Účtenky - záložka Zoznam

Seznam účtenek omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých položiek je zrejmý z ich názvu alebo z popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Číslo dok. Číslo dokladu. Číslo mu je pridelené po uložení.
Dátum vytvorenia Dátum vystavenia účtenky. Obsah položky Obsluhujúci - Vytvoril z hlavičky účtenky.
Celková cena Viď popis položky Celkom v hornej časti záložky Detail účtenky.
Zľava Viď popis položky Zľava v hornej časti záložky Detail účtenky.
Predajné miesto/stolička Obsah položky Miesto/stolička z hlavičky účtenky.
Typ Viď popis položky Typ účtenky v hornej časti záložky Detail účtenky.
Otvor.

Informácia o tom, či ide o otvorenú alebo uzavretú účtenku:

Obsluhujúci

Informácia o tom, kto účtenku vytvoril resp. uzavrel:

 • Ak je účtenka uzavretá, tak Obsluhujúci z hlavičky Účtenky, ktorý účtenku uzavrel.
 • Ak je účtenka ešte otvorená, tak Obsluhujúci z hlavičky Účtenky, ktorý účtenku vytvoril.
So zľavou

Áno / Nie - informácia, či je na účtenke poskytnutá nejaká (akákoľvek) zľava.

Zahrnuje tedy jak poskytnuté slevy z agendy Slevy na kase, tak poskytnuté slevy ze standardního slevového systému ABRA Gen. Viď tiež Zľavy v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji.

Zľava z dokladu Viď položka Zľavy celkom - Zľava na doklad.
Zľava pohybov Viď položka Zľavy celkom - Riadková zľava.
Akčné zľavy Viď položka Zľavy celkom - Akčná zľava.
Zľavu potvrdil

Meno obsluhujúceho, ktorý autorizoval poskytovanú zľavu. Viď popis oprávnenia Autorizovať poskytované zľavy a režim Zľavy maloobchodnej pokladne resp. režim Zľavy obchodnej pokladne.

Zliav môže byť na účtenke niekoľko a teoreticky by každú z nich mohol autorizovať iný obsluhujúci. Položka si však pamätá iba jednu, na hlavičke účtenky. Je v nej teda uložený posledný obsluhujúci, ktorý na účtenke naposledy autorizoval nejakú zľavu. Toto obmedzenie však nepredstavuje žiadnu prekážku, v bežnej praxi k takým situáciám nedochádza.

 

Tržba Viď položka Väzby dokladu z hlavičky účtenky.
Súhrnná účtenka
Čís. vracanej účtenky
Dát. vracanej účtenky
On-line odpis
Odpísaná zo skladu

Dopĺňajúca informácia k predchádzajúcej položke On-line odpis zo skladu. Možné hodnoty:

 • Áno
  • ak už je k účtenke vytvorený skladový doklad, tzn. DL, VR či PR na pohyb predaného resp. vráteného tovaru,
  • alebo ak už je k účtenke vytvorený skladový doklad INP alebo INM, pokiaľ ide o UC vzniknutú v rámci vyrovnania zrkadla,
  • alebo ak k účtenke vytvorený skladový doklad DL, VR alebo PR nie je, ale ide:
   • buď o vratnú účtenku vzniknutú v režime Vracanie maloobchodnej pokladne resp. v režime Vracanie reštauračnej pokladne, na ktorej došlo ku kráteniu off-line pohybov (tzn. odpísaná zo skladu je, i keď k nej sklad. doklady VR/PR nie sú vytvorené, pretože pohyby z vratnej účtenky sa pokrátili s príslušnými pohybmi predajnými z vracanej účtenky)
   • alebo o vracanú účtenku, na ktorej došlo k pokráteniu všetkých jej pohybov (tzn. zdrojová vracaná účtenka nemala žiadne ďalšie pohyby ako tie, ktoré sa pokrátili).
 • Nie - ak k účtenke zatiaľ skladový doklad vytvorený nie je. Bude vytvorený až pri uzávierke predaja.
 • Nebude sa odpisovať - V tomto prípade skladový doklad k účtenke vytvorený nie je, ale ani sa vytvárať nebude. Ide o prípad, keď na účtenke nie je žiadny nenulový pohyb (tzn. obsahuje iba nulové počty). Tzn. všetky tovary namarkované na účtenku boli následne zmazané. Viď tiež funkcia Zmazať v režime Predaj maloobchodnej pokladne resp. v režime Predaj reštauračnej pokladne.
Poznámka Obsah subzáložky Poznámka.
Extra info

Informácia, či účtenka bola vystavená v režime DutyFree. Položka je určená len pre používanie maloobchodného resp. reštauračného predaja v režime DutyFree. Viď Často kladené otázky - DutyFree predaj.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Možnosti vystavenia novej UC:

Do agendy účteniek nie je možné pridávať nové doklady ručne priamo tu. Ako bolo povedané v úvodnej kap., generujú sa nasledovne:


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Podobne ako nie je možné pridávať nové doklady, aj opravovať ich je v tejto agende možné len vo veľmi obmedzenej miere. Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je prihlásený užívateľ, ktorý spúšťa túto agendu, vedúcim prevádzky. V prípade týchto dokladov ide typicky o:

 • opravu vybraných údajov (napr. zákazka, obchodný prípad, poznámky a pod.)
 • opravy sériových čísel a šarží na doklady obsahujúce karty s evidovanými šaržami či sériovými číslami.

  Ak ide o predaj tovaru so sér.číslami resp. predaj tovaru so šaržami a potrebujete uskutočniť opravu týchto sér.čísel/šarží, môžete to učiniť aj pomocou funkcie Sér.čísla/šarže v agende Pohyby účteniek.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8 Účtenky nie je možné mazať. Opravu účteniek vzniknutých pri predaji je možné vykonať len prostredníctvom režimu Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režimu Vracanie reštauračnej pokladne. Opravu účteniek vzniknutých v rámci vyrovnania zrkadla je možné spraviť iba pomocou opravného zrkadla.
Skopírovať F9 Účtenky tu nie je možné ručne pridávať, takže ani kopírovať.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Nájsť Ctrl +F7
Nájsť ďalší Shift +F7
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Uzávierka - - Vyvolá uzávierku predaja, ktorá zabezpečí o. i. premietnutie uzavretých (zaplatených) účteniek do skladu, viac viď v rámci popisu danej uzávierky. Ide o jednu z možností vyvolania uzávierky predaja.
Tlač účtenky - -

Funkcia pracuje v dvoch režimoch:

 • Ak v Nastavení pokladne nemáte pripojenú žiadnu tlačiareň ako fiškálnu tlačiareň (viď voľba Fiškálna tlačiareň v Sprievodcovi pripojením pokladničných periférií), tak funkcia slúži pre tlač kópie ľubovoľnej účtenky alebo účteniek na bankovú tlačiareň (pokladničnú tlačiareň). S tým súvisí nutnosť mať pokladničnú tlačiareň pripojenú a správne konfigurovanú. Viď kapitola Nastavenie pokladní. Pozor, tlač na štandardnú stránkovú tlačiareň by neprebehol korektne. Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) účteniek nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Nezamieňajte so štandardnou funkciou Tlač, export.

  Druhýkrát alebo viackrát vytlačená účtenka je označená nápisom "*Kópia*". Viac viď Často kladené otázky - Je možná opakovaná tlač účtenky?

   

 • Ak v Nastavení pokladne máte pripojenú tlačiareň ako fiškálnu tlačiareň, tak to znamená, že vykonávate tzv. fiškalizáciu dokladov, tzn. vysielate účtenky do fiškálnych modulov v súlade s požiadavkami aktuálne platnej legislatívy. Povinné napr. v SR. V nadväznosti na fiškálny modul nie je tlač kópie účtenky možná. Viac viď Často kladené otázky - Je možná opakovaná tlač účtenky? Preto v tomto prípade funkcia neslúži pre tlač kópie, ale opakované vyslanie danej účtenky do fiškálneho zariadenia. Viac viď Opakovaná fiškalizácia.

  V tomto prípade teda nejde len o tlač "kópie" dokladu, ale o novú tlač originálu. Je teda určená len pre výnimočné prípady, kedy napr. chybou fiškálu nedošlo k zaevidovaniu dokladu do fiškálu. Preto je nutné ju použiť s uvážením!

  Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak máte počítač zadaný ako pokladňu (záznam pre daný počítač v Nastavení pokladní), ak máte v nastavení pokladne pripojenú tlačiareň ako fiškálnu tlačiareň a pokiaľ súčasne obsluhujúci má nastavené oprávnenie V zozname účt. tlačiť kópiu účt. na fiškálnu tlačiareň. Po vyvolání funkce nejdříve zobrazí upozornění na nemožnost tímto způsobem tisknout pouhou kopii účtenky, které musí oprávněný obsluhující potvrdit.

Previesť účtenku - -

Umožní převod účtenky na libovolného uživatele nebo kasu. Tj. obsluhujícímu umožní převzít účtenku, kterou založil někdo jiný, na sebe resp. na "svou" kasu. To má význam v prípade, že na prevádzke je zakázaná práca s cudzími účtenkami, ale daný obsluhujúci potrebuje s nejakou cudzou účtenkou pracovať, napr. uzavrieť ju, pretože jej zakladateľ už odišiel. Prevzatie spôsobí na účtenke zmenu údaja o tom, kto účtenku založil. Podrobnejšie vrát. príkladu viď nastavenie S účtenkou môže pracovať iba ten, kto ju založil v agende Prevádzky.

Funkce je k dispozici pouze na otevřené účtence a pouze, pokud je přihlášený uživatel, který spouští tuto agendu, provozním vedoucím.

Zobrazí dialog který umožňuje na účtence změnit uživatele a kasu. V nabídce nejsou aktuální uživatel účtenky (její současný majitel) a v nabídce kas jsou jen kasy ze stejného provozu, jako je účtenka a pochopitelně chybí kasa aktuálně zapsaná na účtence. Aktuální kasa a uživatel jsou vidět v horní části okna.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.