Príjmy do pokladničného miesta - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom príjme do pokladničného miesta zo záložky Zoznam. Detail príjmov do pokladničných miest ďalej obsahuje hlavičku a čiastkový zoznam usporiadané do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Ručné párovanie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Číslo mu je pridelené po uložení.
Celkom Suma a mena uvedená na príjme do pokladničného miesta.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Zde jsou všechny položky needitovatelné, vzhledem k charakteru vystavení nového dokladu PPP a vzhledem k nedostupnosti funkce Opravit. Viď tiež popis funkcie Nový a Opraviť v záložke Zoznam. Väčšina hodnôt je predvyplnená, užívateľsky je možné zmeniť iba tie, ktoré sa ponúkajú v sprievodcovi pri vytváraní dokladu PPP. Viac viď možnosti vzniku nového PPP.

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID
Skratka označujúca rad dokladov a to typu Príjmy do pokladničného predaja. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka.
Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Dátum
DocDate$DATE
Dátum realizácie príjmov do pokladničného miesta. Tzn. dátum vystavenia dokladu PPP. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Kontácia
AccPresetDef_ID

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Zrealizované predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie, kde možno ešte urobiť prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Firma
Firm_ID

Zákazník/firma z Adresára firiem, na ktorú je daný doklad vystavený. Položka sa predvypĺňa podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba nového PPP vyvolaná. Nie je tu možné zadať inú. Napr.:

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej je možné prehliadať v subzáložke Firma.

Popis
Description

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr tiež ako popis (či jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku a pod.. Nepovinná položka.

Ak ide o ručné generovanie dokladu, ide o popis uvedený v okamihu zadávania vkladu hotovosti, tzn. nového dokladu PPP, viď možnosti vzniku nového PPP. Ak nezadáte žiadny, doplní sa text: "Vklad z pokladne". Ak ide o doklad generovaný automaticky na platbu dokladu na pokladni, je tu uvedený popis adekvátny tomu: Napr. "Zaplatenie: ZLV-13/2013".

Pokladní místo
VirtualPOS_ID
Meno pokladničného miesta, do ktorého bola hotovosť vložená.
Tržba
POSReceipt_ID.DisplayName
Číslo protokolu o odvode tržieb, na ktorom je aktuálny príjem do pokladničného miesta zahrnutý.
Způsob fiskalizace
FiscalizationModeTXT
Informácia o tom, či bol daný doklad fiškalizovaný a akým spôsobom. Ide o informáciu zloženú z položiek Fiškalizované a Spôsob fiškalizácie zobrazovaných v záložke Zoznam.
Celkem a Celkem lokálně
(Amount)
(LocalAmount)
Suma vloženej hotovosti v danej mene a jej prepočet na lokálnu menu.
Zahraničie/cudzia mena
Mena Mena, v ktorej je príjem do pokladničného miesta realizovaný.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Zobrazuje podrobnosti daného výdaja z pokladničného miesta.

Názov Popis
Spôsob úhrady Štandardne v hotovosti.
Suma Suma uvedená v príjme do pokladničného miesta.
V lokálnej mene Suma uvedená v príjme do pokladničného miesta, prepočítaná na lokálnu menu.
Popis Popis uvedený pri zadávaní.
Stredisko

Stredisko pre daný riadok dokladu. Predvypĺňa sa podľa položky Stredisko z definície pokladničného miesta.

Zo zadaného strediska zadaných je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo.

Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Položka sa predvypĺňa podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba nového PPP vyvolaná. Napr.:

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky.

O. prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka obecně umožňuje prohlížet si a případně i ručně zadávat vazby na párovací doklady (obecně záznamy), resp. na párovací skupiny, pro uskutečnění požadovaného spárování do souvztažných saldokontních skupin po zaúčtování do účetního deníku.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

Po uložení záznamu v závislosti od jeho údajov môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie vyvolávané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadná oprava riadkov -

Slúži na hromadnú opravu užívateľských riadkových položiek vrát. možnosti vymazania hodnôt (viď mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv). Je k dispozícii iba v editačnom režime a len vtedy, ak sú nadefinované nejaké užívateľsky definovateľné položky k triede Business objektov riadkov tejto agendy. (Business objektov zodpovedajúcich riadkom tohto dokladu).

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).