Príjmy do pokladničného miesta (PPP)

Agenda príjmov do pokladničných miest.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Platby Zaúčtovanie Ochrana dát X-väzby Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj alebo Reštauračný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Agenda zhromažďuje informácie o všetkých príjmoch peňazí, ktoré boli vložené do všetkých pokladničných miest maloobchodného resp. reštauračného predaja. Tu sa evidujú predovšetkým vklady hotovosti do pokladne, čo sú väčšinou drobné mince a bankovky určené na vracanie pri platení na pokladni. Do pokladničných miest je možné vkladať len hotové peniaze. Iné typy platidiel, ako sú stravenky, šeky a pod. do pokladničných miest nie je možné vkladať. Nové doklady PPP na vklady do pokladne môžu vzniknúť ručne vystavením dokladu na vklad hotovosti do pokladničného miesta mimo odvodu tržieb (to je možné urobiť rôznymi spôsobmi). Dále se může jednat o doklady, které vznikly automaticky z pokladního prodeje v rámci plateb záloh či faktur na kase. Viď tiež Možnosti vystavenia nového PPP.

K dokladom PPP, ktoré vznikli ako vklad platidiel do pokladničných miest, musia v systéme vzniknúť doklady na protipohyb, tzn. výdaj (prevod) daných peňazí z firemnej pokladne. Tieto doklady vystupujú ako platby dokladov PPP (a sú viditeľné v záložke Platby dokladov PPP). Môžu vzniknúť pred vystavením dokladu PPP a doklad PPP môže byť vystavený až podľa nich, alebo môžu vzniknúť samostatne dodatočne. Viac viď Proces predaja, základné pojmy.

Po vystavení dokladu automaticky nasleduje fiškalizácia dokladu, tzn. vyslanie dokladu na fiškálnu tlačiareň a nastavenie dokladu ako fiškalizovaného. Fiškalizáciu je možné vyvolať i opakovane priamo z tejto agendy. Viac viď Fiškalizácia na pokladni.

K dokladom môžete priamo z tejto agendy prehliadať či vystavovať súvisiace aktivity, prehliadať krížové väzby dokladov na záložke X-väzby a.i.

Vystavovanie všetkých dokladov v agende je zvyčajným spôsobom previazané s účtovníctvom. Ak má daný rad dokladov nastavené, že sa má účtovať do účtovníctva a to jednoducho, doklady sa automaticky pri vytvorení zapisujú do žiadostí, alebo priamo do účtového denníka predkontované podľa zvolených predkontácií a prípadne sa aj automaticky spária do zodpovedajúcej saldokontnej skupiny (pokiaľ to je možné). Okrem toho je možné párovanie ovplyvňovať aj ručne. Predkontovanie je možné o. i. ovplyvniť v editácii dokladu v subzáložke Rozúčtovanie, v subzáložke Ručné párovanie potom párovanie do saldokontných skupín. Podporovaný je taktiež priamy prechod z tejto agendy do účtovníctva (žiadosti, denník) na záložke Zaúčtovanie.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.