Príjmy do pokladničného miesta - záložka Zoznam

Zoznam vkladov do pokladničných miest obmedzený a triedený podľa zvoleného (nastaveného) obmedzenia v záložke Obmedzenie. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých položiek je zrejmý z ich názvu alebo z popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Dátum dokladu: Obsah položky Dátum z hlavičky dokladu.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Účtovať Informácia o tom, akým spôsobom má byť daný doklad účtovaný. Informácia sa preberá podľa spôsobu nastaveného pre daný rad dokladov.
Účtované

Informácia o tom, či už bol daný doklad zaúčtovaný, tzn. poslaný do účtovníctva, alebo nebol a či pri účtovaní k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis v účtovníctve (v žiadostiach alebo v denníku). Účtovanie (poslanie do účtovníctva) dokladov výdajov z pokladničných miest účtovaných jednoducho prebieha automaticky ihneď po ich uložení, v prípade dokladov výdajov z pokladničných miest účtovaných súhrnne prebieha hromadne funkciou Zaúčtovať.

Daný pokladničný doklad môže mať uvedené v položke Účtované hodnotu "Nie", napriek tomu, že doklad už prešiel zaúčtovaním, ale nevznikol k nemu zodpovedajúci účtovný zápis. A to v prípadoch, keď máte nastavené nasledujúce:

Var.symbol

Variabilný symbol. Viď tiež Štruktúra čísla dokladu, variabilný symbol.

Var. symbol sa pre tieto doklady nijako nevyužíva.

Fiškalizované Informácia o tom, či bol daný doklad fiškalizovaný, tzn. zapísaný do fiškálneho modulu, a to buď v rámci fiškalizácie na pokladni alebo v tejto agende funkciou Tlač dokladu.
Spôsob fiškalizácie Spôsob fiškalizácie dokladu, ktorý bol fiškalizovaný, tzn. v predchádzajúcej položke má hodnotu Áno.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia nového PPP:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Po vyvolaní funkcie Nový sa vyvolá sprievodca vkladom hotovosti, kde v prvom kroku zvolíte spôsob vloženia hotovosti:

 • Zjednodušene - zadaním vkladanej sumy - Použijete vtedy, ak chcete z nejakého dôvodu odviesť z pokladničného miesta určitú hotovosť bez väzby na doklad na výdaj daných peňazí z firemnej pokladne (daný doklad napr. ešte neexistuje a bude vystavený neskôr a pod.). V ďalších krokoch sprievodcu postupne zadáte pokladničné miesto, do ktorého sa má vklad vykonať, menu (zadáte jej kódom alebo vyberiete z ponúkaného zoznamu povolených mien pre dané pokladničné miesto), vkladanú sumu a popis vkladu. Po potvrdení zadaných údajov a stlačení tlačidla Dokončiť sa v ďalšom kroku vkladaná hotovosť pridá do pokladničného miesta a vznikne o tom doklad v agende Príjmy do pokladničného miesta (PPP). Doklad PV na výdaj danej hotovosti z firemnej pokladne bude možné vystaviť dodatočne (pomocou funkcií na záložke Platby dokladu PPP) alebo bude možné dodatočne pripojiť nejaký existujúci.
 • Kompletne - načítaním pokladničného výdaja - Použijete vtedy, ak chcete doklad PPP vystaviť podľa existujúceho dokladu Pokladničný výdaj (PV) na výdaj prevádzaných peňazí z firemnej pokladne. V tomto prípade sa doklad PPP priamo prepojí s dokladom PV, tzn. doklad PV bude uvedený na záložke Platby dokladu PPP. V ďalších krokoch sprievodcu postupne zadáte pokladničné miesto, do ktorého sa má vklad vykonať, a menu (zadáte jej kódom alebo vyberiete z ponúkaného zoznamu povolených mien pre dané pokladničné miesto). Následne Pokladňu, z ktorej sa prijíma hotovosť, ďalej obdobie, rad dokladov typu pokladničný výdaj a číslo konkrétneho dokladu pokladničného výdaja, ktorého sa vklad peňazí týka. Pre kontrolu sa zobrazí obsah dokladu, ktorý bude do PPP načítaný. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa podľa vybraného dokladu PV vytvorí doklad PPP. V tomto prípade sa doklad PPP priamo prepojí s dokladom PV, tzn. doklad PV bude uvedený na záložke Platby dokladu PPP.

  Vystavenie PPP podľa PV nebude možné:

  -Ak má daný rad dokladov PV nastavený spôsob účtovania "Súhrnne" a globálny parameter Povoliť zaúčtovať PP/PV súhrnne, ak ide o doklady, ktoré sú platbou vo Firemných nastaveniach má hodnotu Nepovolené.

  Fiškalizácia vykonávaná hneď po vytvorení dokladov PPP/VPP sa týka len dokladov PPP/VPP vytvorených priamo z pokladne. Viď Fiškalizácia na pokladni. Ak je doklad PPP/VPP vytvorený funkciou Nový z agendy VPP resp. funkciou Nový z agendy PPP, tak je potrebné fiškalizáciu vyvolať ručne (z agendy Príjmy do pokladničného miesta funkciou Tlač dokladu resp. z agendy Výdaje z pokladničného miesta funkciou Tlač dokladu, ku ktorej ale obsluhujúci musí mať oprávnenie V zozname účt. tlačiť kópiu účt. na fiškálnu tlačiareň).

  Dodatočné zviazanie PPP s PV nebude možné, ak PV doklad nebude mať zodpovedajúci spôsob fiškalizácie.

  Do pokladničného miesta je možné vložiť len takú menu, ktorá je pre toto pokladničné miesto povolená v nastavení pokladničného miesta, viď Povolené meny. Je teda potrebné zvoliť zodpovedajúcu firemnú pokladňu.


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Príjmy do pokladničného miesta tu nie je možné ručne opravovať. Ak šlo o vklad hotovosti do pokladne a PPP doklady boli vystavené chybne a do pokladničného miesta bola vložená väčšia suma, oprava je možná tiež vystavením ďalšieho vkladu (ďalšieho dokladu PPP), ak bola vložená menšia suma, opravu je možné uskutočniť výberom hotovosti z príslušného pokladničného miesta. Viď možnosti vystavenia nového dokladu VPP na výber hotovosti z pokladničného miesta.

Pokiaľ ide o chybne vystavený PPP na platbu zálohy/faktúry (viď Predaj s využitím záloh/faktúr) a platba zálohy/faktúry bola zadaná nižšia, je možné ju na pokladni doplatiť (nová ďalšia platba zálohy/faktúry s vystavením ďalšieho PPP). Podobne je možné platbu zálohy/faktúry na pokladni zase vrátiť, viď Pokladňa - režim - faktúra - vrátenie platby FV resp. Pokladňa - režim Záloha - vrátenie platby ZLV, pokiaľ je potrebné takú platbu stornovať (úplne alebo čiastočne) so vznikom dokladu VPP (viď tiež možnosti vystavenia nového dokladu VPP). Príp. môžete opravu platieb ZLV cez agendy modulov Predaj a Pokladňa. Viac viď Vrátenie (storno) platby ZLV.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8 Príjmy do pokladničného miesta nie je možné mazať. Ak boli vystavené chybne a do pokladničného miesta nebola vložená daná suma, opravu je možné uskutočniť výberom hotovosti z príslušného pokladničného miesta. Viď možnosti vystavenia nového dokladu VPP na výber hotovosti z pokladničného miesta.
Skopírovať F9 Funkcia tu nie je k dispozícii.
Občerstviť F11
Nájsť Ctrl +F7
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne
 • Pripojiť k existujúcej aktivite
 • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Zaúčtovať Ctrl + Enter

Hromadné zaúčtovanie označených záznamov. Ak sú v zozname nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Pričom pre hromadné spracovanie platia rovnaké pravidlá ako pre hromadné zaúčtovanie v ľubovoľných iných agendách.

Informácia o tom, či daný doklad prešiel zaúčtovaním a súčasne k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis (v žiadostiach alebo v denníku), je uvedená v položke Účtované.

Preúčtovať Ctrl +E Jedna z možností vyvolania preúčtovania dokladu. Podrobnejšie viď kap. - Preúčtovanie dokladov.
Tlač dokladu -

Funkcia pracuje v dvoch režimoch:

 • Ak v Nastavení pokladne nemáte pripojenú žiadnu tlačiareň ako fiškálnu tlačiareň (viď voľba Fiškálna tlačiareň v Sprievodcovi pripojením pokladničných periférií), tak funkcia slúži pre tlač kópie dokladu na bankovú tlačiareň (pokladničnú tlačiareň). S tým súvisí nutnosť mať pokladničnú tlačiareň pripojenú a správne konfigurovanú. Viď kapitola Nastavenie pokladní. Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) účteniek nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Nezamieňajte so štandardnou funkciou Tlač, export.

   

 • Ak v Nastavení pokladne máte pripojenú tlačiareň ako fiškálnu tlačiareň, tak to znamená, že vykonávate tzv. fiškalizáciu dokladov, tzn. vysielate doklady do fiškálnych modulov v súlade s požiadavkami aktuálne platnej legislatívy. Povinné napr. v SR. V nadväznosti na fiškálny modul nie je tlač kópie fiškalizovaného dokladu možná. Preto v tomto prípade funkcia neslúži pre tlač kópie, ale opakované vyslanie danej účtenky do fiškálneho zariadenia. Viac viď Opakovaná fiškalizácia.

  V tomto prípade teda nejde len o tlač "kópie" dokladu, ale o novú tlač originálu. Je teda určená len pre výnimočné prípady, kedy napr. chybou fiškálu nedošlo k zaevidovaniu dokladu do fiškálu. Preto je nutné ju použiť s uvážením!

  Funkcia nie je k dispozícii, ak nemáte v Nastavení pokladne pripojenú tlačiareň ako fiškálnu tlačiareň a ak súčasne obsluhujúci nemá nastavené oprávnenie V zozname účt. tlačiť kópiu účt. na fiškálnu tlačiareň. Ak je pripojená fiškálna tlačiareň a obsluhujúci má príslušné oprávnenie, tak sa po vyvolaní funkcie najprv zobrazí upozornenie, že nejde len o kópie dokladu, ale o opakovanie fiškalizácie, ktoré musí oprávnený obsluhujúci potvrdiť.

Ak ide o PPP vzniknutý ako platba FV/ZLV (viď Možnosti vystavenia nového PPP) a FV/ZLV sa platí niekoľkými rôznymi typmi platieb naraz (napr. šek a karta), alebo niekoľkými menami, vznikne niekoľko PPP. Tieto PPP nie sú nijako spojené, teda ak je potrebné opakovať tlač alebo  fiškalizáciu PPP, musí sa to vykonať pre každý PPP zvlášť.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.