Pokladničné výdaje - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnej pokladničnej výdajke zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Rozdelenie platby Rozúčtovanie Ručné párovanie Schvaľovanie výdajov Účely výdaja Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Celkom bez dane

K dispozícii len vtedy, ak má zmysel ju zobrazovať, tzn. ak ide o doklad vystavený ako daňový a pokiaľ sa na riadkoch dokladu zadávajú aj nenulové sadzby a sumy DPH (tzn. nemá zmysel ju zobrazovať pre niektoré typy obchodu, keďže suma DPH je nulová a pod.)

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu bez dane. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

DPH K dispozícii za rovnakých podmienok ako predchádzajúca položka "Celkom bez dane" a uvádza celkový súčet DPH. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.
Celkom

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu (vrátane DPH, ak ide o doklad s DPH). Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

Vrátené bez dane Celková suma dokladov vrátenia pokladničných výdajov k aktuálnemu pokladničnému výdaju bez DPH. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.
Vrátené celkom Celková suma vrátenia pokladničných výdajov k aktuálnemu pokladničnému výdaju vr. DPH Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Pokladňa
CashDesk_ID
Pokladňa, v ktorej sa uskutoční "pohyb" peňazí. Názov pokladne zadáte ručne alebo vyberiete z číselníka pokladní.
Rad
DocQueue_ID

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Ponúkajú sa len rady dokladov, ktoré sú k vybranej pokladni priradené a ku ktorým má užívateľ prístupové práva. Iné rady pokladničných dokladov nie je možné pre danú pokladňu použiť.

Rad dokladov sa predvypĺňa podľa zadanej pokladne, a to podľa pravidiel:

 • ak je k zadanej pokladni k dispozícii len jediný rad daného typu, tento sa automaticky predvyplní, v opačnom prípade ho musí užívateľ zadať resp. vybrať z poskytnutého číselníka
 • ak príde k zmene už predtým zadanej pokladne, potom
  • pokiaľ je už zadaný rad platný aj pre novú pokladňu, ponechá sa
  • pokiaľ je už zadaný rad pre novú pokladňu neplatný, položka sa vyčistí, pričom pokiaľ je súčasne k dispozícii pre novú pokladňu len jeden iný rad, tento sa rovno automaticky predvyplní, v opačnom prípade ho musí užívateľ zadať resp. vybrať z poskytnutého číselníka
Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Na už existujúcich záznamoch zadané obdobie už nie je možné meniť.
Dátum
DocDate$DATE
Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Kontácia
AccPresetDef_ID

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Zrealizované predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie, kde možno ešte urobiť prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Firma
Firm_ID

Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba novej PP vyvolaná, ale je samozrejme možné zadať inú Napr.:

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si možno prezerať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzok danej firmy alebo zadať odkaz na osobu, firmy.

Okrem firmy ďalej môže byť s ohľadom na nastavenie firemných parametrov a splnenie príslušných podmienok:

Popis
Description
Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr tiež ako popis (či jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku a pod.. Nepovinná položka.
Ostatné údaje
Externé číslo
ExternalNumber

Tu je potrebné zadať externé poradové číslo z prijatého daňového dokladu (externé evidenčné číslo prijatého dokladu), ktoré sa nemusí zhodovať s variabilným symbolom. Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať alebo ju môžete využiť k iným účelom. Viac viď Číslo dokladu pre KV/KH DPH na vstupných dokladoch - Externé číslo.

Je možné podľa neho doklady vyhľadávať či obmedzovať v záložke Obmedzenie. Nepovinná položka. Pred uložením sa kontroluje, či pre tento typ dokladu a firmu už doklad s rovnakým externým číslom neexistuje. Pokiaľ áno, užívateľ je upozornený. Tu sa má kontrolovať nevyplnenosť položky, závisí na stave parametra Upozorňovať na nevyplnené externé číslo vo Firemných údajoch.

Kontrola duplicity ext. čísla sa koná pre všetky existujúce doklady daného typu vystavené na danú firmu. Nijako sa v nej nezohľadňuje ani obdobie, ani rady dokladov daného typu.

Referencia
VATReportReference
Slúži na zostavenie výkazu KV DPH. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Referencia. Položka k dispozícii len v prípade, ak je viditeľná položka Preferencia výkazu DPH.
Údaje DPH
DPH
VATDocument

Položka typu predvoľba. Pokiaľ je začiarknutá, bude daný doklad vystavovaný ako daňový, v opačnom prípade bude vystavovaný ako nedaňový (nezamieňať s dokladom, na ktorom je sadzba DPH 0%).

Položka DPH o. i. ovplyvňuje:

 • aké typy obchodov budú na doklade k dispozícii,
 • či sa má doklad zahŕňať do DPH evidencie,
 • či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka Dátum uplatnenia odpočtu,
 • či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka "Spôsob zadania", viď ďalej,
 • či sa v riadkoch dokladu v záložke Obsah zadávajú položky DPH sadzba a DPH index,
 • či sú v hornej časti záložky Detail v paneli definovateľných údajov zobrazované položky "Celkom bez dane" a celkom "DPH" a "Vrátené bez dane",
 • prípadnú aktualizáciu kurzu podľa dátumu plnenia, viď popis parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz

Pokiaľ má byť účtenka použitá ako hotovostná platba iného dokladu, musí byť vystavená ako nedaňový doklad, tzn. ak ste platiteľ, musíte túto položku DPH odčiarknuť! V opačnom prípade ju nie je možné ako platbu iného dokladu použiť.

Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný (tzn. existuje vrátenie). Ďalej ju nie je možné meniť, pokiaľ už k dokladu existuje doklad reverse charge, či pokiaľ je k dokladu pripojené nejaké čerpanie (do skladových príjemiek, obstarania majetku, ...).

Dátum plnenia
VATAdmitDate$DATE
Slúži na zostavenie výkazu KV DPH. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Dátum plnenia.
Dátum uplatnenia odpočtu
VATDate$DATE

Dátum uplatnenia odpočtu DPH. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. K dispozícii vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.

Spôsob zadania
DataEntryKind

Položka umožňuje nastaviť, akým spôsobom si prajete zadávať sumu na danom doklade, tzn. ktoré položky (suma bez dane, daň, suma s daňou) sa v riadkoch zadávajú a ktoré dopočítavajú a ovplyvňuje metódu výpočtu DPH. Viac viď metóda výpočtu DPH zhora/zdola. K dispozícii len pre doklad vystavovaný ako daňový a iba pre niektoré typy obchodu.

Predvypĺňa sa hodnotou naposledy použitou daným užívateľom na jeho poslednom zadanom doklade z tejto agendy. Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný (tzn. existuje vrátenie).

Zjednodušená faktúra/Fyz.osoba
SimplifiedVATDocument
Položka umožňuje označiť daný doklad ako zjednodušenú faktúru (resp. ako fyzickú osobu). Nijako neovplyvňuje ďalšie údaje dokladu. Viac viď zjednodušená faktúra (fyzická osoba). Položka je k dispozícii len pre doklad vystavovaný ako daňový a iba pre niektoré typy obchodu. Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný (tzn. existuje vrátenie).
Preferencia výkazu DPH
VATReportPreference

Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje užívateľsky ovplyvniť, do akej sekcie výkazu sa daný doklad premietne, príp. ho z KV DPH/KH DPH vylúčiť. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Preferencia výkazu DPH. Položka je k dispozícii len pre doklad, na ktorom je kód krajiny odpočtu DPH CZ resp. SK.

Akékoľvek vyplnenie tejto položky znamená, že zodpovednosť za správne KV DPH/KH DPH má od danej chvíle LEN užívateľ!

Fiškalizované
IsFiscalizedTXT
Informácia o tom, či bol daný doklad fiškalizovaný a akým spôsobom. Ide o informáciu zloženú z položiek Fiškalizované a Spôsob fiškalizácie zobrazovaných v záložke Zoznam.
Zahraničie/cudzia mena
Typ obchodu

Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu.

Väčšinu údajov v dialógu typu obchodu už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný (tzn. existuje vrátenie).

Názov Popis
Typ obchodu

Položka typu prepínač. Z ponúkaných možností musíte vybrať typ obchodu, podľa toho, za akým účelom doklad vystavujete. Voľba je úplne na zodpovednosti užívateľa. Aké možnosti sú k dispozícii a aký je ich význam viď Typy obchodu pre doklady na vstupe.

Zvolený typ obchodu ovplyvňuje ďalšie položky s ním súvisiace a to jednak položky ďalej ponúkané v tomto dialógovom okne, a jednak položky riadkov dokladov v záložke Obsah (DPH sadzby, DPH indexy, príslušnosť riadka do hlásenia INTRASTAT).

Režim prenesenia daňovej povinnosti (Priznať daň pri obstaraní) K dispozícii len pre niektoré typy obchodu. Ďalej viď popis rovnomenných položiek pri jednotlivých typov obchodov.
Priznať daň pri obstaraní (generovať DRC)
Domáca krajina/Dovoz Položka je k dispozícii len pre doklady, vystavované s typom obchodu "0 - Nezadané". Ďalej viď popis rovnomennej položky v popise typu obchodu "0 - Nezadané".
Krajina odoslania Krajina odoslania. Ďalej viď popis rovnomennej položky pri jednotlivých typoch obchodov.
Krajina odpočtu DPH Krajina, do ktorej DPH priznania bude tento doklad zahrnutý. To, či je položka k dispozícii, či je dostupná na editovanie a či sa nejako predvypĺňa, závisí od toho, či je doklad vystavovaný ako daňový a od zvoleného typu obchodu pre tento doklad. Ďalej viď popis rovnako pomenovanej položky pri jednotlivých typoch obchodov.

Typ obchodu a niektoré súvisiace položky (napr. Krajinu priznania/odpočtu DPH a pod.) už v niektorých prípadoch nie je možné na doklade meniť (napr. ak už existuje inverzný doklad a pod.), viď Pravidlá pre Typ obchodu a súvisiace položky - predvypĺňanie a zmeny, aj keď ide inak o editovateľné položky.

Mena
Currency_ID

Mena, v ktorej je daný doklad vystavovaný. Predvypĺňa sa podľa definície pokladne kódom meny, v ktorej je daná pokladňa vedená, a nie je ju možné meniť, nakoľko do danej pokladne sa dá vystaviť doklad jedine v mene pokladne.

Pri pokladničných dokladoch nie je položka Mena editovateľná a túto skutočnosť nijako nemení zvolený typ obchodu, ani v prípade, že zvolený Typ obchodu všeobecne editovanie mien povoľuje. Ďalej viď popis rovnomennej položky pri jednotlivých typoch obchodov.

Ak je zadaná mena iná ako lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia.
 • Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia. Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka.
 • Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok

Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade predvypĺňaný kurz závisí od stavu firemného parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz a Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz je možné zmeniť. Po zmene dátumov v hlavičke dokladu sa opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu s ohľadom na nastavenie spomenutých parametrov. Je-li parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období nastaven na Ano a jedná-li se o kopii dokladu podle jiného dokladu, kurz se, stejně jako datumy, přebere z kopírovaného dokladu.

Spôsoby prepočtu súm v cudzej mene na menu lokálnu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene atď. závisí od nastavenia denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Dodatočná oprava meny na inú (tzn. zmena pokladne na inú vedenú v inej mene) nespôsobí prepočítanie súm na už zadaných riadkoch kurzom, sumy zostanú číselne rovnaké, akurát budú v inej mene. Ďalej viď Doklady v cudzej mene - zmena meny.

Ak je doklad v cudzej mene a ak je čerpaný ako výdaj do iných dokladov (napr. do dokladu Zmeny ceny alebo Výdaje zaobstarávania majetku), menu a kurz už nie je možné meniť. Dôvodom je to, že čerpanie sa realizuje v mene dokladu, predsa však do cieľového dokladu sa premieta prepočítané na lokálnu menu kurzom z čerpaného dokladu. A pri prípadnej zmene meny či kurzu by mohlo dôjsť k situáciám, kedy doklad je v cudzej mene vyčerpaný, ale v lokálnej nie a naopak.

Kurz
(RefCurrency_ID.Code)
(LocalRefCurrency_ID)
Prepne na subzáložku Obsah.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny). Pri výdajových dokladoch nie je možné všeobecne voliť z rôznych typov riadkov, ako tomu je pri dokladoch príjmových. Položky zadávané v riadkoch tohto dokladu:

Názov Popis
Režim DPH

K dispozícii len vtedy, ak má doklad v dialógu Typu obchodu nastavený režim prenesenie daňovej povinnosti (tzn. je začiarknutý prepínač Režim prenesenie daňovej povinnosti (Priznať daň pri obstaraní)). Na dokladoch v tomto režime umožňuje zvoliť, či ide o riadok s daňou (DPH), alebo o riadok v režime prenesenie daňovej povinnosti (PDP). Viac viď Režim Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge").

Položka nie je k dispozícii na editáciu na riadkoch, ktoré už boli vrátené (vystavením Vrátenia pokladničného výdaja (VV)).

%DPH

Sadzba DPH pre daný riadok dokladu. Položka môže byť k dispozícii len vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.

Ako bolo povedané v popise daňových/nedaňových dokladov, pokiaľ pre zvolený typ obchodu nemajú DPH indexy význam, na daný doklad sa nezadávajú, aj keď je vystavovaný ako daňový.

DPH sadzbu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka sadzieb DPH. Aké sadzby sa ponúkajú, závisí na zadanej krajne priznania/odpočtu DPH a zvolenom type obchodu zvolenom v dialógu Type obchodu. Pokiaľ ide o doklad, na ktorom dialóg Typ obchodu nie je k dispozícii, potom záleží na zadanom prepínači Domáca krajina/Vývoz resp. Dovoz.

DPHIndex

Index DPH, pomocou ktorého je daný riadok daného dokladu premietnutý do DPH priznania. Položka môže byť k dispozícii len vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.

Ako bolo povedané v popise daňových/nedaňových dokladov, pokiaľ pre zvolený typ obchodu nemajú DPH indexy význam, na daný doklad sa nezadávajú, aj keď je vystavovaný ako daňový.

Jedine doklady so zadanými DPH indexmi sa môžu premietnuť do DPH priznaní pre príslušnú krajinu priznania resp. odpočtu DPH zadanú v hlavičke takéhoto dokladu. Akým spôsobom sa daný doklad premietne, závisí od zadaných DPH indexov a od definícií pre DPH priznanie.

DPH index zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka DPH Indexov. Vo všeobecnosti platí, že aké DPH indexy sa ponúkajú, závisí od zadanej DPH sadzby a typu dokladu z hľadiska toho, či ide o príjem/výdaj, či ide o doklad Vnútroštátny alebo Do/z iného štátu EÚ alebo Mimo EÚ, či ide o inverzný doklad resp. záporný riadok na doklade, či ide o prípad odpočtu DPH v režime reverse charge či pri dovoze mimo EÚ atď. DPH indexy sa môžu predvyplniť automaticky. Viď Ponúkanie a predvypĺňanie DPH sadzieb a indexov.

Bez dane, DPH, Celkom

Suma bez DPH, suma DPH a suma celková. Ktoré z nich sa zadávajú a ktorá sa dopočítava, závisí od nastavenia položky Spôsob zadania v hlavičke dokladu. Položka na zadanie sumy dane môže byť nedostupná aj s ohľadom na zvolený Režim DPH.

Suma DPH sa môže predvypĺňať zaokrúhlená, ak je toto nastavené v parametri Zaokrúhľovať DPH na riadkoch vstupných dokladov vo Firemných nastaveniach.

Typ v.

Typ výdaja. Možnosť využitia v účtovných predkontáciách. Typ výdaja zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Typov výdajov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí na stave parametra Používanie typu výdajov vo Firemných údajoch. Predsa však odporúčame ju využívať, keďže vďaka nej je možné napr. pomocou jednej predkontácie riešiť predkontovanie rôznych typov výdajov až na analytické účty.

Defaultne dodávané predkontácie sú nastavené tak, aby dokázali položku Typ výdajov využiť (resp. defaultne dodávané hodnoty v číselníku Typov výdajov).

Predvypĺňa sa Typom výdaja zadaným v subzáložke Predvyplnenie agendy Rady dokladov.

Ručne

Položka je k dispozícii len v prípade, ak:

Ak bude v položke zadaná hodnota Áno, bude možné ručne editovať nasledujúce údaje Bez dane (lok.), DPH (lok.), Celkom (lok.). Viac viď popis daného parametra.

Bez daně (lok.), DPH (lok.), Celkem (lok.)

Částka bez DPH, částka DPH a částka celková v lokální měně.

Položky jsou k dispozici za stejných podmínek, jako předchozí položka Ručně. Pokud je v položce Ručně zadáno Ano, bude možno tyto částky v lokální měně editovat. Ktoré z nich sa zadávajú a ktorá sa dopočítava, závisí od nastavenia položky Spôsob zadania v hlavičke dokladu.

Text K dispozícii na zadanie ľubovoľného textu. Predvypĺňa sa údajom z položky Popis v hlavičke dokladu.
Stredisko

Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko.

Povinná položka. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Stredisko sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z predchádzajúceho riadka.

Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), pre urýchlenie zadávania sa pri novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z predchádzajúceho riadka.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Položky týkajúce sa režimu Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge"):
  Typ plnenia Údaj pre vykazovanie režimu Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge") a zostavenie potrebných výkazov. Umožňuje zadať kód typu plnenia z číselníka Typy plnenia - prenesenie daňovej povinnosti, pod ktorým sa má daný riadok vykazovať.

Či sú položky k dispozícii, závisí od typu dokladu a od zvoleného Typu obchodu v hlavičke daného dokladu a začiarknutia príznaku Režim Prenesenie daňovej povinnosti a tiež od toho, či ide o doklad vystavovaný ako daňový (pre nedaňové doklady nie je daný režim k dispozícii).

Viac viď Režim Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge").

  Vykaz. množstvo

Slúži na zadanie vykazovaného množstva vo vykazovanej jednotke.

Vykazované množstvo je vo väčšine prípadov nutné zadávať ručne. Výnimkou je len prípad, pokiaľ je do riadkov pokladničnej výdajky PV (vystavovanej s typom obchodu Tuzemský + nastavený režim prenesenia daň. povinnosti) importovaná príjemka PR. Za akých okolností sa potom údaje predvyplní a ako, viď podrobne v kap. Režim Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge") - Import PR resp. OV do FP/PV.

  Vykaz. jednotka

Jednotka z číselníka Typy plnenia - prenesenie daňovej povinnosti pre zvolený typ plnenia. Platí:

Použiť pomer

Slúži na zostavenie výkazu KH DPH. Umožňuje zadať informáciu, či sa k riadku dokladu vzťahuje pomerný nárok na odpočet DPH. Viac viď Pomerný nárok na odpočet v KH DPH.

Viditeľnosť položky sa nastavuje funkčným tlačidlom Pomer v lište navigátora.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

  Pokiaľ vymažete všetky riadky, ktoré vznikli importom z jednej príjemky, príjemka sa nezmaže zo subzáložky Účely výdaja PV a ani čerpaná suma v subzáložke Účely výdaja PV z tejto príjemky sa nijako nezníži o sumy zo zmazaných riadkov. V takom prípade je potrebné vymazať príjemku priamo v subzáložke Účely výdaja pomocou funkcie Vymazať.

 • Poměr - Slouží pro zobrazení/skrytí položky Použit poměr v řádcích dokladu. Je k dispozícii len v závislosti na kombinácii Typu obchodu a krajiny priznania DPH, ktoré sú zvolené v hlavičke daného dokladu (nie je dostupné pre taký typ obchodu resp. krajinu DPH priznania, pre ktoré nemá význam). Viac viď Pomerný nárok na odpočet v KH DPH.
 • Schválenie - Vyvolá sprievodcu pre pripojenie riadka čerpania schváleného výdaja. s funkciou Pridať na záložke Schvaľovanie výdaja.
 • Časové rozlíšenie - Na vytvorenie časového rozlíšenia k aktuálnemu riadku, podpora pre účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov.

Lišta na zadanie centového vyrovnania

Pod lištou navigátora je ešte k dispozícii položka

Centové vyrovnanie (zaokrúhlenie)

Ak je prijatý doklad nejakým spôsobom zaokrúhlený, napr. na celé eurá a pod., môžete tu zadať príslušné centové vyrovnanie.

Centové vyrovnanie je zvláštny typ riadka z hľadiska účtovania (riadok typu zaokrúhlenie) a je teda možné nastaviť samostatnú predkontáciu pre zaokrúhlenie.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Rozdelenie platby

Subzáložka je k dispozícii len pre doklady bez DPH, viď položka "DPH" v hlavičke dokladu (keďže jedine tie je možné použiť ako platbu iného dokladu.) Ďalej je k dispozícii iba pre pokladničné výdajky, ku ktorým neexistujú žiadne inverzné doklady, teda vrátenie pokladničného výdaja.

Význam tejto záložky a pravidlá pre jej použitie sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Rozdelenie platby - všeobecne.

Subzáložka Rozúčtovanie

Subzáložka je k dispozícii len v editačnom režime, pokiaľ editujeme doklad, ktorý sa má účtovať a to nesúhrnne (tzn. pamätá si odkaz na účtovný rad nesúhrnný).

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Rozúčtovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Schvaľovanie výdajov

Subzáložka slúži na zobrazovanie a na zadanie záznamov čerpania sumy schválených výdajov (z riadkov dokladov Schválených výdajov) do riadka tohto výdajového dokladu.

Čerpanie schválených výdajov k riadkom vystavovaného dokladu nemusí byť povinné (záleží od nastavenia vo firemných údajoch - záložke Schvaľovanie výdajov), ale ak sa použije, je ho potrebné zadať tak, aby nedošlo k prečerpaniu sumy z riadka schváleného výdaja a príp. aby suma v lokálnej mene na riadku dokladu pokladničného výdaja bez DPH bola pokrytá.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, podobné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Schvaľovanie výdajov - všeobecne.

Subzáložka Účely výdaja

Subzáložka slúži na zobrazovanie a na zadanie záznamov čerpania sumy z tohto výdajového dokladu (dokladu výdaja obstarania) do rôznych dokladov účelov výdaja.

Čerpanie do dokladov účelov výdaja nie je povinné, ale pokiaľ sa použije, je ho potrebné zadať tak, aby celková suma čerpaná z pokladničného výdaja v mene dokladu nebola vyššia ako celková suma pokladničného výdaja bez DPH, pokiaľ stav parametra Povoliť prečerpanie čerpateľných dokladov nepovoľuje prečerpanie.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, podobné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Účely výdaja - všeobecne.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Import

Ctrl +F2

resp.

Ctrl +2, Ctrl +3, atď.

pre ďalšie možnosti

alebo

Shift +Ctrl +F2

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo, po vyvolaní ktorého sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

Príjemka

Možnosť importovania vybraných príjemiek do editovaného PV. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby pokladničného výdaja. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR -> PV.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový podľa príjemky v záložke Zoznam PV s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Objednávka vydaná

Možnosť importovania vybraných objednávok vydaných do editovanej PV. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby pokladničného výdaja. Ďalej pozri Procesná tvorba dokladov - OV -> PV.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový podľa objednávky vydanej v záložke Zoznam PV s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Hromadná oprava riadkov -

Slúži na hromadnú opravu užívateľských riadkových položiek vrát. možnosti vymazania hodnôt (viď mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv). Je k dispozícii iba v editačnom režime a len vtedy, ak sú nadefinované nejaké užívateľsky definovateľné položky k triede Business objektov riadkov tejto agendy. (Business objektov zodpovedajúcich riadkom tohto dokladu).

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).