Prevádzky - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej Prevádzke zo záložky Zoznam.

Obsiahnuté subzáložky: Všeobecné nastavenia Maloobchodný predaj Reštauračný predaj Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej je v hornej časti záložky Detail ku každej prevádzke možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci danú prevádzku. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Povinná položka. Používa sa v číselníkových položkách na výber prevádzky. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)
Názov Názov prevádzky. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou prevádzkou ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)

Subzáložka Všeobecné nastavenia

V tejto subzáložke sú nastavenia, ktoré sú všeobecné a vzťahujú sa ako k pokladničnému predaju, tak k reštauračnému predaju. Kvôli prehľadnosti sú ďalej usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Predvoľby 1 Predvoľby 2 Nastavenie tlače účteniek Cenník, vyhľadávanie tovaru Adresár Platby Tovar vylúčený zo zliav Pracovné kalendáre Adresa prevádzky

Všeobecné nastavenia - Subzáložka Predvoľby 1

Ide o subzáložku, ktorá obsahuje najmä nastavenia týkajúce sa radov dokladov použitých v prevádzke a ďalšie východiskové nastavenia.

Názov Popis
Východiskový predajný sklad

Položka udáva kód východiskového skladu, z ktorého sa v aktuálnej prevádzke predáva. Povinná položka. Zadáte kód skladu alebo vyberiete z číselníka skladov. Sklad je zaznamenaný do každej pokladničnej účtenky a pohyby z jednotlivých účteniek sú pri uzávierke predaja premietnuté do príslušného skladu.

Túto položku je teda potrebné pred vlastným zahájením predaja zodpovedne vyplniť!

Sklad, z ktorého sa predáva, je možné operatívne zmeniť pri predaji na pokladni pomocou servisného menu.

Firma na predvyplnenie na účtenke

Firma z Adresára firiem na predvyplnenie.

Zadáte kód firmy alebo vyberiete z číselníka. Povinná položka.

Firmy určené na predvyplnenie odporúčame založiť dve, s pomenovaním:

Rad dokladov pre súhrnné účtenky Skratka označujúca rad dokladov typu Súhrnné účtenky (PS). Zadáte skratku radu alebo vyberiete z číselníka radov dokladov. Ponúkajú sa len rady dokladov zodpovedajúceho typu. Systém tento rad použije a predvyplní pre doklady denných súhrnných účteniek (PS) generované pri uzávierke predaja. Povinná položka. Bez jej vyplnenia by uzávierku predaja nebolo možné uskutočniť. Aké doklady vznikajú v maloobchodnom resp. reštauračnom predaji a kedy, viď Proces predaja - základné pojmy, doklady a ich väzby.
Rad dodacích listov zo skladu Skratka označujúca rad dokladov typu Dodací list (DL). Zadáte skratku radu alebo vyberiete z číselníka radov dokladov. Ponúkajú sa len rady dokladov zodpovedajúceho typu. Povinná položka. Použije sa pre doklad vyskladnenia tovaru predaného prostredníctvom pokladne. Aké doklady vznikajú v maloobchodnom resp. reštauračnom predaji a kedy, viď Proces predaja - základné pojmy, doklady a ich väzby.
Rad vratiek k dodacím listom Skratka označujúca rad dokladov typu Vratka (VR). Zadáte skratku radu alebo vyberiete z číselníka radov dokladov. Ponúkajú sa len rady dokladov zodpovedajúceho typu. Povinná položka. Použije sa pre skladový doklad na vrátenie tovaru predaného skôr prostredníctvom pokladne, ak je týmto skladovým dokladom vratka (VR). Aké doklady v rámci vracania na pokladni vznikajú a kedy, viď popis režimu Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režimu Vracanie reštauračnej pokladne. Viď tiež Proces predaja - základné pojmy, doklady a ich väzby.
Rad príjemiek pre vracanie do skladu

Skratka označujúca rad dokladov typu Príjemka na sklad (PR). Zadáte skratku radu alebo vyberiete z číselníka radov dokladov. Ponúkajú sa len rady dokladov zodpovedajúceho typu. Povinná položka. Použije sa pre skladový doklad na vrátenie tovaru predaného skôr prostredníctvom pokladne, ak je týmto skladovým dokladom príjemka (PR). Aké doklady v rámci vracania na pokladni vznikajú a kedy, viď popis režimu Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režimu Vracanie reštauračnej pokladne. Viď tiež Proces predaja - základné pojmy, doklady a ich väzby.

Z účtovného hľadiska je rozumné oddeliť účtovanie obalov od ostatných druhov tovaru. Príkladom, ako to dosiahnuť, môže byť nasledujúce nastavenie: V číselníku radov dokladov nadefinujte samostatný rad pre skladové príjemky určené pre vracanie tovaru na pokladni (napr. PRVr - pokladničný predaj vracanie). Tento rad by mal mať nastavené účtovať nesúhrnne a účtovať obrátene (teda s mínusom) a zároveň je nutné pre tento rad vytvoriť vlastnú Základnú predkontáciu s dvomi riadkami. Jeden pre vracané obaly a druhý pre vracaný tovar, napr. nasledovne:

Príklad definície predkontácie:
pre obaly:
MD: NxAccountID('132') D: NxAccountID('5'), podmienka: StoreCard_ID.Category =4
pro zboží:
MD: NxAccountID('132') D: NxAccountID('504'), podmienka: StoreCard_ID.Category<>4

Rad vydaných zálohových listov Skratka označujúca rad dokladov typu Zálohový list vydaný (ZLV). Nepovinná položka, ale pokiaľ chcete na pokladni prijímať zálohy a vystavovať na ne zálohové listy, musí byť vyplnená. Zadáte skratku radu alebo vyberiete z číselníka radov dokladov. Ponúkajú sa len rady dokladov zodpovedajúceho typu. Ak rad nie je zadaný, nie je v servisnom menu pokladne maloobchodného predaja dostupná voľba Príjem zálohy. Viď tiež Predaj s využitím záloh, faktúr - Príjem zálohy na pokladni s vystavením nového ZLV.
Rad pre neúčtované výdaje Skratka označujúca rad dokladov a to typu Neúčtované výdaje z pokladničného miesta (VPN).

Nepovinné položky, ale ak chcete na pokladni realizovať platby zálohou (tzn. spôsob úhrady faktúry alebo účtenky zálohovým listom vystaveným na skôr prijatú zálohu od zákazníka), musia byť vyplnené. Zadáte skratku radu alebo vyberiete z číselníka radov dokladov. Ponúkajú sa len rady dokladov zodpovedajúceho typu.

Ak nie je rad VPN resp. PPN zadaný, buď v režime Platenie faktúr nie je dostupná možnosť úhrady zálohovým listom, i keby bol tento spôsob úhrady na danej prevádzke nadefinovaný (viď ďalej Platby), alebo nebude možné účtenku uzavrieť (pretože nebude možné vystaviť pomocné doklady VPN resp. PPN vznikajúce pri úhradách zálohou na pokladni). Viď Predaj s využitím záloh, faktúr - Platba faktúry zálohou a Platba účtenky zálohou.

Rad pre neúčtované vklady Skratka označujúca rad dokladov a to typu Neúčtované príjmy do pokladničného miesta (PPN).
Štandardný spôsob úhrady

Spôsob úhrady, ktorý bude prednostne ponúkaný pri uzavieraní účtenky a platení. Zadáte kód spôsobu úhrady alebo vyberiete z číselníka Spôsobov úhrady.

Má význam len, ak má položka Spôsob úhrady účtenky v subzáložke Platby danej prevádzky hodnotu "Voľbou meny a spôsobu úhrady". Viac viď popis režimu Platenie v maloobchodnom predaji.

Samozrejme má zmysel vyberať len z tých spôsobov úhrady, ktorých typy sú pre pokladničný maloobchodný resp. reštauračný predaj prakticky použiteľné (V hotovosti, Šeky, Stravenky, Platobná karta).

Spôsob úhrady za vracané obaly

Spôsob úhrady, ktorý bude uplatnený pri vracaní obalov. Zadáte kód spôsobu úhrady alebo vyberiete z číselníka Spôsobov úhrady.

Samozrejme má zmysel vyberať len z tých typov spôsobov úhrady, ktoré sú pre pokladničný maloobchodný resp. reštauračný predaj prakticky použiteľné (V hotovosti, Úver, Šeky, Stravenky, Platobná karta, Platobný terminál).

Zaokrúhľovanie

Voľba, akým spôsobom sa má uplatniť zaokrúhľovanie a nastavenie presnosti ceny. Tu je teda možné nastaviť:

 • Zaokrúhľovanie je možné nastaviť pre nasledujúce položky:
  • Pohybu - jednotlivý pohyb predaného tovaru - riadok účtenky
  • DPH - DPH dokladu
  • Dokladu - Súčet celého dokladu v lokálnej mene
 • Presnosť ceny - Určuje, s akou presnosťou (počet desatinných miest) sa vnútorne počíta cena. Nijako neovplyvňuje, na koľko desatinných miest sa cena na pokladni zobrazuje.

  Je-li stanovena cena na 12,3456, tak při prodeji 100 ks dostaneme cenu pohybu 1 234,56 nebo 1 234,60 nebo 1 235,00 (při přesnosti 4, 3 a 2 místa).

  Parameter sa tiež využíva na zaokrúhlenie riadkov manka v Zrkadle. Viď Zaokrúhlenie manka zo zrkadla.

Pri vytváraní dátovej základne sa hodnoty zaokrúhľovania predvyplnia podľa nastavenia subzáložky Predvyplnenie v Nastavení firemných údajov.

Zaokrouhlení dokladu nastavte tak, aby doklad šlo uhradit existujícími mincemi (např. na 1,00 euro).

Zaokrouhlení pohybu se týká jen ceny bez slev. Riadky, na ktorých je poskytnutá zľava, sa nezaokrúhľujú. Zľava sa vypočíta zo zaokrúhlenej ceny a poskytne sa presne tak, ako je vypočítaná. Výsledná cena sa už nezaokrúhli.

Hodnoty zaokrúhľovania je možné pre pokladničný predaj zmeniť a nastaviť takto (ich význam vyplýva z ich pomenovania):

 • Žiadne
 • Aritmeticky
 • Hore
 • Dole

Na výpočet DPH sa použije ďalej uvedený postup.

Nastavte tiež správne zaokrúhľovanie cudzích mien, podľa poznámky k zaokrúhleniu v nastavení pokladničných miest.

Použitie zliav

Tu môžete povoliť použitie dílerských a kusových zliav tak, ako sú definované v príslušných agendách. Jedná se o slevy ze standardního slevového systému ABRA Gen, nikoli o slevy definované pro pokladní a restaurační prodej v agendě Slevy na kase.

 • Dílerské zľavy - je možné nastaviť nasledujúce:
  • Nepoužiť
  • Podľa tabuľky - použije sa tabuľka dílerských zliav
  • Percentom z adresára - použije sa percento zľavy nastavené v adresári pre firmu, ktorej sa predáva.
 • Používať kusové zľavy - Keď je položka začiarknutá, použijú sa zľavy podľa nastavenia v agende kusových zliav
 • Použiť aj na ručne zadané ceny - zľavy sa použijú aj na ručne zadané ceny v režime Cena maloobchodného predaja resp. v režime Cena reštauračného predaja. Pri nezačiarknutej položke je cena zadaná ručne obsluhujúcim definitívna a zľava sa z nej už neposkytuje.

  Ako bolo uvedené v režime Predaj, pri predaji na pokladni je možné jednoducho zvoliť firmu, ktorej sa predáva. Tým sa prevezmú aj ceny a zľavy, za ktoré sa tejto firme predáva. To umožňuje veľmi rýchlo meniť cenník, podľa ktorého sa jednotlivým zákazníkom predáva.

Postupy určujúce, ako sa budú zľavy poskytovať, viď Zľavový systém a Aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch. Pre lepšie pochopenie odporúčame preštudovanie týchto kapitol. Nastaveniami tu sa len zapína použitie týchto zliav pri predaji na pokladniach pokladničného a reštauračného predaja. Tovar môže byť tiež zo zliav vylúčený, čo je možné zabezpečiť rôznymi spôsobmi. Viď tiež Zľavy v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji.

Vracanie peňazí
 • V režime vracania sa vracaná suma zadáva kladne - Nastavenie určuje, ako obsluha v režime Platenie maloobchodnej pokladne resp. v režime Platenie reštauračnej pokladne vyvolanom z režimu Vracanie zadáva vracanú sumu (ktorú obsluhujúci vracia zákazníkovi za stornovanú (vracanú) účtenku)):
  • Ak je začiarknuté - vracanú sumu zadáva kladne.
  • Ak nie je začiarknuté - vracanú sumu zadáva záporne.

  Podrobnejšie je objasnené vrát. príkladu v popise režimu Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režimu Vracanie reštauračnej pokladne.

  Nastavenie nijako neovplyvňuje, ako sa vracaná hotovosť zadáva pri platení normálneho predaja, tzn. v režime Platenie vyvolanom z normálneho režimu Predaja: sumu, ktorú obsluhujúci od zákazníka prijal, zadáva vždy kladne a sumu, ktorú mu vracia naspäť, zadáva záporne bez ohľadu na toto nastavenie. Tzn. peniaze ukladané do pokladničnej zásuvky sa zadávajú kladne, peniaze vyberané sa zadávajú záporne.

Šarže a sériové čísla

Nastavenia týkajúce sa práce so šaržami a sériovými číslami na pokladni maloobchodného aj reštauračného predaja.

 • Pracovať so šaržami - nastavenie pre predaj tovaru so šaržami.
  • Ak je začiarknuté - pri predaji tovaru označeného šaržami na pokladni je možné zadávať šarže predávaného tovaru alebo zadávať šaržu priamo do vstupného riadka v režime Predaj. Ďalej viď predaj tovaru so šaržami na pokladni maloobchodného predaja.
  • Ak nie je začiarknuté - predaj tovaru so šaržami nie je podporovaný. Tovar je možné predať, ale bez možnosti zadať predávanú šaržu.
 • Pracovať so sériovými číslami - Nastavenie pre predaj tovaru so sériovými číslami.
  • Ak je začiarknuté - pri predaji tovaru na pokladni je možné zadávať predané sériové čísla alebo zadávať sér. číslo priamo do vstupného riadka v režime Predaj. Viď predaj tovaru so sériovými číslami na pokladni maloobchodného predaja.
  • Ak nie je začiarknuté - predaj tovaru so sériovými číslami nie je podporovaný. Tovar je možné predať, ale bez možnosti zadať predávané výrobné (sériové) číslo.

Všeobecné nastavenia - Subzáložka Predvoľby 2

Ide o subzáložku, ktorá obsahuje najmä nastavenia týkajúce sa zobrazovania informácií na pokladni.

Názov Popis
Vracanie tovaru a obalov

Môžete zvoliť jednu z nasledujúcich možností:

a

Vracené zboží má na příjemkách kompletní ceny

Prepínač ovplyvňuje, ako sa nastaví údaj Kompletné ceny v riadkoch skladovej príjemky (PR) vzniknutej z vracania tovaru na pokladni. Za akých okolností vzniká pri vracaní príjemka (PR), viď popis režimu Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režimu Vracanie reštauračnej pokladne. Cenu príjemky je obvykle nutné prepočítať, pretože príjem sa automaticky oceňuje poslednou nákupnou cenou, ktorá môže byť rozdielna ako cena skladová, za ktorú sa vracaný tovar zo skladu pôvodne vydal.

 • Ak nie je začiarknuté - všetky pohyby príjemiek majú nastavený príznak kompletnej ceny na NIE a je potrebné sa k nim neskôr vrátiť a skontrolovať ich.
 • Ak je začiarknuté - všetkým pohybom, ktoré bolo možné pri príjme oceniť, sa príznak kompletnej ceny nastaví na ÁNO. Pohyby, ktoré nebolo možné oceniť sa nastavia na NIE.

  Doporučujeme tuto volbu nezatrhávat. Tento prepínač sa týka iba tovaru, nie obalov.

Podrobnosti o vplyve nastavenia "kompletných cien" na ocenenie dokladov viď Výpočet skladových cien.

Vracané obaly majú na príjemkách kompletné ceny

Prepínač ovplyvňuje, ako sa nastaví údaj Kompletné ceny v riadkoch príjemky (PR) vzniknutej z vracania obalov na pokladni. Za akých okolností vzniká pri vracaní príjemka (PR), viď popis režimu Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režimu Vracanie reštauračnej pokladne. Cenu príjemky nie je obvykle nutné prepočítať. Táto cena je väčšinou rovnaká ako cena skladová, za ktorú sa obaly zo skladu pôvodne vydali. Výnimka môže nastať, pokiaľ dôjde k preceneniu obalov. Záleží ovšem tiež na nastavení parametra Cena vracaného obalu na príjemke.

 • Ak nie je začiarknuté - všetky pohyby príjemiek majú nastavený príznak kompletnej ceny na NIE a je potrebné sa k nim neskôr vrátiť a skontrolovať ich.
 • Ak je začiarknuté - všetkým pohybom, ktoré bolo možné pri príjme oceniť, sa príznak kompletnej ceny nastaví na ÁNO. Pohyby, ktoré nebolo možné oceniť sa nastavia na NIE.

  Doporučujeme tuto volbu zatrhnout. Tento prepínač sa týka iba obalov, nie tovaru.

Podrobnosti o vplyve nastavenia "kompletných cien" na ocenenie dokladov viď Výpočet skladových cien.

Vracať len celú účtenku

Prepínač ovplyvňuje možnosť zmeniť v režime vracania množstvo vracaného tovaru a tiež možnosť vracať bez väzby na účtenky. Viď popis režimu Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režimu Vracanie reštauračnej pokladne.
 • Ak nie je začiarknuté - vracať je možné ľubovoľnú časť účtenky.
 • Ak je začiarknuté - na vracanej účtenke nie je možné meniť množstvo vracaného tovaru, alebo vrátiť iba niektoré položky. Je ju možné vrátiť jedine celú. K dispozici je i možnost vracení bez vazby na konkrétní účtenku - viz průvodce stornem prodeje - číslo účtenky není známé.

Z vracanej účtenky kopírovať platby

Prepínač spôsobí, že z pôvodnej účtenky sa na vratnú účtenku ("vratku") skopírujú platby (spôsob platby a suma), podľa toho, ako bola pôvodná účtenka uhradená v režime Platenie na maloobchodnej pokladni resp. v režime Platenie v reštauračnej pokladni. Storno účtenky sa tak do odvodu tržieb premietne rovnakým spôsobom, ako úhrada pôvodnej účtenky.

 • Ak nie je začiarknuté - platby sa nebudú nikdy kopírovať.
 • Ak je začiarknuté - tak sa platby skopírujú, ale len za nasledujúcich podmienok (dôvodom je to, že niektoré fiškálne zariadenia nepodporujú možnosť mať naraz viacero záporných platieb, a ďalej to, že nemá zmysel kopírovať všetky typy platieb):
  • na vracanej účtenke len jedna platba, a to typu "V hotovosti". Ak sa účtenka nevracia kompletne, tak prevedie hodnotu celej účtenky do tejto jednej platby (zníži platbu na celkovú hodnotu účtenky).

Pri stornovaní účtenky nie je vždy možné vrátiť rovnaký spôsob platby. Napríklad účtenka bola uhradená kreditnou kartou, ale pri vracaní sa zákazníkovi bude vracať v hotovosti.

Vracať do reklamačného skladu

Zapnutie prepínača spôsobí, že pre vracanie sa použije reklamačný sklad, nie východiskový sklad pokladničného predaja.

Vracať len dnešné účtenky

Prepínač obmedzuje možnosť vracať staršie ako dnešné účtenky. Ak je začiarknutý, zneprístupní sa voľba Vracanie na maloobchodnej pokladni resp. Vracanie na reštauračnej pokladni. Vracať je potom možné len "dnešné účtenky" pomocou voľby Dnešné účtenky v servisnom menu maloobchodnej pokladne resp. voľbou Dnešné účtenky v servisnom menu reštauračnej pokladne.

Cena vracaného obalu na príjemke

Nastavenie určuje, aká cena sa použije na ocenenie vracaného obalu na skladovej príjemke (PR) vygenerovanej k danej účtenke s vráteným obalom. Viď popis režimu Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režimu Vracanie reštauračnej pokladne.

 • Posledná obstarávacia cena - tzn. cena, za ktorú boli obaly naposledy nakúpené od dodávateľa. Čerpá sa z položky posledná obstarávacia cena na danej čiastkovej karte. (Samozrejme príslušne prepočítaná podľa vzťahu jednotiek a podľa kurzov uvedených v údajoch danej čiastkovej karty a na hlavičke dokladu (ak je v inej mene, ako je mena vystavovaného dokladu)).

  Na príjemkách sa do predvypĺňanej ceny nezahŕňa prípadne zadaná Dopl. cena na čiastkovej karte, pretože to tu nemá význam. (Vedľajšie náklady sa zadávajú zvlášť.)

 • Výkupná cena - cena, ktorá bola vrátená zákazníkovi pri vracaní, výkupe obalov. Teda cena z danej účtenky, ku ktorej PR patrí. (Aká cena sa pri vracaní predvyplní na samotnú účtenku, viď popis režimu Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režimu Vracanie reštauračnej pokladne.)

  Majme skladovú kartu vedenú ako obal. Posledná obstarávacia cena na čiastkovej karte nech je 110EUR. V cenníku, ktorý sa použije na stanovenie predajnej ceny, nech je predajná cena 150EUR. Obal sa predá na účtenku za 160EUR. Nech v režime vracania je účtenka známa, tzn. na vratnú účtenku sa predvyplní cena z vracanej účtenky, tzn. 160EUR. Ak má nastavenie "Cena vracaného obalu na príjemke" hodnotu "Posledná obstarávacia cena", do riadku PR sa predvyplní cena 110EUR. V opačnom prípade cena 160EUR.

Ponuka jednotiek pri predaji

Toto nastavenie určuje, ako sa správa dialóg predaja na pokladni (viď režim Predaj maloobchodnej pokladne resp. režim Predaj reštauračnej pokladne) v prípade, že predávaný tovar (skladová karta) má zadaných viacero jednotiek. Podle toho se i případně vyvolá Režim Jednotka s nabídkou jednotek k výběru. Viz též Režim Prodej - Prodej zboží s více jednotkami.

 • Zakázaná - jednotky sa pri predaji neponúkajú. Zvolí sa automaticky a to:
  • buď hlavná jednotka - pokiaľ z údaja zadaného na vyhľadanie tovaru do vstupného riadka pokladne nie je jasné, o akú jednotku ide. To sa týka prípadov hľadania tovaru podľa kódu alebo názvu.
  • alebo jednotka, ktorá zodpovedá zadanému údaju. To sa týka hľadania podľa EAN alebo PLU, pretože tieto údaje sú zadané priamo v definícii jednotlivých jednotiek.
 • Ponúkať len po zadaní kódu alebo mena - Ak má tovar niekoľko jednotiek, tak po zadaní kódu alebo názvu tovaru do vstupného riadka pokladne sa ponúkne výber jednotiek. Po zadaní EAN alebo PLU sa nič neponúka, pretože EAN a PLU sú údaje vzťahujúce sa k jednotke a výber je tým pádom jednoznačný.
 • Ponúkať vždy – Ak má tovar niekoľko jednotiek, ponúkne sa výber vždy bez ohľadu na údaj zadaný do vstupného riadka.

Objasníme na príklade pri použití PLU:

Majme tovar "CD" s kódom "CD", ktorý má zadané jednotky "ks" (hlavná jednotka), "bal", "pal". Všetky majú zadané tiež PLU. Dialóg predaja sa potom pri jednotlivých nastaveniach správa takto:

 • Zakázaná - pri zadaní kódu "CD" (alebo mena "CD") sa predá hlavná jednotka (ks) tohto tovaru. Pri načítaní PLU sa tovar predá s jednotkou prislúchajúcou k PLU. Z toho tiež vyplýva že jednotku s nezadaným PLU nie je možné priamo predať a je ju nutné vyhľadať v cenníku.
 • Ponúkať len po zadaní kódu alebo mena - pri zadaní tovaru s kódom "CD" (alebo menom "CD") sa ponúkne zoznam všetkých jednotiek tohto tovaru a je možné vybrať si pre predaj požadovanú jednotku. Pri načítaní PLU sa tovar predá s jednotkou prislúchajúcou k PLU.
 • Ponúkať vždy - pri zadaní kódu "CD" (alebo mena "CD") alebo pri načítaní ľubovoľného PLU tohto tovaru, sa vždy ponúkne zoznam všetkých jednotiek tohto tovaru a je možné vybrať si pre predaj požadovanú jednotku.

Pri použití EAN je správanie dialógu predaja rovnaké ako pri použití PLU.

Používať definíciu ceny z firmy

Nastavenie ovplyvňuje, ktorá definícia ceny sa uprednostní pri stanovení predajnej ceny pre predávaný tovar. Ak je začiarknuté, bude sa uprednostňovať definícia ceny, ktorú má firma z účtenky (firma, ktorej sa predáva) zadanú v položke Preferovaná definícia ceny.

Podrobnejšie vrátane príkladov viď Stanovenie východiskovej predajnej ceny v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji.

Ponuka cien pri predaji

Toto nastavenie určuje, ako sa v režime Predaj maloobchodnej pokladne resp. Predaj reštauračnej pokladne zachová dialóg predaja v prípade, že pre predávaný tovar sa s ohľadom na firmu na účtenke, sklad na účtenke a príp. ďalšie parametre ovplyvňujúce stanovenie predajnej ceny nájde v príslušnom cenníku niekoľko nenulových definícií cien. V kterém ceníku se hledá a jak, viz podrobněji včetně příkladů a digramu Stanovení výchozí prodejní ceny v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji. Správanie súvisí tiež s nastavením oprávnenia obsluhujúceho. Podle toho se i případně zobrazí Dialog pro výběr prodejní ceny s nabídkou cen k výběru. Viz též Režim Prodej - Prodejní cena v pokladním prodeji.

Dialóg predaja sa potom pri jednotlivých nastaveniach ponuky cien správa takto (popis je uvedený pre maloobchodnú pokladňu, ale adekvátne platí aj pre reštauračnú pokladňu):

 • Zakázaná - pri predaji tovaru sa tovar predá za cenu, ktorá je stanovená ako východisková predajná cena s ohľadom na firmu na účtenke, príp. sklad a nastavenie parametrov, pričom žiadna ponuka cien sa pri predaji neponúka, ani keby v príslušnom cenníku bolo zadaných niekoľko nenulových definícií predajných cien. Pokiaľ obsluhujúci oprávnenie Meniť predajnú cenu:
 • Nabízet na požádání v režimu Cena - při prodeji zboží se zboží prodá stejně jako v předchozím případě, žádná nabídka cen se při prodeji nenabízí. Pokiaľ obsluhujúci oprávnenie Meniť predajnú cenu:
  • má, tak môže následne voľbou Cena v režime Predaj prejsť do režimu Cena a cenu zadať ručne alebo opätovným stlačením tlačidla Cena vyvolať zoznam všetkých nenulových cien v príslušnom cenníku a z neho vybrať. Pokiaľ nemá oprávnenie Meniť predajné ceny, voľbou Cena v režime Predaj sa mu priamo zobrazí zoznam všetkých nenulových cien v príslušnom cenníku, z ktorého môže vybrať.
  • nemá, tak sa mu voľbou Cena v režime Predaj nezobrazí režim Cena, ale priamo zoznam všetkých nenulových cien v príslušnom cenníku, z ktorého môže vybrať.
 • Ponúkať, keď firma nemá predvolenú definíciu ceny - V tomto prípade sa zoznam nenulových predajných cien z príslušného cenníka pri predaji ponúkne vtedy, keď firma z účtenky nemá v adresári zadanú preferovanú definíciu ceny. Z tohto seznamu je možné cenu vybrať a daný tovar za ňu predať. Následne môže obsluhujúci ako v predchádzajúcich prípadoch voľbou Cena v režime Predaj prejsť do režimu Cena a vybrať cenu inú, príp. cenu zadať ručne, ak má na to oprávnenie. Ak má preferovanú definíciu ceny zadanú, táto cena sa priamo použije pre predaj. Ak je ale táto definícia ceny v príslušnom cenníku nulová, program nahlási, že neexistuje predajná cena (cenu je potrebné zadať ručne (pokiaľ na to má obsluhujúci oprávnenie, v opačnom prípade tovar nie je možné predať).
 • Ponúkať, keď existujú ceny pre viacero definícií cien - Ak sú pre predávaný tovar zadané v príslušnom cenníku nenulové ceny pre niekoľko definícií cien, tak sa pri tomto nastavení pri predaji automaticky zobrazí ich zoznam s popisom podľa názvu definície cien. Z tohto seznamu je možné cenu vybrať a daný tovar za ňu predať. Ak existuje iba jedna nenulová definícia ceny, ale nie je hlavná, zobrazí sa ponuka tiež. Ak existuje iba jedna nenulová definícia ceny, ktorá je súčasne hlavná, tak sa priamo vyberie (tzn. za danú cenu sa predá). Následne môže obsluhujúci ako v predchádzajúcich prípadoch voľbou Cena v režime Predaj prejsť do režimu Cena a vybrať cenu inú, príp. cenu zadať ručne, ak má na to oprávnenie.

Dialog pro výběr prodejní ceny - příklad zobrazeného dialogu

Ako bolo povedané vo všeobecnom popise pokladne, viď upozornenie Pokladňa versus meny, pokladňa predáva LEN za lokálnu menu, teda neberie do úvahy definície cien v inej ako lokálnej mene.

Funkčnosť výberu cien z ponuky predajných je možné výhodne použiť v prípade, keď nechcete obsluhujúcim povoliť Meniť predajnú cenu ručným zadaním, ale zároveň požadujete, aby o cene tovaru rozhodli až v okamihu predaja.

Objasníme na príklade:

Jsou zadány 4 definice cen s hodnotami cen pro zboží XY uvedenými v závorce - předpokládá se aktuálně platný ceník. Nech firma X má nastavenú ako preferovanú definíciu ceny 3. Firma Y nemá nastavenú žiadnu definíciu ceny.
Pre tovar A:
- Definícia ceny 1: Základní cena (100,-Kč) je zároveň zadána jako hlavní definice ceny
- Definice ceny 2: Cena pro akce (90,-Kč)
- Definice ceny 3: Cena pro studenty (80,-Kč)
- Definice ceny 4: Cena pro zaměstnance (nevyplněno)

Pro zboží B:
- Definícia ceny 1: Základní cena (nevyplněno) je zároveň zadána jako hlavní definice ceny
- Definice ceny 2: Cena pro akce (9,-Kč)
- Definice ceny 3: Cena pro studenty (nevyplněno)
- Definice ceny 4: Cena pro zaměstnance (nevyplněno)

Pro zboží C:
- Definícia ceny 1: Základní cena (99,-Kč) je zároveň zadána jako hlavní definice ceny
- Definice ceny 2: Cena pro akce (nevyplněno)
- Definice ceny 3: Cena pro studenty (nevyplněno)
- Definice ceny 4: Cena pre zamestnancov (nevyplnené)

Dialóg predaja sa potom pri jednotlivých nastaveniach správa takto:

- Zakázaná - pri predaji tovaru A z nášho príkladu sa tovar predá za Základnú (hlavnú) cenu (100 EUR).
- Nabízet na požádání v režimu Cena - při prodeji zboží A se zboží prodá za Základní cenu (100,-Kč). Následne je možné ovládacím tlačidlom Cena v režime Predaj prejsť do režimu Cena a tam opätovným stlačením tlačidla Cena vyvolať zoznam všetkých cien v príslušnom cenníku. Zobrazí sa 100,-, 90,- a 80,- s popisom podľa názvu definície cien. Z tohto zoznamu je možné cenu vybrať a daný tovar za ňu predať.
- Ponúkať, keď firma nemá predvolenú definíciu ceny - pri predaji tovaru A firme X sa predá za Cenu pre študentov (80 EUR). Při prodeji zboží A firmě Y se zobrazí nabídka cen 100,-, 90,- a 80,-.
- Nabízet, když existují ceny pro víc definic cen - Při prodeji zboží A se zobrazí ceny 100,-, 90,- a 80,-. Pri predaji tovaru B sa zobrazí cena (9 EUR). Existuje jediná nenulová, ale ponúkne sa, pretože nie je hlavná. Pri predaji tovaru C sa ponuka cien nezobrazí a priamo sa vyberie hlavná cena 99 EUR.

Pokud je pro všechny definice cen zadána jediná cena, v seznamu pro výběr se zobrazuje pouze tato jedna cena.

Pri predaji zadávať

Voľba, aká cena sa používa pri predaji na pokladni maloobchodného predaja resp. pri predaji na reštauračnej pokladni. Táto cena sa zobrazuje alebo zadáva pri predaji na pokladni.

Nastavením je možné určiť používanie:

 • Ceny s daňou
 • Ceny bez dane

Postup výpočtu DPH:

Na výpočet hodnoty DPH je použitý nasledujúci postup:

DPH sa počíta metódou zhora takto:

 • Daň sa vypočíta ako súčin ceny vrátane dane a koeficientu, ktorý sa vypočíta ako podiel, pričom v jeho čitateľovi je príslušná výška sadzby dane a v menovateľovi súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby, pokiaľ je základom dane cena vrátane dane.
 • Vypočítaný koeficient sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta. Vypočítaná daň sa zaokrúhli na desať centy smerom hore alebo sa uvedie v centoch.
 • Cena bez dane sa dopočíta ako rozdiel ceny vrátane dane a vypočítanej dane po prípadnom zaokrúhlení.
Doplnkové informácie na účtenke

Na účtenku je možné počas jej spracovávania zadať doplnkové údaje. Na ich zadanie slúži voľba Doplnkové informácie v servisnom menu maloobchodnej pokladne resp. voľba Doplnkové informácie v servisnom menu reštauračnej pokladne.

Ako doplnkové informácie je možné zadať:

 • Zákazka
 • Obchodný prípad
 • Projekt
 • Poznámka
 • Poznámka 2

Povinnosť zadávať tieto položky je možné nastaviť do stavov:

 • Nepoužívať - položku nie je možné vôbec zadať, vstupný riadok na jej zadanie sa nezobrazí.
 • Zadávať nepovinne - položku je možné zadať alebo nezadať podľa potreby, jej vyplnenie alebo nevyplnenie nie je programom kontrolované.
 • Zadávať povinne - položku je potrebné vyplniť. Pokiaľ nebola položka vyplnená už počas spracovávania účtenky, pri jej uzavieraní (viď otvorené a uzavreté účtenky) sa zobrazí dialóg na vyplnenie doplnkových informácií. Povinnosť položku vyplniť nie je absolútna, zobrazenie vstupného dialógu na jej zadanie sa berie len ako pripomenutie, že nebola zadaná a účtenku je možné uzavrieť stlačením Storno aj pri nevyplnenej položke.

  Voľba Doplnkové informácie v servisnom menu pokladne sa nezobrazí v prípade, že všetky doplnkové informácie sú nastavené v stave "Nepoužívať".

Hranica pre povinnú identifikáciu zákazníka
  Ak je cena väčšia ako hranica, zadať zákazníka

Pokiaľ je cena väčšia ako hranica, zadať zákazníka - začiarknutie položky aktivuje túto funkciu. Ak je začiarknuté, sprístupní sa nasledujúca položka:

 • Hranica ceny - vyplňte hodnotu ceny účtenky s DPH. Pri predaji za cenu vyššiu ako je zadaná hranica, vyžaduje program zadanie firmy zákazníka. Je nutné zadať inú firmu, ako ktorá je prednastavená ako firma na predvyplnenie na účtenke.

  Na nutnosť zadať firmu zákazníka je obsluhujúci upozornený blikajúcim nápisom v spodnej časti dialógu pokladne. Pokiaľ ho ignoruje a pokúša sa účtenku zaplatiť a zavrieť, je na túto skutočnosť upozornený a účtenku nie je možné zavrieť.
Hranica ceny
Pokladničné miesto
  Spôsob stanovenia pokladničného miesta

Umožňuje nastaviť, odkiaľ a ako sa bude určovať, aké pokladničné miesto sa má pri predaji na pokladni pre prihláseného použiť.

 • Použiť pokladničné miesto z obsluhujúceho - tak sa bude brať prednostne zo zmenového kalendára alebo tak z údajov obsluhujúceho
 • Použiť pokladničné miesto z prevádzky - tak sa bude brať prednostne zo zmenového kalendára alebo z nasledujúcej položky, ktorá sa v tomto prípade sprístupní.
  • Pokladničné miesto - Pokladničné miesto, cez ktoré sa bude predávať v danej prevádzke. Určuje miesto sumarizácie tržieb realizovaných obsluhujúcim. Či sa použije alebo sa vezme pokladničné miesto odinakadiaľ, závisí na ďalších okolnostiach. Viac viď Určenie pokladničného miesta pri predaji. Zadáte názov pokladničného miesta alebo ho vyberiete z číselníka pokladničných miest.
 • Použiť pokladničné miesto z pracovného kalendára - tak sa bude vždy brať zo zmenového kalendára.

Viac viď Určenie pokladničného miesta pri predaji.

  Pokladničné miesto
Sčítanie účteniek do súhrnnej účtenky

Nastavením jednej z nasledujúcich volieb sa pri vykonávaní uzávierky predaja do súhrnných účteniek sčítajú alebo nesčítajú jednotlivé účtenky takto:

 • Sčítať do jednej - vznikne súhrnná účtenka za jeden deň a prevádzku
 • Rozdeľovať podľa firiem - vznikne súhrnná účtenka za každú firmu, ktorej sa predávalo
 • Nesčítať - ku každej účtenke vznikne jedna súhrnná účtenka

Ide o jeden z údajov, ktorý ovplyvňuje, koľko dokladov pri uzávierke predaja vznikne.

Uzávierku predaja je možné vykonať niekoľkokrát za deň. Pritom vznikne za každé prebehnutie uzávierky samostatná súhrnná účtenka - ale navyše podľa predchádzajúceho nastavenia. Napríklad pri nastavenom rozdeľovaní podľa firiem, predaji štyrom firmám a troch uzávierkach za deň môže vzniknúť až 12 súhrnných dokladov.

Doposiaľ neuzavreté (nezaplatené) účtenky sa do uzávierky nezahŕňajú.

Pokud chcete souhrnné účtenky zahrnovat do reportu Obraty odběratelů, je důležité tuto volbu nastavit na hodnotu Nesčítat. Podrobnější informace naleznete v popisu reportu.

Množstvo zadávať

Nastavením jednej z nasledujúcich volieb sa volí presnosť zadávania množstva predávaného tovaru:

 • na celé jednotky
 • na 1 desatinné miesto
 • na 2 desatinné miesta
 • na 3 desatinné miesta
Pri predaji zobrazovať zásobu tovaru

Prepínač určuje, či sa má na pokladni zobrazovať zásoba tovaru. Týka sa režimu Predaj a režimu Cenník. Pri predaji tovaru sa pod vstupným riadkom režimu Predaj zobrazuje informácia o tom, ktorý tovar bol práve aktuálne predaný. Súčasne s tým sa zobrazí aj informácia o zvyšujúcej aktuálnej zásobe na sklade, po práve uskutočnenom predaji. V režime Cenník sa zásoba zobrazuje v stĺpci Zásoba v riadkoch dohľadaného tovaru.

 • Ak nie je začiarknutý - aktuálna zásoba sa nezobrazí.
 • Ak je začiarknutý - aktuálna zásoba sa zobrazí.

  Zásoba se nezobrazí v případě, kdy aktuálně přihlášený obsluhující nemá oprávnění při prodeji vidět zásobu. Môžete teda napr. zobrazovanie zásoby povoliť a zakázať ju len niektorým obsluhujúcim.

  Ako bolo spomenuté v popise oprávnenia pri predaji vidieť zásobu, na zobrazenie veľkosti zásoby nemá vplyv nastavenie okamžitého odpisu pri predaji. Zobrazuje sa aktuálna použiteľná zásoba, tzn. zásoba skladu so zohľadnenými už realizovanými predajmi z už uzavretých (tzn. zaplatených) účteniek. Pozor - množstvo, ktoré je uvedené na iných otvorených a ešte nezaplatených účtenkách, sa nezohľadňuje. Množstvo zobrazené tu sa teda môže líšiť od množstva zobrazovaného v zozname skladových kariet práve o množstvo na účtenkách, ktoré ešte neboli spracované uzávierkou predaja. Toto zobrazenie množstva tiež nezohľadňuje rezervácie tovaru agendou objednávok.

Uzávierka predaja rozdelí pohyby podľa jednotiek

Prepínač určuje, či má uzávierka predaja predaný tovar sčítať do riadkov súhrnných účteniek (predajov) podľa jednotiek tak, ako bol zadaný na účtenkách, alebo či majú byť pohyby jednej skladovej karty sčítané do jedného riadka súhrnnej účtenky a množstvo na tomto riadku prevedené na spoločnú (hlavnú) jednotku.

 • Ak nie je začiarknuté - uzávierka predaja sčíta všetky pohyby jednej skladovej karty do jedného riadka a množstvo prevedie na spoločnú (hlavnú) jednotku.
 • Ak je začiarknuté - uzávierka predaja sčíta pohyby jednej skladovej karty podľa jednotiek tak, ako to bolo zadané na účtenkách.

Ide o jeden z údajov, ktorý ovplyvňuje, koľko dokladov pri uzávierke predaja vznikne.

S účtenkou môže pracovať len ten, kto ju založil

Přepínač určuje, zda bude moci s účtenkou pracovat i jiný obsluhující než jen ten, který ji založil:

 • Ak nie je začiarknuté - s jednou účtenkou môže pracovať niekoľko obsluhujúcich, môžu sa na nej podieľať. Nerozlišuje sa, kto ju založil príp. kto s ňou ďalej bude pracovať a kto ju uzaviera.
 • Ak je začiarknuté - s účtenkou môže pracovať a musí ju uzavrieť (zaplatiť ju) ten istý obsluhujúci, ktorý ju založil, resp. ktorý je na účtenke aktuálne evidovaný ako jej autor (viď položka "Obsluhujúci - založil" v hlavičke účtenky). Použijete napr. v prípade, že potrebujete sledovať, ako je ktorý obsluhujúci pracovitý, na koľkých účtenkách sa podieľal.

  Výjimkou v tomto druhém případě je obsluhující, který má oprávnění Provozní vedoucí. Ten mj. má možnost převést účtenku na jiného uživatele či kasu. To může provést buď v agendě Účtenky (tj. má dostupnou funkci Převést účtenku v agendě Účtenky) nebo v servisním menu dané kasy (viz Provozní vedoucí - Převod dokladů). Účtenka pak bude vystupovat, jakoby ji založil uživatel, na něhož byla převedena, a ten s ní pak bude moci na kase pracovat (tj. pokračovat na ní v prodeji a uzavřít ji).

Kombinaci tohoto nastavení a provozního vedoucího s možností převádět účtenky objasníme na příkladu:

Nechť obsluhující Roznáška vystavil účtenku (UC), ale neuzavřel ji (zatím ji nezaplatil). Obsluhující Kusá nemá oprávnění Provozní vedoucí, obsluhující Novák ano. Majme maloobchodný predaj s nastavením "Používať viacero otvorených účteniek súčasne".

a) V prevádzke nech je začiarknuté, že "S účtenkou môže pracovať len ten, kto ju založil". Pak přihlásí-li se ke kase Kusá, nebude moct v režimu otevřené Účtenky Roznáškovu UC vybrat, tudíž ani na ni dál prodat či ji zaplatit. Přihlásí-li se ke kase Novák, tak totéž. V agende Účtenky, bude mať Kusá funkciu "Prevziať účtenku" nedostupnú. Novák ji ale má dostupnou. Pokud ji použije, může změnit na UC údaj o tom, kdo ji založil (viz položka "Obsluhující, který ji vystavil"). Pokud ji převede na Kusou, bude s ní moci pracovat ona, pokud ji převede na sebe, pak s ní bude moct na kase pracovat sám. Novák může totéž provést přímo na kase v servisním menu volbou Provozní vedoucí - Převod dokladů.

b) provozu nechť není zatrženo, že "S účtenkou může pracovat jen ten, kdo ji založil". Pak přihlásí-li se ke kase kdokoli, tak může Roznáškovu UC vybrat, prodávat na ni a zaplatit ji. Funkci Převést účtenku v agendě Účtenky ani volby Provozní vedoucí - Převod dokladů na kase v tomto případě nepotřebuje. (Nicméně, i v tomto případě, kdy s účtenkou může pracovat kdokoliv) mohou být funkce pro převod účtenky potřebné a to pokud je potřeba účtenku převést na jinou kasu.)

Alebo inými slovami: Když na jedné kase mohou pracovat uživatelé A, B a C, tak je povolené, že A účtenku otevře, C do ní něco přihodí a B ji zavře. Keď sa na prevádzke zapne, že do účtenky môže len ten, kto ju založil, tak pokiaľ A založí účtenku, tak B ani C do nej nebudú môcť zasahovať. I když je C "Provozním vedoucím", v kase se během prodeje do účtenky uživatele A nedostane (stejně jako B, který není provozním vedoucím). Uživatel C coby provozní vedoucí ale účtenku "přehodit" účtenku uživatele A na někoho jiného (např. na uživatele B) a ten se pak do ní v kase dostane. Do takej účtenky sa potom pochopiteľne už A nedostane.

Všeobecné nastavenia - Subzáložka Nastavenie tlače účtenky

Na tejto subzáložke je možné definovať vlastnosti tlačenej účtenky:

Názov Popis
Voliteľné údaje záhlavia účtenky

Skupina položiek, ktorá určuje obsah záhlavia tlačenej účtenky. Tieto údaje sa tlačia na začiatku účtenky, pred jednotlivými pohybmi účtenky.

Začiarknutím, resp. vyplnením príslušnej položky je možné voliť tlač týchto údajov:

 • Názov firmy - ide o názov vlastnej firmy zadanej vo Firemných údajoch v záložke Všeobecné.
 • Adresa - ide o adresu vlastnej firmy zadanú vo Firemných údajoch v záložke Vlastná adresa.
 • IČO a IČ DPH - IČO a IČ DPH vlastnej firmy zadané vo Firemných údajoch v záložke Všeobecné.
 • Dátum a čas - dátum a čas vzniku účtenky
 • Názov firmy (zákazníka) - meno firmy z adresára firiem, na ktorú môže byť vystavená účtenka. Táto informácia sa tlačí len v prípade účtenky s inou firmou zákazníka, ako s firmou nastavenou na predvyplnenie na účtenke.
 • Identifikační čárový kód - pokud tiskárna podporuje tisk čárového kódu, vytiskne se na účtence identifikační čárový kód, který ji jedinečně identifikuje. Pokiaľ je načítaný čítačkou čiarových kódov, je pre danú účtenku zobrazený Režim Vracanie. Víz též příkazy pro načtení dokladů. Dále viz též prvek editoru tisk. sestav Čárový kód z výrazu.

 • Názov prevádzky - názov prevádzky z položky Názov.
 • Adresa prevádzky - možnosť tlačiť na účtenke adresu prevádzky, ktorú je možné vyplniť na subzáložke Adresa prevádzky.
 • Dílerská trieda - dílerská trieda zákazníka, tlačí sa jej kód a názov.
 • Nadpis dílerskej triedy na účtenke - text, ktorý sa tlačí na účtenke ako nadpis dílerskej triedy.
 • Voliteľný text záhlavia - až 3 riadky ľubovoľného textu, ktorý môžete zadať.

K dispozícii je ďalej začiarkavacia položka "Široko", po jej začiarknutí je možné pre každý z týchto riadkov nastaviť tlač textu širokým písmom.

Voliteľné údaje päty účtenky

Skupina položiek, ktorá určuje obsah pätičky tlačenej účtenky. Tieto údaje sa tlačia na konci účtenky, za jednotlivými pohybmi účtenky a za súčtom.

Začiarknutím, resp. vyplnením príslušnej položky je možné voliť tlač týchto údajov:

 • Rekapitulácia DPH - sumár základov a DPH podľa jednotlivých sadzieb DPH.
 • Rekapitulácia platenia - prehľad prijatých a vrátených peňazí a iných platidiel.
 • Telefónne čísla - telefónne čísla zadané vo Firemných údajoch v záložke Vlastná adresa.
 • Číslo faxu - číslo faxu zadané vo Firemných údajoch v záložke Vlastná adresa.
 • Informace o registraci u obchodního rejstříku - text o zápisu firmy do obchodního rejstříku zadaný ve Firemních údajích v subzáložce Obchodní rejstřík.
 • E-mail - E-mailová adresa zadaná vo Firemných údajoch v záložke Vlastná adresa.
 • Vlastná WWW adresa - vlastná www adresa zadaná vo Firemných údajoch v záložke Všeobecné.
 • Jméno obsluhujícího - jméno obsluhujícího, který prodej realizoval.
 • Voliteľný text päty - až 3 riadky ľubovoľného textu, ktorý môžete zadať.
 • Poznámka 2 - ak bola zvolená možnosť zadať Poznámku 2, je možné ju takto zobraziť i na účtenke.
 • Nadpis Poznámky 2 na účtenke - nadpis pre sekciu s poznámkou 2 v päte účtenky. Je voliteľný, ale pri zapnutí Poznámky 2 je odporúčané ho vyplniť, preto sa pri uložení nastavenia bez zadaného názvu zobrazí upozornenie.

K dispozícii je ďalej začiarkavacia položka "Široko", po jej začiarknutí je možné pre každý z týchto riadkov nastaviť tlač textu širokým písmom.

Na účtenke tlačiť

Skupina položiek, ktorá určuje ďalšie údaje tlačené na účtenke.

Začiarknutím, resp. vyplnením príslušnej položky je možné voliť tlač týchto údajov:

 • Kód skladové karty - je-li položka zatržena, tiskne se na účtenku navíc ještě kód zboží, tedy obsah položky Kód dané skladové karty.
 • PLU - ak je položka začiarknutá, tlačí sa na účtenku navyše ešte PLU danej skladovej karty
 • Specifikace - je-li položka zatržena, tiskne se na účtenku Specifikace zboží.
 • Specifikace2 - je-li položka zatržena, tiskne se na účtenku Specifikace2 zboží.
 • Kurz cudzích mien - ak je položka začiarknutá, tlačí sa na účtenku kurz cudzej meny, v ktorej bola účtenka uhradená.

Poznámka k tlači účteniek: Vzhledem k nutnosti dosáhnout co nejrychlejšího vytištění, není účtenka běžnou tiskovou sestavou (reportem), který by bylo možno uživatelsky měnit nebo vytvářet, jako je tomu u jiných sestav v systému ABRA Gen. Tlač účtenky je pevnou súčasťou programu a je vykonávaná pomocou špeciálnych ovládačov, definovaných v číselníku Nastavenie pokladní. Tlač prebieha na bankové tlačiarne, ktoré väčšinou tlačia na roličkový "nekonečný" papier.

Vyššie uvedené voliteľné údaje záhlavia a päty účtenky, príp. ďalšie vyššie uvedené nastavenia sú jediné, ktoré umožňujú užívateľsky ovplyvniť obsah používanej účtenky tlačenej na bankovú tlačiareň (na nekonečný papier).

Pri použití ovládača tlačiarne "AbraReport.g3p" je možné presmerovať tlač z bankovej tlačiarne na "klasickú" tlačiareň a v rámci tohto ovládača určiť, aká tlačová zostava sa má tlačiť namiesto účtenky na ruličkovom papieri. Podrobnosti o pripojení tohto ovládača sú súčasťou popisu pripojenia ovládačov tlačiarní.

V prípade prevádzkovania pokladničného predaja s tzv. fiškálnou tlačiarňou sa nastavenie z tejto subzáložky uplatní len v takej miere, ktorú umožní použitý fiškálny hardware, pričom vlastnosti fiškálnych tlačiarní sa môžu líšiť v závislosti od typu či výrobcu.

Všeobecné nastavenia - Subzáložka Cenník, vyhľadávanie tovaru

Subzáložka umožňuje nastaviť vyhľadávanie tovaru na pokladni zo vstupného riadka pokladničného predaja v režime Predaja maloobchodnej pokladne resp. režimu Predaja reštauračnej pokladne, správanie po stlačení ovládacieho tlačidla Cenník v režime Predaja maloobchodnej pokladne resp. tlačidla Cenník v režime Predaja reštauračnej pokladne a správania a po prechode do režimu Cenník maloobchodnej pokladne resp. režimu Cenník reštauračnej pokladne.

Názov Popis
Najmenší PLU

Začiarknutím položky sa zapne používanie tejto funkcie. Zároveň je potrebné nastaviť hodnotu, od ktorej sa číslo vo vstupnom riadku v režime Predaja maloobchodnej pokladne resp. režime Predaja reštauračnej pokladne považuje za PLU. Menšie čísla sa považujú za množstvo. Zadané môže byť číslo od 0 do 99.

Nastavíte najmenší PLU na hodnotu 10. Príkaz 9 sa interpretuje ako *9 a množstvo predchádzajúceho pohybu sa nastaví na 9. Príkaz 10 znamená predaj tovaru s PLU 10.

Nastavenie pre vyhľadávanie vstupným riadkom

Toto nastavenie určuje základné správanie pokladničného predaja v režime Predaja maloobchodnej pokladne resp. režime Predaja reštauračnej pokladne pri zadaní a potvrdení údajov do vstupného riadka - viď napr. Príkazy pre predaj tovaru na maloobchodnej pokladni. Vyhľadávací algoritmus prechádza podľa tohto nastavenia číselník skladových kariet a hľadá zadaný údaj vo vybraných položkách skladových kariet. Na vyhľadávanie je možné vybrať začiarknutím príslušného prepínača tieto položky:

 • EAN
 • PLU
 • Kód
 • Názov

Ďalej je možné podľa potreby upraviť Poradie vyhľadávania - vyhľadávací algoritmus prechádza číselník skladových kariet tak, že najskôr skúsi zadaný údaj nájsť podľa prvej  zadanej položky, pokiaľ neuspeje, hľadá podľa druhej atď. Vyhľadávacie poradie je možné meniť stlačením tlačidiel "Skôr" a "Neskôr". Zvoľte taký variant, ktorý najlepšie zodpovedá vášmu označovaniu tovaru.

Ak je skladová karta podľa zadaného údaja nájdená, predá sa. Pokiaľ nájdená nie je, program ohlási chybu zadávania. Ďalej viď napr. Príkazy pre predaj - Rozbor EAN/kód tovaru/PLU/názov na maloobchodnej pokladni.

Nastavenia pre vyhľadávanie v režime Cenník

Toto nastavenie určuje správanie pokladničného predaja po stlačení tlačidla Cenník v režime Predaja maloobchodnej pokladne resp. tlačidla Cenník v režime Predaja reštauračnej pokladne. Zvoliť je možné jednu z nasledujúcich možností:

 • Zobraziť číselník skladových kariet - Zobrazí sa číselník skladových kariet zaostrený na položku dohľadanou podľa údaja zadaného do vstupného riadka.
 • Přejít do režimu Ceník a hledat - Kasa přejde do režimu Ceník maloobchodní kasy resp. režimu Ceník restaurační kasy, zadaný řetězec znaků zkusí vyhledat v jedné z následujících položek skladové karty (podle nastavení položky Plné textové vyhledávání použít se vyhledává v dané položce fulltextově nebo od začátku položky):
  • v kódoch
  • v názvoch
  • v špecifikácii
  • v špecifikácii 2
 • Prejsť do režimu Cenník - Variant predchádzajúcej voľby, len sa po prechode do režimu automaticky nehľadá.

Viac viď Režim Cenník resp. vyhľadanie tovaru na maloobchodnej pokladni.

Zobrazované stĺpčeky v režime Cenník

Toto nastavenie umožňuje vybrať niektoré zobrazované položky tovaru v režime Cenník.

Základné položky (kód, názov, jednotka a predajná cena) sú zobrazované vždy, sklad je zobrazený vtedy, pokiaľ je nastavené Automaticky predávať z ďalších predajných skladov. K nim je naviac možné začiarknutím príslušného prepínača pridať zobrazenie týchto položiek:

 • zásoba - tzn. stav daného tovaru na danom sklade (tzn. na danej čiastkovej karte)
 • špecifikácia
 • špecifikácia 2

  Zobrazenie zásoby je podmienené nastavením príslušného oprávnenia pre obsluhujúceho.

Plné textové vyhľadávanie použiť

Toto nastavenie umožňuje zvoliť, v ktorých položkách skladovej karty sa má uplatniť plné textové ("fulltextové") vyhľadávanie.

Začiarknutím príslušného prepínača je možné voliť fulltextové vyhľadávanie v týchto položkách:

 • v kóde skladovej karty
 • v názve skladovej karty
 • v špecifikáciách skladovej karty

Ak položka nie je začiarknutá, znamená to, že sa v nej má vyhľadávať len od jej začiatku.

Funkcie tlačidiel v režime Cenník

Toto nastavenie umožňuje priradiť funkčným klávesom/tlačidlám F2 - F8 funkcie pre režim Cenník maloobchodnej pokladne resp. režim Cenník reštauračnej pokladne. Každému funkčnému klávesu/tlačidlu je možné vybrať jednu z nasledujúcich funkcií:

Popis dostupných možností:
Nepoužiť Voľba znamená, že daný funkčný kláves nebude použitý pre žiadnu funkciu.
Kód tovaru

Tieto voľby znamenajú, že sa po stlačení daného funkčného klávesu má zadaný údaj hľadať v skladových kartách podľa jednej z nasledujúcich položiek:

 • kód - Hľadanie podľa kódu skladovej karty.
 • názov - Hľadanie podľa názvu skladovej karty.
 • špecifikácia - Hľadanie podľa špecifikácie skladovej karty.
 • špecifikácia 2 - Hľadanie podľa špecifikácie 2 skladovej karty.
 • poznámka - Hľadanie v popise tovaru zadanom v subzáložke Poznámka skladové karty.
 • kód výrobcu - Zobrazí kód firmy zadanej v položke Výrobca skladovej karty.
 • názov výrobcu - Zobrazí názov firmy zadanej v položke Výrobca skladovej karty.
Názov tovaru
Špecifikácia
Špecifikácia 2
Poznámka
Kód výrobcu
Názov výrobcu
Číselník skladových kariet Voľba znamená, že po stlačení daného funkčného klávesu vyvolá číselník Skladových kariet (a zobrazí sa v modálnom dialógovom okne ako tzv. malý výberový číselník). Vo vyvolanom číselníku je možné v prípade potreby pridať nový tovar, opraviť údaje a pod. Vyvolaný číselník je možné štandardne prepnúť na veľký a mať tak k dispozícii všetky funkcie, ktoré agenda Skladové karty ponúka. Ďalej viď popis danej agendy.
Zobraziť detaily

Voľba znamená, že stlačenie daného funkčného klávesu zobrazí v pravej časti dialógu pokladne v režime Cenník detailné informácie o danej skladovej karte. Ďalšie stlačenie cyklicky prepína informácie k skladovej karte dohľadané v režime cenník, na ktorej stojí aktuálne kurzor, a to nasledovne:

Táto voľba je v režime Cenník dostupná len vtedy, pokiaľ má obsluhujúci oprávnenie Pri predaji vidieť informácie o tovare.

Čiastkové karty

Voľba znamená, že sa po stlačení daného funkčného klávesu pokladničný predaj prepne z režimu Cenník do režimu Čiastkové karty maloobchodnej pokladne resp. režimu Čiastkové karty reštauračnej karte.

Táto voľba je v režime Cenník dostupná len vtedy, pokiaľ má obsluhujúci oprávnenie Pri predaji vidieť informácie o tovare.

Všeobecné nastavenia - Subzáložka Adresár

Subzáložka umožňuje nastaviť prechod pokladničného predaja do režimu Adresár v režime Predaja maloobchodnej pokladne resp. režimu Predaja reštauračnej pokladne a v tomto režime vyhľadávanie firiem, prípadne zadanie novej firmy.

Názov Popis
Nastavenie pre vyhľadávanie v adresári

Toto nastavení určuje chování pokladního prodeje po stisku tlačítka Adresář v r ežimu Prodeje maloobchodní kasy resp. tlačítka Adresář v servisním menu restaurační kasy.

Zvoliť je možné jednu z nasledujúcich možností:

 • Prejsť do režimu Adresár - Pokladňa prejde do režimu Adresár.
 • Zobraziť číselník firiem - Zobrazí sa číselník firiem (Adresár firiem).

Viac viď Režim Adresár resp. vyhľadanie firmy maloobchodnej pokladne.

Funkcie tlačidiel v režime Adresár

Toto nastavenie umožňuje priradiť funkčným klávesom/tlačidlám F2 - F8 funkcie pre režim Adresár. Každému funkčnému klávesu/tlačidlu je možné vybrať jednu z nasledujúcich funkcií:

Popis dostupných možností:
Nepoužiť Voľba znamená, že daný funkčný kláves nebude použitý pre žiadnu funkciu.
Kód

Voľba znamená, že sa po stlačení daného funkčného klávesu má zadaný údaj hľadať v číselníku firiem podľa jednej z nasledujúcich položiek:

 • kód
 • názov
 • ulica
 • mesto
 • PSČ
 • IČO
 • IČ DPH

Najprv zadajte hľadaný reťazec a následne stlačte príslušný funkčný kláves.

Hľadanie je necitlivé na veľké/malé písmená (Case Insensitiv) a na diakritiku. Objasníme na príklade:

Majme v adresári firiem firmy s názvom ABCC, abcc a ABČ. V režime Adresár zadáme hľadaný reťazec abc. Stlačíme funkčný kláves Dohľadajú sa všetky 3 firmy.

Názov
Ulica
Mesto
PSČ
IČO
IČ DPH
Zobraziť menu adresára Voľba znamená, že sa po stlačení daného funkčného klávesu má vyvolať menu s ďalšími funkciami pre režim Adresár.
Zobraziť číselník firiem Voľba znamená, že sa po stlačení daného funkčného klávesu má vyvolať číselník (adresár) firiem.
Pridať novú firmu

Voľba znamená, že sa po stlačení daného funkčného klávesu má zobraziť formulár na pridanie novej firmy do adresára.

K editácii sa neponúkajú všetky údaje evidované o firme v adresári firiem, ale len vybrané, a to tie, ktoré využíva pokladničný predaj. Ostatné údaje nie sú pre pokladničný maloobchodný a reštauračný predaj podstatné a pokiaľ ich užívateľ chce doplniť, môže tak učiniť priamo v agende Adresár firiem. Čo sa týka kódu firmy, je možné využiť možnosť jeho automatického generovania na základe definovanej štruktúry kódu. Ak je táto možnosť nastavená, novo zadávaným firmám sa kód predvypĺňa automaticky. Viď tiež Ako začať používať Adresár.

Na rýchle vyhľadanie záznamu, z ktorého vychádza generátor kódu na základe definovanej štruktúry kódu, (napr. keď potrebujete zistiť, prečo systém predvypĺňa kód, ktorý nie je v súvislom rade s predchádzajúcimi kódmi), môžete použiť funkciu na vyhľadanie záznamu s posledným existujúcim kódom v rade danom zadanou definíciou štruktúry kódu, ktorá nájde posledný záznam, z ktorého generátor kódu vychádza, a zobrazí o zázname bližšie informácie. POZOR, túto funkciu je možné vyvolať len v samostatne otvorenej agende Adresár firiem, nie v Adresári firiem otvorenom cez agendu Pokladňa.

Ide o jednu z možností založenia novej firmy. Táto firma sa po pridaní priamo vyberie na účtenku (keďže sa predpokladá, že ju obsluhujúci pridáva práve preto, že ju chce aktuálne použiť).

Příklad vzhledu dialogu pro zadání nové firmy v režimu Adresář.

Opraviť firmu

Voľba znamená, že sa po stlačení daného funkčného klávesu má zobraziť formulár na opravu údajov o firme v adresári. Ide o jednu z možností opravy firmy. Oprava, ktorá sa touto funkciou vykoná, bude mať charakter "drobnej opravy".

Funkcia nie je k dispozícii, pokiaľ nie je v režime Adresár dohľadaná a vybraná nejaká firma k oprave (tzn. zoznam v režime Adresár je prázdny) a súčasne nie je účtenke zadaná nejaká konkrétna firma (tzn. na účtenke je firma na predvyplnenie nastavená na prevádzke). Pokiaľ je na účtenke nejaká konkrétna firma (iná ako firma predvyplnená z prevádzky), tak nevadí, že je zoznam firiem v režime Adresár prázdny, funkcia Oprava bude v tomto prípade dostupná a vyvolá opravu firmy zadanej na účtenke. Viď tiež popis stavu po vyvolaní režimu Adresár.

Funkcie ponúkané v menu adresára

Toto nastavenie umožňuje každému z troch riadkov menu vyvolaného funkčným klávesom s funkciou Zobraziť menu priradiť niektoré vyššie uvedené funkcie pre režim Adresár. Ku každému riadku menu je možné priradiť jednu z nasledujúcich funkcií, ktorých popis je uvedený vyššie:

Plné textové vyhľadávanie použiť

Toto nastavenie umožňuje zvoliť, v ktorých položkách firmy sa má uplatniť plné textové ("fulltextové") vyhľadávanie.

Začiarknutím príslušného prepínača je možné voliť fulltextové vyhľadávanie v týchto položkách:

 • v kóde firmy
 • v názve firmy

Ak položka nie je začiarknutá, znamená to, že sa v nej má vyhľadávať len od jej začiatku.

Všeobecné nastavenia - Subzáložka Platby

V tejto subzáložke je definované správanie pokladne v režime platenia. Umožní definovat seznam povolených kombinací způsobu úhrady a měny, tj. konkrétní kombinace způsobů úhrady a měn, které bude možno používat při placení účtenky. Pri platení je potom možné rýchlo vyberať z ponuky tu definovaných možností. Zároveň platí, že iné ako tu uvedené kombinácie, nie sú prípustné. Táto voľba tiež umožňuje zadať ku každej kombinácii spôsobu úhrady a meny aj to, v koľkých kópiách má byť účtenka vytlačená.

Ide o prvok editovateľný zoznam pre zadanie kombinácií spôsobov úhrady a mien povolených pre platenie v danej prevádzke. Ďalšie podrobnosti o spôsobe platenia výberom z povolených kombinácií spôsobov úhrady a mien viď Režim platenia maloobchodnej pokladne. Obsahuje položky:

Názov Popis
Kód sp. úhrady Vyberá sa z číselníka Spôsoby úhrady.
Názov sp. úhrady Doplní sa podľa vybraného spôsobu úhrady
Mena

Vyberá sa zadaním kódu alebo z číselníka mien. Vybrať je možné ľubovoľnú menu, ale pri platení potom bude možné použiť len spôsoby úhrady s týmito menami, ktoré má príslušné pokladničné miesto zapísané vo svojich povolených menách.

Pozor, v prípade platieb platobným terminálom naviac platí, že pri platení nebude možné použiť spôsoby úhrady terminálom s tými menami, ktoré daný terminál nepodporuje. Viď poznámku pre platby pomocou terminálu v popise režimu Platenie na maloobchodnej pokladni.

Počet kópií

Je možné zadať celé číslo od 0 do 9. Číslo udává počet, kolikrát se účtenka vytiskne pro danou kombinaci způsobu úhrady a měny..

Pokud je počet kopií 0 (nula), účtenka se při prodeji nevytiskne a ani se nezobrazí dotaz na tisk před tiskem účtenky, i když je nastaveno jeho zobrazování, viz nastavení pro maloobchodní prodej Zobrazovat dotaz před tiskem účtenky.

Iba prvý z týchto výtlačkov sa tlačí ako originál. Druhýkrát alebo viackrát vytlačená účtenka je označená nápisom "*Kópia*". Pre viac informácií viď Často kladené otázky - Aké sú možnosti tlačenia účtenky a je možná opakovaná tlač účtenky?

Tlač na fiškál: V nadväznosti na fiškálny modul nie je tlač kópie účtenky možná. Viac viď Často kladené otázky - Je možná opakovaná tlač účtenky? Tj. pokud máte v Nastavení kasy připojenu tiskárnu jakožto fiskální tiskárnu, toto nastavení se na ni nevztahuje. Na vytlačenie kópie dokladu použite inú voľbu servisného menu, a to voľbu Tlač kópie dokladu na fiškál (F5).

Presnosť zaokrúhlenia Presnosť zaokrúhlenia zvolíte zo skrytého zoznamu. Vyberá sa buď žiadne alebo na 1, 0,5, 0,1 a 0,01.
Zaokrúhlenie

Způsob zaokrouhlení daný volbou Zaokrouhlení dokladu.

Predvolené zaokrúhľovanie sa automaticky mení v prípade, že celková cena dokladu je po zaokrúhlení nulová. V takom prípade sa zaokrúhlenie zmení na smerom hore. Totožné správanie je i pri zápornom doklade.

Pokiaľ sa na doklade použije viac spôsobov úhrady s rôznym zaokrúhľovaním, je výsledné správanie pokladne čiastočne nezrozumiteľné, napriek tomu je matematicky správne:

Majme doklad v cene 55 Kč. Je možné platiť v Kč alebo v eurách s kurzom 27,41 Kč za 1 EUR a zaokrúhlením na 1 aritmeticky. Na začiatku pokladňa požaduje zaplatiť 2 eurá alebo 55 Kč. Po zaplatení 1 EUR pokladňa požaduje doplatenie 1 EUR alebo 28 Kč. Keď je doplatené 15 Kč, pokladňa už nechce nič doplatiť a ponúka uzavrenie účtenky. Toto správanie je vyvolané zaokrúhlením na euru, pretože pokladňa berie účtenku zaplatenú vtedy, kedy je v lokálnej mene zaplatená cena dokladu +/- 0,5 EUR, čo pri tomto doklade znamená, že je zaplatené čokoľvek medzi 41 a 69 Kč.

Pod zoznamom povolených kombinácií platieb je k dispozícii lišta navigátora (je k dispozícii len vtedy, pokiaľ má položka Spôsob úhrady účtenky hodnotu "Výberom z povolených kombinácií spôsobov úhrady a mien"):

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec), změně jejich pořadí. Poradie povolených kombinácií platieb má význam pre poradie ponúknutých možností v režime platenia a pre predvyplnenie aktuálne zvoleného režimu (pokiaľ má položka Spôsob úhrady účtenky hodnotu "Výberom z povolených kombinácií spôsobov úhrady a mien"). Viac viď popis režimu Platenie maloobchodnej pokladne.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor). Vyberiete z číselníka Spôsobov úhrady. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za způsoby použitelné pro prodej na kasách (např. nejsou zde nabízeny úhrady vzájemným zápočtem apod.)
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec doteraz zadaných riadkov.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Všeobecné nastavenia - Subzáložka Tovar vylúčený zo zliav

Subzáložka obsahuje zoznam tovarov, na ktoré sa nemá vzťahovať poskytovanie percentuálnych zliav pokladničného predaja poskytovaných na celú účtenku.

Tzn. ak je karta uvedená v tomto zozname, tak je pri predaji na pokladni pokladničného resp. reštauračného predaja automaticky vyradená:

Shodně fungující vyloučení ze slev, které má ale platit pro celý systém ABRA Gen, lze zajistit i přímo na dané skladové kartě v položce Vyloučit ze slev.

Viď tiež Zľavy v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji.

Vysvetlíme na príklade:

Obchod predáva knihy (vlastný tovar) a zároveň pre inú firmu sprostredkováva zber a predaj foto-zákaziek. Foto-zákazka je uvedená v zozname tovaru vylúčeného zo zliav. Zároveň je v pokladničnom predaji definovaná percentuálna zľava pre študentov vo výške 5% na celú účtenku. Študent si kúpil knihy v celkovej cenníkovej cene 100,- Sk a zároveň platí na rovnakej účtenke foto-zákazku, tiež vo výške 100,-Sk. Pri poskytnutí študentskej zľavy bude celková cena uhradená účtenkou 195,-Sk. Bez použitia tejto vlastnosti by bola cena na účtenke 190,-Sk.

Názov Popis
Kód skl. karty Kód skladovej karty zaradenej do tohto zoznamu.
Názov skl. karty Názov skladovej karty zaradenej do tohto zoznamu.

Pre zoznam tovaru vylúčeného zo zliav je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor obsahuje nasledujúce tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec doteraz zadaných riadkov.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka označeného kurzorom.

Všeobecné nastavenia - Pracovné kalendáre

Subzáložka obsahuje zoznam pracovných kalendárov pre používanie zmenovej prevádzky v pokladničnom a reštauračnom predaji.

V hornej časti subzáložky sú obsiahnuté položky:

Názov Popis
Používať prac. kalendár

Musí byť začiarknuté, pokiaľ chcete v pokladničnom resp. reštauračnom predaji používať zmenovú prevádzku. Ide o jednu z podmienok, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné zmenovú prevádzku používať, viď Proces predaja - zmenová prevádzka.

Nie je k dispozícii na odčiarknutie, pokiaľ bola nejaká zmena zahájená a je doteraz neuzavretá.

Viazať tržbu na zmenu

Prepínač zapína zvláštny spôsob práce so zmenami. Pri ňom je zabezpečené, že počas zmeny vznikne len jeden doklad tržby. Aby všetko fungovalo dobre, je potrebné, aby predavači v jednej zmene mali rovnaké pokladničné miesto, alebo aby bolo pokladničné miesto dané zmenou, tzn. bolo zadané v nasledujúcej položke Pokladničné miesto.

Efekt tohto parametra je ten, že bude existovať jeden údaj (zmena), podľa ktorého bude možné spojiť dohromady tržby i predaje a kontrolovať, či si navzájom zodpovedajú, čo je v praxi žiadané.

Aktívna zmena

Informácia o aktívnej zmene na danej prevádzke.

Ďalej subzáložka obsahuje zoznam Prac. kalendárov. Ide o prvok editovateľný zoznam pre zadanie kombinácií prac. kalendárov, ktoré je možné na danej prevádzke používať a prípadne i pokladničných miest. Zoznam je k dispozícii na editáciu len vtedy, pokiaľ je predchádzajúca položka Používať prac. kalendár začiarknutá. Obsahuje položky:

Názov Popis
Pracovný kalendár Pracovný kalendár z číselníka Pracovné kalendáre, ktorý sa má na danej prevádzke používať. Povinná položka.
Názov pracovného kalendára Doplní sa podľa vybraného prac. kalendára.
Pokladničné miesto

Pokladničné miesto, cez ktoré sa bude predávať v danej zmene. Určuje miesto sumarizácie tržieb realizovaných danou zmenou. Tzn. všetkými obsluhujúcimi, ktorí sú pri predaji prihlásení do danej zmeny určené prac. kalendárom z predchádzajúcej položky. Či sa použije alebo sa vezme pokladničné miesto odinakadiaľ, závisí na ďalších okolnostiach. Viac viď Určenie pokladničného miesta pri predaji. Zadáte názov pokladničného miesta alebo ho vyberiete z číselníka pokladničných miest. Či je tu položka povinná, závisí od nastavenia Spôsobu stanovenia pokladničného miesta.

Ako plynie z popisu Určenie pokladničného miesta pri predaji, tak ak sa používa zmenová prevádzka a položka tu je vyplnená, tak potom sa použije prednostne pred inými nastaveniami pokladničného miesta, tzn. všetci obsluhujúci predávajúci v danej zmene budú zdieľať toto pokladničné miesto. Ak to tak nechcete, tak túto položku nevypĺňajte.

Pokiaľ je jedno pokladničné miesto spoločné pre niekoľko obsluhujúcich, tak majú samozrejme spoločnú hmotnú zodpovednosť za utŕžené sumy.

Využitie: Firma s niekoľkými predajňami potrebuje jedného predavača dočasne previesť na inú predajňu. Pritom požaduje, aby predavač, ktorý tam bude predávať, odvádzal tržbu do pokladničného miesta danej predajne, nie do svojho pokladničného miesta (resp. svojej pôvodnej predajne). To je možné riešiť dočasnou opravou pokladničného miesta v údajoch daného predavača. Ak sa daný predavač vráti späť, musí sa znova zmeniť pokladničné miesto. Pokiaľ firma chce viac využívať takýchto "mobilných" predavačov, sú tieto zmeny pokladničných miest obsluhujúcich neúnosné. Preto je k dispozícii možnosť priradiť pokladničné miesto k zmene danej pracovným kalendárom. Následne môžu predavači kolovať, ako chcú, a tržba bude zahŕňaná vždy do pokladničného miesta daného zmenou. Tzn. užívatelia s rovnakým prac. kalendárom budú na danej prevádzke predávať do pokladničného miesta, ktoré je pre danú zmenu (pre daný prac. kalendár) nastavené na danej prevádzke. (Samozrejme podmienkou je, že taká firma bude používať zmenovú prevádzku).

Pod zoznamom prac. kalendárov zadaných pre použitie v pokladničnom a reštauračnom predaji je k dispozícii lišta navigátora (je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je položka Používať prac. kalendár začiarknutá):

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec)
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec doteraz zadaných riadkov.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Všeobecné nastavenia - Adresa prevádzky

Subzáložka obsahuje formuláre na zadanie adresy prevádzky. Adresa sídla prevádzky je adresa, ktorá môže byť uvedená na účtenke v závislosti od parametra Adresa prevádzky na subzáložke Nastavenie tlače účtenky.

Názov Popis
Panel adresy
  Položky v továrenskom nastavení:

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

    Adresa, Štát, ZIP, Telefón, Fax, E-mail, GPS atď. Je možné zadať adresu a kontaktné položky, ktoré sa viažu k sídlu danej firmy. Význam a popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení viď Formulár na zadanie adresy.

Subzáložka Maloobchodný predaj

V tejto subzáložke sú nastavenia, ktoré sú špeciálne a týkajú sa iba maloobchodného predaja. Tieto nastavenia sa v reštauračnom predaji neuplatňujú. Kvôli prehľadnosti sú ďalej usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Predvoľby Ďalšie predajné sklady

Maloobchodný predaj - Subzáložka Predvoľby

Nastavenie všeobecných predvolieb pre maloobchodný predaj.

Názov Popis
Práca so zásobou na pokladni Predaj do mínusu

Nastavenie určuje, či program povolí v agende pokladničného predaja predaj do mínusu. Je možné nastaviť nasledujúce hodnoty:

 • Nepovoliť
 • Povoliť s výstrahou
 • Povoliť bez výstrahy

Výsledek, zda se zboží povolí na kase prodat, je kombinací nastavení zde a povolení Vyskladnění do minusu ze skladu a povolení Vyskladnění do minusu ze skladové karty (platí obdobně pro jednoduché skladové karty i karty s výrobními (sériovými) čísly).

Program kontroluje skladovú zásobu na karte tovaru na danom sklade (tzn. na čiastkovej karte) upravenú o stav všetkých účteniek zatiaľ nezahrnutých do stavu skladu (tzn. ku ktorým zatiaľ neexistuje dodací list (DL), keďže buď nebol nastavený okamžitý odpis zo skladu alebo sa DL nepodarilo vytvoriť, a účtenky zatiaľ neboli spracované uzávierkou predaja). Započítavajú sa len uzavreté (tzn. zaplatené) účtenky. Na tovar na neuzavretých (zatiaľ nezaplatených) účtenkách sa neberie ohľad. V konečnom vyhodnotení program povolí menšiu reštrikciu takto:

 • Keď je tu, alebo v kombinácii Sklad/Skladová karta tovaru povolený predaj do mínusu, tovar sa predá.
 • Keď je tu, alebo v kombinácii Sklad/Skladová karta tovaru nastavená kombinácia predaj s otázkou a zákaz predaja, tovar sa predá s otázkou.
 • Až keď je tu, a zároveň v kombinácii Sklad/Skladová karta tovaru nastavený zákaz predaja, tovar sa nepredá.

Prehľad všetkých možných kombinácií nastavení a výsledok, či a ako bude predaj povolený, ukazuje nasledujúca tabuľka.

Sklad a skladová karta Prevádzka Výsledok
Povoliť bez výstrahy Povoliť bez výstrahy Povoliť bez výstrahy
Povoliť bez výstrahy Povoliť s výstrahou Povoliť bez výstrahy
Povoliť bez výstrahy Nepovoliť Povoliť bez výstrahy
Povoliť s výstrahou Povoliť bez výstrahy Povoliť bez výstrahy
Povoliť s výstrahou Povoliť s výstrahou Povoliť s výstrahou
Povoliť s výstrahou Nepovoliť Povoliť s výstrahou
Nepovoliť Povoliť bez výstrahy Povoliť bez výstrahy
Nepovoliť Povoliť s výstrahou Povoliť s výstrahou
Nepovoliť Nepovoliť Nepovoliť

Ak z kombinácie nastavení vychádza, že pokladňa má predaj povoliť, tak sa predaj tovaru a jeho zapísanie na účtenku uskutoční vždy, aj keď máte vo vlastnostiach skladu či sklad. karty nastavené nepovoliť vyskladnenie do mínusu a zásoba pre predaj je nedostatočná.

Ak máte napríklad nastavený okamžitý odpis skladových zásob a zároveň v sklade nie je povolené vyskladnenie do mínusu a pritom pokladňa má nastavené predaj povoliť, tak sa predaj na pokladni uskutoční, len nevznikne dodací list. Ten by v takom prípade mal vzniknúť až neskôr pri uzávierke predaja. K tomu ale nedôjde, kým nie je evidovaná dostatočná skladová zásoba. Z toho vyplýva, že uzávierku predaja nie je možné dokončiť, pokiaľ neprebehne naskladnenie zásoby nejakým príjmovým skladovým dokladom (skladovou príjemkou (PR), vratkou (VR), prevodom z iného skladu (PRV), ...).

Do záporného stavu sa však môžete dostať aj kvôli tomu, že zákazník stojí pri pokladni, v ruke drží tovar, chce ho kúpiť a vôbec ho nezaujíma, či máte v evidencii zásob zmätok alebo nezaevidované príjmové doklady na sklad. Ľahko sa potom stane, že predáte znovu už skôr predaný tovar, ktorý sa fyzicky zatiaľ nachádza na prevádzkarni pred svojím vyexpedovaním, no predajná zásoba už v skutočnosti žiadna nie je.

Preto Vám odporúčame, aby ste si vzájomné nastavenia všetkých súvisiacich parametrov vopred dôkladne premysleli a to s prihliadnutím na charakteristiku prevádzky Vašej prevádzkarne!!!

Pre reštauračný predaj sa nastavenie vykonáva zvlášť v položke Predaj do mínusu v záložke Reštauračný predaj.

Okamžitý odpis zo skladu

Tu nastavíte okamih, kedy dôjde k odpisu zásob zo skladu, z ktorého sa predáva.

 • Je-li zatrženo - způsobí vznik dodacího listu (DL) a odpis zásob ve skladu v okamžiku prodeje resp. vratky (VR) či příjemky (PR) a příjem zásob v případě vracení zboží na kase. Následné zaúčtovanie a vyčíslenie prehľadu predajov vznikne až pri uzávierke predaja.

  Skladový doklad (DL, VR, PR) nevznikne, pokiaľ to nie je možné (napr. v prípade DL: na sklade nie je povolené vyskladnenie do mínusu, ale pokladňa predaj povolila - viď popis predchádzajúceho nastavenia Predaj do mínusu).

  Pokud chcete, aby do stavu vašeho skladu okamžitě promítaly všechny prodeje z daného skladu, musí být volba Okamžitý odpis ze skladu nastavena na všech provozech, které prodávají ze skladu, jehož aktuální stav zásob potřebujete znát.

  V prípade predaja na pokladni podľa DL sa na spôsob nastavenia okamžitého odpisu na prevádzke neberie ohľad. Viď tiež Predaj na pokladni podľa DL.

 • Ak nie je začiarknuté - znamená odpísanie zásob zo skladu až v okamihu spustenia uzávierky predaja, súčasne so zaúčtovaním a vyčíslením prehľadu predajov. (Toto nastavenie je vhodné pre predajne, v ktorých vzniká veľký počet pohybov a presný stav zásob je potrebné vedieť len raz, alebo málokrát za deň, napr. pri predaji rožkov nie je nutné, a niekedy ani realizovateľné, aby bol zaúčtovaný každý predaj samostatne).

V prípade, že je on-line odpis nastavený a podaril sa, hovoríme o on-line predaji. Ak nie je nastavený alebo sa nepodaril, hovoríme o off-line predaji.

Nepredávať tovar, ktorý nebol nikdy naskladnený

Prepínač určuje, či má dialóg predaja odmietnuť predaj tovaru, ktorý zatiaľ ani raz nebol prijatý na predajný sklad. Presnejšie: dialóg predaja odmietne predaj tovaru, ktorý má v predajnom sklade nulovú nákupnú cenu.

 • Ak nie je začiarknuté - doteraz nenaskladnený tovar je možné predávať (samozrejme v závislosti od nastavenia predaja do mínusu).
 • Ak je začiarknuté - doteraz nenaskladnený tovar nie je možné predávať (bez ohľadu na nastavenie predaja do mínusu).

  Zákaz prodeje dosud nenaskladněného zboží zamezí vzniku problémů s oceňováním pohybů zboží, které bylo nejdříve prodáno, následně vráceno a až poté poprvé naskladněno a oceněno nákupní cenou při příjmu.

Používať viac otvorených účteniek súčasne

Začiarknutie položky umožní mať a obsluhovať na maloobchodnej pokladni viac otvorených účteniek súčasne. Ak je začiarknutý, tak v prípade, že existuje aspoň jedna otvorená účtenka, bude na pokladni dostupný režim Účtenky. V opačnom prípade je zobrazený režim Predaj.

Zákazník v predajni kníh začal platiť, je rozmarkovaná jeho účtenka. Následne si to rozmyslel, s tým že by si chcel kúpiť ešte jednu knihu a začal si znovu vyberať. Kým si nevyberie, jeho rozmarkovaná účtenka blokuje predaj na pokladni. Táto funkcia umožní rozpracovanú účtenku "odsunúť do pozadia", začať obsluhovať ďalšieho zákazníka a k prvému sa vrátiť až neskôr. Počet súčasne otvorených účteniek nie je obmedzený.

Táto funkcia nenahrádza predaj na reštauračnej pokladni, hoci tento spôsob predaja sa k spôsobu predaja v reštauráciách blíži.

Maloobchodný predaj - Ďalšie predajné sklady

Subzáložka obsahuje sklady, ktoré sa môžu na pokladni pri predaji uplatniť navyše oproti východiskovému predajnému skladu. Ďalej sú tu uvedené položky na nastavenie spôsobu práce s týmito skladmi pri predaji.

Názov Popis
Automaticky predávať z ďalších predajných skladov

Prepínač zapína/vypína používanie ďalších skladov v maloobchodnom predaji.

 • Ak nie je začiarknuté - ďalšie predajné sklady sa v pokladničnom predaji neuplatnia (bez ohľadu na nastavenie ostatných položiek na tejto subzáložke), tovar sa vyskladňuje len z východiskového predajného skladu a z iného skladu sa predaj týmto automatickým spôsobom neuskutoční. Režim Cenník v pokladničnom predaji zároveň zobrazuje len zásoby (resp. čiastkové karty) viazané na tento východiskový predajný sklad.
 • Ak je začiarknuté - pokladničný predaj využíva možnosti vyskladňovania tovaru z ďalších predajných skladov. V tomto prípade sa v režime Cenník v pokladničnom predaji zobrazujú zásoby (resp. čiastkové karty) všetkých predajných skladov uvedených v zozname Ďalších predajných skladov, ku ktorým má užívateľ zároveň právo Použiť, vrátane východiskového predajného skladu a je teda možné voliť vyskladnenie z ktoréhokoľvek z nich. Objasníme na príklade:

  Nech je východiskovým predajným skladom sklad 01. Prepínač Automaticky predávať z ďalších predajných skladov je začiarknutý a v zozname Ďalších predajných skladov sú uvedené sklady 02, 03, 04, 05 a 07. Ďalej predpokladajme, že k skladovej karte K sú vytvorené čiastkové skladové karty pre všetky sklady definované v systéme.

  Nech užívateľ 1 (obsluha 1) má právo Použiť sklad 01 a 02, k skladu 03 má len právo Zobraziť, právo použiť nie. K ďalším skladom 04, 05, 06, 07, ktoré sú definované v systéme, nemá ani právo Použiť, ani právo Zobraziť. Potom sa v režime Cenník v pokladničnom predaji užívateľovi 1 ponúknu čiastkové skladové karty k skladom 01 a 02, pretože len pre tieto sklady zároveň platí, že k nim má užívateľ 1 právo Použiť, existujú k nim čiastkové skladové karty a sú v zozname Ďalších predajných skladov alebo sú východiskovým predajným skladom.

  Nech užívateľ 2 (obsluha 2) má právo Použiť ku všetkým skladom nadefinovaným v systéme. Potom sa v režime Cenník v pokladničnom predaji užívateľovi 2 ponúknu čiastkové skladové karty k skladom 01, 02, 03, 04, 05 a 07, pretože len pre tieto sklady zároveň platí, že k nim má užívateľ 2 právo Použiť, existujú k nim čiastkové skladové karty a sú v zozname Ďalších predajných skladov alebo sú východiskovým predajným skladom. Neponúkne sa čiastková skladová karta ku skladu 06, pretože ten nie je uvedený v zozname Ďalších predajných skladov.

Bez ohľadu na toto nastavenie, však na účtenke je možné ručne zvoliť i iný sklad, z ktorého sa má aktuálne predávať, a to pomocou Servisného menu, voľba sklad výberom zo všetkých skladov z číselníka skladov (pokiaľ k nim máte prístupové práva).

Sklad, z ktorého sa bude aktuálne predávať, viď stavový riadok dialógu pokladne.

Pri predaji uprednostňovať predaj z ďalších predajných skladov pred východiskovým predajným skladom

Prepínač určuje spôsob práce s predajnými skladmi v pokladničnom predaji.

 • Ak nie je začiarknuté - pri predaji sa daný tovar vyskladní najskôr zo zásoby východiskového skladu a po jej vyčerpaní sa vyskladňuje zo zásob ďalších skladov na základe zoznamu a poradia na tejto subzáložke.
 • Ak je začiarknuté - pri predaji sa daný tovar vyskladňuje najskôr zo zásob ďalších skladov na základe zoznamu a poradia na tejto subzáložke a po ich vyčerpaní sa vyskladňuje zo zásoby východiskového skladu.

Ďalej subzáložka obsahuje zoznam Ďalších predajných skladov. Ide o prvok editovateľný zoznam na zadanie skladov. Zoznam je k dispozícii na editáciu len vtedy, pokiaľ je predchádzajúca položka Automaticky predávať z ďalších predejných skladov začiarknutá.

Názov Popis
Kód skladu Vyberá sa z číselníka skladov.
Názov skladu Doplní sa podľa vybraného skladu.

Pod zoznamom povolených kombinácií platieb je k dispozícii lišta navigátora (je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je predchádzajúca položka Automaticky predávať z ďalších predajných skladov začiarknutá):

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Subzáložka Reštauračný predaj

V tejto subzáložke sú nastavenia, ktorá sú špeciálne a týkajú sa iba reštauračného predaja. Tieto nastavenia sa v maloobchodnom predaji neuplatňujú. Kvôli prehľadnosti sú ďalej usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Predvoľby Dodávatelia Predajné miesta

Reštauračný predaj - Subzáložka Predvoľby

V tejto subzáložke sa nastavujú vlastnosti a správanie agend Reštauračného predaja, predovšetkým v súvislosti s objednávkovými bonmi.

Názov Popis
Rad účteniek reštauračných pokladní

Skratka označujúca rad dokladov a to typu Účtenky pokladničného predaja, priradené k tejto prevádzke. Povinná položka. Použije sa pre doklady predajných účteniek generovaných pri reštauračnom predaji z danej prevádzky. Každý provoz musí mít vlastní řadu dokladů pro maloobchodní prodej (viz nastavení kas), ale všechny kasy restauračního prodeje používají pro daný provoz tuto společnou řadu.

Zadáte skratku radu alebo vyberiete z číselníka radov dokladov. Ponúkajú sa len rady dokladov zodpovedajúceho typu.

V režime opráv existujúcej prevádzky túto položku už nie je možné meniť.

Túto položku využíva len Reštauračný predaj. Pre Maloobchodný predaj je potrebné zadať rad dokladov v Nastavení pokladní.

Spustenie tlače bonov

Prepínač určujúci okamih, v ktorom sa budú tlačiť bony. Tu určíte, či sa má obsluhujúcemu ponechať možnosť určiť, kedy sa majú bony tlačiť a ich tlačením "v skupinkách" niekoľkých bonov naraz dávať vedieť kuchárovi, v akom poradí má chystať jedlo, prípadne mu uľahčiť prácu a tlačiť ich automaticky v okamihu opustenia účtenky.

 • Príkazom užívateľa - tlačia sa všetky bony obsluhujúceho, ktorý je prihlásený k pokladni, na jeho pokyn po stlačení tlačidla/klávesu pre tlač bonov. (Tlač bonov užívateľa v režime Otvorené účtenky resp. v režime Predaj
 • Ukončením práce s účtom - tlačia sa všetky  bony obsluhujúceho, ktorý je prihlásený k pokladni, a to vždy, keď užívateľ opustí spracovávaný účet. Ukončenie práce s účtom teda vyvolá pokyn na tlačenie bonov ako v prípade nastavenia Bony tlačiť naraz.

  Opustením účtenky sa myslí prechod na inú účtenku, do zoznamu predajných miest a podobne. Nemáme tu samozrejme na mysli uzavretie účtenky jej zaplatením.

  Tlačia sa vždy všetky ešte nevytlačené bony prihláseného obsluhujúceho, tzn. i bony zabudnuté pri poslednej práci s pokladňou. Naopak, netlačia sa bony iných, v tomto okamihu k práci na pokladni neprihlásených obsluhujúcich.

Zoskupenie bonov pri tlači

Zoskupenie bonov pri tlači rozhoduje o tom, v akom zoskupení sa informácie o objednanom tovare budú tlačiť. Voliť je možné z týchto možností:

 • Podľa dodávateľov a účteniek - pohromade sa tlačia bony viazané na jednu účtenku, jedného obsluhujúceho a jedného dodávateľa. Z jednej účtenky môže vzniknúť niekoľko bonov, podľa toho, od koľkých dodávateľov sa tovar objednáva.
  • hlavička tlače obsahuje prevádzku, ktorá objednáva, predajné miesto, dodávateľa (výrobcu) a číslo účtenky
  • jednotlivé riadky zodpovedajú riadkom jednej účtenky a obsahujú identifikáciu objednaného tovaru a objednané množstvo, prípadne aj cenu podľa nastavenia, viď ďalej
 • Podle dodavatelů - pohromadě se na jeden pokyn vytisknou všechny bony vázané na jednoho obsluhujícího a jednoho dodavatele, řádky se tisknou seřazené podle účtenek v chronologickém pořadí, jak byly na účtenku zadány
  • hlavička tlače obsahuje prevádzku, ktorá objednáva, a dodávateľa (výrobcu)
  • jednotlivé riadky zodpovedajú riadkom účteniek a obsahujú identifikáciu objednaného tovaru a objednané množstvo, prípadne cenu podľa nastavenia, viď ďalej a ďalej predajné miesto a číslo účtenky

V oboch prípadoch päta tlače obsahuje meno obsluhujúceho, ktorý bon vytvoril.

Bez ohľadu na spôsob radenia sa bony do tlače rozdelia zároveň aj podľa dodávateľov a obsluhujúcich tzn. tlač prebehne za každého dodávateľa zvlášť a okrem toho sa tlačia len bony vytvorené obsluhujúcim aktuálne prihláseným k pokladni.

Ak je nastavená voľba Spustenie tlače bonov - Ukončením práce s účtom, bony sa tlačia vždy Podľa dodávateľov a účteniek

Tlač bonov na jeden príkaz

Nastavenie určuje, aké bony sa tlačia na jeden pokyn obsluhujúceho.

 • Naraz pre všetkých dodávateľov - na pokyn obsluhujúceho sa tlačia bony tak, že jeden pokyn vytlačí vždy bony pre všetkých dodávateľov zoskupené podľa nastavenia radenia bonov.
 • Postupne, na jeden príkaz bony pre jedného dodávateľa - na pokyn obsluhujúceho sa tlačia bony tak, že jeden pokyn vytlačí vždy bony pre jedného dodávateľa zoskupené podľa nastavenia radenia bonov.

  Túto voľbu je vhodné použiť v prípade, keď používate tlačiareň bez automatického odrezania papiera na konci tlače. Vytvorí sa tým prestávka medzi jednotlivými tlačami, aby mal obsluhujúci možnosť odtrhnúť vždy jeden bon pre jedného dodávateľa. Bude ich totiž roznášať na niekoľko miest, niekoľkým dodávateľom.

  Vo všetkých prípadoch sa tlačia len bony vytvorené obsluhujúcim aktuálne prihláseným k pokladni.

  Ak je nastavená voľba Spustenie tlače bonov - Ukončením práce s účtom, bony sa tlačia vždy Naraz pre všetkých dodávateľov.

Na bone tlačiť aj

Začiarkavacie položky, ktoré umožňujú rozšíriť množstvo informácií, ktoré sa na bone tlačí. Je možné zadať:

 • Kód skladovej karty - na riadku bonu sa bude okrem názvu tovaru tlačiť i jeho kód.
 • Jednotku - na riadku bonu sa bude navyše tlačiť aj jednotka tovaru.
 • Cenu - na riadku bonu sa bude navyše tlačiť i predajná cena tovaru.
Široko na bone tlačiť riadky

Začiarkavacie položky, ktoré umožňujú nastaviť, ktoré riadky sa majú na bone tlačiť širokým, zvýrazneným písmom. Je možné nastaviť:

 • S názvom skladovej karty - zvýraznene sa bude tlačiť identifikácia tovaru.
 • S množstvom - zvýraznene sa bude tlačiť množstvo tovaru.

  Použijete po rozhodnutí sporu, či sa má šetriť papier do tlačiarne alebo oči obsluhy.

Zoznam otvorených účteniek občerstvovať po

Voľba umožňuje vybrať interval automatického občerstvenia zoznamu otvorených účteniek na pokladni. Vyberať je možné z nasledujúcich možností:

 • neobčerstvovať
 • 10 sekundách
 • 20 sekundách
 • 30 sekundách
 • 45 sekundách
 • 1 minúte
 • 2 minútach

  Použijete v prípade, že jednu veľkú predajnú plochu (veľkú reštauráciu) obsluhujete z viac ako jednej reštauračnej pokladne. V systému ABRA Gen je totiž lhostejno, na které kase byla účtenka otevřena, kde na ní byly přidávány další prodeje a kde byla uzavřena. Nastavenie tu aktualizuje informácie z pokladní, na ktorých bol zápis na účtenky vykonaný, na pokladne ostatné.

Predvoľba označenia bonu pri oprave, mazaní a vracaní

Nastavenie určuje, akým spôsobom sa má označiť bon pri oprave na reštauračnej pokladni. Význam pojmov storno bon a bon na straty viď Bony - všeobecne. Nastavenie súvisí i so spracovaním uzávierky bonov.

 • Spýtať sa pri oprave, mazaní a vracaní - pri oprave bonu, jeho mazaní a vracaní obsluhujúci zvolí, či sa má oprava označiť ako storno alebo strata. V dialógu pokladne sa zobrazí dialóg na zadanie tejto voľby.
 • Bez otázky označiť ako storno predaja - bon sa pri oprave automaticky značí ako storno predaja.
 • Bez otázky označiť ako straty predaja - bon sa pri oprave automaticky značí ako strata predaja.
Predvoľby pre dodacie listy strát predaja Rad dodacích listov strát predaja

Skratka označujúca rad dokladov a to typu dodacie listy. Použije sa na odpis strát predaja pri uzávierke bonov.

Zadáte skratku radu alebo vyberiete z číselníka radov dokladov. Ponúkajú sa len rady dokladov zodpovedajúceho typu.

Stredisko Stredisko - vyberá sa z číselníka stredísk. Povinná položka.
Zákazka Zadáva sa len vtedy, pokiaľ sa majú doklady o výdajoch do strát predaja viazať k vybranej zákazke. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek.
O. prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Predvoľby pre zrkadlo Definícia zrkadla Kód definície zrkadla - vyberá sa z číselníka definícií zrkadiel. Zrkadlo tu zadané je predvyplnené v zozname zrkadiel, ktorý sa ponúka pri spúšťaní zrkadla na reštauračnej pokladni. Ak tu nie je zadané ani jedno, pri spúšťaní sa ponúkne zoznam definícií na výber so zaostrenou prvou položkou. Nepovinná položka. Položku vyplňte, ak chcete čašníkom ušetriť prácu s výberom zo zoznamu zrkadiel.
Predaj do mínusu

Nastavenie určuje, či program pri predaji na reštauračnej pokladni alebo dotykovej reštauračnej pokladni povolí predaj do mínusu. Pre nastavenie platí to isté, čo pre nastavenie pre maloobchodný predaj (tzn. výsledné nastavenie vyskladnenia do mínusu (povolené/nepovolené), ktoré sa uplatní pri predaji na reštauračnej pokladni, je kombináciou nastavenia na sklad.karte, sklade a prevádzke), viď Predaj do mínusu v záložke Maloobchodný predaj. Tu však s nasledujúcou výnimkou:

Toto výsledné nastavenie sa nevzťahuje na tie skl. karty, na ktoré sa generuje pri uzávierke bonov výrobný list (VLG). Inými slovami: Na pokladni reštauračného predaja sa nesleduje predaj do mínusu pri predaji tovaru (skladových kariet), na ktoré sa generujú bony typu "výrobok". Tzn. taký tovar je možné do mínusu predať, bez ohľadu na to, ako je nastavený predaj do mínusu na sklad. karte, sklade a prevádzke.

Nulová zásoba pri týchto kartách je naopak optimálny stav. Samozrejme, pokiaľ sa karta dostala dočasne do mínusu, je potrebné mínusový stav pred uzávierkami skladu vyrovnať (tovar v gastrovýrobe dovyrobiť).

Reštauračný predaj - Subzáložka Dodávatelia

V tejto subzáložke sa nastavuje objednávanie tovaru na pokladniach Reštauračného predaja pomocou objednávkových bonov. Subzáložka obsahuje zoznam typov skladových kariet, ktorým sa má pri predaji na reštauračnej pokladni generovať objednávkový bon. Pre každý uvedený skladový typ sa tu nastavuje dodávateľ.

Názov Popis
Kód skl. typu Kód typu skladovej karty zaradeného do tohto zoznamu - vyberá sa z číselníka skladových typov.
Názov skl. typu Názov typu skladovej karty zaradeného do tohto zoznamu. Doplní sa podľa vybraného kódu.
Typ bonu

Typ bonu určuje, či tovar s ním spojený má či nemá byť spracovaný gastrovýrobou a ako. Možnosti:

 • Výrobok
 • Tovar

Význam typov viď Vecný obsah, základné pojmy - Typy bonov.

Sklad dodávateľa

Sklad, z ktorého reštauračný predaj čerpá výrobky alebo tovar príslušného skladového typu objednávané pomocou bonov. Ďalej závisí na type bonu zadaného v predchádzajúcej položke Typ bonu:

 • Ak je bon typu výrobok, je tento sklad zároveň skladom výrobkov gastrovýroby.
 • Pre bon typu tovar sa z tohto skladu vyskladňuje tovar pri uzávierke pokladničného predaja.

Výber skladu je možný zadaním kódu alebo výberom z číselníka skladov. Jeden sklad môže byť priradený k niekoľkým skladovým typom.

Pre zoznam dodávateľov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor obsahuje nasledujúce tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec doteraz zadaných riadkov.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Reštauračný predaj - Subzáložka Predajné miesta

V tejto subzáložke sa definujú predajné miesta (stoly, stoličky a pod.) používané na pokladniach Reštauračného predaja. Podrobný popis používania predajných miest je uvedený v kapitole Režim Predajné miesta.

Zadávané položky:

Názov Popis
Kód Kód predajného miesta.
Názov Názov predajného miesta.
Barový predaj

Nastavenie spôsobu obsluhy účtov na danom predajnom mieste. Na urýchlenie zadávania sa predvypĺňa podľa riadka predchádzajúceho.

 • Voľba Nie (prednastavená): obsluha "bežného" reštauračného účtu otvoreného na danom predajnom mieste. Po uzavretí účtu sa dialóg účtu zavrie a program sa vráti do zoznamu otvorených účtov, resp. do mapy predajných miest.
 • Voľba Áno : obsluha účtov v bare, výčape a pod., pri ktorej je potrebné postupne obslúžiť frontu zákazníkov/hostí. Po uzavretí účtu teda dialóg účtu zostane otvorený, vyprázdni sa a je pripravený na markovanie ďalšieho účtu na to isté miesto. Tento spôsob zodpovedá obsluhe účtov v maloobchodnom predaji.
Spôsob úhrady Prednastavený spôsob úhrady zadajte výberom z číselníka spôsobov úhrad. Na urýchlenie zadávania sa predvypĺňa podľa riadka predchádzajúceho.
Firma

Firma z Adresára firiem pre predvyplnenie na účtenku (UC) na predaj z reštauračnej pokladne resp. dotykovej rešt. pokladne z daného predajného miesta. Ak nie je vyplnená, použije sa Firma pre predvyplnenie na účtenke z Všeobecných nastavení. Zadáte kód firmy alebo vyberiete z číselníka. Povinná položka. Na urýchlenie zadávania sa predvypĺňa podľa riadka predchádzajúceho.

Zadáva sa, pokiaľ sa majú účtenky z daného pokladničného miesta viazať k vybranej firme.

Túto vlastnosť je možné s výhodou použiť v prípadoch, kedy na niektorých stoloch platí iný cenník ako na ostatných. Napríklad predaj zamestnancom za režijné ceny a pod.

Zákazka Zákazka pre dané predajné miesto a zadáva sa, ak sa majú účtenky viazať k vybranej zákazke. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek.

Tu zadané položky sa použijú pre predvyplnenie na účtenku (UC) z reštauračného predaja (z reštauračnej pokladne resp. dotykovej rešt. pokladne) na predaj z daného predajného miesta. Na UC je ich ale možné doplniť i dodatočne, príp. zmeniť predvyplnené, viď voľba Doplnkové informácie v servisnom menu pokladne reštauračného predaja.

Ako bolo spomenuté v kap. Stravné jednotky všeobecne, zadanie kombinácie Z+OP+P pre predvypĺňanie k predajnému miestu a následnú voľbu tohto (fiktívneho) predajného miesta na pokladni je možné s výhodou využiť predovšetkým pre rýchlu identifikáciu stravných jednotiek (SJ) resp. skupiny stravníkov, ktorým bola strava vydaná.

Ako bolo tiež spomenuté v kap. Stravné jednotky všeobecne, ak používate stravné jednotky a ak sa DL vytvára až uzávierkou predaja, údaje o Z+OP+P sa síce prenášajú prednostne z účtenky, ale ak sú na nej niektoré nevyplnené, doplnia sa z nastavenia práve z definície pokladničného miesta (viď Pokladničné miesta/Predvoľby). Ak teda používate stravné jednotky a počítate, že by niektorý údaj v kombinácii Z+OP+P na identifikáciu SJ nebol zadávaný (čo je možné), je to potrebné zohľadniť - odporúčame si v takomto prípade údaje Z+OP+P na predvypĺňanie v definícii pokladničných miest nezadávať.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.

Pre zoznam predajných miest je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor obsahuje nasledujúce tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec doteraz zadaných riadkov.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

V spodnej časti záložky Detail môže byť zobrazený Zoznam, čiže záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch. Všeobecné zásady pre editáciu v číselníkoch viď kap. Editácia záznamov v číselníkoch.