Tržby - záložka Zoznam

Zoznam tržieb obmedzený a triedený podľa zvoleného (nastaveného) obmedzenia v záložke Obmedzenie. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie. V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých položiek je zrejmý z ich názvu alebo z popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Číslo dok. Číslo dokladu, protokolu o odvode tržieb. Číslo mu je pridelené po vytvorení. Kedy sa doklad tržby tvorí, viď úvodná kap.
Pok. miesto Meno pokladničného miesta, ku ktorému sa zaostrený doklad vzťahuje.
Stav Stav, v ktorom sa odvod tržieb aktuálne nachádza. Podrobnejší popis viď položka Stav v záložke Detail.
Od Viď položka Zahájenie tržby v hlavičke dokladu tržieb.
Do Viď položka Uzavretie tržby v hlavičke dokladu tržieb.
Vytvoril Viď položka Zahájenie tržby v hlavičke dokladu tržieb.
Uzavrel Viď položka Uzavretie tržby v hlavičke dokladu tržieb.
Dát. odvodu Viď položka Odvod tržby v hlavičke dokladu tržieb.
Odviedol Viď položka Odvod tržby v hlavičke dokladu tržieb.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Možnosti vzniku dokladu TRZ:

Do agendy tržieb nie je možné pridávať nové doklady ručne priamo tu. Ako bolo povedané v úvodnej kap., generujú sa nasledovne:

 • prvý doklad tržieb vzniká automaticky po prvom predaji (po uzavretí účtenky zaplatením),
 • nasledujúce vznikajú po predchádzajúcom odvode tržieb, buď priamo po dokončení odvodu, ak bola v pokladničnom mieste ponechaná nejaká hotovosť, alebo po prvom následnom predaji v opačnom prípade.
Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Podobne ako nie je možné pridávať nové doklady, aj opravovať ich je v tejto agende možné len vo veľmi obmedzenej miere. Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je prihlásený užívateľ, ktorý spúšťa túto agendu, vedúcim prevádzky. Platí:

 • Opravovať je možné len tržbu v stave Odvedená.
 • Opravovať je možné len hotovosť a stravenky, a to údaj, koľko bolo pri odvode tržby nájdené.
 • Opravné doklady majú rovnaký Dátum vystavenia dokladu a obdobie ako opravovaná tržba.
 • Po uložení sa vytvoria nové doklady VPP, ktoré skorigujú hodnotu pôvodných VPP. Opravovať je možné opakovane, avšak väčší počet opráv je na úkor prehľadnosti. Užívateľ by teda mal používať túto funkciu s uvážením!

  Uzávierka: 1500
  Nalezeno: 1600

  Odvod tržby vygeneruje:
  VPP Tržba: 1500
  VPP Prebytok: 100

  Poté uživatel opraví Nalezeno na 1650. Vznikne nový doklad:
  VPP prebytok: 50 (zvýší přebytek na 150)

  Pokud by poté byla provedena další oprava, např. Nalezeno na 1400, vznikne několik dokladů:
  VPP Prebytok: -150 (vymaže prebytok)
  VPP Tržba: -100 (zníži tržbu na 1400)
  VPP Manko: 100 (odvedie manko)

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8 Záznamy tržieb nie je možné mazať. Ak obsluhujúci pri odvode zadal niečo chybne (napr. zadal, že chce odviesť viac ako chce v skutočnosti a pod.), musí to vyrovnať nasledujúcim odvodom, príp. ručne vytvoreným príjmom do pokladničného miesta, príp. výdajom z pokladničného miesta.
Skopírovať F9 Záznamy tržieb nie je možné ručne pridávať, takže ani kopírovať.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Nájsť Ctrl +F7
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.