkajú sa iba maloobchodného predaja. Tieto nastavenia sa v reštauračnom predaji neuplatňujú. Kvôli prehľadnosti sú ďalej usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Predvoľby

Maloobchodný predaj - Subzáložka Predvoľby

V tejto subzáložke sú základné nastavenia, ktoré sa vzťahujú len k pokladničnému predaju.

Názov Popis
Rad účteniek maloobchodnej pokladne

Skratka označujúca rad dokladov a to typu Účtenky pokladničného predaja, priradené tejto pokladni. Povinná položka. Použije sa pre doklady predajných účteniek generované pri predaji z danej pokladne. Každá pokladňa musí mať vlastný rad dokladov, nie je možné, aby dve pokladne používali rovnaký rad dokladov.

Zadáte skratku radu alebo vyberiete z číselníka radov dokladov. Ponúkajú sa len rady dokladov zodpovedajúceho typu.

V režime opráv existujúcej pokladne už túto položku nie je možné meniť.

Túto položku využívajú iba pokladne maloobchodného predaja. Pre reštauračný predaj je potrebné zadať rad dokladov v nastavení Prevádzky.

Vybraný rad dokladov nesmie mať nastavené Účtovať súhrnne, používajte nastavenie Účtovať nesúhrnne.

Predvoľby účtenky
  Sčítať rovnaké riadky

Začiarknutie položky povolí sčítanie niekoľkých za sebou idúcich riadkov rovnakého tovaru pri predaji v rámci jednej účtenky do jedného sumárneho riadka.

Řádky téhož zboží, které nejdou bezprostředně za sebou, se nesčítají.

  Zobraziť otázku pred tlačou účtenky

Začiarknutie položky umožňuje obsluhujúcemu po uzavretí účtenky (viď popis režimu Platenie) zvoliť, či sa má vytlačiť alebo nie. Keď táto položka nie je začiarknutá, účtenka sa vytlačí vždy.

Toto nastavení se nevztahuje na fiskální tiskárny (tj. tiskárny připojené v subzáložce Připojená zařízení jako zařízení typu fiskální tiskárna), u těch tisk probíhá bez dotazu.

Táto otázka sa nezobrazuje pri nastavenom počte kópií 0. Viď nastavenie Tlač účtenky. Viď tiež Často kladené otázky - Aké sú možnosti tlačenia účtenky a je možná opakovaná tlač účtenky?

Subzáložka Reštauračný predaj

V tejto subzáložke sú nastavenia, ktorá sú špeciálne a týkajú sa iba reštauračného predaja. Tieto nastavenia sa v maloobchodnom predaji neuplatňujú. Kvôli prehľadnosti sú ďalej usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Predvoľby Tlač bonov

Reštauračný predaj - Subzáložka Predvoľby

V tejto subzáložke sú základné nastavenia, ktoré sa vzťahujú len k reštauračnému predaju.

Názov Popis
Mapa predajných miest dotykovej pokladne

Kód mapy predajných miest. Vyberá sa z číselníka máp predajných miest.

 • Zadáte skratku mapy alebo vyberiete z číselníka.
Zobraziť otázku pred tlačou účtenky

Začiarknutie položky spôsobí, že pred tlačou účtenky sa zobrazí otázka, či sa má účtenka tlačiť. Vytlačenie účtenky sa dá potvrdiť alebo odmietnuť.

Zobraziť otázku pred tlačou náhľadu účtenky Začiarknutie položky spôsobí, že pred tlačou náhľadu účtenky sa zobrazí otázka, či sa má náhľad účtenky tlačiť. Vytlačenie náhľadu účtenky sa dá potvrdiť alebo odmietnuť.

Reštauračný predaj - Subzáložka Tlač bonov

Subzáložka obsahuje zoznam vybraných typov skladových kariet a k nim priradených tlačiarní, na ktoré sa majú tlačiť bony obsahujúce skladové karty týchto typov. Bony vznikajú na reštauračnej pokladni a pokynom z tejto pokladne ich je možné i vytlačiť. Môžu sa tlačiť na tlačiareň, na ktorej sa súčasne tlačia i účtenky, alebo na tlačiareň umiestnenú napríklad v kuchyni.

V operačnom systéme počítača sú uvedené tlačiarne, ktoré počítač "vidí". Sú to jeho lokálne pripojené tlačiarne alebo tlačiarne sieťové, ktoré sú pripojené prostredníctvom printservera, prípadne tlačiarne, ktoré iné počítače poskytujú na zdieľanie. Každú z týchto tlačiarní môže každý počítač "vidieť" pod iným menom. Pri pripojení ovládača k tlačiarni, ako je popísané v sprievodcovi pripojením pokladničných periférií, dostane tlačiareň pridelené jedno z interných mien - Tlačiareň 1 až Tlačiareň 9. Tu toto interné meno priradíte k skladovému typu tovaru.

Na tlačenie objednávkových bonov v kuchyni nemusí byť kuchyňa vybavená počítačom. Stačí tu len umiestniť sieťovo pripojenú tlačiareň. Na tú je potom možné tlačiť z niekoľkých pokladní súčasne.

Názov Popis
Kód skl. typu Kód typu skladovej karty zaradeného do tohto zoznamu - vyberá sa z číselníka skladových typov.
Názov skl. typu Názov typu skladovej karty zaradeného do tohto zoznamu.
Tlačiareň Tlačiareň, na ktorej sa majú tlačiť bony obsahujúce skladové karty daného skladového typu. Tlačiareň sa vyberá zo skrytého zoznamu, ktorý ponúka tlačiarne zo subzáložky Pripojené zariadenia. Jedna tlačiareň môže byť priradená k niekoľkým skladovým typom.

Pre zoznam nastavení tlače bonov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec)
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec doteraz zadaných riadkov.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka označeného kurzorom.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

V spodnej časti záložky Detail môže byť zobrazený Zoznam, čiže záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.