Predaje - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu dokladu o predaji zo záložky Zoznam. Údaje sú usporiadané do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Tovar - predaj Tovar - vracanie Platby Súvisiace skladové doklady Správa Ručné párovanie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu z radu dokladov pre súhrnné účtenky, ktorý je definovaný v agende Prevádzky.
Celkom Celková suma dokladu vrátane DPH, v lokálnej mene.

Subzáložka Hlavička

V tejto subzáložke sa zobrazujú základné informácie o zaostrenom predaji zo záložky Zoznam.

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID
Skratka označujúca rad dokladov a to typu Predaje.
Obdobie
Period_ID
Zobrazené aktuálne obdobie. Skratka označujúca obdobie, do ktorého je doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí.
Dátum
DocDate$DATE
Dátum uskutočnenia uzávierky predaja.
Kontácia
AccPresetDef_ID
Aká účtovná predkontácia sa použije pri zaúčtovaní.
Firma
Firm_ID

Zákazník/firma, ktorému bol tovar predaný.

Popis
Description
Popis uvádzajúci, ku ktorému dňu sa uzávierka predaja vzťahuje.
Zmena Určuje, ku ktorej zmene doklad patrí. Má význam len vtedy, ak používate zmenovú prevádzku. Viac viď Proces predaja - zmenová prevádzka.
Rekapitulácia DPH Tabuľka rekapitulujúca ceny bez a s DPH podľa jednotlivých sadzieb DPH.
Provoz
Shop_ID
Kód a názov prevádzky, v ktorej vznikli účtenky zahrnuté do zaostrenej uzávierky.
Údaje DPH
DPH
VATDocument
Keď je položka začiarknutá, je predávajúca firma platiteľom DPH. Nastavené vo firemných údajoch.
Dátum plnenia
VATDate$DATE
Dátum realizácie predaja, ku ktorému sa vzťahuje uskutočnenie zdaniteľného plnenia DPH.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Tovar - predaj

V této subzáložce se zobrazují informace o všech druzích zboží prodaných v rámci aktuálního prodeje ze záložky Seznam. Zobrazené položky v subzáložke Tovar - predaj:

Názov Popis
Typ Typ riadka. Pre predaj tovaru ide o riadok typu 3 - skladový. V prípade dokladov PS sa ešte môže vyskytnúť riadok typu 5, ktorý slúži na vyrovnanie rozdielov pri zaokrúhľovaní. Viď napr. Bežný predaj s platbou v inej mene a zaokrúhlenie z prevodu meny.
Kód Kód predaného tovaru.
Tovar Meno predaného tovaru.
Jedn. Měrná jednotka prodaného zboží.
Množstvo Množstvo predaného tovaru v uvedenej mernej jednotke.
Bez dane Celková cena predaného množstva tovaru bez DPH.
DPH DPH predaného tovaru.
% DPH Sadzba DPH.
Celkom Celková cena predaného množstva tovaru s DPH.
DPH Index DPH Index podľa nastavenia v agende pokladničné DPH indexy.
Sklad

Sklad, z ktorého bol tovar predaný. Tzn. východiskový predajný sklad alebo sklad ručne prepnutý pomocou Servisného menu, voľba skladu.

Informácia o skladu, z ktorého sa predáva, viď stavový riadok v dialógu maloobchodnej pokladne resp. reštauračnej pokladne. Informáciu o sklade, z ktorého bol tovar na účtenku vydaný, si je možné nechať tiež zobrazovať v riadku účtenky, viď popis vzhľadu režimu Predaj maloobchodnej pokladne resp. reštauračnej pokladne.

Stredisko Predávajúce stredisko.

Subzáložka Tovar - vracanie

V této subzáložce se zobrazují informace o všem vráceném zboží v rámci aktuálního prodeje ze záložky Seznam. Tovar je možné vracať len prostredníctvom dialógu vracania vyvolaného zo Servisného menu, viď režim Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režim Vracanie reštauračnej pokladne. Zobrazené položky v subzáložke Tovar - vracanie:

Názov Popis
Kód Kód vracaného tovaru.
Tovar Meno vracaného tovaru.
Množstvo Množstvo vracaného tovaru v uvedenej mernej jednotke.
Jedn. Merná jednotka vracaného tovaru.
Bez dane Celková cena vracaného množstva tovaru bez DPH.
DPH DPH vracaného tovaru.
% DPH Sadzba DPH.
Celkom Celková cena vracaného množstva tovaru s DPH.
DPH Index DPH Index podľa nastavenia v agende pokladničné DPH indexy.
Sklad

Sklad, do ktorého bol tovar vrátený. Viď popis režimu Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režimu Vracanie reštauračnej pokladne.

Informácia o sklade, do ktorého sa vracia, viď stavový riadok v dialógu maloobchodnej pokladne resp. reštauračnej pokladne. Informáciu o sklade, do ktorého bol tovar na účtenke vrátený, si je možné nechať tiež zobrazovať v riadku účtenky, viď popis vzhľadu režimu Predaj maloobchodnej pokladne resp. reštauračnej pokladne.

Stredisko Predávajúce stredisko.

Subzáložka Platby

V tejto subzáložke sa pre aktuálnu uzávierku predaja zo záložky Zoznam zobrazujú súčty podľa spôsobu, akým bola vykonaná úhrada cien účteniek zahrnutých do aktuálnej uzávierky.

Názov Popis
Spôsob úhrady Spôsob, akým bola uskutočnená úhrada.
Platené Celková suma uhradená týmto spôsobom úhrady.
Mena Mena, ktorou bola úhrada uskutočnená.

Subzáložka Súvisiace skladové doklady

V tejto subzáložke sa zobrazujú základné informácie o súvisiacich skladových dokladoch, na ktorých sú predaje podľa zaostrenia zo záložky Zoznam. Zobrazené položky v subzáložke súvisiace skladové doklady:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu z toho radu dokladov v sklade, ktorý je definovaný v prevádzkach. Na tomto dokladu je uvedeno zboží, které se ze skladu prodalo při pokladním prodeji nebo se do skladu vrací v případě vracení na kase (viz režim Vracení maloobchodní kasy resp. režim Vracení restaurační kasy) a při uzávěrce prodeje bylo zahrnuto do této souhrnné účtenky PS.
Typ dokladu Informácia o tom, o aký typ dokladu ide.

Subzáložka Správa

V tejto subzáložke sa zobrazujú základné informácie o zaostrenom predaji zo záložky Zoznam. Zobrazené položky v subzáložke správa:

Názov Popis
Bez názvu Opis správy, ktorú systém podal na záver uskutočnenej uzávierky pokladničného predaja. Sú tu informácie o tom, ako uzávierka prebehla, koľko spracovala dokladov a upozornenie na prípadné možné nezrovnalosti súvisiace napr. s povolením predávať z nenaskladnených skladových kariet (podľa nastavení v skladoch a na skladových kartách), alebo kariet s neuvedenými šaržami a výrobnými číslami.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Na rozdiel od iných agend, v tejto agende nie je možné párované doklady pridávať.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.