Pokladničné príjmy - záložka Zoznam

Seznam zadaných pokladních příjemek omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Dátum dokladu: Obsah položky Dátum z hlavičky dokladu.
Dátum pln. Obsah položky Dátum plnenia z hlavičky dokladu, ak ide o daňový doklad.
Celkom bez/resp. (lok.)

Celková suma dokladu bez DPH v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.

Spôsoby prepočtu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene závisia na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Celkom/resp. (lok.) Celková suma dokladu (vrátane DPH) v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Vrátené/resp. (lok.) Celková suma vrátenia pokladničných príjmov k aktuálnemu pokladničnému príjmu v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.
Fiškalizované Informácia o tom, či bol daný doklad fiškalizovaný, tzn. zapísaný do fiškálneho modulu funkciou Fiškalizovať.
Spôsob fiškalizácie Spôsob fiškalizácie dokladu, ktorý bol fiškalizovaný, tzn. v predchádzajúcej položke má hodnotu Áno.
Účtovať Informácia o tom, akým spôsobom má byť daný doklad účtovaný. Informácia sa preberá podľa spôsobu nastaveného pre daný rad dokladov.
Účtované

Informácia o tom, či už bol daný doklad zaúčtovaný, tzn. poslaný do účtovníctva, alebo nebol a či pri účtovaní k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis v účtovníctve (v žiadostiach alebo v denníku). Účtovanie (poslanie do účtovníctva) pokladničných dokladov účtovaných jednoducho sa uskutočňuje automaticky ihneď po ich uložení, pri pokladničných dokladoch účtovaných súhrnne sa uskutočňuje hromadne funkciou Zaúčtovať.

Daný pokladničný doklad môže mať uvedené v položke Účtované hodnotu "Nie", napriek tomu, že doklad už prešiel zaúčtovaním, ale nevznikol k nemu zodpovedajúci účtovný zápis. A to v prípadoch, keď máte nastavené nasledujúce:

Ďalej tu objasníme nasledujúcu položku evidovanú na tomto doklade:

Názov Popis
Vyplnený pre INTRASTAT
(IntrastatCompleteKind)
Ide o príznak, či a do akej miery je doklad vyplnený z hľadiska hlásenia INTRASTAT, bližšie viď popis príznaku Vyplnený pre INTRASTAT v kapitole INTRASTAT - všeobecne.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia nového PP:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Ako bolo uvedené v kap. Vecný obsah - Pokladňa, existuje možnosť vystaviť nový doklad na základe nejakého iného už existujúceho (viď kap. Importy dokladov všeobecne), čím značne urýchlite jeho vystavenie. Jednotlivé možnosti vystavenia novej pokladničnej príjemky sa líšia v podstate len tým, či do nej importujete nejaký doklad hneď na začiatku tvorby pokladničnej príjemky alebo nie a ktorý z nich sa použije na predvyplnenie hlavičkových údajov.

Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu tu bude nový doklad tvorený, bude do neho možné dodatočne importovať iné doklady, viď funkcia Import v detaile PP.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Vystaviť nový doklad nie je možné do pokladne, ktorá bola pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzatvorená Uzávierkou pokladne.

Pokiaľ ste vystavili nový daňový doklad, a to spätne do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!


Kedy spolu s pokladničnou príjemkou vzniká aj nový dodací list resp. nová skladová príjemka a koľko ich vzniká

Spolu s pokladničnou príjemkou sa môže automaticky vystavovať aj nový dodací list resp. nová skladová príjemka.

Okolnosti, za akých sa s pokladničnou príjemkou resp. s faktúrou vystavuje automaticky aj nový dodací list resp. skladová príjemka, sú pre oba predajné doklady zhodné a boli uvedené vrátane príkladov v popise funkcia Nový pri faktúrach vydaných.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Pokiaľ už k dokladu existujú inverzné doklady "Vrátenie pokladničného príjmu", tak nie je možné opraviť čiastku dokladu, resp. počet na nižší, ako je celková suma, resp. počet na týchto dokladoch vrátenia. Rovnako nie je povolené opravovať Typ obchodu a niektoré ďalšie položky podstatné pre prípadný inverzný doklad.

Pre opravy počtu na riadkoch čerpaných z dodacieho listu alebo z príjemky navyše platí nasledujúce: Pokiaľ pokladničná príjemka čerpá aspoň jeden dodací list alebo príjemku, tak záleží na tom, či opravujete pokladničnú príjemku s importovaným dodacím listom resp. príjemkou v režime čerpania "S opravou DL/VR" alebo nie. A ďalej tiež na tom, či k daným riadkom dodacieho listu resp. príjemky čerpaným do opravovanej pokladničnej príjemky už existujú nejaké inverzné doklady "vratky". Pokiaľ pokladničná príjemka čerpá zo skladovej príjemky (ide o vracanie tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch), tak sú opravy do značnej miery obmedzené, pričom povolené opravy pokladničnej príjemky sa adekvátne automaticky premietajú do zviazanej skladové príjemky.

Ďalej tu nie je možné ľubovoľne opravovať doklady vytvorené z iných agend nejakým nadriadeným dokladom, ktorý na ne má väzbu (napr. na nich nie je možné mazať riadky), čo tu sú:

 • pokladničné príjemky vystavené z modulu Servis v rámci vyúčtovania SL

  Opravy takýchto dokladov robte s uvážením. Ak oprava vedie k zmene sumy dokladu, môžete spôsobiť, že prestanú súhlasiť údaje o vyúčtovaní ("vyfakturovaní") daného SL s údajmi uvedenými na danej PP. I takáto oprava je povolená, ale užívateľ by ju mal robiť len v skutočne opodstatnených prípadoch.

Opravovať nie je možné doklady, ktoré už boli fiškalizované, tzn. majú v položke Fiškalizované hodnotu Áno.

Opravy dokladov môžu byť úplne alebo čiastočne zakázané, pokiaľ je daný doklad vystavený v pokladni, ktorá bola pre obdobie vystavenia dokladu uzatvorená Uzávierkou pokladne.

Prostredníctvom funkcie Opravy sa uskutočňuje aj doplnenie údajov, ktoré nie je bezpodmienečne nutné zadávať ihneď pri zadaní dokladu. Pri pokladničných príjemkách typicky ide o:

 • doplnenie sériových čísiel a šarží na doklady obsahujúce karty s evidovanými šaržami či sériovými číslami, ak tieto neboli zadané rovno pri zadaní pokladničnej príjemky, resp. do nej čerpaného dodacieho listu. (Sériové čísla/šarže sa zadávajú v subzáložkách Sériové čísla resp. Šarže na príslušných riadkoch daného dokladu). Ide síce o údaje príslušného dodacieho listu, ale je možné ich zadať aj prostredníctvom pokladničnej príjemky, do ktorej je daný riadok dodacieho listu čerpaný. Pokiaľ zadávate šarže/sériové čísla k niektorému riadku pokladničnej príjemky, dopĺňate ich v podstate na príslušný dodací list. A naopak, pokiaľ ich doplníte na dodací list, premietnu sa automaticky do pokladničnej príjemky.

  Šarže/sériová čísla nie je možné dopĺňať na pokladničné doklady z uzavretých radov, ako tomu je pri uzavretých skladových dokladoch. Pokiaľ teda potrebujete doplniť šarže/sér.č. na pokladničný doklad, doplňte ich na príslušné doklady skladové, do pokladničného dokladu sa premietnu automaticky.

Oprava pokladničnej príjemky a dodacie listy resp. skladové príjemky

Spolu s opravenou pokladničnou príjemkou sa môže automaticky vystavovať nový dodací list resp. skladová príjemka alebo sa existujúce skladové doklady môžu automaticky opravovať.

Okolnosti, za akých sa opravou pokladničnej príjemky opravuje automaticky aj dodací list resp. skladová príjemka, sú pre oba predajné doklady zhodné a boli uvedené v popise funkcie Oprava pri faktúrach vydaných.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Pokiaľ ste opravili údaje na daňovom doklade spadajúcom do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Nie je možné vymazať doklad, ktorý je už aspoň čiastočne čerpaný (importovaný) do iných dokladov. Myslí sa tým prípad, kedy vzniká pevná väzba medzi čerpaným dokladom a následným dokladom. Tu ide o prípad, kedy k dokladu už existuje inverzný doklad "Vrátenie pokladničného príjmu", tzn. niektorý z jeho riadkov bol už zahrnutý do dokladu inverzného. Naopak čerpanie so vznikom len voľnej väzby mazaniu nebráni. Ďalej viď záložka X-väzby tejto agendy.

Mazať nie je možné doklady vystavené v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou pokladne. Ďalej vymazať nie je možné doklady, ktoré sú platbou a sú vystavené do obdobia, za ktoré je rad plateného dokladu už uzavretý uzávierkou fakturácie, resp. uzávierkou ostatných príjmov/výdajov.

Ďalej podobne ako tu nie je možné ľubovoľne opravovať doklady vytvorené z iných agend nejakým nadriadeným dokladom, ktorý na ne má väzbu (napr. na nich nie je možné mazať riadky), nie je ich tu možné ani vymazať, čo tu sú:

 • pokladničné príjemky vystavené z modulu Servis v rámci vyúčtovania SL

  Ak potrebujete takýto doklad vymazať, musíte to urobiť vymazaním daného dokladu priamo z danej agendy, kde vznikol, pokiaľ je tam mazanie daného dokladu podporované a povolené.

Ak zmažete doklad, do ktorého boli importované (čerpané) iné doklady, tieto sa osamostatnia.


Doklady tejto agendy je možné navyše mazať ešte ďalším spôsobom:

 • Funkciou Vymazať z lišty navigátora zoznamu faktúr a účteniek vystavených k servisnému listu (SL)

Pokiaľ ste vymazali daňový doklad spadajúci do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Skopírovať

F9

alebo

Shift +F9

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vytvárania kópií dokladov dostupných v tejto agende:

Jednotlivé možnosti sa líšia tým, či ide o vytvorenie jednej kópie alebo viacerých kópií aktuálneho záznamu.

Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne
 • Pripojiť k existujúcej aktivite
 • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vrátenie  

Zobrazí všetky doklady typu Vrátenie pokladničného príjmu k aktuálnej pokladničnej príjemke.

Funkcia vyvolá agendu Vrátenie pokladničných príjmov a otvorí ju "cez" agendu pokladničných príjmov. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Vrátenie pokladničných príjmov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Vrátenia pokladničných príjmov sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa Vrátenia len k aktuálnej pokladničnej príjemke.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich vrátení k všetkým pokladničným príjmom a pod.)

Zaúčtovať  

Hromadné zaúčtovanie označených záznamov. Ak sú v zozname nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Informácia o tom, či daný doklad prešiel zaúčtovaním a súčasne k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis (v žiadostiach alebo v denníku), je uvedená v položke Účtované.

Fiškalizovať  

Po vyvolaní funkcie sa doklad vyšle k zápisu na fiškálnu tlačiareň a položka Fiškalizované sa nastaví na Áno.

Či sa vyšle priamo na tlačiareň, alebo či sa informácia o ňom len uloží niekam na disk do súboru požadovaného formátu, odkiaľ si informácie o ňom načerpá fiškálna tlačiareň, závisí od konkrétnej realizácie fiškálnej tlačiarne.

Funkce je k dispozici pouze pro doklad, který zatím fiskalizován nebyl a pouze tehdy, je-li nastavena Fiskální tiskárna a použitá pokladna má nastavený příznak Fiskální pokladna. Ďalej viď Fiškalizácia v module Pokladňa.

Ak pri pokuse o fiškalizáciu dôjde k chybe fiškálu, zobrazí sa správa, či sa má daná účtenka nastaviť ako fiškalizovaná. Ak fiškalizácia prebehla a len vďaka chybe fiškálu sa nastavila na účtenke, odpovie užívateľ kladne. V prípade zápornej správy sa ponúkne možnosť fiškalizácie účtenky zopakovať. (Užívateľ má teda možnosť vykonať napr. reštart fiškálu a uskutočniť fiškalizáciu znova.)

SCM  

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM na získanie informácií o pokrytí sklad. položiek z dokladov tejto agendy. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

Časové rozlíšenie CTRL+L

Funkcia na vytváranie (príp. zmazanie) časového rozlíšenia na úrovni celého dokladu, teda ku všetkým riadkom dokladu súčasne. Je možné použiť i ako hromadnú funkciu pre viacero označených dokladov. Podrobnejšie viď kap. - Časové rozlíšenie. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.