Účtenky - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam účteniek obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Zoznam a Detail tejto agendy. Bližšie objasníme iba nasledujúce položky (podvoľby obmedzovacích prvkov Riadky, Platby a Zľavy sú riadkové obmedzenia):

Názov Popis
Spracované uzávierkou predaja

Obmedzenie podľa toho, či účtenka bola spracovaná uzávierkou predaja.

  • Spracované - účtenka už bola spracovaná uzávierkou predaja. Tým pádom k nej tiež existuje Súhrnná účtenka. Viď i obmedzujúci prvok Súhrnná účtenka a položka Väzby dokladu z hlavičky účtenky.
  • Pripravené na spracovanie - účtenka ešte nebola spracovaná uzávierkou predaja a nejde o účtenku, ktorá sa nebude odpisovať zo skladu. Viď popis hodnôt položky Odpísaná zo skladu zo záložky Zoznam.
  • Nebudú sa spracovávať - ide o účtenku, ktorá sa nebude odpisovať zo skladu. Viď popis hodnôt položky Odpísaná zo skladu zo záložky Zoznam.
Odpísané zo skladu Obmedzenie podľa položky Odpísaná zo skladu zo záložky Zoznam.
Súhrnná účtenka

Umožní vypísať si len účtenky, ktoré sú zahrnuté do vybraných súhrnných účteniek.

Na vyhľadanie a výber daných súhrnných účteniek sa ponúkne Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého si tie požadované z príslušnej agendy vyhľadáte.

So zľavou Obmedzenie podľa položky So zľavou zo záložky Zoznam.
Zľavu potvrdil

Toto obmedzenie vyberie účtenky podľa položky Zľavu potvrdil v záložke Zoznam.

Ďalej viď poznámku v popise položky Zľavy potvrdil v záložke Zoznam.

Zľavu potvrdil

Toto obmedzenie vyberie účtenky podľa položky Zľavu potvrdil v záložke Zoznam.

Ďalej viď poznámku v popise položky Zľavy potvrdil v záložke Zoznam.

Percentuálne zľavy na doklad celkom Obmedzenie podľa položky Zľavy celkom z hlavičky účtenky.
Riadkové zľavy celkom
Finančné zľavy na doklad celkom
Akčné zľavy celkom
Dílerské zľavy celkom
Otevřené

Omezí jen za otevřené účtenky.

Viz též Často kladené otázky, otázka Jak si vypsat všechny otevřené účtenky.

Vytvoril Obsluhujúci z hlavičky Účtenky, ktorý účtenku vytvoril. Ide tu o výber priamo z agendy Užívatelia. Obsluhujúci totiž mohol byť medzitým z agendy Obsluhujúcich zmazaný.
Uzavrel

Obsluhujúci z hlavičky Účtenky, ktorý účtenku uzavrel.

Ak ide o ešte otvorenú účtenku (viď uzavreté a otvorené účtenky), v položke "Uzavrel" nie je uvedený žiadny užívateľ. Obmedzí sa podľa toho, kto ju naposledy upravil. Ďalej viď poznámku v rámci položky Obsluhujúci v hlavičke účtenky.

Predajné miesto

Má význam v prípade účteniek typu "gastro", tzn. vzniknutých z reštauračného predaja. Možnosť obmedziť za položku Miesto/stolička z hlavičky účtenky. Za predajné miesto je možné filtrovať ako za reťazec vo formáte Miesto/Stolička.

Aj tu platí hviezdičková konvencia, tzn. možnosť použitia tzv. divokých znakov (wildcards) ako u iných obmedzení za znakové údaje.

Názov Popis
Riadky

Pre všetky obmedzenia podľa údajov riadkov v tejto agende platí nasledujúce: vyberie také účtenky, ktoré obsahujú aspoň jeden riadok, na ktorom sú splnené niektoré zo zadaných riadkových obmedzení.

Taková účtenka je ve výsledném reportu zahrnuta pochopitelně celá, tedy včetně řádků, na kterých nejsou splněna odpovídající řádková omezení!

Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými účtenkami, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.

Popis podvolieb obmedzovacieho prvku Riadky:
Sklad Obmedzenie podľa skladu, z ktorého pochádza predávaný tovar.
Skladová karta

Obmedzenie podľa zadanej skladovej karty Program vyberie také účtenky, ktoré obsahujú nejaký riadok so zadanou skladovou kartou.

Množstvo

Obmedzenie podľa počtu predaných jednotiek v riadku účtenky. Program vyberie také účtenky, ktoré obsahujú nejaký riadok s množstvom v zadanom rozsahu.

Jednotka Obmedzenie podľa jednotky, v ktorej sa predávalo.
Celková cena Obmedzenie podľa celkovej ceny riadka účtenky. Program vyberie také účtenky, ktoré obsahujú nejaký riadok s celkovou cenou v zadanom rozsahu.
Sériové číslo/šarža Obmedzenie podľa sér.čísla/šarže na riadku účtenky, ak išlo o predaj tovaru so sér.číslami resp. predaj tovaru so šaržami.
Platby

Pre všetky obmedzenia podľa údajov platieb v tejto agende platí nasledujúce: vyberie také účtenky, ktoré obsahujú aspoň jednu platbu, ktorá spĺňa niektoré zo zadaných obmedzení platieb.

Taková účtenka je ve výsledném reportu zahrnuta pochopitelně celá, tedy včetně plateb, na kterých nejsou splněna odpovídající omezení!

Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými účtenkami, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.

Popis podvolieb obmedzovacieho prvku Platby:
Spôsob úhrady

Obmedzenie podľa zadaného spôsobu úhrady. Program vyberie také účtenky, ktoré obsahujú nejakú platbu zadaným spôsobom úhrady.

Mena

Obmedzenie podľa zadanej meny. Program vyberie také účtenky, ktoré obsahujú nejakú platbu v zadanej mene.

Platené

Obmedzenie podľa zaplatenej sumy. Program vyberie také účtenky, ktoré obsahujú nejakú platbu s platenou sumou v zadanom rozsahu.

Vrátené Obmedzenie podľa vrátenej sumy. Program vyberie také účtenky, ktoré obsahujú nejakú platbu s vrátenou sumou v zadanom rozsahu.
Popis Obmedzenie podľa zadaného popisu platby. Program vyberie také účtenky, ktoré obsahujú nejakú platbu so zadaným popisom.
Zľavy

Pre všetky obmedzenia podľa údajov zliav v tejto agende platí nasledujúce: vyberie také účtenky, ktoré obsahujú aspoň jednu zľavu, ktorá spĺňa niektoré zo zadaných obmedzení zliav.

Taková účtenka je ve výsledném reportu zahrnuta pochopitelně celá, tedy včetně slev, na kterých nejsou splněna odpovídající omezení!

Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými účtenkami, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.

Popis podvolieb obmedzovacieho prvku Zľavy:
Kód

Obmedzenie podľa kódu poskytnutej zľavy z agendy Zľavy na pokladni. Program vyberie tie účtenky, na ktoré bola poskytnutá nejaká zľava z agendy Zľavy na pokladni so zadaným kódom.

Nezahrnuje tedy případné dealerské a kusové slevy ze standardního slevového systému ABRA Gen. Viď tiež Zľavy v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji.

Typ zľavy Obmedzenie podľa typu poskytnutej zľavy. Program vyberie také účtenky, na ktoré bola poskytnutá nejaká zľava zadaného typu.
Automatická zľava

Obmedzenie podľa toho, či je poskytnutá zľava automatická alebo nie. Program vyberie také účtenky, na ktoré bola poskytnutá nejaká zľava, ktorá má údaj Automatická nastavený na hodnotu zadanú v tomto obmedzení.

Celková výška zľavy

Obmedzenie podľa celkovej výšky zľavy. Program vyberie také účtenky, ktoré obsahujú nejakú zľavu s celkovou výškou v zadanom rozsahu.

Hodnota percentuálnej zľavy

Obmedzenie podľa hodnoty percentuálnej zľavy. Program vyberie také účtenky, ktoré obsahujú nejakú zľavu typu "percentuálna" s hodnotou zľavy v zadanom rozsahu. Viď Typy zliav.

Hodnota finančnej zľavy Obmedzenie podľa hodnoty finančnej zľavy. Program vyberie také účtenky, ktoré obsahujú nejakú zľavu typu "finančná" s hodnotou zľavy v zadanom rozsahu. Viď Typy zliav.