Pokladničné miesta - záložka Zoznam

Seznam již nadefinovaných pokladních míst určených pro pokladní prodej, na počátku prázdný. Ide o číselník, nie je preto k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých položiek je zrejmý z ich názvu alebo z popisu v záložke Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa názvu
  • rady dokladov

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Nový F2 Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.
Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agend. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8 Vymazanie už použitého pokladničného miesta znamená štandardne iba jeho skrytie pre ďalšie použitie (skryté sa neponúka na výber do číselníkových položiek).
Skopírovať F9

Kopírujú sa len položky, pri ktorých to má zmysel. Stav uzavretia sa nekopíruje, skopírované pokladničné miesto sa založí v stave Odomknuté. Ako bolo povedané v kap. Pokladničné miesta, každé pokladničné miesto musí mať svoje vlastné rady dokladov (typu tržba), pri kopírovaní je preto v prípade nového pokladničného miesta potrebné zadať iný, pri žiadnom inom pokladničnom mieste ešte nepoužitý rad. Stav tržby bude nastavený na Odvedená.

Pokladničné miesta patria medzi chránené objekty, pri ktorých existuje obmedzenie na pridávanie a mazanie záznamov, ak je číselník chránených objektov vyvolaný ako výberový, viď pridávanie, mazanie chránených objektov.

Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté - Podporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Výber -

Ide o jednu z možností vystavenia nového dokladu VPP, inými slovami možností, ako uskutočniť výdaj platidiel z pokladničného miesta.

Spúšťa dialóg výberu peňazí z pokladničného miesta, slúžiaci na zníženie stavu hotovosti v pokladničnom mieste. V tomto dialógu je možné zadať Menu, Sumu vyberanej hotovosti a Popis operácie. Po odsúhlasení zadania vznikne v agende Výdaje z pokladničných miest doklad o výdaji peňazí z pokladničného miesta, ktorý je možné v rámci firemnej pokladne následne importovať priamo medzi doklady firemnej pokladne, do agendy Pokladničné príjmy. Je tiež možné označiť Previesť priamo do pokladne. V tomto prípade sa výber peňazí premietne rovno do firemnej pokladne.

Vklad -

Ide o jednu z možností vystavenia nového dokladu PPP, inými slovami možností, ako uskutočniť vklad platidiel do pokladničného miesta.

Funkce pracuje shodně jako funkce Nový v agendě Příjmy do pokladního místa, s volbou Kompletně - načtením pokladního výdeje.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.