Pokladničné výdaje - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Detail tejto agendy, bližšie objasníme len nasledujúce prvky:

Názov Popis
Je platbou iného dokladu

Možnosť obmedziť si zoznam pokladničných dokladov len na tie doklady, ktoré sú resp. nie sú platbami iných dokladov. Použitie objasníme na príklade:

Chcete si vypísať prehľad nákladov za určité obdobie z nákupov na faktúry a z nákupov za hotové. Z agendy faktúr si zoberiete sumu za faktúry, z agendy pokladničných výdajok sumu za pokladničné výdajky. Pokiaľ by ste zahrnuli aj účtenky, ktoré sú ale napr. platbami niektorých z týchto faktúr, mali by ste ich sumy vo výslednom prehľade chybne dvakrát.

Typ obchodu

Umožní vám vybrať len doklady s určitým typom obchodu. Význam tu ponúkaných možností je podobný ako pri faktúrach vydaných, viď popis rovnomenných volieb pri obmedzení za Typ obchodu pri faktúrach prijatých.

Pomocou tohto obmedzenia si môžete vyhľadať napr. doklady týkajúce sa výhradne trojstranného obchodu a pod.

Krajina odpočtu DPH Umožní vám vybrať doklady podľa toho, ako majú zadanú položku Krajina odpočtu DPH. Položka je defaultne vyplnená aj v prípade, že nie je na doklade vizuálne k dispozícii, nakoľko pre daný typ obchodu, resp. pre doklad vystavovaný ako nedaňový nemá význam. Viď popis položky Krajina priznania resp. odpočtu DPH pri jednotlivých typoch obchodov.
DRC vystavený

Umožní vyhľadať si doklady podľa toho, či k sebe už majú alebo ešte nemajú vystavený doklad reverse charge. Ponúkané hodnoty:

 • Áno - Vypíše všetky doklady, ku ktorým je vystavený DRC
 • Nie - Vypíše doklady, ku ktorým nie je vystavený DRC, ale mal by byť vystavený. Tzn. doklady vystavené v režime "reverse charge" príp. vystavené v režime Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge").

  Pokiaľ pracujete s dokladmi v režime "reverse charge" príp. v režime Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge"), ale k niektorému z nich ste z nejakého dôvodu dosiaľ nezadali DRC, potom pomocou tohto obmedzenia môžete rýchlo získať zoznam takých dokladov a potom k nim DRC postupne zadať. (DRC by mal byť vystavený ku každému dokladu v režime "reverse charge", inak nie je možné zaistiť správne premietnutie priznania resp. odpočtu DPH a jeho zaúčtovania).

  Pokiaľ by ste chceli získať zoznam dokladov, ku ktorým bol DRC vystavený, ale nemá byť (napr. na doklade bol spätne opravený Typ obchodu alebo zmena začiarknutého príznaku "Priznať daň pri zaobstaraní"), takže je potrebné DRC k takýmto dokladom zmazať, musíte použiť jednak tento obmedzujúci prvok "DRC vystavený" s hodnotou ÁNO a súčasne obmedzujúci prvok podľa "Typu obchodu" za všetky typy obchodu, ku ktorým nemá DRC byť, tzn. so začiarknutými všetkými typmi obchodu okrem Z inej krajiny EÚ (režim "reverse charge". (Tento variant môže nastať iba do verzie 4.01.09, od tejto verzie už nie je možná spätná oprava Typu obchodu alebo odtrhnutie príznaku "Priznať daň pri obstaraní", ak existuje DRC.)

Zaúčtovanie Možnosť obmedziť podľa dokladov, a to podľa toho, či už boli vyslané do účtovníctva. Viď popis položky Účtované.
Riadky

Pre všetky obmedzenia podľa riadkových údajov v tejto agende platí nasledujúce: Vyberie také doklady, ktoré obsahujú aspoň jeden riadok, na ktorom sú splnené niektoré zo zadaných riadkových obmedzení.

Taký doklad je vo výslednom reporte zahrnutý pochopiteľne celý, teda vrátane riadkov, na ktorých nie sú splnené zodpovedajúce riadkové obmedzenia!

Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými dokladmi, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.

Stav čerpania na účely výdaja

Položka umožňuje obmedziť doklady podľa stavu ich čerpania do dokladov účelov výdaja (tzn. nečerpané, úplne vyčerpané a. i.). Ide o čerpanie súm z jedného dokladu do iného.

Toto obmedzenie s výhodou využijete pri pridaní pokladničného výdaja do niektorého z dokladov účelu výdaja na výber vhodných dokladov pokladničný výdaj.

Za úplne vyčerpané sa považujú i doklady, z ktorých sa nečerpalo centové vyrovnanie, viď popis Celkovej sumy dokladu v kapitole Záložka Účely výdaja - všeobecne.

Ďalej je k dispozícii možnosť zadať toleranciu, s ktorou sa doklad už považuje za úplne vyčerpaný. V praxi môže totiž nastať situácia, keď je žiaduce doklady nevyčerpané o centové položky v lokálnej mene považovať za kompletne vyčerpané. Možnosti nastavenia požadovanej tolerancie sú uvedené v záložke Obmedzenie agendy Faktúry prijaté.

Aktuálny stav schvaľovania dokladu

K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedziť podľa toho, v akom stave schválenia sa doklad nachádza (napr. len podľa schválených dokladov, vrátených na doplnenie a pod.).

Ide o obmedzenie podľa aktuálneho stavu schválenia celého dokladu, nie podľa jednotlivých čiastkových krokov schvaľovania (na rozdiel od obmedzenia podľa Stavu schválenia v nasledujúcej položke Schvaľovanie).

Schvaľovací scenár

Príznak, či existuje schvaľovací scenár pre daný typ dokladu, rad a rolu užívateľa, ktorý doklad vytvoril.

 • Existuje - schvaľovací scenár existuje
 • Neexistuje - schvaľovací scenár neexistuje
 • Nedefinované - záznamy obstarané v dobe, kedy bol parameter Používať schvaľovanie nastavený na "Nie", prípadne v staršej verzii 'ABRA Gen, ktorá súčasnú funkcionalitu nepodporovala a doposiaľ na ne nebola aplikovaná funkcia Prepočítať hlavičku

Pred aplikáciou tohto obmedzenia odporúčame vykonať synchronizáciu s aktuálnym stavom schvaľovacích scenárov. Podrobnejšie viď popis položky Existuje schvaľovací scenár na záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.

Vyžaduje sa schválenie

Příznak, zda je dle schvalovacích scénářů vyžadováno schválení aktuálního dokladu.

 • Ano - schvalovací scénář existuje a současně je splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" (případně je Podmínka pro požadavek na schválení ponechána nevyplněná)
 • Ne - schvalovací scénář neexistuje nebo není splněna "Podmínka pro požadavek na schválení"
 • Nedefinováno - záznamy pořízené v době, kdy byl parametr Používat schvalování nastaven na "Ne", případně ve starší verzi 'ABRA Gen, která stávající funkcionalitu nepodporovala a dosud na ně nebyla aplikována funkce Přepočítat hlavičku

Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Je vyžadováno schválení na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Schvaľovanie

K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedzovať výber podľa riadkových údajov schvaľovania. Popis jednotlivých položiek nájdete v dokumentácii k záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.

Vďaka tomuto obmedzeniu je možné priamo v jednotlivých agendách dohľadať doklady, ktoré má prihlásený užívateľ schvaľovať a tieto schváliť - nie je potrebné spúšťať agendu Schvaľovanie dokladov.