Výdaje z pokladničného miesta - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom výdaji z pokladničného miesta zo záložky Zoznam. Detail výdaja z pokladničných miest ďalej obsahuje hlavičku a čiastkový zoznam usporiadané do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Ručné párovanie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Číslo mu je pridelené po uložení.
Celkom prevziať Suma a mena uvedená na výdaji z pokladničného miesta.
Typ

Typ výdaja z pokladničného miesta. Identifikuje, za akým účelom a akým spôsobom daný doklad VPP vznikol. Viď Možnosti vystavenia nového VPP. Môže nadobúdať hodnoty:

  • Odvod - doklad vznikol v rámci odvodu tržieb na odvod platidiel prijatých predtým do pokladničného miesta
  • Manko/Prebytok - doklad vznikol v rámci odvodu tržieb, pokiaľ došlo k manku či prebytku (tzn. v rámci odvodu tržieb sa v pokladni našlo menej alebo viac, ako malo byť)
  • Výber - doklad vznikol v rámci ručného výberu z pokladničného miesta
  • Zrkadlo - doklad vznikol v skorších verziách na vyrovnanie platidiel na pokladničnom mieste v rámci vyrovnania zrkadla

    V súčasnosti pri vyrovnaní zrkadla tieto doklady nevznikajú.

Rôzne typy sa budú pochopiteľne líšiť v tom, ako bude daný doklad zaúčtovaný. Viz Proces prodeje, základní pojmy - Účtování dokladů z pokladního a restauračního prodeje.

Spôsob úhrady Spôsob úhrady podľa spôsobov úhrad definovaných v systéme, ku ktorému vznikol daný doklad VPP. Vznik dokladov a väzby medzi nimi, viď Proces predaja, základné pojmy.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID
Skratka označujúca rad dokladov a to typu Výdaje z pokladničného predaja.
Obdobie
Period_ID
Zobrazené aktuálne obdobie. Skratka označujúca obdobie, do ktorého je doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí.
Dátum
DocDate$DATE
Dátum realizácie výdaja z pokladničného miesta.
Kontácia
AccPresetDef_ID
Nastavenie účtovnej predkontácie sa použije pri zaúčtovaní.
Firma
Firm_ID

Zákazník/firma z Adresára firiem, na ktorú je daný doklad vystavený. Položka sa predvypĺňa podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba nového VPP vyvolaná. Nie je tu možné zadať inú. Tzn. tu:

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej je možné prehliadať v subzáložke Firma.

Popis
Description

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr tiež ako popis (či jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku a pod. Nepovinná položka.

Ak ide o ručné generovanie dokladu, ide o popis uvedený v okamihu zadávania výdaja z pokladničného miesta, tzn. nového dokladu VPP, viď možnosti vzniku nového VPP.

Pokladní místo
VirtualPOS_ID
Meno pokladničného miesta, ktoré peniaze vydalo.
Tržba
POSReceipt_ID.DisplayName

Číslo protokolu o odvode tržieb, na ktorom je aktuálny výdaj z pokladničného miesta zahrnutý. V ďalších položkách je uvedený stav odvodu (prevodu) do podnikovej pokladne a to v mene, v ktorej je výdaj realizovaný, a prepočet na lokálnu menu.

  • Převzít - částka určená k předání do podnikové pokladny resp. k vyrovnání s příslušným bankovním účtem.
  • Prevzaté - suma odovzdaná do podnikovej pokladne resp. na vyrovnanie s príslušným bankovým účtom.
  • Neprevzaté - suma zatiaľ neodovzdaná do podnikovej pokladne resp. nevyrovnaná s príslušným bankovým účtom, doklad ešte čaká na spracovanie.

Viac viď Proces predaja, základné pojmy.

Způsob fiskalizace
FiscalizationModeTXT
Informácia o tom, či bol daný doklad fiškalizovaný a akým spôsobom. Ide o informáciu zloženú z položiek Fiškalizované a Spôsob fiškalizácie zobrazovaných v záložke Zoznam.
Variab. symbol
VarSymbol

Variabilný symbol. Viď tiež Štruktúra čísla dokladu, variabilný symbol.

Může být generován automaticky obdobně jako na jiných místech dokladu, příp. se může plnit s ohledem na Nastavení pro odvod tržby ve způsobech úhrady.

Prevziať Suma, ktorá má byť z dokladu VPP prevedená do hlavnej firemnej pokladne. Tzn. celková suma výdaja z pokladničného miesta v lokálnej mene i mene dokladu. Ako bolo spomenuté v úvodnej kap., na prevzatie peňazí sa používajú platby. Takže uvedené informačné položky korešpondujú so stavom zaplatenia dokladu VPP.
Prevzaté Suma už prevedená do firemnej pokladne. Teda suma všetkých doteraz uskutočnených platieb aktuálneho plateného dokladu.
Neprevzaté Suma, ktorú je ešte potrebné previesť. Teda suma, ktorá zostáva k úhrade, tzn. predpis aktuálneho dokladu mínus celkom zaplatené.
Zahraničie/cudzia mena
Mena
Currency_ID
Mena, v ktorej je výdaj z pokladničného miesta realizovaný a kurz.
Kurz
(RefCurrency_ID.Code)
(LocalRefCurrency_ID)

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Zobrazuje podrobnosti daného výdaja z pokladničného miesta.

Zde jsou všechny položky needitovatelné, vzhledem k charakteru vystavení nového dokladu VPP a vzhledem k nedostupnosti funkce Opravit. Viď tiež popis funkcie Nový a Opraviť v záložke Zoznam. Väčšina hodnôt je predvyplnená, užívateľsky je možné zmeniť iba tie, ktoré sa ponúkajú v sprievodcovi pri vytváraní dokladu VPP. Viac viď možnosti vzniku nového VPP.

Názov Popis
Suma Suma uvedená vo výdaji z pokladničného miesta.
Komentár platby (číslo šeku alebo karty)

Číslo platobnej karty alebo šeku, ktorými bolo platené na účtenke odvádzanej tržbou, ku ktorej sa viaže tento výdaj z pokladničného miesta. Má význam iba pre spôsob úhrady terminálom, platobnou kartou alebo šekom.

Ide o komentár napísaný na pokladni pri platení (viď režim Platenie maloobchodnej pokladne resp. režim Platenie reštauračnej pokladne) v prípade spôsobu úhrady platobnou kartou alebo šekom (ak je v rámci daných spôsobov úhrady nastavené Vyžadovať komentár) alebo o číslo platobnej karty, ktoré systém dostane do terminálu v prípade spôsobu úhrady terminálom.

Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Predvypĺňa sa podľa položky Zákazka z definície pokladničného miesta.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky.

O. prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
V lokálnej mene Suma uvedená vo výdaji z pokladničného miesta, prepočítaná na lokálnu menu.
Zaplatené bankou

Jde o položky související s bankovním avízem platby. Naplňují se externí aplikací. (Nějaké externí řešení napojené na systém ABRA Gen např. přes OLE rozhraní, řešení pomocí skriptování apod.).

Banková zrážka
Dátum výpisu

Stredisko

Stredisko pre daný riadok dokladu. Predvypĺňa sa podľa položky Stredisko z definície pokladničného miesta.

Zo zadaného strediska zadaných je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

Po uložení záznamu v závislosti od jeho údajov môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie vyvolávané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadná oprava riadkov -

Slúži na hromadnú opravu užívateľských riadkových položiek vrát. možnosti vymazania hodnôt (viď mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv). Je k dispozícii iba v editačnom režime a len vtedy, ak sú nadefinované nejaké užívateľsky definovateľné položky k triede Business objektov riadkov tejto agendy. (Business objektov zodpovedajúcich riadkom tohto dokladu).

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).