Pokyny k otestovaniu periférií

Nájdete tu vybrané pokyny, ktoré môžete využiť na otestovanie funkčnosti svojich pokladničných periférií.

Ako bolo povedané v kap. Ako začať, pred samotným nasadením pokladničného predaja je bezpodmienečne nutné skontrolovať a zabezpečiť funkčnosť všetkých pokladničných periférií pripojených k PC, kde má byť pokladničný predaj nasadený. Inak nie je možné zaručiť úspešnú implementáciu pokladničného systému. Podrobnejšie viď Ako začať používať skupinu Pokladničný predaj - Definícia pokladní.

Seznam podporovaných periferií pro kasy v pokladním a restauračním prodeji systému ABRA Gen (dále budeme používat zkratku POS) je k dispozici na www stránkách výrobce. Platí:

 • Pokladničná tlačiareň - musí byť pripojená k počítaču a pre tlač musí byť zvolený tlačový ovládač Windows "Generic/Text Only" (alebo "Všeobecný/Len textový", podľa verzie operačného systému). Prípadný iný ovládač Windows, obzvlášť ovládač dodávaný výrobcom hardware, nie je prípustný! Nastavenie ďalších vlastností portu nie je pre POS dôležité, podstatná je fungujúca tlačiareň. Funkčnosť je možné overiť:
  • Základná funkčnosť - Vytlačením skúšobnej stránky (príslušné tlačidlo v definícii tlačovej fronty Windows).
  • Podrobnejšie vyskúšanie - Pomocou nástroja POSDriversTest.exe. Tlačidlom "Ovládač" je potrebné vybrať ovládač tlačiarne (súbor *.g3p zo zoznamu dodávaných). Pomocou tlačidla "Konfigurácia" je potrebné vybrať konkrétnu tlačovú frontu. Po prepojení definície tlačidlom "Pripojenie" je možné konkrétne funkcie periférie otestovať pomocou ďalej dostupných tlačidiel ("Jeden text", "Koniec stránky", Test slovenčiny" atď.).
 • Zákaznícky displej - Musí byť pripojený. Dodávateľ HW musí oznámiť presné nastavenie sériového portu potrebného pre pripojenie (port, rýchlosť, počet dátových bitov, počet stop bitov, paritu, riadenie toku). Funkčnosť je možné overiť:
  • Zaslaním textových dát na uvedený sériový port vlastnými prostriedkami. Napr. odoslaním súboru na príslušný port v príkazovom riadku. Najskôr je potrebné nastaviť port príkazom MODE a následne príkazom COPY skopírovať súbor, ktorý bol dopredu pripravený na disku.
   "c:\mode COM1:96,N,8,1"
   "c:\copy pokus.txt COM1"
  • Pomocou nástroja POSDriversTest.exe v záložke "Zákaznícky displej". Tlačidlom "Ovládač" je potrebné vybrať ovládač (súbor .g3u zo zoznamu dodávaných). Pomocou tlačidla "Konfigurácia" je potrebné vybrať buď port alebo tlačovú frontu (frontu v prípade, že displej nie je zapojený do PC, ale je pripojený do tlačiarne, ktorá ho prostredníctvom tlačového drivera ovláda, viď tiež popis Pripojenia zákazníckeho displeja). Po prepojení definície tlačidlom "Pripojenie" je možné konkrétne funkcie periférie otestovať pomocou dostupných tlačidiel. (Napr. "LOGO", "Pozdrav", "Rozlúčenie" atď.).

   Väčšina zákazníckych displejov vyžaduje samostatné napájanie. To býva riešené samostatným sieťovým zdrojom alebo špeciálnou redukciou, ktorá umožňuje vyvedenie napájania cez voľnú pozíciu prídavnej karty základnej dosky počítača.

 • Pokladničná zásuvka - Musí byť pripojená k počítaču alebo tlačiarni, ktorá je pripojená k počítaču. Funkčnosť je možné overiť:
  • Ak je zásuvka pripojená do tlačiarne, tak odoslaním súboru do nakonfigurovanej tlačiarne. Do daného súboru sa najskôr uloží tzv. Esc sekvencia, ktorá na tlačiarni spôsobí aktiváciu "portu" na otvorenie zásuvky. Príslušnú sekvenciu je potrebné nájsť v dokumentácii ku konkrétnej tlačiarni. Konkrétne je potrebné overiť v definícii tlačovej fronty jej priradenie ku konkrétnemu LPTx (alebo COMx) portu a následne naň v príkazovom riadku odoslať súbor príkazom COPY. Napr.: "c:\copy /b pokus.txt LPT1".
  • Ak je zásuvka pripojená priamo k sériovému portu, je ju možné aktivovať aj poslaním súboru s príslušnou ESC sekvenciou. Akurát je predtým potrebné nastaviť parametre portu príkazom MODE. Postup je rovnaký ako postup, ktorý bol uvedený pri zákazníckom displeji.
  • V oboch predchádzajúcich prípadoch pomocou nástroja POSDriversTest.exe. Tlačidlom "Ovládač" je potrebné vybrať ovládač zásuvky (súbor *.g3d zo zoznamu dodávaných). Pomocou tlačidla "Konfigurácia" je potrebné vybrať tlačovú frontu či špecifikovať parametre sér. portu. Po prepojení definície tlačidlom "Pripojenie" je možné konkrétne funkcie periférie otestovať pomocou dostupných tlačidiel.

   Pokladničná zásuvka vyžaduje napájanie. V prípade pripojenia do tlačiarne ho obstará zdroj tlačiarne. Pre zásuvky pripojené prostredníctvom sériového portu je potrebné počítať so samostatným sieťovým zdrojom alebo špeciálnou redukciou napájania.

 • Obchodná váha - Musí byť pripojená. Dodávateľ HW musí oznámiť presné nastavenie sériového portu potrebného pre pripojenie (port, rýchlosť, počet dátových bitov, počet stop bitov, paritu, riadenie toku). Funkčnosť je možné overiť:
  • Pomocou nástroja POSDriversTest.exe. Postup je podobný ako v predchádzajúcich prípadoch.
 • Snímač čiarových kódov
  • Klávesnicový snímač musí byť pripojený k počítaču a nastavený tak, aby pri zapnutej slovenskej klávesnici posielal číslice, nie slovenské znaky. Funkčnosť je možné overiť v ľubovoľnom textovom editore, napr. v Notepad.exe. Tieto tzv. klávesnicové snímače vo variante s USB konektorom fungujú rovnako, emulujú klávesnicu a platí pre ne to isté.
  • Sériový snímač čiarových kódov musí byť pripojený a musí s počítačom komunikovať. Dodávateľ HW musí oznámiť presné nastavenie sériového portu potrebného pre pripojenie snímača (port, rýchlosť, počet dátových bitov, počet stop bitov, paritu, riadenie toku). Funkčnosť je možné overiť:
   • Ľubovoľným programom, ktorý dokáže čítať dáta zo sériového portu (napr. vo WXP program HyperTerminál (hypertrm.exe))
   • Pomocou nástroja POSDriversTest.exe. Tlačidlom "Ovládač" je potrebné vybrať ovládač tlačiarne (súbor *.g3p zo zoznamu dodávaných). Pomocou tlačidla "Konfigurácia" je potrebné vybrať sériový port a nastaviť ho. Po prepojení definície tlačidlom "Pripojenie" je možné čítať jednotlivé čiarové kódy a sledovať ich zobrazenie v okne nástroja POSDriversTest.exe.

    Klávesnicový snímač sa pripojí do konektora pre klávesnicu a klávesnica až do snímača.

    Snímače pripojené do klávesnicového vstupu a do USB konektora nepotrebujú samostatné napájanie. V prípade snímačov pripojených prostredníctvom sériového portu je potrebné počítať so samostatným sieťovým zdrojom alebo špeciálnou redukciou.

    Pokud má snímač fungovat kromě POSu i v ostatních částech systému ABRA Gen, musí mít nastaveno posílání prefixu Ctrl+B před každým kódem. Pozor: Tento prefix nebýva vo východiskovom nastavení HW zapnutý a existujú i typy snímačov, ktoré ho vôbec neumožňujú nastaviť. Ďalej viď poznámka ohľadom použitia čítačiek čiarových kódov v kap. Ako začať používať skupinu sklad. Viď tiež poznámku k prefixu Ctrl+B v popise Pripojenia snímača čiarového kódu.

 • Snímač magnetických kariet - Platí to isté, čo pre snímače čiarových kódov.

  Všetky periférie musia byť pripojené naraz a fungovať spoločne.