Pokladne - záložka Rady pokladničných dokladov

Záložka slúži na priradenie radov dokladov typu pokladničný príjem, výdaj, vrátenie pokladničného príjmu a výdaja, ktoré je možné pre aktuálnu pokladňu zo záložky Zoznam používať na vystavovanie pokladničných dokladov, viď výklad v kap. Vecný obsah, základné pojmy - Pokladňa.

Záložka obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz priradených radov pokladničných dokladov (na začiatku prázdny), tzn. radov pokladničných dokladov k aktuálnej pokladni zo záložky Zoznam.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
K pokladni Zobrazuje názov pokladne, ku ktorej patria priradené rady.

V needitovateľnom zozname radov sa zobrazujú základné údaje o každom rade:

Názov Popis
Skratka Skratka radu nadefinovaná v číselníku radov dokladov
Názov radu Názov radu nadefinovaný v číselníku radov dokladov
Typ doklad Názov typu dokladu z číselníka Typy dokladov.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch v tejto záložke neprebieha, tým pádom sa tu štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch neponúkajú. Pridávanie a mazanie priradených radov prebieha spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Pridať F2 -

Umožní pripojiť rad z číselníka Rady dokladov k aktuálnej pokladni. Tzn. do zobrazeného zoznamu radov dokladov, ktoré je možné použiť na pokladničných dokladoch v kombinácii s aktuálnou pokladňou, pridá ďalší rad. Číselník sa tu ponúkadefaultne programovo obmedzený len na tie rady pokladničných dokladov, ktoré ešte k danej pokladni pripojené nie sú.

Vo vyvolanom číselníku môžete požadované označiť a označené pripojiť naraz.

Ak vo vyvolanom číselníku požadovaný záznam zatiaľ nie je zadaný, je ho potrebné najskôr zadať. To môžete urobiť priamo odtiaľ z vyvolaného malého výberového číselníka pomocou tlačidla Nový (F2) alebo zväčšením číselníka na veľký a pridaním nového záznamu.

Odobrať F8 - Funkcia inverzná k Pridať. Umožní odpojiť rad resp. označené rady od aktuálnej pokladne. Daný rad sa samozrejme nijako nemaže, len sa zruší väzba medzi daným radom a aktuálnou pokladňou.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.