Výdaje z pokladničného miesta (VPP)

Agenda výdajov z pokladničných miest maloobchodného a reštauračného predaja.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Zaúčtovanie Platby Ochrana dát X-väzby Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Maloobchodný predaj alebo Reštauračný predaj pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Agenda zhromažďuje informácie o všetkých výdajoch peňazí a ostatných platidiel, ktoré boli vydané zo všetkých pokladničných miest maloobchodného, resp. reštauračného predaja. Tu sa evidujú predovšetkým odvody platidiel inkasovaných na pokladni v priebehu predaja. Nové doklady na odvedené peníze a ostatní platidla vznikají automaticky v rámci odvodu tržeb na odvedená platidla podle způsobu úhrady, příp. na manka či přebytky vzniklé při odvodu (viz též typ v detailu dokladu VPP). Odvod tržieb je možné vyvolať rôznymi spôsobmi, viď Možnosti vyvolania odvodu tržieb. Každý odvod tržieb vygeneruje toľko nových dokladov VPP, koľko mien a koľko ďalších spôsobov úhrady sa v odvode tržieb vyskytne (samozrejme okrem spôsobov úhrady, ktoré sa síce sledujú v rámci sledovania tržieb, ale neevokujú žiadny odvod, pretože ani nedošlo k príjmu nejakých platidiel, ako je napr. "Platba ZLV"). Tvorba dokladov a väzby medzi nimi viď Proces predaja, základné pojmy. Nové doklady VPP môžu vzniknúť aj ručne vystavením dokladu na výber hotovosti z pokladničného miesta mimo odvodu tržieb (to je možné urobiť opäť rôznymi spôsobmi). Dále se může jednat o doklady, které vznikly automaticky z pokladního prodeje v rámci plateb záloh či faktur na kase. Viď tiež Možnosti vystavenia nového VPP.

Prevzatie peňazí z pokladničného miesta: K týmto dokladom na odvod platidiel z pokladničných miest musia v systéme vzniknúť doklady na protipohyb na prevzatie financií odvádzaných z pokladničného miesta, tzn. príjem (prevod) daných tržieb do firemnej pokladne resp. na bankový účet. Tieto doklady vystupujú ako platby dokladov VPP (a sú viditeľné v záložke Platby dokladov VPP). Môžu vzniknúť automatickým vystavením spolu s dokladom VPP (ak je to povedané pri tvorbe dokladu VPP (platí iba pre prevod hotovosti)) alebo môžu vzniknúť samostatne dodatočne. Viac viď Proces predaja, základné pojmy.

Po vystavení dokladu automaticky nasleduje fiškalizácia dokladu, tzn. vyslanie dokladu na fiškálnu tlačiareň a nastavenie dokladu ako fiškalizovaného. Fiškalizáciu je možné vyvolať i opakovane priamo z tejto agendy. Viac viď Fiškalizácia na pokladni.

K dokladom môžete priamo z tejto agendy prehliadať či vystavovať súvisiace aktivity, prehliadať krížové väzby dokladov na záložke X-väzby a.i.

Vystavovanie všetkých dokladov v agende je zvyčajným spôsobom previazané s účtovníctvom. Ak má daný rad dokladov nastavené, že sa má účtovať do účtovníctva a to jednoducho, doklady sa automaticky pri vytvorení zapisujú do žiadostí, alebo priamo do účtového denníka predkontované podľa zvolených predkontácií a prípadne sa aj automaticky spária do zodpovedajúcej saldokontnej skupiny (pokiaľ to je možné). Okrem toho je možné párovanie ovplyvňovať aj ručne. Predkontovanie je možné o. i. ovplyvniť v editácii dokladu v subzáložke Rozúčtovanie, v subzáložke Ručné párovanie potom párovanie do saldokontných skupín. Podporovaný je taktiež priamy prechod z tejto agendy do účtovníctva (žiadosti, denník) na záložke Zaúčtovanie.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.