Tržby (TRZ)

Agenda tržieb maloobchodného a reštauračného pokladničného predaja.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Ochrana dát X-väzby Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj alebo Reštauračný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda obsahuje zoznam všetkých dokladov o tržbách na pokladničných miestach. Slúži na evidenciu pohybu a stavu hotovosti a ďalších platidiel na pokladničnom mieste. Tržbami sa rozumejú predovšetkým všetky platby, ktorými sú hradené jednotlivé predaje. Úhrada predaja môže byť realizovaná rôznymi spôsobmi: v hotovosti, v hotovosti rôznymi menami, šekom, stravenkou, kreditnou kartou a podobne, ale i zálohou. Jedna účtenka pritom môže byť uhradená aj niekoľkými spôsobmi naraz. Môže ale ísť nielen o úhradu účtenky, ale aj zálohového listu alebo faktúry vydanej (viď Predaj s využitím záloh, faktúr).

Ako bolo spomenuté v kap. Proces predaja, základné pojmy, doklady a ich väzby, doklady tržieb nie je možné zadávať ručne, ale vznikajú automaticky. Viď tiež možnosti vzniku dokladu TRZ.

Doklad tržieb slúži výhradne na prehliadanie, nie je možné ich mazať či pridávať nové, opravovať ich je možné len vo veľmi obmedzenej miere. Na vytvorenom doklade Tržby (TRZ) sú informácie o prijatých tržbách z účteniek vystavených daným obsluhujúcim za spracovávané obdobie a ďalej o prijatých platbách záloh resp. faktúr uskutočnených na pokladni. Nachádzajú sa tu tiež informácie o súvisiacich dokladoch na príjem do pokladničného miesta (PPP) a výdaj z pokladničného miesta (VPP), resp. doklade Zmeny (SM), zodpovedajúce zmene, ku ktorej tržba patrí, pokiaľ používate zmenovú prevádzku. (Viď záložka X-väzby.)

K dokladom môžete priamo z tejto agendy prehliadať či vystavovať súvisiace aktivity, prehliadať krížové väzby dokladov na záložke X-väzby a.i.

Pred prvým použitím agend tejto skupiny sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj a Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj.