Pokladne - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnej pokladni zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každej pokladni sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Zostatok

Zobrazuje aktuálny zostatok na zobrazovanej pokladni. Zostatok sa počíta:

  • Z počiatku z prvého obdobia
  • plus súčet z hlavičiek dokladov PP, VP, PV, VV
  • plus pokladničné kurzové rozdiely

Uvedená je i suma prepočítaná na lokálnu menu pre prípad, keď je pokladňa v inej mene ako lokálnej.

Na vyčíslenie a následné zobrazenie zostatku sa používajú neperzistentné položky Zostatok (BalanceAmount) a Zostatok (lok) (LocalBalanceAmount).

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Názov

Názov označujúci danú pokladňu. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber pokladne a pod. a pokiaľ zvolíte správny názov, uľahčí vám to orientáciu v zozname nadefinovaných pokladní. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Názov by mal byť unikátny a čo možno najvýstižnejší.

Kód meny

Mena, v ktorej je pokladňa vedená. Platí:

  • do pokladne vedenej v danej mene je možné zadať platby len v tejto mene
Analytický účet

Číslo účtu v účtovnom rozvrhu, ku ktorému sa daná pokladňa viaže. Pokiaľ použijete tento účet pokladne v účtovných predkontáciách namiesto pevne zadaného účtu z účtového rozvrhu či inak definovaného účtu, budú sa pokladničné pohyby s danou pokladňou zanášať práve na tento účet. Pokiaľ priradíte každej pokladni iný účet v účtovnom rozvrhu (väčšinou sa účet 211 rozdelí na analytické podúčty 21101, 21102 a pod.), môžete potom ľahko pomocou jednej predkontácie mať pohyby z každej pokladne predkontované na iný pokladničný účet. Môžete tak sledovať pohyby a zostatky v jednotlivých pokladniach aj účtovo - pre kontrolu oproti vašim knihám pokladničných dokladov.

Je tu možné zadať aj účet neúplný.

Zúčtovacie stredisko

Stredisko z číselníka stredísk, ku ktorému sa daná pokladňa viaže.

Využitie tejto položky je obdobné ako u analytického účtu. Tzn. v predkontáciách môžete nastaviť, že sa pokladničné pohyby majú účtovať na stredisko danej pokladne, prípadne na strediská zadané na riadkoch pokladničného dokladu, príp. na nejaké iné zadané stredisko a pod.

Fiškálna pokladňa

Příznak, zda je pokladna fiskální. Výchozí hodnota je Ano,

Pokud pokladna není nastavena jako fiskální, při ukládání dokladů typů Pokladní příjem, Pokladní výdej, Vrácení pokladního příjmu a Vrácení pokladního výdeje se nenabízí jejich fiskalizace (nezobrazí se dialog Způsob fiskalizace dokladu). Stejně tak není možné použít funkci Fiskalizovat na záložce Seznam v jednotlivých agendách.

Spôsob úhrady pre predvyplnenie

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud je příznak Fiskální pokladna nastaven na hodnotu Ano.

Nastavená hodnota (V hotovosti nebo Kartou) se následně používá pro předvyplňování dialogu Způsob fiskalizace dokladu vyvolaném při ukládání pokladních dokladů, případně jejich dodatečné fiskalizaci funkcí Fiskalizovat.

Výchozí hodnota je V hotovosti.

Prvé použité obdobie + Počiatok

Položky sú k dispozícii iba v editačnom režime.

Nastavenie prvého obdobia, od ktorého sa má zavedená pokladňa používať, a počiatočného stavu pokladne pre toto obdobie. Je dôležité pre následné sledovanie zostatkov pokladní vo výpisoch, obzvlášť v prípade pokladní vedených v cudzej mene, ale nesúvisí automaticky s nastavením počiatočného stavu syntetického účtu 211 v účtovníctve, viď ďalej.

Počiatok sa ručne zadáva len v prvom období, od ktorého sa má zavedená pokladňa používať, počiatočné stavy období nasledujúcich program dopočítava automaticky po vykonaní funkcie Uzávierka pokladne. Zadaný prvý počiatočný stav je možné opravovať, ale len do chvíle, kým nebude pokladňa pre prvé obdobie, ku ktorému bola zadaná, uzavretá uzávierkou pokladní. Pokiaľ by ste ho potrebovali z nejakého dôvodu opraviť aj neskôr, museli by ste zrušiť vykonanú uzávierku pokladní, počiatočný stav opraviť a znovu účet uzavrieť, automaticky sa tým opraví aj počiatočný stav nasledujúceho obdobia!

Tu zadaný resp. uzávierkou napočítaný počiatočný stav pokladne pre dané obdobie sa automaticky nijako nepremieta do účtovníctva ako počiatok účtu, na ktorý sa má účtovať daná pokladňa (ani by to nebolo možné, môžete mať napr. viac pokladní účtovaných na jeden spoločný účet v účtovom rozvrhu). Počiatočné stavy v účtovníctve sa zadávajú samostatne, pričom pre prvé obdobie ich musíte nastaviť ručne, v nasledujúcich sa nastavujú účtovnou závierkou. Malo by ale samozrejme zodpovedať, že suma počiatočných stavov pokladní zodpovedá sume počiatočných stavov účtov, na ktoré sa budú v účtovníctve účtovať.

Pre pokladňu vedenú v lokálnej mene sa zadáva počiatočný stav v lokálnej mene, pre pokladne vedené v cudzej mene sa zadáva ako v cudzej mene, tak v lokálnej mene.

Pokiaľ nie ste v editačnom režime, zobrazuje sa namiesto prvého použitého obdobia a zodpovedajúceho počiatočného stavu needitovateľný zoznam Počiatočné stavy v jednotlivých obdobiach, v ktorom je uvedený zoznam všetkých období, začínajúc počiatočným, v ktorých bola daná pokladňa otvorená a ďalšie údaje, ktoré sa k nim vzťahujú:

Názov Popis
Obdobie

Identifikácia obdobia. Všetky obdobia uvedené v zozname k danej pokladni okrem posledného boli už uzavreté. Posledné uvedené obdobie pre danú pokladňu je aktuálne otvorené obdobie. Ďalšie obdobie program pridáva do zoznamu automaticky po uskutočnení uzávierky pokladne za aktuálne otvorené obdobie. Objasníme na príklade:

  • Príklad: Majme pokladňu zavedenú v období 2003 s počiatočným stavom 1000Sk. Za obdobie 2003 a 2004 už bola vykonaná uzávierka s tým, že počiatočný stav obdobia 2004 bol spočítaný na 2000Sk a obdobia 2005 na 5000Sk. Ďalej zoznam obsahuje nasledujúce obdobia a začiatky:
Obdobie Počiatok Uzavreté
2003 1000 Áno
2004 2000 Áno
2005 5000 Nie
Počiatok/resp. (lok.) Počiatočný stav pokladne k danému obdobiu v mene dokladu, resp. v lokálnej mene. V prvom použitom období sa zadáva ručne, v nasledujúcich sa vypočítava uzávierkou pokladní, viď vyššie.
Obrat/resp. (lok.) Uskutočnený obrat za dané obdobie v mene dokladu, resp. v lokálnej mene. Uvedený obrat plus/mínus prípadný kurzový rozdiel pokladne sa rovná počiatočnému stavu pokladne pre nasledujúce obdobie.

A ďalej sa zobrazuje needitovateľný zoznam Kurzové rozdiely v jednotlivých obdobiach, v ktorom sú uvedené všetky kurzové rozdiely a k nim patriace údaje vzťahujúce sa v needitačnom režime k aktuálnemu obdobiu z vyššie popísaného zoznamu Počiatočné stavy v jednotlivých obdobiach, prípadne k počiatočnému obdobiu v režime editačnom:

Názov Popis
Kurzový rozdiel Číslo dokladu kurzového rozdielu pokladní, pokiaľ bol k danej pokladni pri uzávierke pokladne za dané obdobie vygenerovaný, alebo číslo dokladu kurzového rozdielu pokladní vygenerovaného ku konkrétnemu dátumu. Tvorí sa v agende Uzávierka pokladní. Položka má význam len pre pokladne vedené v cudzej mene.
Dátum Dátum vytvorenia kurzového rozdielu.
Kurz vzť. Vzťažný kurz, s ktorým sa k danému dátumu generoval kurzový rozdiel.
Kurz Kurz, s ktorým sa k danému dátumu generoval kurzový rozdiel.
Kurzový rozdiel (suma) Suma kurzového rozdielu. Informácie o vygenerovanom kurzovom rozdiele sú k dispozícii vo funkcii Tlač k.rozdiel. Položka má význam len pre pokladne vedené v cudzej mene.
+/- Znamienko určujúce, či ide o kurzový zisk (+) alebo stratu (-). Položka má význam len pre pokladne vedené v cudzej mene.

Opravy:

Opravovať je možné všetky položky, okrem prvého použitého obdobia a poč. stavu, pokiaľ už za prvé počiatočné obdobie bola vykonaná uzávierka danej pokladne.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam plus ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Tlač k.rozdiel. - -

Vytlačí informácie o kurzovom rozdiele pokladne, ktorý bol vygenerovaný pri uzávierke pokladne za dané obdobie. Funkcia je k dispozícii iba pre tie pokladne, ku ktorým je vytvorený aspoň jeden kurzový rozdiel.

Táto funkcia je k dispozícii aj priamo zo sprievodcu uzávierkou pokladní.

V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch. Všeobecné zásady pre editáciu v číselníkoch viď kap. Editácia záznamov v číselníkoch.