Pokladničné miesta - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom pokladničnom mieste zo záložky Zoznam. Položky zadávané k pokladničným miestam sú usporiadané do niekoľkých subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Povolené meny Predvoľby Aktuálne Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej je v hornej časti záložky Detail ku každému pokladničnému miestu možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Názov Pomenovanie pokladničného miesta. Aké pomenovanie zvoliť, viď Odporúčanie ohľadom pomenovávania pokladničného miesta a radov. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie pokladničného miesta. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)
Rad dokladov

Skratka označujúca rad dokladov a to typu Tržby. Ako bolo povedané v kap. Proces predaja, základné pojmy, každé pokladničné miesto musí mať vlastný rad dokladov, nie je možné, aby dve pokladničné miesta používali rovnaký rad dokladov.

Zadáte skratku radu dokladov alebo vyberiete z číselníka radov dokladov. Ponúkajú sa len rady dokladov zodpovedajúceho typu.

Ako pridať nový rad dokladov, viď popis funkcie Nový v agende Rady dokladov.

Stav miesta

Pokladničné miesto môže byť v dvoch stavoch:

 • "Odomknuté" - cez odomknuté pokladničné miesto je možné predávať.
 • "Zamknuté" - uzamknuté pokladničné miesto predaj blokuje. Tzn. nie je možné ho použiť pre predaj, resp. sledovanie tržieb. Obsluhujúci s uzamknutým pokladničným miestom nemôžu predávať.

Needitovateľná položka. Stav pokladničného miesta sa mení pomocou funkcie Zamknúť/Odomknúť.

Aktuálna tržba

Needitovateľná položka. V tejto položke môžu byť uvedené nasledujúce údaje:

 • Číslo aktuálneho dokladu tržieb, tzn. "protokolu o odvode tržby", ktorý bude obsahovať tržbu, ktorá je práve v pokladničnom mieste evidovaná.
 • Odvedená - tržba byla odvedena, tj. proběhl odvod tržeb bez ponechání hotovosti a nic nebylo dosud prodáno resp. nebyla uzavřena (zaplacena) účtenka na daný prodej. Aktuálny doklad tržieb pre ďalší predaj teda zatiaľ nebol založený. Viď tiež Možnosti vzniku dokladu TRZ. Pokladničné miesto je v tejto chvíli prázdne. Podobné to bude v prípade novo založeného pokladničného miesta, pretože novo zakladané/skopírované pokladničné miesto je z hľadiska obsahu peňazí prázdne.

  Poznámka: Je potrebné rozlíšiť stav, keď je alebo nie je v pokladničnom mieste nejaká hotovosť. To súvisí s tým, kedy vzniká doklad tržieb. Viď Možnosti vzniku dokladu TRZ. Ak v pokladničnom mieste nie je ponechaná žiadna hotovosť, zobrazí sa tu "Odvedená" (doklad tržieb zatiaľ nebol založený). Ak je hotovosť ponechaná, zobrazuje sa číslo aktuálneho, práve rozpracovaného odvodu tržieb (aj keď zatiaľ nebolo nič predané - peniaze sú v pokladničnom mieste už evidované), rovnako ako v okamihu, keď bol realizovaný prvý predaj a v pokladničnom mieste je vďaka tomu evidovaná nová hotovosť.

  Táto položka vyjadruje vlastne stav aktuálnej tržby: neodvedená (rozpracovaná)/odvedená.

Na protokole o tržbe tlačiť variabilný symbol

Ak je začiarknuté, budú sa pri tlačení protokolu o tržbe (viď sprievodcu odvodom tržby) tlačiť variabilné symboly dokladov Výdaje z pokladničných miest (VPP), ktoré sú naviazané na aktuálny doklad tržby. Väzby dokladov viď Proces predaja. Slúži na jednoduchšie párovanie dokladov Výdaj z pokladničného miesta (VPP) s prijatými platbami na bankových výpisoch.

Za každý doklad VPP sa tlačí variabilný symbol a DisplayName daného dokladu.

Odvádzať každú platbu kartou samostatným dokladom

Je-li zatrženo, vytvoří se při odvodu tržby pro každou provedenou platbu kartou, tj. se způsobem úhrady "platební kartou" samostatný doklad Výdej z pokladního místa (VPP). Tvorba dokladov a väzby medzi nimi viď Proces predaja. Slúži na jednoduchšie párovanie dokladov Výdaj z pokladničného miesta (VPP) s prijatými platbami na bankových výpisoch.

V opačném případě na daný způsob úhrady (a měnu) vznikne jeden VPP s více řádky (tolika, kolikrát byl daný způsob úhrady použit).

Tržbu, vklady a výbery povinne prevádzať priamo do firemnej pokladne Ak je začiarknuté, bude pri odvode tržieb v kroku Odvod tržby vždy začiarknuté Odvod previesť priamo do firemnej pokladne. Význam viď popis daného začiarkávacieho políčka

Subzáložka Povolené meny

V tejto subzáložke je uvedený zoznam mien, ktoré je povolené používať na príslušnom pokladničnom mieste.

Či bude nakoniec možné danú menu tiež použiť na pokladni na zaplatenie (viď napr. režim platenia maloobchodnej pokladne) závisí aj od aktuálneho nastavenia prepínača Spôsob úhrady účtenky v definícii prevádzky a podľa jeho hodnoty prípadne aj od zadaných kombinácií spôsobov úhrad a mien.

V subzáložke povolených mien sú uvedené nasledujúce hodnoty, ktoré je nutné vyplniť v prípade pridávania ďalšej meny. Všetky hodnoty je možné vybrať z príslušných číselníkov.

Názov Popis
Mena

Kód meny. Povinná položka. Zadáte kód meny alebo ju vyberiete z číselníka mien.

Pre účely pokladničného a reštauračného predaja nastavte zaokrúhlenie všetkých použitých mien na "Nadol". Pokiaľ zaokrúhlenie takto nenastavíte, môžete sa pri platení na pokladni pokladničného predaja dostať do stavu, keď je vplyvom drobného zvyšku zo zaokrúhlenia doklad systémom považovaný za nie úplne uhradený, aj keď v skutočnosti už uhradený je. Mieru zaokrúhlenia musíte nastaviť podľa konkrétnej meny. (Napr. niekde neexistujú mince s hodnotou 0,01 základu meny.)

Príjem do pokladničného miesta Rad dokladov typu Príjmy do pokladničného miesta (PPP), v ktorom sa budú pre dané pokladničné miesto generovať doklady PPP (viď možnosti vystavenia nového PPP). Zadáte kód radu alebo ho vyberiete zo zoznamu radov dokladov príslušného typu. Povinná položka.
Výdaj z pokladničného miesta Rad dokladov typu Výdaje z pokladničného miesta (VPP), v ktorom sa budú pre dané pokladničné miesto generovať doklady VPP (viď možnosti vystavenia nového VPP). Zadáte kód radu alebo ho vyberiete zo zoznamu radov dokladov príslušného typu. Povinná položka.
Pokladňa Podniková Pokladňa podľa príslušnej meny. Označenie pokladne, do ktorej sa odovzdávajú peniaze pri odvode tržieb. Povinná položka. Zadáte kód pokladne alebo ju vyberiete z číselníka Pokladní. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za pokladny vedené v měně, jako je měna zadaná v předchozí položce Měna.
Pokladničný príjem Rad dokladov typu Pokladničné príjmy (PP). Slúži na automatické vytváranie dokladov PP na prevod platidiel z daného pokladničného miesta do firemnej pokladne ((vykonáva sa napr. v rámci odvodu tržieb alebo funkciou Výdaj hotovosti v servisnom menu a pod.). Viď Proces predaja - základné pojmy, doklady a ich väzby. Zadáte kód radu alebo ho vyberiete zo zoznamu radov dokladov príslušného typu. Povinná položka.
Pokladničný výdaj Rad dokladov typu Pokladničné výdaje (PV). Slúži na automatické vytváranie dokladov PV na prevod platidiel z firemnej pokladne do daného pokladničného miesta (vykonáva sa napr. funkciou Vklad hotovosti v servisnom menu). Viď Proces predaja - základné pojmy, doklady a ich väzby. Zadáte kód radu alebo ho vyberiete zo zoznamu radov dokladov príslušného typu. Povinná položka.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec. Tzn. na pridanie ďalšej meny, ktorú bude povolené použiť na danom pokladničnom mieste.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky.

Subzáložka Predvoľby

V tejto subzáložke sa pre aktuálne pokladničné miesto zo záložky Zoznam nastavujú údaje:

Názov Popis
Firma na predvyplnenie

Firma z Adresára firiem, ktorá sa použije pre predvyplnenie rovnomennej položky:

Zadáte kód firmy alebo vyberiete z číselníka. Povinná položka. Zmyslom tohto nastavenia je možnosť nastaviť si firmu pre predvyplnenie nezávisle na nastavení vo Firemných údajoch pre operácie pokladničného predaja, ktoré firmu vyžadujú, ale nie je miesto a čas firmu zadávať jednotlivo priamo pri danej akcii (výber tržby, vklad tržby, odvod z pokladničného miesta).

Okrem vyššie uvedených nastavení firmy pre predvyplnenie je tiež možné nastaviť Firmu pre predvyplnenie na účtenke resp. Firmu v zozname Predajných miest v definícii Prevádzky.

Konštantný symbol

Konštantný symbol, ktorý sa použije pre predvyplnenie na doklady vystavované k danému pokladničnému miestu, ktoré potrebujú konšt. symbol. Napr.:

Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Či je položka povinná, závisí od stavu parametra Povinne zadávať konštantný symbol vo Firemných údajoch.

Stredisko Táto povinná položka určuje, do ktorého strediska, tzn. organizačnej jednotky firmy, pokladničné miesto prináleží. Zadáte kód strediska alebo ich vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Tu zadané položky sa použijú pre predvyplnenie rovnomenných položiek na dokladoch v rôznych prípadoch, napr.:

Údaje sú dôležité pre správne zaúčtovanie dokladov predaja.

Na predvyplnenie do samotnej účtenky (UC) vznikajúcej pri predaji sa toto nastavenie nepoužíva.

Na účtenku z pokladne ich je možné zadať ručne, viď voľba Doplnkové informácie v servisnom menu pokladne reštauračného predaja, na účtenku z reštauračnej pokladne je ich možné tiež predvyplniť z nastavenia predajných miest danej Prevádzky.

Ako bolo povedané v kap. Stravné jednotky všeobecne, zadanie kombinácie Z+OP+P na doklady je možné využiť na identifikáciu stravných jednotiek (SJ) resp. skupiny stravníkov, ktorým bola strava vydaná, pričom sa predpokladá (je odporúčané) mať ich nastavené na prevádzke (v zozname predajných miest danej Prevádzky). Ak používate stravné jednotky, ale DL sa vytvára až uzávierkou predaja, údaje o Z+OP+P sa síce prenášajú prednostne z účtenky, ale ak sú na nej niektoré nevyplnené, doplnia sa z nastavenia práve z definície pokladničného miesta. Ak teda používate stravné jednotky a počítate, že by niektorý údaj v kombinácii Z+OP+P na identifikáciu SJ nebol zadávaný (čo je možné), je to potrebné zohľadniť - odporúčame si v takomto prípade údaje Z+OP+P na predvypĺňanie v definícii pokladničných miest nezadávať.

Pre DL vznikajúci na straty z reštauračného predaja sa údaje na predvyplnenie strediska a Z+OP+P nastavujú na prevádzke (viď Prevádzka/Reštauračný predaj/Predvoľby).

 

Zákazka

Táto položka môže určiť, do ktorej zákazky patria doklady, vytvárané týmto pokladničným miestom. Zadáte kód zákazky alebo ju vyberiete z číselníka zákazky. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Analytika Do tejto nepovinnej položky môžete uviesť analytik alebo syntetiku, ktorá sa vzťahuje k zaúčtovaniu dokladov, vytváraných týmto pokladničným miestom. Viď Proces predaja - základné pojmy, doklady a ich väzby. Zadáte príslušnú hodnotu.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky.

Subzáložka Aktuálne

Táto subzáložka ukazuje pre aktuálne pokladničné miesto zo záložky Zoznam stav aktuálnej tržby, tzn. množstvo platidiel, ktoré má byť v tomto okamihu podľa programu v pokladničnom mieste, počítané od posledného odvodu tržieb. (Informácie o doklade aktuálnej tržby viď položka Aktuálne tržby zobrazovaná v údajoch Pokladničného miesta.) Je potrebné pripomenúť, že jedna účtenka resp. iný doklad (zálohový list, faktúra) môže byť súčasne uhradená niekoľkými spôsobmi platieb. Subzáložka zobrazuje toľko riadkov, koľko spôsobov úhrady v jednotlivých menách bolo v rámci aktuálnej tržby (na zaplatenie dokladu na pokladni) použitých.

Ako bolo objasnené v kap. Proces predaja, základné pojmy, táto záložka ukazuje podobné údaje ako záložka Obsah dokladu Tržba posledného aktuálne otvoreného dokladu tržieb.

Tip: Podľa údajov v aktuálnej tržbe je možné uskutočniť prepadovú inventúru stavu platidiel v pokladničnom mieste.

Pozor, informácie o aktuálnej tržbe sú dostupné iba pre užívateľov-obsluhujúcich s oprávnením Vidieť tržbu.

Názov Popis
Spôsob úhrady Viď popis rovnomennej položky v záložke Obsah dokladu Tržba.
Mena Viď popis rovnomennej položky v záložke Obsah dokladu Tržba.
Počiatok Počiatočný stav pokladničného miesta. Množstvo hotovosti, ktoré tu bolo ponechané pri poslednom odvode tržieb. Väčšinou ide o drobné bankovky a mince určené na vracanie pri platbách.
Vklady Vloženie konkrétneho množstva jedného platidla do pokladničného miesta bez nutnosti uskutočniť odvod tržieb. Väčšinou ide o pridanie drobných bankoviek a mincí do pokladničného miesta, ale môže ísť tiež napr. o vyrovnanie zrkadla. Toto množstvo je zaevidované v agende Príjmy do pokladničných miest. Ide tu teda o súčet všetkých vkladov do pokladničného miesta, ku ktorému sa vzťahuje daný doklad tržby, uskutočnených od posledného odvodu tržieb.
Tržba Súčet utŕženej hotovosti alebo iných platidiel a spôsobov úhrad podľa toho, akým spôsobom bola uhradená účtenka pri platení na pokladni. Viď tiež napr. režim Platba na pokladni maloobchodného predaja.
Výbery Výber konkrétneho množstva jedného platidla z pokladničného miesta bez nutnosti uskutočniť odvod tržieb. Väčšinou ide o odobranie časti hotovosti z bezpečnostných dôvodov, ale môže ísť tiež napr. o vyrovnanie zrkadla. Toto množstvo je zaevidované v agende Výdaje z pokladničných miest. Ide teda o súčet všetkých výdajov z pokladničného miesta, ku ktorému sa vzťahuje daný doklad tržby, uskutočnených od posledného odvodu tržieb.
Stav Predpokladaný aktuálny stav hotovosti pokladničného miesta v tejto chvíli. Rovná se Počátek + Vklady + Tržba, sníženo o Výběry.

Opravy:

Opravovať nie je možné žiadnu položku.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

V spodnej časti záložky Detail môže byť zobrazený Zoznam, čiže záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkce k záložce Detail

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch. Všeobecné zásady pre editáciu v číselníkoch viď kap. Editácia záznamov v číselníkoch.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Uzamknout
/ Odemknout
-
 • Uzamknout - uzamyká odemčené pokladní místo, aby nebylo možno přes něj prodávat.
 • Odomknúť - odomkne zamknuté pokladničné miesto, aby bolo možné pomocou neho predávať.

Z pokladničného miesta tiež nie je možné predávať pri odvode tržieb. V prípade nedokončeného odvodu tržieb je tržba v stave Uzavretá a nie je možné predávať, kým nebude odvedená, hoci pokladničné miesto je odomknuté. Je potrebné odvod tržieb dokončiť.