Výdaje z pokladničného miesta - záložka Zoznam

Zoznam výdajov z pokladničných miest obmedzený a triedený podľa zvoleného (nastaveného) obmedzenia v záložke Obmedzenie. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých položiek je zrejmý z ich názvu alebo z popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu podľa číselného radu a to typu Výdaja z pokladničného predaja.
Typ Obsah položky Typ uvedenej v hornej časti záložky Detail.
Dátum dokladu: Obsah položky Dátum z hlavičky dokladu.
Spôsob úhrady Obsah položky Spôsob úhrady v hornej časti záložky Detail.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Účtovať Informácia o tom, akým spôsobom má byť daný doklad účtovaný. Informácia sa preberá podľa spôsobu nastaveného pre daný rad dokladov.
Účtované

Informácia o tom, či už bol daný doklad zaúčtovaný, tzn. poslaný do účtovníctva, alebo nebol a či pri účtovaní k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis v účtovníctve (v žiadostiach alebo v denníku). Účtovanie (poslanie do účtovníctva) dokladov výdajov z pokladničných miest účtovaných jednoducho prebieha automaticky ihneď po ich uložení, v prípade dokladov výdajov z pokladničných miest účtovaných súhrnne prebieha hromadne funkciou Zaúčtovať.

Daný pokladničný doklad môže mať uvedené v položke Účtované hodnotu "Nie", napriek tomu, že doklad už prešiel zaúčtovaním, ale nevznikol k nemu zodpovedajúci účtovný zápis. A to v prípadoch, keď máte nastavené nasledujúce:

Var.symbol

Variabilný symbol. Viď tiež Štruktúra čísla dokladu, variabilný symbol. S ohľadom na nastavenie pokladničného miesta Na protokole o tržbe tlačiť variabilný symbol sa tlačí na protokole o tržbe.

Vo v.10.01. nie je vo východiskovom stave stĺpec k dispozícii, užívateľ si ho však môže pridať (viď definovateľné stĺpce).

Fiškalizované Informácia o tom, či bol daný doklad fiškalizovaný, tzn. zapísaný do fiškálneho modulu, a to buď v rámci fiškalizácie na pokladni alebo v tejto agende funkciou Tlač dokladu.
Spôsob fiškalizácie Spôsob fiškalizácie dokladu, ktorý bol fiškalizovaný, tzn. v predchádzajúcej položke má hodnotu Áno.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Ide o jednu z možností vytvorenia nového dokladu VPP.

Možnosti vystavenia nového VPP:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Po vyvolaní funkcie Nový sa ponúkne dialógové okno, kde najskôr zadáte pokladničné miesto, z ktorého sa má výdaj uskutočniť a zvolíte spôsob výdaja:


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Výdaje z pokladničného miesta tu nie je možné ručne opravovať. Ak boli vystavené chybne a z pokladničného miesta bola odvedená menšia suma, oprava je možná tiež vystavením ďalšieho výdaja (ďalšieho dokladu VPP), ak bola odvedená väčšia suma, tak v prípade hotovosti je možné opravu uskutočniť vkladom hotovosti do príslušného pokladničného miesta. Viď možnosti vystavenia nového dokladu PPP na vklad hotovosti do pokladničného miesta.

Opravu zadaním správnych súm je možné uskutočniť až v podnikovej pokladni, kam sa údaje prenášajú, resp. na bankovom účte, príp. sa evidencia dorovná účtovne (napr. internými dokladmi) na príslušných účtoch, kam sa údaje účtujú, v tom prípade však s tým, že nebude zodpovedať suma platieb "prijatých" do pokladne resp. banky so sumami "vydanými" z pokladničného miesta uvedenými na VPP. (Tzn. VPP doklady sa budú tváriť ako "nezaplatené", príp. "preplatené", keďže doklady protipohybov s danými platidlami vystupujú ako platby dokladov VPP, ako bolo vysvetlené v kap. Proces predaja, základné pojmy.)

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8 Výdaje z pokladničných miest tu nie je možné mazať. Ak ide o hotovosť a boli vystavené chybne a z pokladničného miesta nebola vydaná daná suma, oprava je možná vkladom hotovosti do príslušného pokladničného miesta. Viď možnosti vystavenia nového dokladu PPP na vklad hotovosti do pokladničného miesta.
Skopírovať F9 Funkcia tu nie je k dispozícii.
Občerstviť F11
Nájsť Ctrl +F7
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne
 • Pripojiť k existujúcej aktivite
 • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Zaúčtovať Ctrl + Enter

Hromadné zaúčtovanie označených záznamov. Ak sú v zozname nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Pričom pre hromadné spracovanie platia rovnaké pravidlá ako pre hromadné zaúčtovanie v ľubovoľných iných agendách.

Informácia o tom, či daný doklad prešiel zaúčtovaním a súčasne k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis (v žiadostiach alebo v denníku), je uvedená v položke Účtované.

Preúčtovať Ctrl +E Jedna z možností vyvolania preúčtovania dokladu. Podrobnejšie viď kap. - Preúčtovanie dokladov.
Tlač dokladu -

Funkcia pracuje v dvoch režimoch:

 • Ak v Nastavení pokladne nemáte pripojenú žiadnu tlačiareň ako fiškálnu tlačiareň (viď voľba Fiškálna tlačiareň v Sprievodcovi pripojením pokladničných periférií), tak funkcia slúži pre tlač kópie dokladu na bankovú tlačiareň (pokladničnú tlačiareň). S tým súvisí nutnosť mať pokladničnú tlačiareň pripojenú a správne konfigurovanú. Viď kapitola Nastavenie pokladní. Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) účteniek nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Nezamieňajte so štandardnou funkciou Tlač, export.

   

 • Ak v Nastavení pokladne máte pripojenú tlačiareň ako fiškálnu tlačiareň, tak to znamená, že vykonávate tzv. fiškalizáciu dokladov, tzn. vysielate doklady do fiškálnych modulov v súlade s požiadavkami aktuálne platnej legislatívy. Povinné napr. v SR. V nadväznosti na fiškálny modul nie je tlač kópie fiškalizovaného dokladu možná. Preto v tomto prípade funkcia neslúži pre tlač kópie, ale opakované vyslanie danej účtenky do fiškálneho zariadenia. Viac viď Opakovaná fiškalizácia.

  V tomto prípade teda nejde len o tlač "kópie" dokladu, ale o novú tlač originálu. Je teda určená len pre výnimočné prípady, kedy napr. chybou fiškálu nedošlo k zaevidovaniu dokladu do fiškálu. Preto je nutné ju použiť s uvážením!

  Funkcia nie je k dispozícii, ak nemáte v Nastavení pokladne pripojenú tlačiareň ako fiškálnu tlačiareň a ak súčasne obsluhujúci nemá nastavené oprávnenie V zozname účt. tlačiť kópiu účt. na fiškálnu tlačiareň. Ak je pripojená fiškálna tlačiareň a obsluhujúci má príslušné oprávnenie, tak sa po vyvolaní funkcie najprv zobrazí upozornenie, že nejde len o kópie dokladu, ale o opakovanie fiškalizácie, ktoré musí oprávnený obsluhujúci potvrdiť.

Opakovaná tlač resp. fiškalizácia je možná len pri určitých typoch dokladov VPP (výber hotovosti či vrátenie platby FV/ZLV). Nie je možné opakovane tlačiť doklady VPP z odvodu tržby, viď Možnosti vystavenia nového VPP, pretože sa inokedy tiež netlačia, a tiež ich nie je možné opakovane fiškalizovať, pretože tieto doklady sa nefiškalizujú. Viac viď Opakovaná fiškalizácia.

Ak ide o VPP vzniknutý ako vrátenie platby FV/ZLV (viď Možnosti vystavenia nového VPP) a vrátenie platby FV/ZLV sa vykonáva niekoľkými rôznymi typmi platieb naraz alebo niekoľkými menami, vznikne niekoľko VPP. Tieto VPP nie sú nijako spojené, teda ak je potrebné opakovať tlač, musí sa to vykonať pre každý VPP zvlášť.

Pri opakovanej fiškalizácii toto nenastáva (existencia viacerých VPP), keďže vďaka obmedzeniu fiškálnych zariadení nie je možné pri vracaní kombinovať viacero typov platieb. Viď Validácia v rámci vracania platieb kvôli fiškalizácii.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.