Pokladničné miesta

Číselník pokladničných miest nadefinovaných v systéme pre maloobchodný predaj a reštauračný predaj. Použitie tejto agendy je pre obchody aj reštaurácie podobné. Pokiaľ nie je uvedené inak, tak pojmom "Predaj" sa myslí pokladničný (maloobchodný) aj reštauračný spôsob predaja. Viď tiež Proces predaja - základné pojmy.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj alebo Reštauračný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Ako bolo objasnené v kap. Proces predaja, základné pojmy, pokladničné miesto si je možné predstaviť ako malú pokladňu, v ktorej sa evidujú príjmy a výdaje peňazí a iných platidiel súvisiacich s predajom. Ide o príjem peňazí a ďalších spôsobov úhrad z platieb účteniek a ďalej o zvýšenie stavu pokladničného miesta agendou Príjmy do pokladničného miesta a zníženie stavu agendou Výdaje z pokladničného miesta. Táto evidencia sa týka poslednej, aktuálnej, práve otvorenej tržby.

Údaje z ostatných, už odvedených tržieb, sú v príslušných agendách (Príjmy do pokladničného miesta, Výdaje z pokladničného miesta, prípadne Tržby). V popise týchto agend sú tiež podrobne popísané.

V kap. Proces predaja, základné pojmy bolo ďalej uvedené, že obsluhujúci (predavač/čašník) nemôže predávať, ak nemá priradené pokladničné miesto, viď položka pokladničné miesto v definícii predavača, pričom jeden obsluhujúci nemôže mať priradené dve alebo viac pokladničných miest, no viacero obsluhujúcich môže zdieľať jedno pokladničné miesto. Pokladničné miesto musí mať nastavený rad dokladov typu "Tržba". Každé pokladničné miesto musí mať vlastný rad dokladov, nie je možné, aby dve pokladničné miesta používali jeden spoločný rad dokladov.

Odporúčanie ohľadom pomenovávania pokladničného miesta a radov: kvôli prehľadnosti je praktické, keď mená priradených radov dokladov zodpovedajú menu pokladničného miesta, prípadne aj menu obsluhujúceho, ktorý s ním pracuje. Objasníme na príklade:

- Pokladní místo "Provoz Jindřišská" může mít přiřazenu řadu tržeb se jménem "Tržby Provoz Jindřišská".
- Obsluhující Kusý a Novák mohou mít přiřazeno pokladní místo se jménem "Kusý/Novák", které má přiřazenu řadu tržeb se jménem "Tržba Kusý/Novák" apod.

V prípade prevádzky s viacerými pokladňami (viacero hardwarových pokladní) býva občas vznesená požiadavka na sledovanie tržieb v každej pokladničnej zásuvke (pokladni) samostatne a zároveň požiadavka, aby sa obsluhujúci mohli počas dňa striedať bez nutnosti odvádzania tržieb. Súčasne s týmito požiadavkami býva vznesená i požiadavka na informáciu, koľko ktorý obsluhujúci utŕžil.

Správnym riešením je nastavenie jediného pokladničného miesta pre každého jedného obsluhujúceho. Pokiaľ tento obsluhujúci od pokladne odchádza, napríklad na olovrant, odnáša si so sebou aj šuflík z pokladničnej zásuvky vrátane peňazí. Jeho zástupca sa prihlási svojou identifikáciou, prinesie si svoje peniaze a predáva na tej istej pokladni ďalej, ale do svojho pokladničného miesta.

Ak je spôsob predaja taký, že obsluhujúci chodia so zákazníkom po prevádzke a účtenka vznikne a je uhradená na tej pokladni, ktorá je momentálne voľná, resp. najbližšie, odporúčame situáciu riešiť jedným spoločným sledovaním tržieb za všetky pokladne (peniaze zo všetkých pokladničných zásuviek sa sčítajú do jedného odvodu tržieb) a všetci obsluhujúci majú prístup do tohto pokladničného miesta. Obsluhujúci sa akurát k pokladni prihlási a vhodnou filtráciou zoznamu účteniek podľa užívateľa, ktorý účtenku uzavrel, potom získame informáciu, ako ktorý obsluhujúci predával. Nesmie sa ale zabudnúť na to, že pokiaľ niektorý z obsluhujúcich spôsobí manko, alebo prebytok, nie je už možné dodatočne zistiť, kto chybu spôsobil.s

V Pokladničnom mieste sú ďalej definované meny, ktorými je v tomto pokladničnom mieste možné platiť. Podrobnejší popis je uvedený v popise Detailu pokladničného miesta. Pokladničné miesta je možné uzamykať, viď stav pokladničného miesta.

Pokladničné miesto ďalej obsahuje predvoľby účtovania, tzn. údaje dôležité pre správne zaúčtovanie dokladov predaja: stredisko, zákazku, obchodný prípad a analytiku. Podrobnejšie viď tiež Detail pokladničného miesta.

Pokladničné miesta sú jedným z chránených objektov.

Pred prvým použitím agend tejto skupiny sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj a Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj.