Obsluhujúci - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom obsluhujúcom zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Všeobecné nastavenia Reštauračný predaj

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej je v hornej časti záložky Detail možné ku každému obsluhujúcemu zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Užívateľ Užívateľ, na ktorého je obsluhujúci viazaný. Zadáte prihlasovacie meno užívateľa alebo ho vyberiete z číselníka užívateľov. Pozor, užívateľ smie byť ako obsluhujúci uvedený len raz (táto vlastnosť je samozrejme programom sledovaná). Používa sa v číselníkových položkách na zadanie obsluhujúceho. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)
Pokladničné miesto

Pokladničné miesto, cez ktoré bude obsluhujúci predávať. Určuje miesto sumarizácie tržieb realizovaných obsluhujúcim. Teda určuje, do akej tržby obsluhujúci odvádza. Či sa použije alebo sa vezme pokladničné miesto odinakadiaľ, závisí na ďalších okolnostiach. Viac viď Určenie pokladničného miesta pri predaji. Zadáte názov pokladničného miesta alebo ho vyberiete z číselníka pokladničných miest.

Ako bolo objasnené v kap. Proces predaja - základné pojmy, doklady a ich väzby, jedno pokladničné miesto môže byť spoločné pre niekoľko obsluhujúcich. Potom majú samozrejme spoločnú hmotnú zodpovednosť za utŕžené sumy.

Subzáložka Všeobecné nastavenia

Subzáložka na nastavenie všeobecných údajov k danému obsluhujúcemu. Obsahuje:

Názov Popis
Maximálna zľava

Maximálna výška zľavy (v percentách), ktorú smie obsluhujúci poskytnúť. Tato kontrola se nevztahuje ke slevám ze standardního slev. systému ABRA Gen, viz Slevy v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji.

Ak chcete, aby obsluhujúci mohol zľavu poskytnúť, no musel si ju nechať vždy potvrdiť, zadajte výšku Maximálnej zľavy nulovú.

Pozícia tlačidla obsluhujúceho na prihlasovacej obrazovke

Pokladní prodej umožňuje rychlé přihlášení jiného obsluhujícího, aniž by bylo nutno ukončovat celý systém ABRA Gen a přihlašovat jiného uživatele. Za účelom urýchlenia práce je tu možné povoliť a definovať tlačidlá na rýchle prihlásenie. Ich použitie sa potom prejaví v režime pokladne Prihlásenie.

Definíciu tlačidla vykonáte zadaním čísla pozície, na ktorej sa má tlačidlo zobrazovať na obrazovke rýchleho prihlásenia. K dispozícii je 24 tlačidiel, ktorých voľba sa ponúka.

Ak je obsluhujúci skrytý, vymaže sa jeho pozícia na tomto tlačidle.

Oprávnenie - Skupina položiek, ktorá rozširuje oprávnenia obsluhujúceho oproti oprávneniam zadaným v rolách užívateľov:
Vedúci prevádzky

Obsluhujúci s týmto príznakom má možnosť vykonávať rôzne akcie, ktoré bežný obsluhujúci môže vykonať len vtedy, ak má k tomu príslušné oprávnenie, alebo ktoré bežný obsluhujúci nemôže vykonať vôbec.

Ovplyvňuje dostupnosť nasledujúcich funkcií:

Ak sa obsluhujúci s príznakom Vedúci prevádzky prihlási do zvláštneho režimu vedúceho prevádzky, bude môcť opravovať otvorené účtenky i z iných prevádzok, bude môcť prevziať účtenku, ktorú založil niekto iný, na sebe alebo ju previesť na iného obsluhujúceho, pokladňu či v prípade reštauračného predaja i na inú prevádzku a pod. To následne umožní s takou účtenkou pracovať v prípade, že je v agende Prevádzky zakázané pracovať s cudzími účtenkami (viď vrát. príkladu popis nastavenia S účtenkou môže pracovať len ten, kto ju založil v agende Prevádzky), alebo napr. vtedy, pokiaľ obsluhujúci neuzavrel svoje účtenky a už odišiel a vy ich potrebujete uzavrieť, aby ste ich mohli napr. zahrnúť do uzávierky predaja či pokračovať v práci.

Ak je začiarknuté, automaticky sa zneprístupnia niektoré nasledujúce oprávnenia, ktoré vedúci prevádzky potrebuje. Prevádzkar ich tak má zapnuté automaticky bez ohľadu na to, aké bolo predtým ich nastavenie:

  Autorizovať poskytované zľavy

Začiarknutie položky umožní obsluhujúcemu potvrdiť zľavu poskytnutú iným obsluhujúcim, ktorý sám nemá nastavenú dostatočnú maximálnu zľavu, ktorú smie sám o sebe poskytovať.

Pre vedúceho prevádzky platí automaticky a nie je dostupné na začiarknutie/odčiarknutie.

  Meniť predajnú cenu

Začiarknutie položky povolí obsluhujúcemu meniť pri predaji predajnú cenu ručným zadaním bez ohľadu na jej cenníkovú výšku. V kombinaci s nastavením Nabídka cen při prodeji ovlivňuje, zda bude dostupná volba Cena v režimech maloobchodní kasy resp. restaurační kasy a jak se bude chovat (tj. zda jen nabídne prodejní ceny k výběru či umožní přechod do režimu Cena maloobchodní kasy resp. do režimu Cena restaurační kasy). Podrobnejšie vrátane príkladu viď popis nastavenia Ponuka cien pri predaji.

Výška predajnej ceny už nie je nijako kontrolovaná ani obmedzovaná. Obsluhujúci s týmto oprávnením môže zadať ľubovoľnú cenu.

  Prijímať vracaný tovar

Začiarknutie položky povolí obsluhujúcemu prijať od zákazníka vracaný tovar. Môže ísť o tovar vracaný z dôvodu reklamácie alebo zrušenia predaja. Toto oprávnenie sprístupní režim vracania na maloobchodnej resp. reštauračnej pokladni.

Ovplyvňuje dostupnosť nasledujúcich funkcií:

Ďalej viď režim Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režim Vracanie reštauračnej pokladne.

Pre vedúceho prevádzky platí automaticky a nie je dostupné na začiarknutie/odčiarknutie.

  Vidieť tržbu

Začiarknutie položky umožní obsluhujúcemu vidieť pri odvode tržieb očakávanú sumu, ktorú má podľa počítačovej evidencie odvádzať. V opačnom prípade odvádza tržbu "naslepo". Nezatržená položka navíc znemožní vidět aktuální tržbu v agendě Pokladní místa.

Toto oprávnenie sa nevzťahuje na povolenie / zakázanie vidieť tržby v agende Tržby. Prístup do tejto agendy nastavíte v rolách užívateľov.

  Tlačiť kópiu účtenky

Začiarknutie položky umožní obsluhujúcemu vytlačiť kópiu účtenky prostredníctvom funkcie Tlač kópie z režimu Dnešné účtenky či z režimu Neodvedené účtenky maloobchodnej pokladne resp. Tlač kópie z režimu Dnešné účtenky či z režimu Neodvedené účtenky reštauračnej pokladne. Ďalej viď popis danej funkcie.

Pre vedúceho prevádzky platí automaticky a nie je dostupné na začiarknutie/odčiarknutie.

V zozname účt. tlačiť kópiu účt. na fiškálnu tlačiareň

Začiarknutie položky umožní obsluhujúcemu vytlačiť príslušný doklad znova na fiškálnej tlačiarni. Ovplyvňuje dostupnosť nasledujúcich funkcií:

Viac viď popis daných funkcií a Fiškalizácia na pokladni - opakovanie fiškalizácie.

Kromě tohoto oprávnění je k dispozici ještě oprávnění Opakovat fiskalizaci po chybě.

Toto nastavení se v některých starších verzích přechodně jmenovalo "Opakovat fiskalizaci".

  Pri predaji vidieť zásobu

Začiarknutie položky umožní obsluhujúcemu vidieť pri predaji zásobu tovaru na sklade.

Nastavenie ovplyvňuje:

Na zobrazení velikosti zásoby nemá vliv nastavení okamžitého odpisu při prodeji. Zobrazuje sa aktuálna použiteľná zásoba, tzn. zásoba skladu so zohľadnenými už realizovanými predajmi z už uzavretých (tzn. zaplatených) účteniek. Pozor - množstvo, ktoré je uvedené na otvorených a ešte nezaplatených účtenkách, sa nezohľadňuje. Množstvo zobrazené tu sa teda môže líšiť od množstva zobrazovaného v zozname skladových kariet práve o množstvo na účtenkách, ktoré ešte neboli spracované uzávierkou predaja. Toto zobrazenie množstva tiež nezohľadňuje rezervácie tovaru agendou objednávok.

Pozor, ide o zobrazovanie zásoby v dialógu pokladne priamo v režime Cenník, nie v číselníku skladových kariet. Tzn., že ak je v položke Nastavenie pre vyhľadávanie v režime Cenník v údajoch prevádzky nastavené, že sa má zobrazovať priamo číselník skladových kariet, toto nastavenie sa tu nijako neuplatní. Při zobrazení číselníku zboží je zásoba v číselníku zobrazena vždy. Pozor, toto zobrazenie má však zmysel iba so súčasným nastavením okamžitého odpisu pri predaji, inak sa v číselníku tovaru nezohľadnia údaje z práve predaných účteniek (u ktorých nedošlo k vytvoreniu adekvátneho skladového dokladu).

Zobrazovanie zásoby v režime Predaj musí byť navyše povolené nastavením v položke Pri predaji zobrazovať zásobu tovaru v nastavení prevádzky.

Zobrazovanie zásoby v režime Cenník musí byť navyše povolené nastavením v položke Zobrazované stĺpčeky v režime Cenník v nastavení prevádzky.

  Predávať na dodací list Zatržení položky obsluhujícímu zpřístupní v rozhraní kasy tlačítko Dodací list v režimu Placení a umožní provádět související alternativní způsob placení.
  Pri predaji vidieť informácie o tovare Začiarknutie položky umožní obsluhujúcemu vidieť pri predaji ďalšie informácie o tovare - tzn. napr. obrázok (foto) a popis. Nie sú potom dostupné niektoré voľby na zobrazenie informácií o sklad. karte, viď Funkcie tlačidiel v režime Cenník.
 
  Mazať pohyby na Účtenke

 

 

Opravovať platby na zavretej účtenke

(pôvodne:
Zmena platieb)

Začiarknutie položky umožní obsluhujúcemu vykonať opravu spôsobu úhrady na už uzavretých účtenkách. Tzn. bude mať dostupnú funkciu Zmena platby v režime Dnešné účtenky či v režime Neodvedené účtenky resp. funkciu Zmena platby v režime Dnešné účtenky či v režime Neodvedené účtenky reštauračnej pokladne, pomocou ktorej vyvolá režim Zmena platieb. Ďalej viď popis danej funkcie.

Tento režim ale nemá v lokalizaci pro SR význam, tudíž ani toto oprávnění nemá pro SK verzi žádný význam.

Pre vedúceho prevádzky platí automaticky a nie je dostupné na začiarknutie/odčiarknutie.

Toto nastavenie sa do v.12.04 menovalo "Zmena platieb". Bolo premenované, keďže nový názov lepšie vystihuje podstatu oprávnenia.

Opakovať fiškalizáciu po chybe

Ak v procese fiškalizácie dokladu dôjde k chybe (napr. prerušená komunikácia s fiškálnym zariadením) a užívateľ má toto oprávnenie, tak mu bude po zobrazení informácie o chybe ponúknutá možnosť vyvolať proces fiškalizácie opakovane, tzn. napr. môže zresetovať tlačiareň a pokračovať v procese fiškalizácie, pokiaľ sa táto nevykoná.

Ak oprávnenie nemá, tak sa len chyba oznámi a po potvrdení sa pokračuje v predaji - opakovanie fiškalizácie sa neponúkne. V takom prípade musí užívateľ nesfiškalizovaný doklad sfiškalizovať iným spôsobom (napr. funkciou Opakovať fiškalizáciu v režime Dnešné účtenky pokladne resp. funkcia Opakovať fiškalizáciu v režime Dnešné účtenky reštauračnej pokladne).

Viac viď popis daných funkcií a Fiškalizácia na pokladni - opakovanie fiškalizácie.

Okrem tohto oprávnenia je k dispozícii ešte oprávnenie V zozname účt. tlačiť kópiu účt. na fiškálnu tlačiareň.

Pracovný kalendár
  Pracovný kalendár

Pracovný kalendár z číselníka Pracovné kalendáre, ktorý sa má používať pre daného obsluhujúceho.

Musí být vyplnené, pokiaľ chcete v pokladničnom resp. reštauračnom predaji používať zmenovú prevádzku. Ide o jednu z podmienok, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné zmenovú prevádzku používať, viď Proces predaja - zmenová prevádzka.

  Aktívna zmena

Informácia o aktívnej zmene pre daného obsluhujúceho.

Predtým tu bolo i nastavenie "Prevziať cudziu účtenku". Toto nastavenie malo význam len do v. 12.04 vrát. Aktuálne už nie je platné, prevzatie účtenky sa rieši vedúcim prevádzky.

Subzáložka Reštauračný predaj

Skupina položiek, ktoré rozširujú oprávnenia obluhujúceho, zadané v rolách užívateľov, o špeciálne oprávnenia týkajúce sa reštauračného predaja. Obsahuje:

Názov Popis
Oprávnenie
  Opravy po tlači náhľadu účtenky Začiarknutie položky umožní obsluhujúcemu uskutočňovať opravy na účtenke, ktorá už bola "čiastočne" uzavretá tým, že bol vytlačený jej náhľad.
Uzávierka bonov:
  Meniť v uzávierke bonov straty výroby

Nastavenie týchto troch volieb sa vzťahuje k uzávierke bonov. Začiarknutie položky obsluhujúcemu umožní zadávať v jej kroku Výrobky hodnoty množstva jednotlivých položiek. Význam týchto položiek je popísaný v rámci popisu tohto kroku uzávierky bonov.

  Meniť v uzávierke bonov prebytky výroby
  Meniť v uzávierke bonov zvyšnú zásobu
Zrcadlo:
  Predvypĺňať nájdené množstvo aktuálnou zásobou Predvyplní do položky na vyplnenie fyzicky nájdeného množstva aktuálnu očakávanú zásobu. Spracovanie zrkadla je vďaka tomu možné urýchliť.
  Ukazovať pri spracovaní zrkadla na pokladni požadované zásoby Pri spracovaní zrkadla na pokladni sa zobrazia očakávané zásoby.
  Prevádzať manko na iné pokladničné miesto

Pri spracovaní v agende Zrkadlá umožní editovať položku Pokladničné miesto. Manko sa tak prevedie do tržieb iného obsluhujúceho, ako je užívateľ, ktorý zrkadlo spracováva.

Právo vyňať manko z tržieb

Nastavenie umožňujúce vyňať manko z tržieb. Umožňuje pri spracovaní zrkadla nastaviť pre riadok tovaru, že manko daného riadka sa premietne len do zásob, do tržieb sa však nezahrnie. Nastavenie môže nadobúdať hodnoty:

  • Vyňatie zakázané
  • Vyňatie podlieha autorizácii (Voľba sa uplatní iba pri spracovávaní zrkadla na pokladni reštauračného predaja. Viď Reštauračná pokladňa - Režim Zrkadlo. )
  • Vyňatie povolené
Autorizovať vyňatie manka z tržieb na pokladni

Voľba so vzťahom k vyňatiu manka z tržieb. Právo je nutné pre obsluhujúceho, ktorý má autorizovať vyňatie manka z tržieb pre iného obsluhujúceho, ktorý má nastavené, že "Vyňatie podlieha autorizácii". Voľba sa uplatní iba pri spracovávaní zrkadla na pokladni reštauračného predaja.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V spodnej časti záložky Detail môže byť zobrazený Zoznam, čiže záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkce k záložce Detail

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch. Všeobecné zásady pre editáciu v číselníkoch viď kap. Editácia záznamov v číselníkoch.