Pokladničné príjmy - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Detail tejto agendy, bližšie objasníme len nasledujúce prvky:

Názov Popis
Je platbou iného dokladu

Možnosť obmedziť si zoznam pokladničných dokladov len na tie doklady, ktoré sú resp. nie sú platbami iných dokladov. Použitie objasníme na príklade:

Chcete si vypísať prehľad tržieb za určité obdobie, získaných z predaja na faktúry a hotovostných predajov. Z agendy faktúr si zoberiete sumu za faktúry, z agendy pokladničných príjemiek sumu za pokladničné príjemky. Pokiaľ by ste zahrnuli aj účtenky, ktoré sú ale napr. platbami niektorých z týchto faktúr, mali by ste ich sumy vo výslednej sume tržieb chybne dvakrát.

Typ obchodu Umožní vám vybrať len doklady s určitým typom obchodu. Význam tu ponúkaných možností je podobný ako pri faktúrach vydaných, viď popis rovnomenných volieb pri obmedzení za Typ obchodu pri faktúrach vydaných.
Krajina priznania DPH dodávateľa Umožní vám vybrať doklady podľa toho, ako majú zadanú položku Krajina priznania DPH. Položka je defaultne vyplnená aj v prípade, že nie je na doklade vizuálne k dispozícii, nakoľko pre daný typ obchodu, resp. pre doklad vystavovaný ako nedaňový nemá význam. Viď popis položky Krajina priznania resp. odpočtu DPH pri jednotlivých typoch obchodov.
Iba nevyplnené pre INTRASTAT

Umožní vypísať si len doklady, ktoré by sa s ohľadom na údaje zadané na doklade mali premietať do hlásenia INTRASTAT, ale nie sú úplne vyplnené pre potreby úplného alebo aspoň zjednodušeného hlásenia. Doklady sa vyberajú s ohľadom na hodnotu položky Vyplnený pre INTRASTAT:

 • Nevyplnené pre zjednodušené hlásenie - vyberie doklady, ktoré majú v položke Vyplnený pre INTRASTAT hodnotu 1
 • Nevyplnené pre úplné hlásenie - vyberie doklady, ktoré majú v položke Vyplnený pre INTRASTAT hodnotu 1 alebo 2

Tzn., že pomocou tohto obmedzenia si môžete ľahko vyhľadať doklady, na ktoré je potrebné doplniť nejaké chýbajúce údaje, aby sa správne premietli do zjednodušeného alebo príp. do úplného hlásenia.

Pokiaľ by ste potrebovali vyhľadať doklady, ktoré by možno mali spadať do INTRASTATu, ale na ktorých ste omylom na všetkých skladových riadkoch zadali hodnotu Do Intrastat = 0-Nezapočítavať, môžete tak urobiť nasledovnou kombináciou obmedzení:
- podľa Typu obchodu = 2, 4 alebo 5
- za riadkové obmedzenie podľa Typu riadka = skladový
- za riadkové obmedzenie podľa Do Intrastat=Nezapočítavať
Potom následne skontrolovať a príp. opraviť správnosť nastavenia položky Do Intrastat.

Len nevyplnené pre ESL

Umožní vám vypísať len doklady, ktoré by sa s ohľadom na údaje zadané na doklade mali premietať do hlásenia ESL, ale nie sú úplne vyplnené.

Doklad je vyhodnotený ako nevyplnený pre ESL vtedy, ak súčasne platí:

 • Doklad patrí do ESL, tzn.:
  • na doklade je typ obchodu 2
  • doklad má aspoň jeden skladový riadok s príznakom Do ESL = 1-Započítavať,
 • ale v riadku dokladu nie je vyplnená položka Kód ESL potrebná pre hlásenie ESL
Zaúčtovanie Možnosť obmedziť podľa dokladov, a to podľa toho, či už boli vyslané do účtovníctva. Viď popis položky Účtované.
Riadky

Pre všetky obmedzenia podľa riadkových údajov v tejto agende platí nasledujúce: Vyberie také doklady, ktoré obsahujú aspoň jeden riadok, na ktorom sú splnené niektoré zo zadaných riadkových obmedzení.

Pri obmedzení na riadkový údaj Sklad existuje drobná odchýlka, kedy sa vypisujú aj doklady s neskladovými riadkami bez ohľadu na obmedzenie podľa skladov, viď popis Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Taký doklad je vo výslednom reporte zahrnutý pochopiteľne celý, teda vrátane riadkov, na ktorých nie sú splnené zodpovedajúce riadkové obmedzenia!

Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými dokladmi, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.

Ďalší popis položiek z riadkových obmedzení
Do Intrastat

Umožní vypísať doklady podľa príznaku

 • Nezapočítavať - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 0-Nezapočítavať.
 • Započítavať - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať.
 • Rozpočítavať ako dopravu - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 2-Rozpočítavať ako dopravu.

  Pozor, v riadkoch dokladov, na ktorých nie je položka Do Intrastat dostupná (keďže nemá pre zvolený typ obchodu význam), je položka vnútorne defaultne vyplnená akoby hodnotou Nezapočítavať, i keď nie je vizuálne k dispozícii a obmedzenie podľa tohto prvku s hodnotou Nezapočítavať vypíše všetky takéto doklady. Takže aby bolo obmedzenie s hodnotou Nezapočítavať zmysluplné, je ho potrebné kombinovať s ďalšími obmedzujúcimi prvkami (napr. podľa typu obchodu).

Do ESL

Umožní vypísať doklady podľa príznaku

 • Nezapočítavať - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden skladový riadok s príznakom Do ESL = 0-Nezapočítavať.
 • Započítavať - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do ESL = 1-Započítavať.

  V prípade riadkov dokladov, na ktorých nie je položka Do ESL dostupná (nemá pre zvolený typ obchodu význam alebo ide o neskladový riadok), je položka vnútorne defaultne vyplnená akoby hodnotou 0-Nezapočítavať, i keď vizuálne nie je k dispozícii a obmedzenie podľa tohto prvku s hodnotou Nezapočítavať vypíše všetky takéto doklady. Takže aby bolo obmedzenie s hodnotou Nezapočítavať zmysluplné, je ho potrebné kombinovať s ďalšími obmedzujúcimi prvkami (napr. podľa typu obchodu).

Aktuálny stav schvaľovania dokladu

K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedziť podľa toho, v akom stave schválenia sa doklad nachádza (napr. len podľa schválených dokladov, vrátených na doplnenie a pod.).

Ide o obmedzenie podľa aktuálneho stavu schválenia celého dokladu, nie podľa jednotlivých čiastkových krokov schvaľovania (na rozdiel od obmedzenia podľa Stavu schválenia v nasledujúcej položke Schvaľovanie).

Schvaľovací scenár

Príznak, či existuje schvaľovací scenár pre daný typ dokladu, rad a rolu užívateľa, ktorý doklad vytvoril.

 • Existuje - schvaľovací scenár existuje
 • Neexistuje - schvaľovací scenár neexistuje
 • Nedefinované - záznamy obstarané v dobe, kedy bol parameter Používať schvaľovanie nastavený na "Nie", prípadne v staršej verzii 'ABRA Gen, ktorá súčasnú funkcionalitu nepodporovala a doposiaľ na ne nebola aplikovaná funkcia Prepočítať hlavičku

Pred aplikáciou tohto obmedzenia odporúčame vykonať synchronizáciu s aktuálnym stavom schvaľovacích scenárov. Podrobnejšie viď popis položky Existuje schvaľovací scenár na záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.

Vyžaduje sa schválenie

Příznak, zda je dle schvalovacích scénářů vyžadováno schválení aktuálního dokladu.

 • Ano - schvalovací scénář existuje a současně je splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" (případně je Podmínka pro požadavek na schválení ponechána nevyplněná)
 • Ne - schvalovací scénář neexistuje nebo není splněna "Podmínka pro požadavek na schválení"
 • Nedefinováno - záznamy pořízené v době, kdy byl parametr Používat schvalování nastaven na "Ne", případně ve starší verzi 'ABRA Gen, která stávající funkcionalitu nepodporovala a dosud na ně nebyla aplikována funkce Přepočítat hlavičku

Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Je vyžadováno schválení na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Schvaľovanie

K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedzovať výber podľa riadkových údajov schvaľovania. Popis jednotlivých položiek nájdete v dokumentácii k záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.

Vďaka tomuto obmedzeniu je možné priamo v jednotlivých agendách dohľadať doklady, ktoré má prihlásený užívateľ schvaľovať a tieto schváliť - nie je potrebné spúšťať agendu Schvaľovanie dokladov.