Tržby - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu tržby zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Obsah Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu, pod ktorým je tržba vedená.
Pokladničné miesto Pokladničné miesto, cez ktoré tržba vznikla. Vzťah medzi užívateľom - obsluhujúcim, pokladničným miestom a dokladmi tržieb, viď podrobne Proces predaja, základné pojmy.
Stav

Stav, v ktorom sa môže tržba nachádzať.

  • Otvorená - Tržba je otvorená, je možné predávať.
  • Uzavretá - Tržba už nie je otvorená, prebieha odvod tržieb, nie je možné predávať, kým nebude odvod tržieb dokončený.
  • Odvedená - Tržba už nie je otvorená, odvod tržieb bol ukončený. Ďalšie predaje sa budú realizovaťv rámci ďalšej tržby. Túto tržbu už nie je možné meniť.

Subzáložka Hlavička

Zobrazuje údaje spoločné pre celú tržbu.

Názov Popis
Zahájenie tržby

Meno obsluhujúceho, ktorý daný doklad vytvoril a dátum a čas zahájenia tržby. Tržba sa začne okamihom vzniku dokladu tržby. Viď Možnosti vzniku dokladu TRZ.

Obsluhujúci, ktorý tržbu zahájil, uzavrel resp. dokončil (viď ďalšie položky), sa môže líšiť vtedy, ak jedno pokladničné miesto zdieľa niekoľko obsluhujúcich.

Vzťah medzi užívateľom - obsluhujúcim, pokladničným miestom a dokladmi tržieb, viď podrobne Proces predaja, základné pojmy.

Uzavretie tržby Meno obsluhujúceho, ktorý daný doklad tržieb ukončil a dátum a čas, kedy tržbu ukončil. Tržba sa ukončí zahájením odvodu tržieb a je ukončená tak dlho, kým sa neukončí odvod tržieb. Opätovné zahájenie tržby, ktorá bola ukončená, nie je možné. Je potrebné dokončiť odvod tržieb a tým sa zaháji ďalšia tržba. Vzťah medzi užívateľom - obsluhujúcim, pokladničným miestom a dokladmi tržieb, viď podrobne Proces predaja, základné pojmy.
Odvod tržby Informácia o tom, ktorý obsluhujúci a kedy ukončil odvod tržby. Vzťah medzi užívateľom - obsluhujúcim, pokladničným miestom a dokladmi tržieb, viď podrobne Proces predaja, základné pojmy.
Zmena Určuje, ku ktorej zmene doklad patrí. Má význam len vtedy, ak používate zmenovú prevádzku. Viac viď Proces predaja - zmenová prevádzka.
Rad Meno radu dokladov tejto tržby. Kde je povedané to, o aký rad pre dané pokladničné miesto pôjde, viď podrobne Proces predaja, základné pojmy.
Obdobie Práve prebiehajúce fiškálne obdobie. Skratka označujúca obdobie, do ktorého je doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí.

Subzáložka Obsah

Zobrazuje zoznam druhov platieb, ktoré sa v tejto tržbe vyskytujú - boli použité na úhradu niektorej z účteniek zviazaných s touto tržbou. Tzn. množstvo platidiel počítané od predchádzajúceho do nasledujúceho odvodu tržieb. Je potrebné pripomenúť, že jedna účtenka môže byť súčasne uhradená niekoľkými spôsobmi platieb. Subzáložka zobrazuje toľko riadkov, koľko spôsobov úhrady v jednotlivých menách bolo v rámci aktuálnej tržby (na zaplatenie účtenky) použitých. Ďalej obsahuje informácie o prípadne uhradených zálohách a faktúrach. Peniaze sú tak rozdelené na Tržbu za predaj tovaru, peniaze za zálohy a peniaze za faktúry.

Ako bolo objasnené v kap. Proces predaja, základné pojmy, táto záložka v prípade posledného otvoreného dokladu tržieb ukazuje v zásade to isté, čo subzáložka Aktuálne v prípade pokladničného miesta.

Podľa údajov v aktuálnej tržbe je možné uskutočniť prepadovú inventúru stavu platidiel v pokladničnom mieste.

Informace o aktuální tržbě jsou dostupné pouze uživatelům-obsluhujícím s oprávněním Vidět tržbu.

Názov Popis
Spôsob úhrady Spôsob úhrady, ktorým bol predaj uhradený. Druh platby musí byť nadefinovaný v spôsoboch úhrady.
Mena Mena, ktorou sa platilo. Použité meny musia byť pre pokladničné miesto definované v jeho vlastnostiach.
Aktuálny stav Aktuálny stav platidiel v tomto okamihu. Viaže sa k otvorenej tržbe. Zodpovedá súčtu úhrad účteniek, ktoré patria do tejto tržby, zvýšený o počiatok a vklady, znížený o výbery. Tento stav by ste mali správne nájsť pri "prepadovej" inventúre v pokladničnom mieste. Nie sú zahrnuté údaje z otvorenej (práve rozpracovanej) účtenky.
Počiatok Počiatočný stav, zodpovedá položke ponechané pri poslednom odvode tržieb. Väčšinou ide o malé bankovky a mince určené na vrátenie pri predaji.
Tržba Skutočne utŕžené množstvo platidiel. Táto hodnota neobsahuje počiatok, vklady, ani výbery. Ďalej neobsahuje sumy zahrnuté do stĺpcov Prijaté zálohy, Vydané zálohy, Prijaté faktúry.
Vklady Vloženie konkrétneho množstva jedného platidla do pokladničného miesta bez nutnosti uskutočniť odvod tržieb. Väčšinou ide o pridanie drobných bankoviek a mincí do pokladničného miesta. Toto množstvo je zaevidované v agende Príjmy do pokladničných miest.
Výbery Výber konkrétneho množstva jedného platidla z pokladničného miesta bez nutnosti uskutočniť odvod tržieb. Väčšinou ide o odobranie časti hotovosti z bezpečnostných dôvodov. Toto množstvo je zaevidované v agende Výdaje z pokladničných miest.
Prijaté zálohy

Prijaté platby za zálohy. Vyplnený vtedy, keď šlo o príjem zálohy na pokladni, buď s vystavením nového ZLV alebo len o úhradu existujúceho ZLV. Táto suma nie je zahrnutá do stĺpca Tržba.

Viz Prodej s využitím záloh, faktur - Příjem zálohy na kase s vystavením nového ZLV a Platba existujícího zálohového listu. V případě vrácení platby zálohy/faktury, viz Kasa - režim - faktura - vracení platby FV resp. Kasa - režim Záloha - vracení platby ZLV, je částka zde adekvátně ponížena.

Vydané zálohy

Zatiaľ sa nevyužíva. Připraveno na případné budoucí použití pro případ vydaných záloh.

Nicméně vydané zálohy kasa nepodporuje a (zatím) se ani výdej záloh na kase neplánuje. Nezaměňujte z vrácením zálohy, viz Kasa - režim - faktura - vracení platby FV resp. Kasa - režim Záloha - vracení platby ZLV. Vrácení (storno) dříve přijaté zálohy je v tržbách promítnuto formou adekvátního ponížení částky v předchozí položce Přijaté zálohy.

Prijaté faktúry

Prijaté platby za faktúry. Vyplnený vtedy, keď šlo o príjem platby faktúry na pokladni, či už zálohou alebo inými finančnými prostriedkami. Táto suma nie je zahrnutá do stĺpca Tržba.

Viď Predaj s využitím záloh, faktúr - Platba faktúry.

Uzávierka Predpokladaný stav platidiel v okamihu zahájenia odvodu tržieb. Zodpovedá súčtu úhrad účteniek, ktoré patria do tejto tržby, zvýšený o počiatok a vklady, znížený o výbery. Je to aktuálny stav v okamihu zahájenia odvodu tržieb.
Nájdené Skutočne nájdené množstvo jednotlivých platidiel počas odvodu tržieb. Nemusí sa nevyhnutne zhodovať s predpokladaným množstvom pri uzávierke, môže sa líšiť o rozdiel, ktorý predstavuje manko alebo prebytok pri odvode tržieb.
Rozdiel Rozdiel medzi skutočne nájdeným a pri uzávierke predpokladaným množstvom platidiel. Kladná hodnota predstavuje prebytok, záporná manko odvodu tržieb.
Ponechané Množstvo platidiel ponechaných pri tomto odvode tržieb ako počiatok pre ďalšie obdobie.
Odvod Množstvo odvedených platidiel. Ide o nájdené množstvo znížené o množstvo ponechané. Toto množstvo je zaevidované v agende Výdaje z pokladničných miest.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.