Predaje (PS)

Agenda súhrnných dokladov o predajoch, ktoré sú realizované agendami maloobchodného predaja (Pokladňa, Dotyková pokladňa) a reštauračného predaja (Reštauračná pokladňa, Reštauračná dotyková pokladňa).

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Zaúčtovanie Ochrana dát X-väzby Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj alebo Reštauračný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda obsahuje zoznam súhrnných dokladov o predaji (súhrnné pokladničné doklady, tzn. Súhrnné účtenky (PS)). Ako bolo spomenuté v kap. Proces predaja, základné pojmy, doklady a ich väzby, denné súhrnné doklady o predaji nie je možné zadávať ručne, ale vznikajú automaticky. Viď tiež možnosti vzniku dokladu PS.

Agenda slúži predovšetkým na prehliadanie, vyhľadávanie atď. Predaje nie je možné nijako upravovať, mazať alebo pridávať nové. Na vytvorenom doklade Súhrnnej účtenky (PS) sú o.i. informácie o predanom tovare, vrátenom tovare z účteniek vystavených za uzavreté obdobie a ďalej údaje o ich úhradách, rekapitulácia DPH, údaje o vytvorených súvisiacich skladových dokladoch na pohyby tovaru v sklade atď. K dokladom môžete priamo z tejto agendy prehliadať či vystavovať súvisiace aktivity, prehliadať krížové väzby dokladov na záložke X-väzby a.i.

Pred prvým použitím agend tejto skupiny sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj a Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj.