Obsluhujúci

Číselník obsluhujúceho personálu, pre obchody predavačov a pre reštaurácie čašníkov, nadefinovaných v systéme pre maloobchodný a reštauračný predaj. Sú tu zapísaní i ďalší zamestnanci/užívatelia pracujúci s pokladničným a/alebo reštauračným predajom a jeho tržbami, ako sú vedúci predajní, prevádzkoví vedúci a pod.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj alebo Reštauračný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Agenda obsahuje špeciálne rozširujúce údaje užívateľov a ich rolí potrebné pre maloobchodnú pokladňu, resp. reštauračnú pokladňu a slúži na ich nastavenie. Zoznam obsluhujúcich je podmnožinou zoznamu užívateľov systému (každý obsluhujúci je viazaný na jedného užívateľa).

Aby obsluhujúci (užívateľ) mohol predávať, musí mať:

  • priradené pokladničné miesto, tzn. akúsi počítačovú peňaženku alebo zásuvku na peniaze, v ktorej počítač zhromažďuje utŕžené peniaze a iné platidlá, vrátane cudzích mien.
  • povolený prístup k radu dokladov, ktoré vznikajú na pokladni pri predaji (ide o účtenky maloobchodného, resp. reštauračného pokladničného predaja)
  • povolený prístup k radu dokladov, do ktorých sa zapisujú tržby (tržby pokladničného miesta).
  • nastavené príslušné oprávnenia k funkciám, ktoré bude využívať.

Rozlišujú sa dva typy obsluhujúcich:

  • Vedúci prevádzky - Obsluhujúci s výsadným postavením, má možnosť vykonávať rôzne akcie, ktoré bežný obsluhujúci môže vykonať len vtedy, ak má k tomu príslušné oprávnenie, alebo ktoré bežný obsluhujúci nemôže vykonať vôbec.

  • Bežní obsluhujúci - Pojem používaný pre ostatných obsluhujúcich, ktorí systém používajú pre bežný predaj a ktorých možnosti vykonávať rôzne špecializované akcie sú obmedzené.

Či je užívateľ bežný obsluhujúci alebo vedúci prevádzky, sa nastavuje príznakom vedúci prevádzky v údajoch obsluhujúceho. Viac viď popis daného príznaku.

Pred prvým použitím agend tejto skupiny sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj a Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj.