Účtenky - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnej účtenke zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Riadky Platby Zľavy Poznámky Zmeny a opravy Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Číslo mu je pridelené po uložení.
Pokladňa Pokladňa, na ktorej účtenka vznikla a na ktorej bol predaj realizovaný. Viď nastavenie pokladní.
Pokladničné miesto Pokladničné miesto, cez ktoré účtenka vznikla. Tzn. pokladničné miesto, ktoré prijalo tržbu.
Celkom Celková cena účtenky v lokálnej mene. Súčet cien všetkých riadkov účtenky s uplatnením zaokrúhľovania nastaveného v prevádzkach. Tzn. cena, za ktorú sa predalo.
Daň Súčet DPH z celej účtenky s uplatnením zaokrúhľovania nastaveného v prevádzkach.
Zľava Veľkosť zľavy na účtenke. Súčet zliav všetkých riadkov účtenky.
Dátum vystavenia Dátum vystavenia účtenky. Obsah položky Obsluhujúci - Vytvoril z hlavičky účtenky.
Ceny s daňou Áno/Nie, podľa toho, či boli ceny na účtenke zadávané s DPH alebo bez, podľa nastavenia v predajni.
Typ účtenky

Typ účtenky podľa toho, ako vznikla:

Subzáložka Hlavička

Zobrazuje údaje spoločné pre celú účtenku. Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Provoz
Shop_ID.Name
Názov prevádzky, v ktorej účtenka vznikla.
Místo/židleSellingStandFull

Má význam v prípade účteniek typu "gastro", tzn. vzniknutých z reštauračného predaja. Ide o predajné miesto, ku ktorému bola účtenka zadaná. Viď režim Predajné miesta reštauračnej pokladne.

V prípade účteniek, ktoré vznikli automaticky v rámci vyrovnania zrkadla (viď možnosti vzniku novej UC), je tu ako predajné miesto uvedené prvé miesto zo zoznamu predajných miest definovaných na Prevádzke a stolička sa volá "Zrkadlo".

Firma (zákazník)
Firma (zákazník)Firm_ID.Name

Firma - Zákazník z účtenky - Odberateľ, pre ktorého sa predaj realizuje.

Položka sa predvypĺňa podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba novej UC vyvolaná. Napr.:

Ulice, Město, PSČ

Údaje adresy sídla firmy (zákazníka).

Obsluhujúci

VytvořilCreated_TXT

Obsluhující - uživatel, který účtenku vytvořil, včetně data a času založení účtenky (zápis prvního prodeje).

Ak ide o ešte otvorenú účtenku (viď uzavreté a otvorené účtenky), v položke "Uzavrel" nie je uvedený žiadny užívateľ. Interne sa tu pamätá ten, kto ju naposledy upravil. Takže ak účtenku zdieľa niekoľko obsluhujúcich, bude to ten z nich, ktorý naposledy s danou účtenkou pracoval. Za toho sa tiež obmedzí pri obmedzení podľa prvku Uzavrel.

UzavřelClosed_TXT

Obsluhující - uživatel, který účtenku uzavřel, včetně data a času uzavření účtenky (zaplacení).

Väzby dokladu
 

Zobrazujú sa tu väzby účtenky pokladničného predaja na iné doklady, ktoré v rámci procesu predaja vznikajú. Podrobne viď Proces predaja - základné pojmy, vznikajúce doklady a ich väzby.

Umožňuje si jednotlivé doklady priamo odtiaľto zobraziť. Tzn. v prípade, že daný doklad existuje, ide o funkčné tlačidlo, ktoré vyvolá agendu daného dokladu a otvorí ju "cez" agendu Účteniek. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, obmedzená podľa daného dokladu, na ktorý sa aktuálna účtenka viaže. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich záznamov (dokladov) daného typu a pod.)

Väzby účtenky na iné doklady viď tiež záložka X-väzby.

Doplnkové informácie
ZakázkaBusOrder_ID

Informácie o zákazke, obchodnom prípade a projekte zadanom pri predaji na danej účtenke.

Ďalej viď Doplnková informácia na účtenke.

Obchodní případBusTransaction_ID
ProjektProject_ID
Rekapitulácia DPH
  Rekapitulácia hodnôt DPH tovaru na príslušnej účtenke, podľa jednotlivých sadzieb a ich súčet celkom.
Zľavy celkom


Zoznam jednotlivých zliav poskytnutých pri predaji na danej účtenke a ich celkový súčet. Jedná se buď o slevy pokladního prodeje z agendy Slevy na kase nebo o slevy ze standardního slevového systémuABRA Gen, pokud je jejich použití v pokladním resp. restauračním prodeji nastaveno. Pre podrobnejšie informácie viď Zľavy v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji.

 • Riadková zľava - zahŕňa zľavy pokladničného predaja, ktoré sú typu "percentuálna" alebo "finančná na riadok resp. na tovar". Viď typy zliav.
 • Zľava na doklad - zahŕňa zľavy pokladničného predaja, ktoré sú typu "percentuálna na doklad".
 • Finančná zľava na doklad - zahŕňa zľavy pokladničného predaja, ktoré sú typu "finančná na doklad".
 • Akčná zľava - zahŕňa zľavy pokladničného predaja, ktoré sú typu "akčná zľava".
 • Dealerská sleva - zahrnuje slevy dealerské příp. kusové ze standardního slevového systémuABRA Gen.
Fiškalizované

Informace o tom, zda byl daný doklad fiskalizován. Zde needitovatelná položka, nastavuje se automaticky po provedení fiskalizace.

Subzáložka Riadky

Zobrazuje podrobnosti riadkov danej účtenky.

Zoznam riadkov

Názov Popis
Kód skl. karty Kód predávaného tovaru, tzn. kód skladovej karty.
Názov skl. karty Názov predávaného tovaru.
Sklad Sklad, z ktorého pochádza predávaný tovar.
Sér.číslo/šarža Sériové (výrobné) číslo/šarža zadané pri predaji. Viď predaj tovaru so sériovými číslami resp. predaj tovaru so šaržami.
Jedn. Merná jednotka predávaného tovaru.
Množstvo Množstvo, koľko merných jednotiek bolo predaných.
Cena Cena jednej jednotky predávaného tovaru.
%DPH DPH predávaného tovaru.
Zľava Celková poskytnutá zľava na tomto riadku účtenky (tomto tovare).
Obal Predaný tovar je obal Áno/Nie.
Číslo bonu Číslo bonu, ktorý sa vzťahuje k danému riadku účtenky. Viď položka Číslo bonu v zozname bonov. Majú význam iba pre reštauračný predaj a ak ide o tovar, ku ktorému sa majú tvoriť bony. Viac viď kap. Bony.
Typ Typ bonu z predchádzajúcej položky.
Vytvoril Obsluhujúci, ktorý daný bon vytvoril.
Tlač

Informácia o stave vytlačenia bonu. Viď položka Stav tlače v zozname bonov.

Správa pre výrobňu

Viď položka Správa na bone v zozname bonov.

Info o cenách/slevách a lišta navigátoru

Pod sezname řádků je uvedena Cena bez daně zaostřeného řádku účtenky, DPH tohoto řádku a podrobnosti o poskytnutých slevách, vztahujících se k zaostřenému řádku. Aké zľavy sú zahrnuté v jednotlivých sumárnych položkách zliav, viď popis Zľavy celkom v hlavičke účtenky.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor tu

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Platby

Zobrazuje informácie o platení účtenky.

Názov Popis
Spôsob úhrady Zoznam spôsobov úhrady, akými bola účtenka platená. Jednu účtenku je možné uhradiť naraz niekoľkými spôsobmi.
Platené Suma zaplatená týmto spôsobom úhrady.
Vrátené Suma vrátená k tomuto spôsobu úhrady.
Mena Mena, v ktorej bola platba realizovaná.

Popis

Číslo platobnej karty alebo šeku, ktorými sa na danej účtenke platilo. Má význam iba pre spôsob úhrady terminálom, platobnou kartou alebo šekom.

Ide o komentár napísaný na pokladni pri platení (viď režim Platenie maloobchodnej pokladne resp. režim Platenie reštauračnej pokladne) v prípade spôsobu úhrady platobnou kartou alebo šekom (ak je v rámci daných spôsobov úhrady nastavené Vyžadovať komentár) alebo o číslo platobnej karty, ktoré systém dostane do terminálu v prípade spôsobu úhrady terminálom.

Autorizačný kód

Autorizačný kód zadávaný pri platbe prostredníctvom terminálu. Má význam pre spôsob úhrady pomocou terminálu. Viď Platenie prostredníctvom terminálu.

Stornované Má význam iba pre spôsob úhrady pomocou terminálu. Informácia o tom, či bola daná platba prostredníctvom terminálu stornovaná, tzn. zmazaná. Viď Platenie prostredníctvom terminálu - zmazanie platby.

Subzáložka Zľavy

Zobrazuje informácie o zľavách poskytnutých v rámci účtenky.

Názov Popis
Názov Názov poskytnutej zľavy.
Zľava Výška poskytnutej zľavy.
Poznámka Poznámka zadaná v okamihu poskytovania zľavy v režime Zľava. Napr. podrobnejší popis, za čo bola zľava poskytnutá.
Automatická Poskytnutie zľavy sa uskutočnilo automaticky - Áno/Nie. Viď typy zliav.

Subzáložka Poznámky

Poznámka 1 a Poznámka 2 zadané na účtenke. Ďalej viď Doplnková informácia na účtenke.

V prípade predaja na pokladni podľa dodacieho listu je Poznámka 1 automaticky predvyplnená číslom importovaného DL.

Subzáložka Zmeny a opravy

Zobrazuje informácie zapisované interne programom o vybraných zmenách, ktoré nastali s danou účtenkou a sú zásadnejšieho charakteru (mohli by mať nejaký negatívny dopad a pod.). Môžu pomôcť pri riešení rôznych servisných problémov. Napr. v prípadoch tlače na fiškálnu tlačiareň.

Príklad záznamov v tejto záložke

Príklad záznamov v tejto záložke, kedy došlo k problému k fiškalizácii.

 

Názov Popis
Zmena

Informácie o vykonanej zmene, tzn. typ zmeny, napr.:

 • Riadok č. X - zmazaný - obsluhujúci zmazal riadok (viď napr. funkcia Zmazať z režimu Predaj, funkcia Zmazať z režimu Oprava)
 • Riadok č. X - zmena ceny -  obsluhujúci opravil cenu (viď napr. funkcia Cena z režimu Oprava)
 • Uzavrenie dokladu - obsluhujúci zavrel účtenku (viď napr. funkcia Účet v režimu Platenie)
 • Štart fiškalizácie - zahájenie tlače na fiškálnu tlačiareň
 • Chyba v priebehu fiškalizácie - pri fiškalizácii došlo k nejakému problému, napr. chyba v komunikácii s fiškálom. Viac viď
 • Fiškalizácia sa podľa užívateľa nevykonala - pri fiškalizácii došlo k chybe, po ktorej na otázku, či bola fiškalizácia úspešná (tzn. doklad bol zapísaný do fiškálu), obsluhujúci odpovedal záporne.
 • Štart opakovanej fiškalizácie - fiškalizácia sa podľa obsluhujúceho nepodarila a obsluhujúci vyvolal zopakovanie fiškalizácie
 • Dokončenie fiškalizácie - fiškalizácia sa považuje za dokončenú. Buď prebehla bez chyby, alebo prebehla s chybou, po ktorej na otázku, či bola fiškalizácia úspešná, obsluhujúci odpovedal kladne. Tzn. účtenka sa považuje za "fiškalizovanú" na základe potvrdenia obsluhujúcim.
 • Štart/dokončenie fiškalizácie - opakovane - Užívateľ vyvolal fiškalizáciu opakovane, aj keď účtenka už má poznamenané, že bola fiškalizovaná.
 • A pod.
Užívateľ Obsluhujúci - užívateľ, ktorý danú zmenu vykonal.
Čas zmeny Dátum a čas vykonania danej zmeny.
Popis Doplňujúci popis. Zobrazuje sa napr. v prípade opätovnej tlače na fiškálnu tlačiareň, ktorú vedome vykonal daný obsluhujúci (viď funkcia Tlač účtenky v agende Účtenky).

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.