Uzávierka predaja

Uskutoční uzávierku pokladničných predajov z pokladne resp. dotykovej pokladne maloobchodného predaja a reštauračnej pokladne resp. reštauračnej dotykovej pokladne a premietne ich do stavu skladov.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Popis

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj alebo Reštauračný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické. Uzávierku predaja je možné vyvolať aj iným spôsobom, viď ďalej Možnosti vyvolania uzávierky predaja.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Uzávierka predaja slúži na odpis predaného tovaru (predaného prostredníctvom niektorej z pokladní pokladničného maloobchodného či reštauračného predaja) zo skladu (z jedného či z viacerých skladov) a ďalej na nastavenie predkontácií pre automatické zaúčtovanie predaja. Vznikajú pri nej doklady typu Súhrnné účtenky (PS), ktoré sú evidované v agende Predaja. Vznikajú pri nej tiež zápisy na odpis tovaru zo skladu príp. na jeho vrátenie, tzn. na predaný tovar sa vytvárajú dodacie listy a na prípadné opravy predajov sa vytvárajú vratky alebo príjemky.

Je potrebné, aby v dobe vzniku týchto skladových dokladov bola na sklade dostatočná zásoba (ak nie je na sklade alebo aspoň pre skl. karty, ktorých sa to týka, povolené vyskladnenie do mínusu), v opačnom prípade uzávierka predaja skončí chybou. Je preto vhodné, obzvlášť ak používate reštauračný predaj, dodržať správne poradie uzávierok. Ďalej viď vzťah uzávierky predaja a uzávierky bonov.

Ako bolo objasnené v kap. Proces predaja, základné pojmy, ak počas dňa potrebujete vedieť, aký je aktuálny stav zásob na skladoch, buď musíte mať nastavený Okamžitý odpis zo skladu (ak to pre daný typ prevádzky je možné) a musíte zabezpečiť, aby bolo možné vytvárať potrebné skladové doklady (viď popis v rámci Okamžitého odpisu zo skladu) alebo musíte uskutočniť uzávierku predaja, aby sa predaje premietli do stavu skladu.

To môžete vykonať, kedykoľvek potrebujete. Počet uzávierok predaja v jednom dni nie je nijako obmedzený. Optimálne je uskutočniť uzávierku denne, ideálne po skončení predaja.

Možnosti vyvolania uzávierky predaja:

Ďalej je uvedené: