Pokladničné reporty

Agenda umožňuje obstarávať rôzne prehľady z pokladničnej knihy.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Pokladňa pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Pokladňa, ak je nastavené Usporiadanie klasické.